Succus Echinaceae Phytopharm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Succus Echinaceae Phytopharm 2,425 g/2,5 ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • 2,425 g/2,5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Succus Echinaceae Phytopharm 2,425 g/2,5 ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 50 ml, 5909990777754, OTC; 1 butelka 100 ml, 5909990777747, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00628
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Succus Echinaceae Phytopharm

Wersja 05_052014 1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Succus Echinaceae Phytopharm,

2,425 g /2,5 ml, płyn doustny

Echinaceae purpureae herbae recentis succus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Succus Echinaceae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Succus Echinaceae Phytopharm

Jak przyjmować lek Succus Echinaceae Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Succus Echinaceae Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Succus Echinaceae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

Lek Succus Echinaceae Phytopharm to płyn doustny zawierający sok ze świeżego ziela

jeżówki purpurowej, stabilizowany etanolem. Jest to produkt leczniczy roślinny stosowany

tradycyjnie,

którego

skuteczność

opiera

się

wyłącznie

długim

okresie

stosowania

i doświadczeniu.

Przyjmuje

się,

stymuluje

niespecyficznie

odpowiedź

układu

immunologicznego

organizmu

podnosi

odporność

infekcje

bakteryjne

wirusowe.

W badaniach laboratoryjnych sok z jeżówki purpurowej pobudza aktywność komórek układu

odpornościowego, które rozpoznają i niszczą czynniki chorobotwórcze.

Wskazania do stosowania

Tradycyjnie stosuje się:

- wspomagająco w przeziębieniach i,

- do krótkotrwałego zastosowania profilaktycznego, w celu zmniejszenia podatności na

przeziębienia w okresach wzmożonych zachorowań.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Echinaceae Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Succus Echinaceae Phytopharm:

przypadku

postępujących

chorób

układowych

(np.

gruźlica,

sarkoidoza,

kolagenozy, stwardnienie rozsiane), zakażenia wirusem HIV oraz innych schorzeniach

o charakterze autoimmunologicznym i z autoagresji,

Ulotka dla pacjenta

Succus Echinaceae Phytopharm

Wersja 05_052014 2

w onkologii w przypadku terapii cytostatykami,

u osób po transplantacji szpiku lub innych organów,

zaburzeniach

układu

hematologicznego,

dotyczących

białych

krwinek

(np.

agranulocytoza, leukemia),

w przypadku chorób alergicznych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma),

w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae/Compositae).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując Succus Echinaceae Phytopharm, ponieważ preparat

zawiera etanol. Dawka pojedyncza preparatu 2,5 ml zawiera ok. 0,58 g etanolu, co odpowiada

ok. 6 ml wina i ok. 15 ml piwa.

Preparat może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość

etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz

dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby czy

cierpiący na padaczkę.

Jeśli objawy nasilą się lub wystąpi wysoka gorączka, duszność lub inne niepokojące objawy,

należy skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z atopią istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznych.

Dzieci

Ze względu na zawartość etanolu oraz brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa

nie stosować u dzieci do 12 lat.

Inne leki i Succus Echinaceae Phytopharm

Nie stosować jednocześnie z lekami immunosupresyjnymi, jak cyklosporyną i metotreksatem.

Succus Echinaceae Phytopharm z jedzieniem i piciem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na to, że nie zbadano bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i laktacji,

nie zaleca się stosowania soku z jeżówki w tym okresie. Nie ustalono również wpływu leku

na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Po zastosowaniu

preparatu

alkohol

może

być

wykrywany

przez

przyrządy

pomiaru

alkoholu

wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych

bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

Ulotka dla pacjenta

Succus Echinaceae Phytopharm

Wersja 05_052014 3

3.

Jak stosować lek Succus Echinaceae Phytopharm

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przyjmować lek: dorośli 3 - 4 razy dziennie po 2,5 ml, młodzież

od 12 lat - 1 ml 3 razy dziennie.

Dzieci poniżej 12 lat: Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania.

Sposób użycia:

preparat przyjmować codziennie przez 10 dni. Powtórzenie kuracji skonsultować z lekarzem.

Leczenie najlepiej rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Echinaceae Phytopharm

W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku niż zalecana może dojść do działania

niepożądanego objawiającego się: dreszczami, gorączką, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi

oraz,

wyjątkowych

przypadkach,

reakcjami

uczuleniowymi

szczególne

niebezpieczeństwo występuje u chorych z uszkodzoną wątrobą, nadużywających alkoholu,

padaczką, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Pominięcie zastosowania leku Succus Echinaceae Phytopharm

W przypadku pominięcia dawki leku Succus Echinaceae Phytopharm nie należy stosować

dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Succus Echinaceae Phytopharm może powodować działania niepożądane,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić przypadki nadwrażliwości na

preparaty z jeżówki, charakteryzujące się

wysypką,

pokrzywką,

zespołem

Stevens-Johnson’a,

obrzękiem

naczynioruchowym

(angioedema) skóry, obrzękiem Quincke’a, skurczem oskrzeli z obturacją, astmą i reakcją

anafilaksji.

Lek może wywołać reakcje alergiczne u osób z atopią.

Stwierdzono

także

związek

chorobami

autoimmunologicznymi

(stwardnienie

rozsiane,

rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evans’a, zespół Sjögren’a z kanalikową

niewydolnością nerek).

W wyniku długiego stosowania (powyżej 8 tygodni) może wystąpić leukopenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych ( aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu).

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Ulotka dla pacjenta

Succus Echinaceae Phytopharm

Wersja 05_052014 4

5.

Jak przechowywać lek Succus Echinaceae Phytopharm

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Produkt naturalny – podczas przechowywania może tworzyć się osad.

Nie należy stosować leku Succus Echinaceae Phytopharm po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Echinaceae Phytopharm

Substancję czynną leku stanowi sok ze świeżego ziela jeżówki purpurowej, stabilizowany

etanolem (Echinaceae purpureae herbae recentis succus (1:1)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny:

etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 20-30% (V/V).

Zawartość substancji czynnej 100ml/100 ml. Produkt nie zawiera substancji pomocniczych.

Jak wygląda lek Succus Echinaceae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim leku Succus Echinaceae Phytopharm jest butelka z barwnego

szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu, zawierająca 50 ml lub 100 ml leku.

W opakowaniu zewnętrznym (pudełku kartonowym) znajduje się ulotka informacyjna oraz

miarka z polipropylenu 12,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki: