Tarsime

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tarsime 750 mg proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 750 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tarsime 750 mg proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. proszku, 5909990442911, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04429
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TARSIME, 750 mg, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań

TARSIME, 1500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Cefuroximum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Tarsime i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tarsime

Jak stosować lek Tarsime

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tarsime

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tarsime i w jakim celu się go stosuje

Tarsime jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące

zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.

Tarsime jest stosowany do leczenia zakażeń:

płuc lub klatki piersiowej,

układu moczowego,

skóry i tkanek miękkich,

brzucha.

Tarsime jest również stosowany:

w celu zapobiegania zakażeniom podczas operacji.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tarsime

Kiedy nie stosować leku Tarsime:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie

(nadwrażliwość)

na cefuroksym

inny

antybiotyk

cefalosporynowy

lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tarsime;

jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na jakikolwiek

inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny, monobaktamy lub karbapenemy).

Jeśli pacjent sądzi, że dotyczą go powyższe okoliczności, powinien o tym

powiedzieć lekarzowi przed

rozpoczęciem stosowania leku Tarsime. Pacjent nie może przyjmować leku Tarsime.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie leczenia lekiem Tarsime należy zwrócić uwagę, czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje

uczuleniowe i zaburzenia żołądka i jelit (np. biegunka). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań (patrz

„Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę”

w punkcie 4). Jeżeli u pacjenta występowały jakiekolwiek

reakcje uczuleniowe na inne antybiotyki, takie jak penicylina, może być on uczulony również na Tarsime.

Badania krwi i moczu

Tarsime może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier w moczu lub we krwi oraz badania krwi

nazywanego testem Coombsa. Jeśli pacjent ma mieć przeprowadzone takie badania, powinien:

powiedzieć osobie pobierającej próbki do badań

, że przyjmuje lek Tarsime.

Lek Tarsime a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Tarsime lub mogą zwiększać ryzyko pojawienia się działań

niepożądanych. Należą do nich:

antybiotyki z grupy zwanej aminoglikozydami

tabletki moczopędne

(diuretyki), np. furosemid

probenecyd

doustne leki przeciwzakrzepowe

(antykoagulanty).

Jeśli dotyczy to pacjenta,

należy powiedzieć o tym lekarzowi

. Podczas stosowania leku Tarsime może być

konieczne przeprowadzenie u pacjenta dodatkowej kontroli czynności nerek.

Doustne środki antykoncepcyjne

Tarsime może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku

Tarsime pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowo stosować

mechaniczne

metody zapobiegania ciąży

(np. prezerwatywy). Należy zwrócić się do lekarza o radę.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Tarsime podczas ciąży i karmienia

piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli nie czuje się dobrze.

Lek Tarsime, 750 mg zawiera 38,6 mg sodu w każdej fiolce.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących

zawartość sodu w diecie.

Lek Tarsime, 1500 mg zawiera 77,3 mg sodu w każdej fiolce.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących

zawartość sodu w diecie.

3.

Jak stosować lek Tarsime

Tarsime jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Może być podawany w

kroplówce

(infuzja

dożylna) lub jako

wstrzyknięcie

podane bezpośrednio do żyły lub domięśniowo.

Zalecana dawka

Lekarz zdecyduje o odpowiedniej dla pacjenta dawce leku Tarsime, biorąc pod uwagę ciężkość i rodzaj

zakażenia, przyjmowanie przez pacjenta wszelkich innych antybiotyków, jego masę ciała, wiek oraz

prawidłowość pracy nerek.

Noworodki i niemowlęta (w wieku 0-3 tygodni)

Na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia

podaje się dawkę od 30 do 100 mg leku Tarsime w ciągu doby,

podzieloną na dwie lub trzy dawki.

Niemowlęta (w wieku powyżej 3 tygodni) i dzieci

Na każdy kilogram masy ciała niemowlęcia lub dziecka

podaje się dawkę od 30 do 100 mg leku Tarsime

w ciągu doby, podzieloną na trzy lub cztery dawki.

Dorośli i młodzież

Od 750 mg do 1,5 g leku Tarsime na dobę w dwóch, trzech lub czterech dawkach podzielonych. Nie więcej

niż 6 g na dobę.

Pacjenci z chorymi nerkami

Jeżeli pacjent ma chore nerki, lekarz może zmienić dawkowanie leku.

Jeśli pacjenta to dotyczy, powinien

powiedzieć o tym lekarzowi

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Częstości tych działań niepożądanych nie można określić na podstawie dostępnych danych:

reakcja alergiczna

wypukła, swędząca wysypka, spadek ciśnienia tętniczego krwi, obrzęk górnych

dróg oddechowych

, czasami twarzy lub ust, który może

utrudniać oddychanie

, w tym

anafilaksja,

wstrząs anafilaktyczny – gwałtownie przebiegające reakcje zagrażające życiu

, przebiegające z

zawrotami głowy, dezorientacją i omdleniem z powodu niedostatecznego przepływu krwi przez narządy;

obrzęk naczynioruchowy

(obrzęk Quinckego) charakteryzujący się występowaniem ograniczonych

obrzęków skóry i błony śluzowej, które mogą być groźne dla życia jeśli wystąpią w gardle lub krtani;

rozlane

zmiany skórne (

różowe zmiany na skórze kończyn i wewnątrz jamy ustnej), z

pęcherzami

łuszczącym się naskórkiem;

może być to objaw zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego

martwiczego oddzielania się naskórka - choroby Leyella;

obfita i wodnista biegunka

utrzymująca się przez dłuższy czas, przebiegająca z gorączką i bólem

brzucha; może być objawem zapalenia jelita grubego (nazywanego rzekomobłoniastym zapaleniem jelita

grubego).

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

lub pielęgniarką.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły

zwiększenie aktywności substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie

zmiana liczby białych krwinek (neutropenia lub eozynofilia)

zmniejszenie stężenia hemoglobiny w krwinkach czerwonych.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

wysypka skórna, pokrzywka i świąd

zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia)

zaburzenia żołądkowo-jelitowe

zwiększenie stężenia bilirubiny (substancji wytwarzanej przez wątrobę)

dodatni wynik testu Coombsa, w wynikach badań.

Działania niepożądane, których częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

zakażenie grzybicze, bakteryjne (

Clostridium difficile

zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna),

zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi - małopłytkowość)

wysoka temperatura (gorączka), zapalenie naczyń krwionośnych skóry

śródmiąższowe zapalenie nerek (gorączka, tępe bóle w okolicy lędźwiowej), w wynikach badań:

zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny w surowicy krwi zmniejszenie klirensu

kreatyniny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tarsime

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony

przed światłem.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tarsime

Substancją czynną leku jest cefuroksym (w postaci cefuroksymu sodowego).

Tarsime, 750 mg

- jedna fiolka zawiera 750 mg cefuroksymu.

Tarsime, 1500 mg

- jedna fiolka zawiera 1500 mg cefuroksymu.

Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Tarsime i co zawiera opakowanie

Proszek barwy białej lub prawie białej.

Opakowanie

: jedna fiolka w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Przygotowanie roztworów

Wstrzyknięcia domięśniowe

Do fiolki zawierającej 750 mg cefuroksymu dodać 4 ml wody do wstrzykiwań. Delikatnie wstrząsnąć do

uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Wstrzyknięcia dożylne

Do fiolki zawierającej 750 mg lub 1500 mg cefuroksymu dodać odpowiednio około 9 ml lub 15 ml wody do

wstrzykiwań. Otrzymuje się roztwór o stężeniu odpowiednio 83,3 mg/ml lub 100 mg/ml. Delikatnie

wstrząsnąć, aby uzyskać klarowny roztwór.

Wstrzykiwać powoli, przez około 3 do 5 minut.

Infuzje dożylne

Roztwory cefuroksymu przygotowane tak jak do wstrzykiwań dożylnych rozcieńczyć do objętości 50 do

100 ml wodą do wstrzykiwań, 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu. Delikatnie

wstrząsnąć, aby uzyskać klarowny roztwór. Przetaczać do dużych naczyń żylnych. Infuzja powinna trwać 30

do 60 minut.

Zgodnie z zasadami poprawnego postępowania roztwory powinny być podane bezpośrednio po

przygotowaniu. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty zaraz po przygotowaniu, użytkownik ponosi

odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania. Roztwór lub zawiesina zachowują trwałość w

temperaturze od 2ºC do 8ºC (w lodówce) przez 24 godziny, jeśli przygotowanie roztworu odbywa się w

kontrolowanych warunkach aseptycznych.

Zmiana zabarwienia roztworów do żółtego lub bursztynowego nie ma wpływu na aktywność ani na

właściwości produktu.

Niezgodności farmaceutyczne

Cefuroksymu nie należy mieszać w strzykawce z antybiotykami aminoglikozydowymi.

Cefuroksym zmieszany z roztworami wodorowęglanu sodu istotnie zmienia zabarwienie roztworu, dlatego nie

zaleca się go stosować do rozcieńczania roztworów cefuroksymu. W razie potrzeby roztwór cefuroksymu w

wodzie do wstrzykiwań można wprowadzić do drenu zestawu do infuzji u pacjentów otrzymujących roztwór

wodorowęglanu sodu w infuzji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi

przepisami.

Ulotka_Tarsime_proszki_750_1500_70213zm_171016_121216