Suvaxyn PRRS MLV

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Suvaxyn PRRS MLV
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Suvaxyn PRRS MLV
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Wieprzowy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Immunomodulatorów dla suidae, , żywe szczepionki wirusowe
 • Wskazania:
 • Dla aktywnej immunizacji klinicznie zdrowych świń od dnia 1 wiek w świńskiej oddechowego i rozrodczego zespołu świń (РРСС) wirus zanieczyszczonego środowiska, zmniejszenia виремии nosa i tracenie spowodowanych infekcją z europejskich szczepów wirusa репродуктивно-zespół niewydolności oddechowej świń (Genotyp 1). Tuczniki: dodatkowo wykazano, że szczepienie seronegatywnych 1-dniowych prosiąt znacznie zmniejsza uszkodzenia płuc przed prowokacją podawaną w 26 tygodniu po szczepieniu.. Wykazano, że szczepienie seronegatywnych 2-tygodniowych prosiąt znacząco zmniejsza uszkodzenia płuc i ustne wydalanie przeciwko prowokacji podawanej po 28 dniach i po 16 tygodniach po szczepieniu.. Remontowych świnek i loch: ponadto, do ciąży szczepienia klinicznie zdrowych prosiąt i macior, albo серопозитивный lub серонегативный, wykazano, aby zmniejszyć трансплацентарных infekcji spowodowanej wirusem репродуктивно-zespół niewydolności oddechowej świń-w ciągu trzeciego trymestru ciąży, aby zmniejszyć związane z tym negatywny wpływ
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 2

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/004276
 • Data autoryzacji:
 • 24-08-2017
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/004276
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 05-01-2019

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/394177/2017

EMEA/V/C/004276

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Suvaxyn PRRS MLV

(żywa) szczepionka przeciwko wirusowi zespołu rozrodczo-oddechowego świń

(PRRS)

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego produktu Suvaxyn PRRS MLV. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed

zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem

warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej

stosowania produktu Suvaxyn PRRS MLV.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Suvaxyn PRRS MLV

właściciele lub opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować

się z weterynarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Suvaxyn PRRS MLV i w jakim celu się go stosuje?

Produkt Suvaxyn PRRS MLV jest szczepionką weterynaryjną stosowaną w celu ochrony świń przed

zespołem rozrodczo-oddechowym świń (PRRS). Ta choroba wirusowa świń może doprowadzić do

obniżenia wskaźnika oproszeń oraz zwiększenia liczby poronień, zwierząt nieżywo urodzonych i

zmumifikowanych, jak również zwiększenia liczby osłabionych, żywo urodzonych prosiąt oraz zgonów.

Może także występować choroba dróg oddechowych skutkująca wysokimi wskaźnikami śmiertelności u

świń karmiących i prosiąt odsadzonych od maciory.

Produkt Suvaxyn PRRS MLV zawiera zmodyfikowany szczep żywego wirusa PRRS (szczep 96V198),

który został osłabiony tak, by nie mógł wywoływać choroby.

Jak stosować produkt Suvaxyn PRRS MLV?

Produkt Suvaxyn PRRS MLV jest dostępny w postaci liofilizatu (liofilizowane peletki) i rozpuszczalnika

do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, i wydaje się go wyłącznie z przepisu lekarza. Produkt

Suvaxyn PRRS MLV podaje się tucznikom od pierwszego dnia życia jako pojedyncze wstrzyknięcie.

Loszkom (samicom świń, które jeszcze się nie oprosiły) i lochom (samicom świń, które się oprosiły)

Suvaxyn PRRS MLV

EMA/394177/2017

Strona 2/3

podaje się pojedyncze wstrzyknięcie przed wprowadzeniem do stada zarodowego, ok. 4 tygodnie przed

zapłodnieniem, a także jedną dawkę przypominającą co 4 miesiące. Masowe szczepienia mogą być

stosowane w stadach, w których stwierdzono obecność europejskiego wirusa PRRS. Ochrona zaczyna

być skuteczna 28 dni po szczepieniu i trwa 26 tygodni po szczepieniu w przypadku tuczników oraz 16

tygodni po szczepieniu w przypadku loszek i loch.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Suvaxyn PRRS MLV?

Produkt Suvaxyn PRRS MLV jest szczepionką. Działanie szczepionek polega na uczeniuukładu

odpornościowego (naturalny system obronny organizmu), w jaki sposób może on chronić się przed

chorobą. Produkt Suvaxyn PRRS MLV zawiera osłabiony szczep wirusa PRRS. Po podaniu świni

szczepionki układ odpornościowy świni rozpoznaje wirus jako „obcego” i wytwarza przeciwko niemu

przeciwciała. W przyszłości układ odpornościowy będzie mógł szybciej na niego reagować. Pomoże to

w ochronie zwierząt przed chorobą.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Suvaxyn PRRS MLV zaobserwowano

w badaniach?

