Succus Taraxaci Phytopharm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Succus Taraxaci Phytopharm 4,85 g/5 ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • 4,85 g/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Succus Taraxaci Phytopharm 4,85 g/5 ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990199341, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01993
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Succus Taraxaci Phytopharm

10.2014 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Succus Taraxaci Phytopharm

4,85 g/5 ml, płyn doustny

Taraxaci radicis recentis succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek

Succus Taraxaci Phytopharm

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Taraxaci Phytopharm

Jak stosować lek Succus Taraxaci Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Succus Taraxaci Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Succus Taraxaci Phytopharm

i w jakim celu się go stosuje

Succus

Taraxaci

Phytopharm

płyn

doustny.

Substancję

czynną

leku

stanowi

sok ze

świeżego

korzenia

mniszka

lekarskiego

(Taraxaci

radicis

recentis

succus

(1:1)),

stabilizowany etanolem.

Succus

Taraxaci

Phytopharm

jest

tradycyjnym

produktem

leczniczym

roślinnym

przeznaczonym do stosowania w wymienionych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego

długotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania

Lek stosowany tradycyjnie w:

niestrawności,

braku apetytu,

pomocniczo jako łagodny środek moczopędny.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Taraxaci Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Succus Taraxaci Phytopharm:

- w przypadku nadwrażliwości na korzeń mniszka lekarskiego lub inne rośliny z rodziny

astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae ),

-w niedrożności dróg żółciowych,

- w zapaleniu dróg żółciowych,

- w chorobach wątroby,

- w kamieniach żółciowych,

Ulotka dla pacjenta

Succus Taraxaci Phytopharm

10.2014 2

- w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

- w innych schorzeniach dróg żółciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Succus Taraxaci Phytopharm, ponieważ dawka

jednorazowa leku (5ml) zawiera ok. 1,3g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 13 ml wina i

ok. 32 ml piwa.

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę zawartość etanolu stosując produkt u kobiet w ciąży i karmiących

oraz w grupach zwiększonego ryzyka tj. u pacjentów z chorobami wątroby i w padaczce.

Pacjenci z uszkodzeniem nerek, cukrzycą i chorobami serca nie powinni stosować z powodu

ryzyka podwyższenia poziomu potasu we krwi.

Jeśli podczas zażywania leku pojawią się takie objawy, jak: gorączka, bolesne oddawanie

moczu, skurcze oraz krew w moczu, należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania.

Lek Succus Taraxaci Phytopharm i inne leki

Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się równoczesnego stosowania leku Succus

Taraxaci Phytopharm z innymi lekami mogącymi mieć niekorzystny wpływ na wątrobę.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Succus Taraxaci Phytopharm

z jedzeniem i piciem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu (dawka jednorazowa - 5ml zawiera ok. 1,3g etanolu)

lek może osłabiać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących

w ruchu, a także sprawność psychoruchową.

Ulotka dla pacjenta

Succus Taraxaci Phytopharm

10.2014 3

3.

Jak stosować lek Succus Taraxaci Phytopharm

Dorośli i młodzież od 12 lat

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować doustnie 3 razy dziennie po 5 ml,

rozcieńczony w niewielkiej ilości wody.

Czas stosowania

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni, należy skonsultować się z lekarzem lub

farmaceutą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Succus Taraxaci Phytopharm jest za mocne lub za

słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Taraxaci Phytopharm

Nie są znane przypadki zażycia większych dawek preparatów zawierających wyciąg

z mniszka . W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Succus Taraxaci Phytopharm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Succus Taraxaci Phytopharm

może powodować działania niepożądane,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania może wystąpić ból żołądka, nadkwaśność oraz reakcje alergiczne.

Częstotliwość ich występowania nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożadanych będzie można zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Succus Taraxaci Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się osad.

Ulotka dla pacjenta

Succus Taraxaci Phytopharm

10.2014 4

Nie należy stosować leku Succus Taraxaci Phytopharm po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Taraxaci Phytopharm

100 ml leku zawiera 100 ml soku ze świeżego korzenia mniszka lekarskiego ( Taraxacum

officinale Weber ex Wigg., radix) stabilizowany etanolem (Taraxaci radicis recentis succus

(1:1)).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Produkt zawiera 25-35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Succus Taraxaci Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z

ogranicznikiem

wypływu

zawierająca

preparatu.

opakowaniu

zewnętrznym

(pudełku tekturowym) znajduje się ulotka informacyjna oraz miarka z polipropylenu (20 ml).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki: