Tanakan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tanakan 40 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 40 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tanakan 40 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990049615, OTC; 90 tabl., 5909990049622, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00496
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TANAKAN, 40 mg, tabletki powlekane

Ginkgo folii extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Tanakan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tanakan

3. Jak przyjmować lek Tanakan

4. Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Tanakan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Tanakan i w jakim celu się go stosuje

Lek Tanakan jest stosowany w celu poprawy upośledzonych funkcji poznawczych u osób

starszych oraz poprawy jakości życia pacjentów z łagodną postacią otępienia.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Tanakan

Kiedy nie przyjmować leku Tanakan

Jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z liści miłorzębu japońskiego lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tanakan należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Tanakan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek

Tanakan może wpływać na sposób działania innych leków. Przykładami leków na które lek

Tanakan może mieć wpływ, są:

alfentanyl i fentanyl (lek uśmierzające ból należące do grupy opioidów);

cyklosporyna, sirolimus i takrolimus (leki obniżające odporność organizmu);

dihydroergotamina i ergotramina (alkaloidy sporyszu stosowane w leczeniu migreny);

pimozyd (stosowany w leczeniu zaburzeń psychotycznych);

quinidyna (stosowania w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

Należy zauważyć, że powyższa lista nie jest zamknięta.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub

gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania produktu Tanakan w okresie ciąży

lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre osoby mogą odczuwać zawroty głowy po przyjęciu leku Tanakan. Jeśli tak się stanie

nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Tanakan zawiera laktozę

Ponieważ lek zawiera laktozę, jest przeciwwskazany u osób z wrodzoną galaktozemią,

z zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, bądź też z niedoborem laktazy.

3.

Jak przyjmować lek Tanakan

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli: Zalecana dawka to trzy tabletki na dobę rozłożone równomiernie w ciągu dnia.

Sposób stosowania i droga podania

Doustnie.

Tabletki należy przyjmować w trakcie posiłków, popijając je ½ szklanki wody.

Czas trwania leczenia

Zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tanakan

Brak znaczącego doświadczenia z przedawkowaniem leku Tanakan.

Pominięcie przyjęcia leku Tanakan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi są: ból brzucha, biegunka i zawroty

głowy.

Jeśli u pacjenta wystąpi poważna reakcja nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy)

powodująca opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, należy przerwać stosowanie leku i

pilnie zwrócić się o natychmiastową pomoc lekarską.

Pozostałe działania niepożądane:

Częste: (występują u nie więcej niż 1 na 10 osób)

Reakcje nadwrażliwości

Trudności w oddychaniu

Ból głowy

Omdlenia

Niestrawność

Złe samopoczucie

Egzema (wyprysk na skórze)

Świąd

Niezbyt częste (występują u nie więcej niż 1 na 100 osób)

Pokrzywka

Wysypka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądancyh

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub

przedstawicielowi podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Tanakan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w oryginalnym opakowaniu.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tanakan

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z liści miłorzębu japońskiego

(Ginkgo folii

extractum siccum)

Każda tabletka zawiera 40 mg suchego wyciągu z miłorzębu, oczyszczonego

i kwantyfikowanego (EGb761) z

Ginkgo biloba L., folium

(liść miłorzębu japońskiego) (35-

67:1) co odpowiada:

- 8,8 do 10 mg flawonoidów wyrażonych jako glikozydy flawonowe

- 1,1 do 1,4 mg ginkgolidów A, B oraz C

- 1,0 do 1,3 mg bilobalidu.

Pierwszy ekstrahent: aceton 60 % (m/m).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń:

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna

Skrobia kukurydziana

Krzemionka koloidalna bezwodna

Talk

Magnezu stearynian

Mieszanina powlekająca:

Hypromeloza

Macrogol 400 (glikol polioksyetylenowy)

Macrogol 6000 (glikol polioksyetylenowy)

Tytanu dwutlenek

Żelaza tlenek czerwony

Jak wygląda lek Tanakan i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 30 lub 90 tabletek powlekanych (15 tabletek powlekanych w blistrze

Al/PCV).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francja

Wytwórca

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

Rue Ethé Virton

28100 Dreux

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego.

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa

tel. 022 653 68 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo produktu

TANAKAN

Logo firmy Ipsen