Skuteczność produktu Suvaxyn PRRS MLV została poparta badaniami laboratoryjnymi. W dwóch

badaniach z udziałem prosiąt wykazano, że szczepionka zaczyna działać 28 dni po szczepieniu,

natomiast w czterech badaniach z udziałem prosiąt wykazano, że ochrona trwa do 26 tygodni.

Przeprowadzono dwa badania z udziałem samic świń; w jednym wykazano, że podanie pojedynczego

wstrzyknięcia samicom świń na 4 do 11 tygodni przed kryciem chroniło je przed chorobami w

przypadku narażenia na wirusa w późnym okresie ciąży. Ochrona trwała 16 tygodni. W drugim badaniu

z udziałem loszek wykazano, że szczepienie przypominające 4 miesiące po szczepieniu pierwotnym,

przy kryciu przeprowadzonym 4 do 5 tygodni po drugim szczepieniu, zapewniło ochronę w drugiej

połowie ciąży.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu PRRS MLV?

Najczęstsze działania niepożądane występujące po wstrzyknięciu produktu Suvaxyn PRRS MLV (które

mogą występować u więcej niż 1 na 10 świń) to: przejściowy wzrost temperatury ciała (średnio o

0,5 °C) w ciągu 4 dni po szczepieniu, a także, u loch, miejscowe odczyny w postaci obrzęku, które

ustępują samoistnie w ciągu 5 do 9 dni.

Pełny wykaz wszystkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Suvaxyn PRRS

MLV znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

Brak specjalnych środków ostrożności.

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności?

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a

mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi.

Suvaxyn PRRS MLV

EMA/394177/2017

Strona 3/3

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od świń leczonych produktem Suvaxyn PRRS MLV wynosi zero

dni, co oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Suvaxyn PRRS MLV?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania

produktu Suvaxyn PRRS MLV przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Inne informacje dotyczące produktu Suvaxyn PRRS MLV:

W dniu 24/08/2017 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu

Suvaxyn PRRS MLV ważne w całej UE.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Suvaxyn PRRS MLV znajduje się na stronie internetowej

Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment

Reports W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat leczenia produktem Suvaxyn PRRS MLV

właściciele lub opiekunowie zwierząt powinni przeczytać ulotkę informacyjną lub skontaktować się z

weterynarzem lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 06.2017

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Suvaxyn PRRSV MLV liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla

świń

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Suvaxyn PRRSV MLV liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla świń

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda dawka (2 ml) zawiera:

Liofilizat:

Substancja czynna:

Żywy, modyfikowany PRRSV*, szczep 96V198: 10

– 10

CCID

* Porcine respiratory and reproductive syndrome virus – wirus zespołu rozrodczo -oddechowego świń.

**Dawka zakaźna dla 50% hodowli komórkowych

Rozpuszczalnik:

Chlorek sodu 0,9% roztwór: qs 1 dawka

Liofilizat: białawe, liofilizowane peletki

Rozpuszczalnik: przezroczysty, bezbarwny roztwór

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodparnianie klinicznie zdrowych świń od 1 dnia życia narażonych na kontakt z wirusem

zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS), w celu ograniczenia wiremii i siewstwa z wydzieliną

nosa spowodowanych przez europejskie szczepy wirusa PRRS (genotyp 1).

Czas powstania odporności: 28 dni po szczepieniu.

Tuczniki:

Czas trwania odporności: 26 tygodni po szczepieniu.

Dodatkowo, szczepienie seronegatywnych, 1-dniowych prosiąt wykazało znaczące ograniczenie

zmian w płucach w doświadczalnym zakażeniu w 26 tygodniu po szczepieniu. Szczepienie

seronegatywnych 2-tygodniowych prosiąt wykazało znaczące ograniczenie zmian w płucach i

siewstwa w doświadczalnym zakażeniu w 28 dniu i 16 tygodniu po szczepieniu.

Loszki i lochy:

Czas trwania odporności: 16 tygodni po szczepieniu.

Dodatkowo wykazano, że szczepienie przed ciążą klinicznie zdrowych loszek i loch, zarówno

seropozytywnych jak i seronegatywnych, ogranicza przezłożyskowe zakażenie PRRSV podczas

trzeciej fazyciąży oraz zmniejsza negatywny wpływ na wydajność reprodukcyjną (zmniejszenie liczby

martwych urodzeń, ograniczenie wiremii u prosiąt podczas narodzin i odsadzania, ograniczenie zmian

w płucach oraz obniżenie miana wirusa w płucach prosiąt podczas odsadzania).

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować, w stadzie gdzie europejski wirus PRRS nie został wykryty pewnymi metodami

diagnostycznymi.

Nie stosować u knurów – dawców nasienia, ponieważ PRRSV może być przenoszony za

pośrednictwem nasienia.

Nie stosować u seronegatywnych, ciężarnych loch w drugiej połowie ciąży ponieważ szczep

szczepionkowy wirusa może przechodzić przez łożysko. Podanie szczepionki ciężarnym,

seronegatywnym lochom w drugiej połowie ciąży może mieć wpływ na wydajność reprodukcyjną.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po podaniu domięśniowym, przejściowy wzrost temperatury mierzonej rektalnie (średnio o 0,5°C , u

niektórych osobników do 1,4°C) może wystąpić bardzo często w ciągu 4 dni po szczepieniu.

Miejscowe odczyny w postaci obrzęku są częste, ale zanikają spontanicznie w ciągu 3 dni. Obszar

miejscowej reakcji tkanki ma zazwyczaj średnicę poniżej 2 cm. Niezbyt często, w krótkim czasie po

podaniu domięśniowym mogą wystąpić u prosiąt reakcje typu anafilaktycznego (wymioty, drgawki

i/lub łagodna depresja). Objawy te znikają bez konieczności leczenia w ciągu kilku godzin.

U seronegatywnych loch przed rozpoczęciem reprodukcji, niewielki i przejściowy wzrost temperatury

mierzonej rektalnie (średnio o 0,2°C, u niektórych osobników do 1,0°C) może wystąpić bardzo często

4 godziny po szczepieniu. Odczyny miejscowe w postaci obrzęków są bardzo częste, ale zanikają

samoistnie w ciągu 5 dni. Obszar reakcji miejscowej tkanki ma zazwyczaj średnicę poniżej 0,5 cm

średnicy.

U seronegatywnych loszek w pierwszej połowie ciąży, niewielki i przejściowy wzrost temperatury

mierzonej rektalnie (średnio o 0,8°C, u niektórych osobników do 1,0°C) może wystąpić bardzo często

4 godziny po szczepieniu. Odczyny miejscowe w postaci obrzęków są bardzo częste, ale zanikają

samoistnie w ciągu 9 dni. Obszar reakcji miejscowej tkanki ma zazwyczaj średnicę poniżej 1,4 cm.

U seropozytywnych loszek w drugiej połowie ciąży, niewielki i przejściowy wzrost temperatury

mierzonej rektalnie (średnio o 0,4°C, u niektórych osobników do 0,6°C) może wystąpić bardzo często

4 godziny po szczepieniu. Odczyny miejscowe w postaci obrzęków są bardzo częste, ale zanikają

samoistnie w ciągu 32 dni. Obszar reakcji miejscowej tkanki ma zazwyczaj średnicę poniżej 5 cm.

*Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,

lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie (tuczniki, loszki i lochy)

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Iniekcja domięśniowa: 2 ml w szyję.

Tuczniki: jedna dawka, 2 ml, szczepionki jest podawana od 1 dnia życia .

Loszki i lochy: jednak dawka, 2 ml, jest podawana przed włączeniem do stada zarodowego, około 4

tygodni przed zapłodnieniem. Jedna dawka przypominająca jest podawana co 4 miesiące.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Liofilizat odtworzyć w dostarczonym rozpuszczalniku. W przypadku kiedy fiolki zawierające

rozpuszczalnik i liofilizat są przechowywane oddzielnie, należy sprawdzić przed rekonstytucją

liofilizatu czy numer serii zamieszczony na fiolce z rozpuszczalnikiem jest taki sam jak numer serii na

fiolce zawierającej liofilizat. Przenieść około 5 ml rozpuszczalnika do fiolki zawierającej liofilizat i

zapewnić całkowitą rekonstytucję. Przenieść z powrotem powstały roztwór do fiolki z

rozpuszczalnikiem (zawierającej niewykorzystany rozpuszczalnik): 25 dawek należy odtworzyć w 50

ml rozpuszczalnika, 50 dawek do rekonstytucji wymaga 100 ml rozpuszczalnika, a 125 dawek jest

odtwarzanych w 250 ml rozpuszczalnika.

Masowe szczepienia mogą być stosowane w stadach seropozytywnych w których obecność

europejskiego PRRSV została potwierdzona.

Stosować sterylne igły i strzykawki.

Zaleca się stosowanie wielodawkowych strzykawek. Urządzenia przeznaczone do szczepień stosować

zgodnie z zaleceniami producenta.

Igły do iniekcji powinny być dostosowane do wielkości zwierząt.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Zero dni.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C – 8°C).

Rozpuszczalnik może być przechowywany poza lodówką w temperaturze 15°C – 25°C.

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

pudełku i fiolce po EXP.

Okres ważności po rekonstytucji: zużyć natychmiast.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Należy zachować specjalne środki ostrożności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu

szczepionkowego na terenie, na którym wirus PRRS nie występuje.

Zaszczepione zwierzęta mogą wydalać szczep szczepionkowy dłużej niż 16 tygodni po szczepieniu.

Szczep szczepionkowy przenosi się na inne świnie mające kontakt z zaszczepionymi zwierzętami.

Najczęstszą drogą rozprzestrzeniania się wirusa jest kontakt bezpośredni, ale nie można wykluczyć

rozprzestrzeniania przez zanieczyszczone przedmioty lub przez powietrze.

Należy zachować specjalne środki ostrożności w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu

szczepionkowego na niezaszczepione zwierzęta (np. seronegatywne ciężarne lochy w drugiej

połowie ciąży), które powinny pozostać wolne od PRRSV.

Nowo wprowadzone, niemające kontaktu z PRRSV zwierzęta (np. loszki ze stad PRRSV-

negatywnych) powinny być zaszczepione przed ciążą.

Zaleca się szczepienie wszystkich świń w stadzie po osiągnieciu najniższego wieku

rekomendowanego do szczepienia.

Ciąża:

Może być stosowany u seronegatywnych loszek i loch przed ciążą lub w pierwszej połowie ciąży.

Może być stosowany u ciężarnych seropozytywnych loch w drugiej połowie ciąży.

Laktacja:

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie laktacji nie zostało

określone. Nie zaleca się stosowania w czasie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z

innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed

lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana

indywidualnie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Po podaniu domięśniowym 10-cio krotnie większej dawki bardzo często, wkrótce po szczepieniu,

obserwowano u prosiąt reakcje typu anafilaktycznego (drgawki, apatię i/lub wymioty); te objawy

ustępowały bez leczenia w ciągu kilku godzin. Przejściowy wzrost temperatury mierzonej rektalnie

(średnio o 0,3°C , a u niektórych osobników do 1,2°C) bardzo często występował 24 godziny po

szczepieniu. Miejscowe odczyny, w postaci miękkich/twardych niebolesnych i niegorących obrzęków

(średnica poniżej lub równa 0,7 cm) były bardzo często obserwowane w miejscu podania, ale

ustępowały w ciągu 5 dni.

Podanie 10-cio krotnie większej dawki seronegatywnym lochom przed ciążą lub w czasie pierwszej

lub drugiej połowy ciąży indukowało podobne reakcje niepożądane jak te opisane powyżej w punkcie

6. Największy rozmiar odczynu miejscowego był jednak większy (2 cm) i czas utrzymywania się tej

reakcji był ogólnie dłuższy (do 9 dni dla nie ciężarnych loch).

Po podaniu 10-cio krotnie większej dawki seropozytywnym lochom w drugiej połowie ciąży, 4

godziny po szczepieniu, występowało przejściowe podwyższenie temperatury (średnio o 0,3°C, u

niektórych osobników do 0,6°C) Miejscowe reakcje, przejściowe, ale obejmujące całą okolicę szyi,

były bardzo często obserwowane (czerwono – fioletowe, ciemne, rumieniowate obrzęki, powodujące

świąd, tworzenie się pęcherzy, podwyższenie miejscowej temperatury i czasami ból). Odczyny te

przekształcały się w twarde tkanki, tworzyły się strupy, które bardzo często utrzymywały się więcej

niż 44 dni.

Główne niezgodności farmaceutyczne:

Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia niepotrzebnych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pomogą one chronić środowisko.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne na

stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (http://www.ema.europa.eu).

15.

INNE INFORMACJE

Szczepionka zawiera żywy, zmodyfikowany wirus PRRS (genotyp 1, serotyp 1). Produkt stymuluje

odporność przeciw wirusowi PRRS. Skuteczność szczepionki została wykazana w badaniach

laboratoryjnych i doświadczalnych zakażeniach z wykorzystaniem szczepu genotypu 1 i subtypu 1.

Pudełko tekturowe z 1 fiolką o pojemności 15 ml (zawierającą 25 dawek) i 1 fiolką z 50 ml

rozpuszczalnika.

Pudełko tekturowe z 1 fiolką o pojemności 15 ml (zawierającą 50 dawek) i 1 fiolką z 100 ml

rozpuszczalnika.

Pudełko tekturowe z 1 fiolką o pojemności 15 ml (zawierającą 125 dawek) i 1 fiolką z 250 ml

rozpuszczalnika.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie .