Sustonit

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sustonit 6,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 6,5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki o przedłużonym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sustonit 6,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990183036, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01830
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SUSTONIT, 6,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Glyceroli trinitras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sustonit i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sustonit

Jak stosować lek Sustonit

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sustonit

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sustonit

i w jakim celu się go stosuje

Sustonit zawiera glicerolu triazotan (nitroglicerynę) i jest lekiem o działaniu rozszerzającym naczynia

i przeciwdławicowym. Rozszerza przede wszystkim naczynia żylne, w mniejszym stopniu tętnicze.

Zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen oraz obciążenie serca, co daje lepszą tolerancję wysiłku oraz

zmniejsza częstość występowania bólów wieńcowych.

Sustonit

przeznaczony jest do zapobiegania bólom wieńcowym w stabilnej dławicy piersiowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sustonit

Kiedy nie stosować leku Sustonit:

jeśli pacjent stosuje leki zawierające syldenafil, wardenafil, tadalafil; w okresie stosowania

glicerolu triazotanu (nitrogliceryny) nie wolno jednocześnie przyjmować tych leków;

jeśli u pacjenta stwierdzono dławicę piersiową wywołaną kardiomiopatią przerostową (choroba

serca polegająca na przeroście lewej komory serca);

jeśli pacjent ma uczulenie na glicerolu triazotan, inne azotany lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma ciężką niedokrwistość;

u pacjentów z urazem głowy;

u pacjentów z udarem krwotocznym mózgu;

u pacjentów z jaskrą (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego i co

najmniej częściowo związana z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sustonit należy omówić to z lekarzem.

Lekarz rozważy zastosowanie leku u pacjentów:

we wczesnym okresie pozawałowym;

z nadczynnością tarczycy;

z ciężką niewydolnością wątroby;

z nadmierną czynnością skurczową żołądka lub z zespołem złego wchłaniania.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów:

z pewnymi chorobami układu krążenia, np. ostry wstrząs krążeniowy włącznie ze wstrząsem

hipowolemicznym lub wstrząs kardiogenny z niedostatecznym ciśnieniem rozkurczowym, dużym

zwężeniem zastawki dwudzielnej, tamponadą osierdziową, zaciskającym zapaleniem osierdzia,

zaburzeniem ortostatycznym, ponieważ podanie leku rozszerzającego naczynia krwionośne u tych

pacjentów może pogorszyć ich stan kliniczny;

z przerostem lewej komory serca związanej ze zwężeniem aorty, ponieważ lek może upośledzać

zaopatrywanie mięśnia sercowego w krew;

z zawałem serca, ponieważ może wystąpić niedociśnienie tętnicze ze spowolnionym rytmem

serca;

z dławicą piersiową i umiarkowanym lub dużym zwężeniem zastawki aorty;

z ciężkim niedociśnieniem (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg) oraz u pacjentów ze

wstrząsem kardiogennym;

z chorobami mózgowo-naczyniowymi, ponieważ niedociśnienie może zaostrzać objawy;

z chorobami płuc lub z sercem płucnym, ponieważ lek może zwiększać niedobór tlenu we krwi;

w wieku podeszłym, ponieważ może powodować niedociśnienie ortostatyczne (nagły spadek

ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą);

Jeśli zachodzi konieczność odstawienia leku, należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, ponieważ lek

odstawia się ostrożnie i stopniowo, aby uniknąć nasilenia objawów choroby niedokrwiennej serca.

Wystąpienie niedociśnienia może być objawem przedawkowania leku. W takim przypadku należy

zgłosić się do lekarza, który dokona modyfikacji dawkowania leku.

Lek Sustonit a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W okresie stosowania leku Sustonit nie wolno przyjmować syldenafilu, wardenafilu, tadalafilu

(patrz „Kiedy nie stosować leku Sustonit” w punkcie 2 ulotki).

Stosowanie leku z lekami przeciwnadciśnieniowymi, blokującymi receptory β-adrenergiczne,

rozszerzającymi naczynia krwionośne, antagonistami kanału wapniowego, neuroleptykami,

trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz sapropteryną (lek stosowany w leczeniu

dziedzicznej choroby zwanej fenyloketonurią) może spowodować obniżenie ciśnienia

tętniczego.

Acetylocysteina (lek powodujący zmniejszenie lepkości wydzieliny, stosowany m.in. w

zapaleniu oskrzeli) nasila działanie leku Sustonit.

Lek może nasilać działanie przeciwzakrzepowe heparyny. W przypadku jednoczesnego

stosowania tych leków lekarz zaleci odpowiednie badania krwi.

W przypadku stosowania długodziałających leków zawierających azotany organiczne może dojść do

wystąpienia tolerancji (stopniowe zmniejszanie się działania leku) na działanie glicerolu triazotanu.

W takiej sytuacji lekarz zadecyduje o zwiększeniu dawki leku Sustonit lub zaprzestaniu leczenia nim.

Lek Sustonit z alkoholem

Podczas przyjmowania leku nie spożywać alkoholu, ponieważ wzrasta ryzyko obniżenia ciśnienia

krwi i wystąpienia omdleń.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz zdecyduje, czy można stosować lek w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, chyba że występują takie

objawy niepożądane, jak zawroty i bóle głowy oraz omdlenia.

Lek Sustonit zawiera 193,75 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce o przedłużonym

uwalnianiu. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Sustonit

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza.

Zwykle stosuje się 1 do 2 tabletek (co odpowiada 6,5 mg do 13 mg glicerolu triazotanu) 2 razy na

dobę.

Zaleca się stosowanie tzw. dawkowania niesymetrycznego, tzn. 2 razy na dobę z odstępem

8-godzinnym (np. o godzinie 8.00 i o 16.00). Dłuższa przerwa po drugiej dawce powinna przypadać

na okres małej aktywności fizycznej oraz na porę, w której dolegliwości są zwykle niewielkie.

Tabletek nie należy rozgryzać i rozkruszać. Połykać w całości.

Uwaga: leku nie należy stosować w celu przerwania napadu bólu wieńcowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sustonit

W przypadku zastosowania większej dawki leku Sustonit

niż zalecana może dojść do przedawkowania

objawiającego się spadkiem ciśnienia krwi. Po znacznym przedawkowaniu mogą wystąpić ciężkie

zaburzenia przepływu krwi, przyspieszenie czynności serca, utrata przytomności, sinica. Po podaniu

dużych dawek może wystąpić zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego z towarzyszącymi

objawami mózgowymi (bóle głowy, nudności, wymioty, drgawki, niedowłady, zaburzenia

świadomości, śpiączka). Odnotowano ból o charakterze kolki jelitowej i biegunkę.

Postępowanie: należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki, skuteczne

może być usunięcie leku z przewodu pokarmowego poprzez spowodowanie wymiotów lub płukanie

żołądka. W razie konieczności lekarz zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Sustonit

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Sustonit

Nie wolno przerwać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem - patrz „Ostrzeżenia i środki

ostrożności” w punkcie 2.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, biorąc pod uwagę częstość ich występowania.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

- ból głowy (w wyniku obniżenia ciśnienia krwi).

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- zawroty głowy (w wyniku obniżenia ciśnienia krwi);

- senność;

- przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia krwi podczas

zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą);

- astenia (zmęczenie, osłabienie);

- obniżenie ciśnienia krwi (występuje zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia oraz po zwiększeniu

dawki).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

- omdlenie;

- nasilenie objawów dławicy piersiowej;

- zwolnienie czynności serca;

- sinica;

- zaczerwienienie twarzy;

- zapaść krążeniowa (objawy: nasilone osłabienie, tętno słabo wyczuwalne, zazwyczaj bardzo

przyspieszone, bladość skóry z odcieniem szarosinawym, pokrytej lepkim, obfitym potem, oddech

częsty, powierzchowny, ciśnienie krwi znacznie obniżone);

- nudności, wymioty.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- methemoglobinemia (obniżona zdolność krwi do przyłączania i przenoszenia tlenu, objawami są:

sinica, duszność, ból i zawroty głowy, senność, śpiączka; może być śmiertelna);

- niepokój;

- niedokrwienie mózgowe;

- upośledzenie oddychania;

- zgaga, nieprzyjemny zapach z ust;

- złuszczające zapalenie skóry, wysypka polekowa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sustonit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze po

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sustonit

Substancją czynną jest glicerolu triazotan (nitrogliceryna). Jedna tabletka o przedłużonym

uwalnianiu zawiera 6,5 mg glicerolu triazotanu.

Pozostałe składniki to: hypromeloza, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna uwodniona,

kwas stearynowy, lak czerwieni koszenilowej (E124).

Jak wygląda Sustonit i co zawiera opakowanie

Sustonit jest w postaci tabletek przedłużonym uwalnianiu. Tabletki są różowe, marmurkowate,

okrągłe, płaskie, ze ściętym obrzeżem.

Opakowanie zawiera 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: