Tantum Verde

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tantum Verde 1,5 mg/ml roztwór do płukania jamy ustnej i gardła
 • Dawkowanie:
 • 1,5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do płukania jamy ustnej i gardła
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tantum Verde 1,5 mg/ml roztwór do płukania jamy ustnej i gardła
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 120 ml, 5909990018413, OTC; 1 butelka 240 ml, 5909990762576, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00184
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tantum Verde

1,5mg/ml, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

Benzydamini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Tantum Verde i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tantum Verde

Jak stosować lek Tantum Verde

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tantum Verde

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tantum Verde i w jakim celu się go stosuje

Lek Tantum Verde roztwór do płukania jamy ustnej i gardła zawiera substancję czynną -

benzydaminę, należącą do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do

stosowania miejscowego i ogólnego.

Benzydamina charakteryzuje się działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz działa

miejscowo znieczulająco i odkażająco. Lek miejscowo dobrze się wchłania osiągając duże stężenie

w tkankach objętych procesem zapalnym. Lek jest na ogół dobrze tolerowany i nadaje się do

miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Lek do stosowania na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Lek stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym

jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po

radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tantum Verde

Kiedy nie stosować leku Tantum Verde

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Tantum Verde należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję

uczuleniową. W takim przypadku lek należy odstawić i zgłosić się do lekarza, który zaleci

odpowiednie postępowanie.

Przypadkowe połknięcie niewielkich ilości roztworu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Inne leki i Tantum Verde

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane oddziaływania leku Tantum Verde z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Tantum Verde zawiera metylu parahydroksybenzoesan. Lek może powodować reakcje

alergiczne (możliwe są reakcje typu późnego).

3.

Jak stosować lek Tantum Verde

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecany sposób dawkowania to płukanie jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę.

Jednorazowo należy użyć ok. 15 ml, stężonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody, roztworu

Tantum Verde i płukać jamę ustną i gardło przez 20 do 30 sekund.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno być dłuższe niż 7 dni,

a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.

Nie zaleca się stosowania roztworu Tantum Verde u osób, które mają trudności z prawidłowym

płukaniem jamy ustnej i gardła.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tantum Verde

Przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne w związku z małym stężeniem substancji czynnej

w leku i miejscową drogą podania.

Niemniej w razie połknięcia (np. przez dzieci) bardzo dużej ilości roztworu mogą wystąpić: wymioty,

bóle brzucha, niepokój, lęk, drgawki, ataksja, gorączka, tachykardia i ewentualne porażenie ośrodka

oddechowego.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana lub przypadkowego połknięcia dużej ilości leku

należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Tantum Verde

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) i częstość nieznana (nie może być określona na

podstawie dostępnych danych):

reakcja alergiczna (nadwrażliwość),

ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny), której objawy mogą obejmować trudności

w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia,

silny świąd skóry lub uniesione guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła,

oraz która może potencjalnie zagrażać życiu,

uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz

wymioty, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty i bóle głowy, wysypka.

Miejscowe objawy są związane z działaniem farmakodynamicznym benzydaminy, która między

innymi wykazuje działanie miejscowo znieczulające.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają

dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym

ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Rozcieńczenie leku zwykle usuwa te objawy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49

21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tantum Verde

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tantum Verde

Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek.

100 ml roztworu zawiera 0,15 g benzydaminy chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, kompozycja

smakowo-zapachowa miętowa, sacharyna, sodu wodorowęglan, polisorbat 20, żółcień

chinolinowa 70% (E104), błękit patentowy V 85% (E131), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Tantum Verde i co zawiera opakowanie

Klarowny roztwór o zielonej barwie i miętowym smaku.

Butelka z bezbarwnego szkła z zakrętką polipropylenową oraz polipropylenowy pojemnik dozujący z

podziałką 15 ml i 30 ml, w tekturowym pudełku.

1 butelka – 120 ml

1 butelka – 240 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy

Wytwórca:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22

60131 Ancona, Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy

tel. (22) 70 28 200

e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka dla pacjenta w wersji właściwej dla osób niewidomych i słabowidzących dostępna w siedzibie

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

21-12-2018

Verbetering voedselveiligheid door geleerde lessen Fipronil

Verbetering voedselveiligheid door geleerde lessen Fipronil

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) hebben vandaag het Actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze commissie onderzocht welke lessen geleerd moeten worden uit het Fipronil-incident in de zomer van 2017. Veel verbeteringen zijn inmiddels al in de praktijk toeg...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17-12-2018

Vijf jaar NIX brengt normverandering roken en drinken op gang

Vijf jaar NIX brengt normverandering roken en drinken op gang

Op 1 januari is het precies vijf jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor roken en drinken werd verhoogd naar 18 jaar. In deze periode is er veel veranderd, blijkt uit een recente peiling in opdracht van het ministerie van VWS. Zo vindt ongeveer driekwart van de ouders en tieners het ‘normaal’ dat je pas mag roken en drinken vanaf 18 jaar. 78,2% van de ouders vindt dit tegenover 75,4% van de jongeren. De afgelopen jaren is het gebruik van alcohol onder tieners teruggelopen. Sinds 2011 gaat het in de total...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-7-2018

Subsidie voor duurzame zorg

Subsidie voor duurzame zorg

Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11-7-2018

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat d...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4-7-2018

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

De mens centraal in onderhandelaarsakkoord GGZ Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-7-2018

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle omstandigheden te vervoeren. Daarnaast zetten partijen hun handtekening onder het verder ontwikkelen van  goede zorg en vervoer voor deze groep mensen en gaan ze intens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-6-2018

Ministers: voedselveiligheid verder versterken urgent

Ministers: voedselveiligheid verder versterken urgent

De Commissie Sorgdrager heeft een grondige analyse gemaakt van de wijze waarop de fipronilcrisis is afgehandeld en spreekt alle relevante actoren –het bedrijfsleven, de toezichthouders en departementen– aan op hun functioneren. Het beeld dat het rapport schetst is niet fraai. De pluimveehouders die nog steeds met de gevolgen van de crisis kampen, voelen het als geen ander.  De aanbevelingen om de voedselveiligheid verder te versterken worden opgevolgd. Dat schrijven de ministers Bruno Bruins en Carola Sc...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.