Succus Betulae PhytoPharm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Succus Betulae PhytoPharm płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Succus Betulae PhytoPharm płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909990062744, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00627
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Succus Betulae Phytopharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Succus Betulae Phytopharm

Betulae folii recentis succus

2,33 g /2,5 ml, płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie kilku tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek

Succus Betulae Phytopharm

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem

leku

Succus Betulae Phytopharm

Jak przyjmować lek

Succus Betulae Phytopharm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek

Succus Betulae Phytopharm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Succus Betulae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

skład

leku

Succus

Betulae

Phytopharm

wchodzi

świeżych

liści

brzozy

stabilizowany etanolem.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany jako lek wspomagający w łagodnych

dolegliwościach dróg moczowych, zwiększający ilość wydalanego moczu i poprawiający

przepływ w drogach moczowych.

Lek Succus Betulae Phytopharm jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do

stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Succus Betulae Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Succus Betulae Phytopharm:

-

w przypadku alergii na pyłki brzozy lub substancję czynną (sok z brzozy),

- w przypadku, gdy zalecane jest ograniczenie przyjmowania płynów (np. w niektórych

chorobach serca lub nerek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wersja 04 1

Ulotka dla pacjenta

Succus Betulae Phytopharm

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Succus Betulae Phytopharm, gdyż

dawka

jednorazowa preparatu 2,5 ml zawiera 1,1 g etanolu, co odpowiada ok. 12 ml wina i 28 ml

piwa. Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się stosowania leku przy uszkodzeniu

wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych.

Jeżeli

czasie

stosowania

produktu,

objawy

ustępują

pojawią

się

działania

niepożądane, takie jak: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle skurczowe

lub krew w moczu oraz inne niewymienione w ulotce, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza.

Osoby z chorobami serca lub nerek powinny zasięgnąć opinii lekarza przed przyjęciem leku

Succus Betulae Phytopharm.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Succus Betulae Phytopharm a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych,

które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie leku Succus Betulae Phytopharm z jedzieniem i piciem

Pokarm nie wywiera wpływu na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwoiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wykonano badań bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią,

dlatego nie zaleca się stosowania leku w tym okresie. Nie ustalono również wpływu leku na

płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol zawarty w produkcie może być wykrywany

przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy

prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować

co najmniej półgodzinną przerwę.

3.

Jak stosować lek Succus Betulae Phytopharm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Wersja 04 2

Ulotka dla pacjenta

Succus Betulae Phytopharm

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

przyjmować do 3 razy dziennie po 2,5 ml preparatu w niewielkiej ilości płynu.

W trakcie leczenia wymagane jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, w celu

zwiększenia ilości wydalanego moczu.

Dzieci poniżej 12 lat

: Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Lek można stosować 2-4 tygodnie. Jeśli w trakcie stosowania produktu objawy nie ustępują,

należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować samodzielnie przez dłuższy okres czasu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Succus Betulae Phytopharm

Preparat

przedawkowany,

względu

zawartość

alkoholu,

może

osłabiać

zdolność

kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność

psychoruchową.

Nie obserwowano efektów ubocznych po przedawkowaniu samego liścia brzozy.

Pominięcie zastosowania leku Succus Betulae Phytopharm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Succus Betulae Phytopharm może powodować działania niepożądane,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Succus Betulae Phytopharm mogą wystąpić:

zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka)

reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka, katar sienny).

Częstość występowania powyższych reakcji nie jest znana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

(aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. departamentu)

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Succus Betulae Phytopharm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Wersja 04 3

Ulotka dla pacjenta

Succus Betulae Phytopharm

Nie stosować leku Succus Betulae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Succus Betulae Phytopharm

Substancją czynną leku jest

Betulae folii recentis succus

- sok ze świeżych liści brzozy

(1:1), stabilizowany etanolem. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda.

Zawartość etanolu w preparacie 50-60% (V/V).

Jak wygląda lek Succus Betulae Phytopharm i co zawiera opakowanie

Płyn barwy oliwkowo-brunatnej, o zapachu swoistym dla użytego surowca. Podczas

przechowywania może pojawić się niewielki osad. Opakowaniem bezpośrednim leku Succus

Betulae Phytopharm jest butelka z brązowego szkła z zakrętką z polietylenu, zawierająca 100

ml leku. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku kartonowym) znajduje się ulotka

informacyjna oraz miarka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 04 4