Sonol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sonol (21 mg + 2 mg + 21 mg)/ml płyn na skórę
 • Dawkowanie:
 • (21 mg + 2 mg + 21 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sonol (21 mg + 2 mg + 21 mg)/ml płyn na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 8 g, 5909990058419, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00584
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 19-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SONOL (21 mg + 21 mg + 2 mg) / 1 ml

Płyn na skórę

( Levomentholum + Acidum salicylicum + Thymolum )

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Sonol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sonol

Jak stosować Sonol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Sonol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Sonol i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek w formie płynu stosowany zewnętrznie jako środek pomocniczy w leczeniu chorób

infekcyjnych skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sonol

Kiedy nie stosować leku Sonol:

Jeśli

pacjent

uczulenie

(nadwrażliwość)

substancje

czynne

którykolwiek

pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

Jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę;

Jeśli pacjent ma otwarte rany;

Jeśli pacjent ma rozległe zmiany złuszczające (np. w łuszczycy);

U pacjentek w ciąży bez konsultacji z lekarzem;

U pacjentek karmiących piersią bez konsultacji z lekarzem;

Nie stosować na błony śluzowe;

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Sonolu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku (utrzymujące

się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Dzieci

Ponieważ

kwas

salicylowy

bardzo

łatwo

wchłania

się

przez

skórę

powinien

być

stosowany na dużych obszarach skóry przez długi czas, szczególnie u dzieci.

Lek Sonol a inne leki

Należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie

wszystkich

lekach

stosowanych

przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi składniki złuszczające np. rezorcynol, siarkę

ponieważ może nastąpić podrażnienie skóry.

Ciąża, karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy

planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego

leku.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia, bez konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sonol nie ma wpływu na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sonol zawiera glikol propylenowy, może powodować podrażnienie skóry .

3. Jak stosować lek Sonol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli

Miejsca swędzące i wykwity na wargach smarować cienko i równomiernie początkowo 4-5

razy na dobę, gdy nastąpi poprawa 2-3 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sonol

Nie występuje.

Pominięcie zastosowania leku Sonol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sonol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Działania

niepożądane

leku

przedstawiono

zgodnie

klasyfikacją

narządów

i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: częstość nieznana ( nie może być

określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana:

Podrażnienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie

pielęgniarce.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Sonol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po:

„termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w temperaturze poniżej 25 ˚C, chronić od

światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji

domowych

pojemników

odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie

pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Sonol

- Substancjami czynnymi leku są lewomentol, kwas salicylowy, tymol.

- Pozostały składnik: substancja pomocnicza to glikol propylenowy.

Jak wygląda Sonol i co zawiera opakowanie

Sonol jest płynem do stosowania na skórę. Pakowanym w butelkę (HDPE) zakończonym

zamknięciem typu rollon i zakrętką (PP) oraz obejmą z kulką (LDPE, PP). Dostępne są

opakowania po 8 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych Negril Beta Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. j.

97-340 Rozprza, ul. Sportowa 9

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.06.2018