Supremin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Supremin 4 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 4 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Supremin 4 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 200 ml, 5909990957514, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09575
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SUPREMIN

4

mg/5 ml, syrop

Butamirati citras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to

jest lek Supremin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Supremin

3. Jak stosować lek Supremin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Supremin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Supremin i w jakim celu się go stosuje

Lek Supremin w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest

nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie

odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamirat nieznacznie rozszerza oskrzela.

Wskazania do stosowania: ostry, suchy kaszel.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Supremin

Kiedy nie stosować leku Supremin:

jeśli pacjent ma uczulenie na butamirat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

u pacjentów z fenyloketonurią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Supremin nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania

czynności ośrodka oddechowego.

Leku nie należy stosować dłużej niż przez kilka dni.

Supremin a inne leki

Nie są znan

e oddziaływania leku Supremin z innymi lekami.

Supremin z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

W drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią, lek może być stosowany

jedynie w razie konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż w rzadkich przypadkach może dochodzić do osłabienia zdolności

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera aspartam, kwas benzoesowy, metylu parahydroksybenzoesan i maltitol ciekły.

Supremin zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny (12,5 mg aspartamu w 5 ml syropu).

Z tego powodu lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią, patrz również punkt

„Kiedy

nie stosować leku Supremin".

Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego i metylu parahydroksybenzoesanu, lek może

powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera maltitol ciekły (5 ml syropu zawiera 2,5 g maltitolu). Jeżeli stwierdzono wcześniej

u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g

maltitolu.

3. Jak stosować lek Supremin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Lek należy

stosować przed posiłkami.

Do opakowania leku dołączona jest łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie 5 ml syropu.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

- dzieci w wieku od 2 do 6 lat

1 łyżeczka miarowa (4 mg) 3 razy na dobę

- dzieci w wieku od 6 do 12 lat

2 łyżeczki miarowe (8 mg) 3 razy na dobę

- dzieci w wieku powyżej 12 lat

3 łyżeczki miarowe (12 mg) 3 razy na dobę

- dorośli

3 łyżeczki miarowe (12 mg) 4 razy na dobę

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Supremin:

Objawami przedawkowania butamiratu są: senność, wymioty, bóle brzucha, biegunka, ataksja

(zaburzenia koordynacji ruchowej), pobudzenie i obniżenie ciśnienia krwi. W przypadku

przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który może wykonać płukanie żołądka,

podać węgiel aktywowany i środki przeczyszczające.

Pominięcie zastosowania leku Supremin:

Lek należy zażyć tak szybko, jak pacjent sobie o nim przypomni. Gdy zbliża się czas przyjęcia

kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one w

ystąpią.

Działania niepożądane występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

wysypka, nudności, biegunka, zawroty głowy.

Opisane objawy ustępują zazwyczaj w trakcie leczenia i rzadko wymagają zmniejszenia dawki leku.

Jeśli opisane reakcje alergiczne lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe nie ustąpią po zmniejszeniu dawki

leku, należy przerwać stosowanie leku Supremin.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Pr

oduktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Supremin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: Termin

ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Supremin

Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian.

5 ml (1 łyżeczka miarowa) syropu zawiera 4 mg

butamiratu cytrynianu.

Pozostałe składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy

bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493),

woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Supremin i co zawiera opakowanie

Syrop w szklanej butelce zamkniętej aluminiową lub polipropylenową zakrętką.

Butelka zawierająca 200 ml syropu w tekturowym pudełku zawierającym także łyżeczkę miarową o

pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odp

owiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: