Tavanic

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tavanic 5 mg/ml roztwór do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tavanic 5 mg/ml roztwór do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990876617, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08766
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tavanic, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Tavanic i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tavanic

Jak stosować lek Tavanic

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tavanic

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tavanic i w jakim celu się go stosuje

Nazwa tego leku to Tavanic. Roztwór do infuzji leku Tavanic zawiera jako substancję czynną

lewofloksacynę, która należy do grupy leków nazywanych antybiotykami. Lewofloksacyna jest

antybiotykiem „chinolonowym”. Działa bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia

w organizmie.

Roztwór do infuzji leku Tavanic może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń

bakteryjnych:

płuc, u pacjentów z zapaleniem płuc;

układu moczowego, w tym nerek lub pęcherza;

gruczołu krokowego, w przypadku długotrwałego zakażenia;

skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni. Czasami nazywa się to „tkankami miękkimi”.

W niektórych sytuacjach Tavanic, roztwór do infuzji, może być stosowany w zapobieganiu chorobie

płuc zwanej wąglikiem, która może wystąpić po kontakcie z bakteriami wywołującymi wąglika, lub

w leczeniu tej choroby.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tavanic

Kiedy nie stosować tego leku i skontaktować się z lekarzem:

Jeśli pacjent ma uczulenie na lewofloksacynę, jakikolwiek inny antybiotyk chinolonowy, taki

jak: moksyfloksacyna, cyprofloksacyna lub ofloksacyna lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Objawy reakcji alergicznej obejmują: wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk

warg, twarzy, gardła lub języka.

Jeśli pacjent miał kiedykolwiek w przeszłości padaczkę.

Jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek problemy ze ścięgnami, np. zapalenie ścięgien,

związane z leczeniem antybiotykami z grupy chinolonów. Ścięgno jest elementem łączącym

mięśnie z kośćmi.

U dzieci lub nastolatków w okresie wzrostu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Jeśli pacjentka karmi piersią.

Nie należy stosować tego leku, jeżeli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta.

W przypadku wątpliwości, należy przed rozpoczęciem stosowania leku Tavanic porozmawiać

z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem, pielęgniarką lub

farmaceutą, jeśli pacjent:

ma 60 lat lub więcej;

stosuje kortykosteroidy, nazywane czasami sterydami (patrz punkt „Tavanic a inne leki”);

otrzymał przeszczep;

miał kiedykolwiek w przeszłości drgawki (napad padaczkowy);

miał w przeszłości uszkodzenie mózgu spowodowane udarem mózgu lub innym urazem mózgu;

ma chorobę nerek;

ma rozpoznany „niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej”; pacjent może być wówczas

bardziej podatny na wystąpienie poważnych zaburzeń krwi podczas stosowania tego leku;

miał kiedykolwiek w przeszłości zaburzenia zdrowia psychicznego;

kiedykolwiek w przeszłości występowały choroby związane z sercem; należy zachować

ostrożność podczas stosowania tego leku, jeśli u pacjenta: od urodzenia występuje lub w jego

rodzinie stwierdzono wydłużenie odstępu QT (widoczne w badaniu EKG, tj. badaniu

aktywności elektrycznej serca), występują zaburzenia stężeń elektrolitów we krwi (zwłaszcza

zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi), występuje bardzo wolny rytm serca

(nazywany „bradykardią”), praca serca pacjenta jest osłabiona (niewydolność serca), wystąpił

w przeszłości zawał serca (zawał mięśnia sercowego), pacjent jest kobietą lub osobą w

podeszłym wieku lub przyjmuje inne leki, które powodują nietypowe zmiany w zapisie EKG

(patrz punkt „Tavanic a inne leki”);

ma cukrzycę;

miał kiedykolwiek w przeszłości chorobę wątroby;

ma miastenię.

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy dotyczy go którekolwiek z powyższych stwierdzeń, przed

rozpoczęciem stosowania leku Tavanic, roztwór do infuzji, powinien porozmawiać z lekarzem,

pielęgniarką lub farmaceutą.

Tavanic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Wynika to stąd, że lek

Tavanic może wpływać na działanie innych leków. Także inne leki mogą wpływać na działanie leku

Tavanic.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek

z następujących leków. Wynika to stąd, że ryzyko wystąpienia działań niepożądanych

u pacjenta może się zwiększyć podczas stosowania z lekiem Tavanic leków wymienionych

poniżej.

Kortykosteroidy, nazywane czasami sterydami – stosowane w stanach zapalnych. Pacjent może

być bardziej podatny na wystąpienie zapalenia i (lub) uszkodzenia ścięgien.

Warfaryna – stosowana w celu rozrzedzenia krwi. Pacjent może być bardziej podatny na

wystąpienie krwawienia. Lekarz może zlecić wykonywanie regularnych badań krwi w celu

sprawdzenia krzepliwości krwi.

Teofilina – stosowana w problemach z oddychaniem. Pacjent może być bardziej podatny na

wystąpienie drgawek (napadu padaczkowego), jeśli przyjmuje lek Tavanic.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – stosowane w bólach i stanach zapalnych, takie

jak: kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen, indometacyna. Pacjent może być

bardziej podatny na wystąpienie napadu drgawek (napadu padaczkowego), jeśli przyjmuje lek

Tavanic.

Cyklosporyna – stosowana po przeszczepieniu narządu. Pacjent może być bardziej podatny

na wystąpienie działań niepożądanych cyklosporyny.

Leki wpływające na rytm serca. Dotyczy to leków stosowanych w nieprawidłowym rytmie

serca (leki antyarytmiczne, takie jak: np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, sotalol,

dofetylid, ibutylid i amiodaron), w depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie

jak: amitryptylina i imipramina), zaburzeniach psychicznych (leki przeciwpsychotyczne)

i w zakażeniach bakteryjnych (antybiotyki „makrolidowe”, takie jak: erytromycyna,

azytromycyna i klarytromycyna).

Probenecyd – stosowany w dnie moczanowej. Lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie

mniejszej dawki, jeśli pacjent ma problemy z nerkami.

Cymetydyna – stosowana w leczeniu choroby wrzodowej i zgagi. Lekarz prowadzący może

zalecić przyjmowanie mniejszej dawki, jeśli pacjent ma problemy z nerkami.

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta należy zwrócić się do lekarza.

Testy wykrywające opioidy w moczu

Wyniki testów wykrywających w moczu silne leki przeciwbólowe zwane opioidami mogą być

fałszywie dodatnie u pacjentów przyjmujących lek Tavanic. Jeżeli lekarz zalecił wykonanie badania

moczu, pacjent powinien poinformować lekarza, że przyjmuje lek Tavanic.

Testy na gruźlicę

Ten lek może dawać fałszywie ujemne wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykorzystywanych

do wykrywania bakterii wywołujących gruźlicę.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka:

jest w ciąży, może zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży;

karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu tego leku u pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zawroty głowy,

senność, uczucie wirowania (zawroty głowy) lub zaburzenia widzenia. Niektóre z tych działań

niepożądanych mogą osłabiać zdolność koncentracji i szybkość reakcji. W takim przypadku pacjent

nie powinien prowadzić pojazdów ani wykonywać żadnej pracy, która wymaga koncentracji uwagi.

Tavanic, roztwór do infuzji, zawiera sód

Dawka 500 mg tego leku zawiera 363 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów

kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Tavanic

Jak podaje się roztwór do infuzji Tavanic

Roztwór do infuzji Tavanic jest przeznaczony do stosowania w szpitalach.

Lek zostanie podany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci wstrzyknięcia.

Wstrzyknięcie wykonuje się do jednej z żył pacjenta i będzie trwało pewien czas (nazywane

jest to infuzją dożylną).

Roztwór do infuzji Tavanic w dawce 500 mg podaje się przez 60 minut lub dłużej.

Lekarz będzie uważnie monitorował tętno i ciśnienie krwi pacjenta. Wynika to stąd, że bardzo

szybkie bicie serca i chwilowe obniżenia ciśnienia tętniczego krwi są możliwymi działaniami

niepożądanymi, które obserwowano w trakcie infuzji podobnych antybiotyków. Jeśli podczas

infuzji ciśnienie tętnicze krwi pacjenta zauważalnie zmniejsza się, należy natychmiast przerwać

infuzję.

Jaką podaje się dawkę leku Tavanic

Jeśli pacjent nie jest pewny, dlaczego otrzymuje lek Tavanic, lub ma jakiekolwiek pytania odnośnie

stosowanej dawki leku Tavanic, powinien porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Lekarz zdecyduje, jaką dawkę leku Tavanic otrzyma pacjent.

Dawka zależy od rodzaju i miejsca zakażenia.

Długość leczenia zależy od ciężkości zakażenia.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zapalenie płuc: 500 mg raz lub dwa razy na dobę każdego dnia.

Zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek i pęcherza moczowego: 500 mg raz

na dobę każdego dnia.

Zakażenia gruczołu krokowego: 500 mg raz na dobę każdego dnia.

Zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni: 500 mg raz lub dwa razy na dobę każdego

dnia.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki.

Dzieci i młodzież

Tego leku nie wolno stosować u dzieci i młodzieży.

Ochrona skóry przed promieniowaniem słonecznym

Podczas stosowania tego leku i przez 2 dni po zakończeniu jego stosowania należy unikać

bezpośredniej ekspozycji na działanie światła słonecznego. Wynika to stąd, że skóra pacjenta stanie

się bardziej wrażliwa na słońce, co może doprowadzić do oparzenia, uczucia mrowienia i pojawienia

się dużych pęcherzy na skórze, jeśli pacjent nie zachowa następujących środków ostrożności:

stosować kremy z filtrem UV o dużym współczynniku

zawsze nosić nakrycie głowy i ubranie zakrywające ręce i nogi

unikać korzystania z solarium.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tavanic

Jest mało prawdopodobne, aby lekarz lub pielęgniarka podali za dużą dawkę leku. Lekarz lub

pielęgniarka będą kontrolować postępy leczenia i sprawdzać, jaki lek pacjent otrzymuje. Jeśli pacjent

nie jest pewien, dlaczego otrzymuje dawkę leku, zawsze powinien zapytać.

Jeśli pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę leku Tavanic, mogą wystąpić następujące objawy: drgawki

(napad padaczkowy), uczucie splątania, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, drżenia mięśniowe

i zaburzenia pracy serca prowadzące do niemiarowej pracy serca, jak również do wystąpienia

nudności.

Pominięcie zastosowania leku Tavanic

Lekarz lub pielęgniarka otrzymają instrukcje dotyczące czasu i sposobu podawania leku pacjentowi.

Jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał lek inaczej niż zostało to przepisane. Jeśli pacjent

uważa, że pominięto dawkę leku, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowania leku Tavanic

Lekarz lub pielęgniarka będą kontynuować podawanie leku Tavanic, nawet jeśli pacjent poczuje się

lepiej. Jeśli leczenie zostanie przerwane zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić, stan pacjenta może

ulec pogorszeniu lub bakterie mogą stać się oporne na lek. Po kilku dniach leczenia roztworem do

podawania dożylnego lekarz może zdecydować o zmianie postaci leku na tabletki, w celu zakończenia

zaleconego cyklu leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Te działania niepożądane mają zwykle nasilenie lekkie lub umiarkowanie ciężkie i szybko ustępują.

Jeśli u pacjenta wystąpią opisane niżej działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku

Tavanic i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Bardzo rzadko

(występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Reakcja alergiczna. Objawy mogą obejmować: wysypkę, trudności w połykaniu lub

oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Należy przerwać stosowanie leku Tavanic i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub

pielęgniarką, jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z poniższych działań niepożądanych – może

być konieczne podjęcie natychmiastowego leczenia.

Rzadko

(występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Wodnista biegunka, która może zawierać krew, możliwie ze skurczami żołądka i wysoką

temperaturą. Mogą to być objawy ciężkiej choroby jelit.

Ból i zapalenie ścięgien lub więzadeł, mogące prowadzić do zerwania. Najczęściej dotyczy to

ścięgna Achillesa.

Drgawki (napady padaczkowe).

Bardzo rzadko

(występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

Pieczenie, mrowienie, ból lub drętwienie. Mogą to być objawy „neuropatii”.

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Ciężkie wysypki skórne, obejmując w tym tworzenie się pęcherzy i złuszczanie naskórka wokół

warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych

Utrata apetytu, zażółcenie skóry i białek oczu, ciemne zabarwienie moczu, świąd, tkliwość

żołądka (brzucha). Mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby, włącznie z

niewydolnością wątroby prowadzącą do śmierci.

Jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek zmiany dotyczące oczu podczas

stosowania leku Tavanic należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli nasilą się którekolwiek z poniższych działań

niepożądanych lub utrzymują się dłużej niż kilka dni:

Często

(występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Problemy ze snem

Ból głowy, zawroty głowy

Nudności, wymioty i biegunka

Zwiększona aktywność niektórych enzymów wątrobowych we krwi

Reakcje w miejscu infuzji

Zapalenie żyły

Niezbyt często

(występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

Zmiany w liczbie innych bakterii lub grzybów, zakażenie grzybami z rodzaju

Candida

, co może

wymagać leczenia

Zmiany w liczbie białych krwinek wykazane w wynikach niektórych badań krwi (leukopenia,

eozynofilia)

Niepokój, splątanie, nerwowość, senność, drżenia, uczucie wirowania

Skrócenie oddechu (duszność)

Zmiany w odczuwaniu smaku, utrata apetytu, rozstrój żołądka lub niestrawność, ból w okolicy

żołądka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów lub zaparcie

Świąd i wysypka skórna, ciężki świąd lub pokrzywka, nadmierne pocenie się

Ból stawów lub mięśni

Nieprawidłowe wyniki badań krwi spowodowane zaburzeniami czynności wątroby

(zwiększenie stężenia bilirubiny) lub nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny)

Ogólne osłabienie

Rzadko

(występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

Zwiększona skłonność do powstawania siniaków i krwawień z powodu zmniejszenia liczby

płytek krwi (trombocytopenia)

Zmniejszona liczba białych krwinek (neutropenia)

Nadmierna odpowiedź immunologiczna (nadwrażliwość)

Zmniejszenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia); To jest istotne u pacjentów z cukrzycą.

Widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy, paranoja), zmiany opinii i myśli

(reakcje psychotyczne) z ryzykiem wystąpienia myśli lub prób samobójczych

Uczucie depresji, zaburzenia psychiczne, niepokój (pobudzenie), dziwne sny lub koszmary

Uczucie mrowienia w rękach i stopach (parestezje)

Problemy ze słuchem (szum uszny) lub wzrokiem (niewyraźne widzenie)

Nietypowe szybkie bicie serca (tachykardia) lub niskie ciśnienie tętnicze krwi (niedociśnienie)

Osłabienie siły mięśni. Jest to istotne u pacjentów z miastenią (rzadka choroba układu

nerwowego).

Zmiany czynności nerek i czasami niewydolność nerek, co może być spowodowane reakcją

alergiczną w nerkach nazywaną śródmiąższowym zapaleniem nerek

Gorączka

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość): może to spowodować bladość lub

zażółcenie skóry z powodu uszkodzenia krwinek czerwonych; zmniejszenie liczby wszystkich

rodzajów krwinek (pancytopenia)

Gorączka, ból gardła i ogólne złe samopoczucie, które nie przemija. Może to być spowodowane

obniżeniem liczby białych krwinek (agranulocytoza)

Zatrzymanie krążenia (wstrząs podobny do anafilaktycznego)

Zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) lub spadek stężenia cukru we krwi

prowadzące do śpiączki (śpiączka hipoglikemiczna). Jest to ważne u pacjentów z cukrzycą

Zmiany węchu, utrata węchu lub smaku (omamy węchowe, brak węchu, brak smaku)

Problemy z poruszaniem się i chodzeniem (dyskineza, zaburzenia pozapiramidowe)

Przemijająca utrata przytomności lub zasłabnięcie (omdlenie)

Przemijająca utrata widzenia, zapalenie oka

Zaburzenia lub utrata słuchu

Nieprawidłowy szybki rytm serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca, w tym

zatrzymanie pracy serca, zmiana rytmu serca (tzw. „wydłużenie odstępu QT” widoczne

w zapisie EKG, tj. badaniu aktywności elektrycznej serca)

Trudności z oddychaniem lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli)

Reakcje alergiczne płuc

Zapalenie trzustki

Zapalenie wątroby

Zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (uczulenie

na światło)

Zapalenie naczyń krwionośnych na skutek reakcji alergicznej

Zapalenie błony wyściełającej jamę ustną (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej)

Zerwanie i rozpad mięśni (rabdomioliza)

Zaczerwienienie i obrzęk stawów (zapalenie stawów)

Ból, w tym ból pleców, klatki piersiowej i kończyn

Napady porfirii u pacjentów z porfirią (bardzo rzadka choroba metaboliczna)

Utrzymujący się ból głowy z niewyraźnym widzeniem (łagodne nadciśnienie

wewnątrzczaszkowe)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi

podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tavanic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Butelkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Podczas infuzji

nie jest konieczna ochrona przed światłem.

Po otwarciu butelki (po przebiciu gumowego korka), roztwór należy użyć natychmiast (w ciągu

3 godzin), aby uniknąć nadkażenia przez bakterie.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, zielonkawożółty i (lub) zawiera stałe

cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek

Substancją czynną jest lewofloksacyna. Roztwór do infuzji Tavanic w dawce 500 mg dostępny jest

w szklanej butelce 100 ml. Jeden ml roztworu do infuzji zawiera 5 mg lewofloksacyny.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, kwas solny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda roztwór do infuzji Tavanic i co zawiera opakowanie

Roztwór do infuzji Tavanic jest przezroczysty, barwy zielonkawożółtej, bez stałych cząstek. Jest

dostarczany w szklanych butelkach:

butelki 100 ml dostępne w opakowaniach zawierających jedną, 5 lub 20 butelek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

D-65 926 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Wytwórca

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

D-65 926 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości,

należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

tel.: +48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2017