Spasmolina

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Spasmolina 60 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 60 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Spasmolina 60 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 kaps., 5909990456314, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04563
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Spasmolina, 60 mg, kapsułki twarde

Alverini citras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Spasmolina i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spasmolina

Jak stosować lek Spasmolina

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Spasmolina

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Spasmolina i w jakim celu się go stosuje

Spasmolina

zawiera

substancję

czynną

alweryny

cytrynian,

który

działa

przeciwskurczowo.

Mechanizm działania polega głównie na bezpośrednim wpływie na mięśnie gładkie.

Lek stosuje się:

w objawowym leczeniu stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg

żółciowych, moczowych i macicy;

przeciwskurczowo w zespole jelita drażliwego, w bolesnej uchyłkowatości jelita grubego oraz

w bolesnym miesiączkowaniu.

Ze względu na brak działania atropinowego lek Spasmolina może być stosowany u chorych na jaskrę

lub przerost gruczołu krokowego.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Spasmolina

Kiedy nie stosować leku Spasmolina:

jeśli pacjent ma uczulenie na cytrynian alweryny lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma niedociśnienie;

u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Spasmolina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Spasmolina:

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność krążenia;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby i nerek.

Dzieci

Leku Spasmolina nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Spasmolina a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji pomiędzy lekiem Spasmolina a innymi lekami.

Spasmolina z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Spasmolina w okresie ciąży. Lek może być stosowany w ciąży

jedynie, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Spasmolina podczas laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Spasmolina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Lek Spasmolina zawiera sorbitol

Jeśli

stwierdzono

wcześniej

pacjenta

nietolerancję

niektórych

cukrów,

pacjent

powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień chinolinową (E 104) i żółcień pomarańczową (E 110)

Lek zawiera barwniki, które u osób wrażliwych mogą powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Spasmolina

Ten lek należy stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka: dorośli 1 do 2 kapsułek trzy razy na dobę;

dzieci w wieku powyżej 12 lat 1 kapsułka trzy razy na dobę.

Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.

Lek należy przyjmować w stałych odstępach czasu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spasmolina

W razie zażycia dawki większej niż zalecana, należy przerwać podawanie leku i niezwłocznie

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie są znane przypadki przedawkowania u ludzi.

Pominięcie zastosowania leku Spasmolina

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować

leczenie zgodnie z dawkowaniem zaleconym przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Spasmolina

Nie obserwuje się żadnych objawów związanych z przerwaniem stosowania leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia jamy ustnej

Częstość nieznana: uczucie suchości w ustach.

Zaburzenia układu krążenia

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie.

Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, telefon: 22 49-21-301, fax:

22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Spasmolina

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Spasmolina

Substancją czynną leku jest alweryny cytrynian.

Jedna kapsułka zawiera 60 mg alweryny cytrynianu.

Pozostały składniki to: żelatyna, sorbitol, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171),

żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Spasmolina i co zawiera opakowanie

Spasmolina

kapsułki

twarde,

żółto-białej

barwy,

zapakowane

blistry

folii

Aluminium/PVC i tekturowe pudełko.

1 opakowanie zawiera 20 kapsułek (2 blistry po 10 szt.)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.

ul. Św. Michała 67/71

61-005 Poznań

tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki: