Tertensif SR

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tertensif SR 1,5 mg tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 1,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tertensif SR 1,5 mg tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl. (1 x 30), 5909990738212, Rp; 30 tabl. (2 x 15), 5909990738236, Rp; 60 tabl., 5901571320601, Rp; 90 tabl., 5909990738229, Rp; 108 szt., 5901571320823, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07382
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TERTENSIF SR

1,5 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Tertensif SR i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tertensif SR

Jak stosować lek Tertensif SR

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tertensif SR

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tertensif SR i w jakim celu się go stosuje

Lek Tertensif SR to tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu, zawierająca indapamid jako

substancję czynną. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Większość leków moczopędnych zwiększa

objętość moczu wydzielanego przez nerki. Indapamid różni się jednak od innych leków

moczopędnych, gdyż powoduje jedynie lekkie zwiększenie objętości wytwarzanego moczu.

Lek Tertensif SR jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tertensif SR

Kiedy nie stosować leku Tertensif SR:

- jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek;

- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub zaburzenie czynności mózgu wywołane

chorobą wątroby, zwane encefalopatią wątrobową;

- jeśli u pacjenta występuje za małe stężenie potasu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tertensif SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą;

jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;

jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa;

jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca lub problemy z nerkami;

jeśli u pacjenta ma zostać przeprowadzone badanie oceniające czynność przytarczyc.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje reakcja uczuleniowa na światło.

Lekarz może zalecić przeprowadzenie badań oceniających obniżenie stężenia potasu lub sodu, lub

podwyższenie stężenia wapnia.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z sytuacji wymienionych powyżej, lub ma pytania

albo wątpliwości dotyczące stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sportowcy powinni mieć świadomość, że lek Tertensif SR zawiera substancję czynną, która może

powodować fałszywie dodatni wynik testu antydopingowego.

Lek Tertensif SR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Tertensif SR jednocześnie z litem (stosowanym w leczeniu depresji) z uwagi

na ryzyko zwiększenia stężenia litu we krwi.

Należy upewnić się, że lekarz został poinformowany o stosowaniu przez pacjenta następujących

leków, ponieważ może być konieczne zachowanie szczególnej ostrożności:

leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid,

amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid, preparaty naparstnicy);

leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia (np.

trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki);

beprydyl (stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, powodującej ból w klatce

piersiowej);

difemanil (stosowany w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych);

sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana we wstrzyknięciu (antybiotyki

stosowane w leczeniu zakażeń);

winkamina podawana we wstrzyknięciu (stosowana w leczeniu objawowym zaburzeń procesów

poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku, w tym utraty pamięci);

halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii);

pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych rodzajów zapalenia płuc);

mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak gorączka sienna);

niesteroidowe leki przeciwzapalne o działaniu przeciwbólowym (np. ibuprofen) lub duże dawki

kwasu acetylosalicylowego oraz selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2), takie jak

celekoksyb;

inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (stosowane w leczeniu podwyższonego

ciśnienia tętniczego i niewydolności serca);

amfoterycyna B podawana we wstrzyknięciu (lek stosowany w zakażeniach grzybiczych);

doustnie podawane kortykosteroidy, stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy

i reumatoidalnego zapalenia stawów;

leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę;

baklofen (stosowany w leczenia sztywności mięśni, występującej w takich chorobach, jak

stwardnienie rozsiane);

allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej);

leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren);

metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy);

środki cieniujące zawierające jod (stosowane podczas badań diagnostycznych z zastosowaniem

promieni Roentgena);

tabletki zawierające wapń lub inne środki uzupełniające niedobór wapnia;

cyklosporyna, takrolimus lub inne leki hamujące czynność układu odpornościowego po

przeszczepieniu narządów lub stosowane w leczeniu chorób z autoagresji lub ciężkich chorób

reumatycznych lub dermatologicznych;

tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohna).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się

stosowania tego leku w czasie ciąży. Kiedy jest planowana ciąża lub ciąża jest potwierdzona, należy

najszybciej jak to możliwe rozpocząć alternatywne leczenie.

Substancja czynna przenika do mleka. Karmienie piersią nie jest zalecane w okresie stosowania tego

leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tertensif SR może powodować działania niepożądane, związane z obniżaniem się ciśnienia krwi,

takie jak zawroty głowy lub uczucie zmęczenia (patrz punkt 4). Te działania niepożądane częściej

występują na początku leczenia oraz po zwiększeniu dawki.

W takiej sytuacji należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu lub wykonywania innych czynności

wymagających koncentracji.

Objawy te jednak występują rzadko, jeśli leczenie prowadzone jest pod dobrą kontrolą.

Tertensif SR zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3.

Jak stosować lek Tertensif SR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka na dobę, przyjmowana najlepiej rano.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając

wodą. Nie należy jej łamać ani żuć.

Leczenie nadciśnienia zazwyczaj jest długotrwałe.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Tertensif SR może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku pod warunkiem, że nie występują

u nich zaburzenia czynności nerek.

Dzieci i młodzież (w wieku do 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Tertensif SR u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tertensif SR

W przypadku przyjęcia za dużej liczby tabletek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Bardzo duże dawki indapamidu mogą powodować nudności, wymioty, małe ciśnienie tętnicze, kurcze

mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientację oraz zmiany ilości moczu wytwarzanego w nerkach.

Pominięcie zastosowania leku Tertensif SR

W przypadku pominięcia dawki leku, następną dawkę należy przyjąć jak zazwyczaj. Nie należy

stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tertensif SR

Ponieważ leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi trwa zazwyczaj do końca życia, należy

skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania preparatu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy

przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka. Obrzęk naczynioruchowy charakteryzuje się

opuchlizną skóry kończyn lub twarzy, warg lub języka, błon śluzowych gardła lub dróg

oddechowych, co powoduje duszność lub trudności w przełykaniu. Jeśli wystąpią takie objawy,

należy natychmiast zgłosić się do lekarza (bardzo rzadko - mogą wystąpić maksymalnie u 1 na

10 000 pacjentów);

ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone

swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół

Stevensa-Johnsona) lub inne reakcje alergiczne (bardzo rzadko - mogą wystąpić maksymalnie

u 1 na 10 000 pacjentów);

zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (częstość nieznana);

zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców

oraz bardzo złe samopoczucie (bardzo rzadko - może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000

pacjentów);

choroba mózgu spowodowana przez schorzenie wątroby (encefalopatia wątrobowa; częstość

nieznana);

zapalenie wątroby (częstość nieznana).

Inne działania niepożądane, pogrupowane według zmniejszającej się częstości występowania:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

- czerwona, uwypuklająca się wysypka;

- reakcje alergiczne, głównie dotyczące skóry, u osób skłonnych do alergii i reakcji astmatycznych.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

- wymioty;

- czerwone punkciki na skórze (plamica).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów):

-

uczucie zmęczenia, ból głowy, mrowienie (parestezje), zawroty głowy;

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, zaparcia), suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów):

- zmiany w składzie komórek krwi, takie jak małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi, co

powoduje łatwe tworzenie się siniaków oraz krwawienia z nosa), leukopenia (zmniejszenie liczby

krwinek białych, co może powodować występowanie niewyjaśnionej gorączki, ból gardła lub inne

objawy podobne jak w grypie – w przypadku ich pojawienia należy skontaktować się z lekarzem)

i niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych);

- zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego;

- choroba nerek;

- nieprawidłowa czynność wątroby.

Częstość nieznana:

- omdlenie;

- w przypadku występowania tocznia rumieniowatego układowego (rodzaj kolagenozy) może nastąpić

nasilenie się objawów;

- odnotowano również przypadki reakcji uczuleniowych na światło (zmiana wyglądu skóry) po

ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA;

- krótkowzroczność;

- zamazane widzenie;

- zaburzenia widzenia;

- mogą pojawić się zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (badań krwi) i lekarz może zalecić

badanie krwi. Mogą wystąpić następujące zmiany w wynikach badań laboratoryjnych:

- zmniejszenie stężenia potasu we krwi;

- zmniejszenie stężenia sodu we krwi, co może powodować odwodnienie i obniżenie ciśnienia

tętniczego;

- zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji, która może powodować wystąpienie lub

nasilenie dny moczanowej (bolesność stawu lub stawów, szczególnie stóp);

- zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą;

- duże stężenia wapnia we krwi;

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

- nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tertensif SR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tertensif SR

- Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka zawiera 1,5 mg indapamidu.

- Pozostałe składniki to:

- rdzeń tabletki:

hypromeloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, powidon, krzemionka

koloidalna bezwodna.

- otoczka:

glicerol, hypromeloza, makrogol 6000, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Tertensif SR i co zawiera opakowanie

Lek Tertensif SR to okrągłe, białe tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających 30 tabletek (1 blister po 30 szt. lub 2 blistry po

15 szt.), 60 tabletek (2 blistry po 30 szt.), 90 tabletek (5 blistrów po 18 szt.) lub 108 tabletek

(6 blistrów po 18 szt.), zapakowanych w pudełko tekturowe.

Podmiot odpowiedzialny

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francja

Wytwórca

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6 B

03–236 Warszawa

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

Nr telefonu: (22)–594-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2018