Taconal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Taconal 20 mg/g maść
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Taconal 20 mg/g maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 15 g, 5909991096120, Rp; 1 tuba 8 g, 5909990845569, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10961
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Taconal, 20 mg/g, maść

Mupirocinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Taconal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Taconal

Jak stosować lek Taconal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Taconal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Taconal i w jakim celu się go stosuje

Lek Taconal ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera antybiotyk

mupirocynę, który działa na bakterie powodujące większość zakażeń skóry, np. na Staphylococcus

aureus, w tym na szczepy metycylinooporne, oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

Wskazania

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry (np. liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz

czyraczności) wywołanych przez bakterie Staphylococcus aureus, w tym przez szczepy

metycylinooporne, oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Taconal

Kiedy nie stosować leku Taconal

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

- na rozległe oparzenia;

- do oczu;

- do nosa;

- na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na to, że lek zawiera substancje pomocnicze – makrogole, przed rozpoczęciem stosowania

leku Taconal należy omówić to z lekarzem:

- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

- jeśli pacjent ma duże rany lub uszkodzoną skóry.

Podczas stosowania leku Taconal należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przypadkowego

kontaktu oka z lekiem, należy dokładnie przemyć je dużą ilością chłodnej wody.

Jeśli w miejscu stosowania leku Taconal wystąpi reakcja uczuleniowa lub ciężkie zmiany skórne,

należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku dłużej niż zalecił lekarz, ponieważ może spowodować to powstawanie

szczepów bakterii opornych na substancję czynną – antybiotyk mupirocynę.

Lek Taconal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje maści Taconal z innymi lekami.

Nie należy stosować leku na skórę jednocześnie z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za

bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ mupirocyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.

Jak stosować lek Taconal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze 2 do 3 razy w ciągu doby, zwykle

przez okres do 10 dni.

Nałożyć niewielką ilość leku na zmienione chorobowo miejsce na skórze za pomocą kawałka czystej

waty lub gazika. Lek należy nakładać na oczyszczoną suchą skórę. Po każdym nałożeniu leku

należy dokładnie umyć ręce.

W razie konieczności leczoną powierzchnię skóry można pokryć opatrunkiem okluzyjnym.

Nie należy stosować leku na skórę jednocześnie z innymi lekami.

Nie stosować leku dłużej niż przez 10 dni. Jeśli objawy choroby nasilą się lub nie ma poprawy, należy

skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Taconal

W razie zastosowania większej ilości leku niż zalecana, należy natychmiast zmyć nałożoną maść wodą

z mydłem i następnie nałożyć zalecaną ilość leku.

W przypadku połknięcia leku Taconal, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem

prowadzącym informując go o tym, co i w jakiej ilości zostało spożyte.

Pominięcie zastosowania leku Taconal

Należy zastosować lek możliwie jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

- pieczenie w miejscu nałożenia leku.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

- swędzenie, rumień;

- uczucie kłucia oraz suchości w miejscu nałożenia leku;

- skórne reakcje nadwrażliwości.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek

i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Taconal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i na pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Taconal

Substancją czynną leku jest mupirocyna.

1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny.

Pozostałe składniki to: makrogol 3350, makrogol 400.

Jak wygląda lek Taconal i co zawiera opakowanie

Lek ma postać maści.

Opakowanie leku to:

- tuba aluminiowa lakierowana, z membraną i zakrętką, zawierająca 15 g maści, w tekturowym

pudełku;

- tuba aluminiowa kaniulowa z zakrętką zawierająca 8 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2015-12-03