Terpichol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Terpichol kapsułka miękka
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułka miękka
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Terpichol kapsułka miękka
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 kaps., 5909990080229, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00802
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Terpichol

kapsułka miękka

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Terpichol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Terpichol

Jak przyjmować lek Terpichol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Terpichol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Terpichol i w jakim celu się go stosuje

Terpichol jest produktem zawierającym kompozycję mentolu, α-pinenu, mentonu, borneolu,

kamfenu, cyneolu. Lek zmniejsza dolegliwości trawienne, zwiększa ilość i szybkość

wydzielania żółci.

Wskazania do stosowania

Stosuje się w zaburzeniach wydzielania żółci przez wątrobę, pomocniczo w stanach

skurczowych dróg żółciowych.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Terpichol

Kiedy nie przyjmować leku Terpichol

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6 – w szczególności pochodne kwasu

parahydroksybenzoesowego) oraz w ostrym stanie zapalnym dróg żółciowych, przy

uszkodzeniu lub marskości wątroby, w chorobie zapalnej i niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

w przypadku gdy u pacjenta występuje kamica żółciowa, stan zapalny w obrębie przewodu

pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Terpichol a inne leki

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Terpichol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Terpichol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, może

powodować reakcje alergiczne (mozliwe reakcje typu późnego).

3.

Jak przyjmować lek Terpichol

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka dla dorosłych to 1 kapsułka 2 do 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Młodzież powyżej 12 lat: 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Terpichol

Nie opisano przypadków przedawkowania. W razie przyjęcia większej dawki leku niż

zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Terpichol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Terpichol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg

MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10);

niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10

000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, odbijanie i nieprzyjemny smak w ustach. Częstość

występowania tych objawów nie została określona.

W przypadku złego tolerowania leku lub uczucia dyskomfortu po przyjęciu leku należy

przerwać kurację i zasięgnąć porady lekarza co do dalszego sposobu leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222

Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Terpichol

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym

dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin

ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Terpichol

Substancjami czynnymi leku są:

Mentholum (Mentol) - 40,0 mg, α-Pinenum (α-Pinen) - 21,25 mg,

Menthonum (Menton) - 7,5 mg, Borneolum (Borneol) - 6,25 mg,

Camphenum (Kamfen) - 6,25 mg, Cineolum (Cyneol) - 2,5 mg,

Olive oleum virginale (Olej z oliwek pierwszego tłoczenia) - 41,25 mg.

Pozostałe składniki to: żelatyna, glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda lek Terpichol i co zawiera opakowanie

Lek Terpichol są to kapsułki o kulistym kształcie i charakterystycznym zapachu,

przeźroczyste, bezbarwne lub żółtej barwy.

Opakowanie jednostkowe zawiera 2 blistry po 30 kapsułek miękkich, umieszczone wraz

z ulotką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50 – 951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

tel.: +48 71 335 72 25

fax: +48 71 372 47 40

e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego - tel. 71 321 86 04 wew.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: