Structum

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Structum 500 mg kapsułki
 • Dawkowanie:
 • 500 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Structum 500 mg kapsułki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 kaps., 5909991082215, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10822
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

STRUCTUM, 500 mg, kapsułki

Chondroitini natrii sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Structum i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Structum

Jak stosować lek Structum

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Structum

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Structum i w jakim celu się go stosuje

Lek ten stosowany jest w leczeniu uzupełniającym objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.

Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki.

Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Mechanizm działania siarczanu

chondroityny, którego sól jest głównym składnikiem leku Structum, polega na hamowaniu aktywności

enzymów litycznych w obrębie chrząstki i pobudzenia biosyntezy proteoglikanów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Structum

Kiedy nie stosować leku Structum

Jeśli pacjent ma uczulenie na siarczan chondroityny lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Structum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Structum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku Structum w okresie ciąży.

Lek Structum nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Badania na zwierzętach nie wskazują żadnego wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Structum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza.

Lek do stosowania doustnego.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kapsułka po 500 mg dwa razy na dobę (1 g na dobę).

Structum należy stosować wyłącznie u osób dorosłych (powyżej 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Structum

Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Structum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane obserwowane często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów) to: zawroty głowy,

biegunka, bóle brzucha, nudności.

Działania niepożądane obserwowane niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów) to:

pokrzywka, świąd, wysypka, obrzęk twarzy.

Działania niepożądane obserwowane rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów) to: wymioty,

obrzęk naczynioruchowy (poważna reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), rumień.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Structum

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Structum

Substancją czynną leku jest: sodu chondroityny siarczan.

Pozostałe składniki leku to: talk, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna.

Jak wygląda lek Structum i co zawiera opakowanie

Nieprzezroczyste kapsułki barwy błękitnej.

Lek Structum jest dostępny w opakowaniach zawierających 60 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Medicament

45 Place Abel Gance

92100 Boulogne

Francja

Wytwórca

Pierre Fabre Medicament Production

Site Progipharm

Rue du Lycee,

45500 Gien

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

Polska

tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

19-12-2018

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Shire Human Genetic Therapies AB)

Elaprase (Active substance: Idursulfase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9067 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2018

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (BioMarin International Limited)

Naglazyme (Active substance: galsulfase) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4782 of Tue, 17 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/640/T/72

Europe -DG Health and Food Safety