Sulfacetamidum Polpharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sulfacetamidum Polpharma 100 mg/ml krople do oczu
 • Dawkowanie:
 • 100 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • krople do oczu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sulfacetamidum Polpharma 100 mg/ml krople do oczu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 12 szt., 5909990034710, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00347
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sulfacetamidum Polpharma

100 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Sulfacetamidum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sulfacetamidum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulfacetamidum Polpharma

Jak stosować lek Sulfacetamidum Polpharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sulfacetamidum Polpharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sulfacetamidum Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Sulfacetamidum Polpharma jest sulfacetamid sodowy.

Sulfacetamidum Polpharma jest lekiem bakteriostatycznym, hamuje rozwój bakterii. Mechanizm jego

działania polega na hamowaniu syntezy kwasu foliowego, koniecznego do wzrostu bakterii.

Lek stosuje się miejscowo, w leczeniu ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych tkanek

oka: spojówek, brzegów powiek, rogówki, przedniego odcinka błony naczyniowej gałki ocznej i dróg

łzowych przez bakterie wrażliwe na sulfacetamid.

Zapobiegawczo po urazach i oparzeniach w obrębie gałki ocznej.

Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci (powyżej 2. miesiąca życia).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulfacetamidum Polpharma

Kiedy nie stosować leku Sulfacetamidum Polpharma

jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przy długotrwałym, miejscowym stosowaniu lek może spowodować nadmierny wzrost

mikroorganizmów niewrażliwych na sulfonamidy, a także grzybów. Mogą również powstać

szczepy oporne na sulfonamidy.

W przypadku obecności ropnej wydzieliny skuteczność leku jest mniejsza.

Przy powtórnym zastosowaniu sulfonamidu mogą wstąpić reakcje uczuleniowe, niezależnie od

drogi podania i nadwrażliwość krzyżowa pomiędzy różnymi sulfonamidami. W razie

pojawienia się objawów nadwrażliwości, tj. ropnej wydzieliny, zaostrzenia stanu zapalnego lub

nasilenia bólu należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

W bardzo rzadkich przypadkach po zastosowaniu sulfonamidów odnotowywano reakcje

alergiczne o ciężkim przebiegu, które w wyjątkowych przypadkach kończyły się zgonem,

w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, piorunującą

martwicę wątroby, agranulocytozę, anemię aplastyczną oraz inne nieprawidłowości w obrazie

krwi. Reakcje alergiczne odnotowywano również u pacjentów, u których wcześniej po

zastosowaniu sulfonamidów nie stwierdzano nadwrażliwości.

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia, takich jak wysypka skórna lub innych

poważnych reakcji, należy przerwać stosowanie leku.

Sulfacetamidum Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności

o stosowaniu:

Tetrakainy: tetrakaina i inne środki do znieczulenia miejscowego z grupy pochodnych PABA

osłabiają działanie bakteriostatyczne sulfacetamidu.

Gentamycyny: sulfacetamid sodowy stosowany w dużych stężeniach osłabia skuteczność

gentamycyny.

Pilokarpiny: sulfacetamid sodowy może prowadzić do wytrącenia pilokarpiny - należy

zachować co najmniej 15-20-minutowy odstęp między zakropleniem obu leków do tego samego

oka.

Związków srebra: roztwór sulfacetamidu sodowego wykazuje niezgodność z azotanem srebra -

nie należy stosować łącznie.

Terapii fotodynamicznej: stosowanie sulfacetamidu sodowego w połączeniu z lekami

uwrażliwiającymi na światło, podawanymi w trakcie terapii fotodynamicznej (np. porfimer

sodu), nasila ryzyko ciężkich reakcji nadwrażliwości - należy chronić oczy i skórę przed

ekspozycją na promienie UV w ciągu 30 dni po zakończeniu terapii fotodynamicznej.

Innych leków okulistycznych: w przypadku stosowania kropli Sulfacetamidum Polpharma

z innymi, niewymienionymi powyżej lekami podawanymi do worka spojówkowego, należy

zachować co najmniej 15-minutowy odstęp poprzedzający zakroplenie innego leku.

Sulfacetamidum Polpharma z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania sulfacetamidu w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Sulfacetamid może być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza potencjalne

korzyści dla matki przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania sulfacetamidu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Sulfacetamidum Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 1. roku życia:

zwykle 1-2 krople roztworu wprowadza się do oka, co 1-3 godziny w ciągu dnia. W godzinach

nocnych lek podaje się rzadziej.

Niemowlęta (w wieku powyżej 2. miesiąca życia do ukończenia 1. roku życia):

zwykle 1 kroplę roztworu wprowadza się do oka, co 1-3 godziny w ciągu dnia. W godzinach nocnych

lek podaje się rzadziej.

Noworodki

Bezpieczeństwo stosowania i dawkowanie u noworodków i niemowląt w wieku do 2. miesiąca życia

nie zostało ustalone.

Przemywanie gałki ocznej

Do przemywania gałki ocznej stosuje się całą zawartość minimsa.

Przed użyciem ukręcić końcówkę pojemnika nie dotykając końcówki zakraplacza.

Rozchylić powieki. Przemyć oko płynem bezpośrednio z pojemnika.

Sposób podawania

Po wyjęciu leku z lodówki należy przed podaniem kropli przez chwilę ogrzać pojemnik w dłoniach.

W przypadku gdy w oku zalega ropna wydzielina należy ją usunąć przed zakropleniem leku, gdyż jej

obecność zmniejsza skuteczność przeciwbakteryjną sulfacetamidu.

Instrukcja stosowania kropli

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie leku

Sulfacetamidum Polpharma:

Umyć ręce, a następnie wygodnie usiąść lub stanąć.

Oderwać pojemniczek od listka. Ukręcić wydłużony koniec zbiorniczka w miejscu oznaczonym

na rysunku linią przerywaną.

Lekko ścisnąć pojemnik i odrzucić dwie pierwsze krople.

Za pomocą palca delikatnie opuścić dolną powiekę chorego oka.

Przysunąć koniec zakraplacza jak najbliżej oka nie dotykając go.

Lekko ścisnąć pojemnik tak aby kropla (lub dwie jeśli wskazane) dostała się do oka, następnie

puścić dolną powiekę.

Zamknąć oko, a następnie palcem ucisnąć kącik oka znajdujący się najbliżej nosa. Taki ucisk

należy zastosować przez minutę, ciągle mając zamknięte oko.

Jeśli to konieczne w taki sam sposób należy wprowadzić krople do drugiego oka.

Niekiedy po aplikacji kropli może wystąpić gorzki smak w ustach.

Okres stosowania leku wynosi od 7 do 10 dni. Opakowanie nie wystarcza na całą kurację.

Uwaga!

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego w obrębie oczu.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony opakowania bezpośredniego

przed zanieczyszczeniem zewnętrznym.

Opakowanie do jednorazowego użycia eliminuje ryzyko zanieczyszczenia leku podczas stosowania.

Pozostałość po jednorazowym zakropleniu nie nadaje się do powtórnego użycia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sulfacetamidum Polpharma

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecona należy skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Sulfacetamidum Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko, jak jest to możliwe. Jeżeli jednak

zbliża się pora na przyjęcie kolejnej dawki leku, nie należy przyjmować dawki pominiętej. Nie wolno

przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku pojawienia się ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku

i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, żeby pokazać lekarzowi jaki lek pacjent zastosował.

Po podaniu sulfonamidu obserwowano ciężkie reakcje nadwrażliwości w postaci:

piorunującej martwicy wątroby,

agranulocytozy (całkowity lub prawie całkowity zanik pewnego typu krwinek białych,

objawiający się: wysoką gorączką, dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu,

stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy),

niedokrwistości aplastycznej i innych nieprawidłowości w składzie krwi, kończących się

niepomyślnie.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcje nadwrażliwości w tym wysypka skórna (niekiedy pęcherzowa), świąd skóry.

Zaburzenia układu nerwowego

sporadycznie ból głowy, gorączka.

Zaburzenia oka

podrażnienie spojówek, kłucie, pieczenie (zazwyczaj krótkotrwałe),

pojedynczy przypadek zmętnienia rogówki u pacjenta z zaawansowanym zespołem suchego

oka,

bakteryjne i grzybicze owrzodzenia rogówki, niespecyficzne zapalenie spojówek.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

świąd, obrzęk powiek, przekrwienie reaktywne, zamazane widzenie, ból w okolicy brwi,

przemijające nabłonkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

odnotowano pojedynczy przypadek tocznia rumieniowatego układowego, zakończony zgonem

pacjenta.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcje nadwrażliwości:

pojedyncze przypadki rozległego rumienia wielopostaciowego w postaci zespołu

Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy

ustnej, spojówek, narządów płciowych),

nadwrażliwość na światło, złuszczające zapalenie skóry,

martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie

skóry i błon śluzowych prowadzące do spełzania dużych powierzchni naskórka

i obnażenia dużych powierzchni skóry).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

nadkażenia bakteryjne i grzybicze,

gorzki smak w ustach połączony z podrażnieniem błony śluzowej nosa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sulfacetamidum Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2ºC do 8ºC, w zaciemnionym miejscu.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sulfacetamidum Polpharma

Substancją czynną leku jest sulfacetamid sodowy.

Każdy pojemnik o pojemności 0,5 ml zawiera 50 mg sulfacetamidu sodowego.

Pozostałe składniki to: sulfacetamid, disodu edetynian, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Sulfacetamidum Polpharma i co zawiera opakowanie

Lek Sulfacetamidum Polpharma pakowany jest w pojemniczki polietylenowe jednorazowego użytku

o pojemności 0,5 ml (minimsy) i umieszczany wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: