Somatostatin-Eumedica

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Somatostatin-Eumedica 0,25 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 0,25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Somatostatin-Eumedica 0,25 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp., 5909990402717, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04027
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Somatostatin-Eumedica, 0,25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Somatostatin-Eumedica, 3 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Somatostatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Somatostatin-Eumedica i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Somatostatin-Eumedica

Jak stosować lek Somatostatin-Eumedica

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Somatostatin-Eumedica

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Somatostatin-Eumedica i w jakim celu się go stosuje

Lek Somatostatin-Eumedica zawiera somatostatynę. W stosowanych dawkach leczniczych

somatostatyna hamuje czynność i perystaltykę przewodu pokarmowego, jak również jego czynność

wydzielniczą oraz zmniejsza przepływ krwi w łożysku trzewnym.

Somatostatin-Eumedica jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów:

w leczeniu ostrego krwotoku z przewodu pokarmowego spowodowanego wrzodem żołądka lub

dwunastnicy, krwotocznego zapalenia błony śluzowej żołądka lub krwawiących żylaków przełyku,

podejrzewanych na podstawie obrazu klinicznego lub potwierdzonych w badaniu endoskopowym;

w leczeniu przetok jelitowych i trzustkowych;

w leczeniu objawowym nadmiernej sekrecji przez guzy endokrynne przewodu pokarmowego;

w zapobieganiu powikłaniom po operacjach trzustki lub po endoskopowej wstecznej

cholangiopankreatografii (ERCP).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Somatostatin-Eumedica

Lek Somatostatin-Eumedica jest przeznaczony do stosowania w warunkach szpitalnych.

Kiedy nie stosować leku Somatostatin-Eumedica

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, jej analogi lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Somatostatin-Eumedica należy omówić to z lekarzem,

farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek Somatostatin-Eumedica należy stosować ostrożnie w poniższych sytuacjach:

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) należy

podawać połowę zalecanej dawki;

jeśli u pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego;

jeśli u pacjenta występuje lub występowały w przeszłości zaburzenia rytmu serca;

lek podawany w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego należy podawać powoli przez

co najmniej 1 minutę, wlew należy podawać w sposób ciągły;

pacjenci, u których stosuje się lek Somatostatin-Eumedica powinni znajdować się pod ścisłą

kontrolą lekarza ze względu na możliwość wystąpienia hipoglikemii (zmniejszenie stężenia

glukozy we krwi) w początkowej fazie podawania wlewu oraz zwiększenia stężenia glukozy we

krwi w późniejszej fazie. Lekarz zadecyduje o kontroli stężenia glukozy we krwi w odpowiednich

odstępach czasu;

w czasie stosowania produktu Somatostatin-Eumedica może dojść do zmniejszenia

współczynnika filtracji kłębuszkowej, przepływu moczu i zmniejszenia stężenia sodu we krwi,

dlatego lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek i stężeń elektrolitów w osoczu.

Lek Somatostatin-Eumedica hamuje wchłanianie jelitowe niektórych substancji pokarmowych oraz

wydzielanie innych hormonów żołądkowo jelitowych (m.in.: cholecystokinina, gastryna i sekretyna).

Nagłe przerwanie podawania infuzji może prowadzić do efektu odbicia (patrz „Przerwanie stosowania

leku Somatostatin-Eumedica”).

Lek Somatostatin-Eumedica a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

leki, które wpływają na regulację stężenia glukozy we krwi (leki stosowane w cukrzycy),

ponieważ lek Somatostatin-Eumedica może zmieniać działanie tych leków;

leki, które wpływają na stężenie reniny w osoczu i ciśnienie tętnicze (leki stosowane

w nadciśnieniu), ponieważ lek Somatostatin-Eumedica może zmieniać działanie tych leków;

węglowodany w jakiejkolwiek postaci (w tym roztwór glukozy, fruktozy lub całkowite żywienie

pozajelitowe). Jednoczesne podawanie węglowodanów może spowodować zaburzenia glikemii

(stężenia glukozy we krwi), dlatego w takich przypadkach konieczna jest ścisła kontrola stężenia

glukozy we krwi. Może zaistnieć konieczność podawania insuliny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Brak jest

wystarczających danych dotyczących stosowania leku Somatostatin-Eumedica w ciąży i podczas

karmienia piersią, dlatego nie należy stosować leku u kobiet w ciąży ani podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy, ponieważ lek jest podawany w warunkach szpitalnych.

3.

Jak stosować lek Somatostatin-Eumedica

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Somatostatin-Eumedica jest przeznaczony do stosowania w warunkach szpitalnych.

Lekarz zadecyduje o odpowiednim dawkowaniu i sposobie podania leku.

Zalecana dawka to 3,5 μg/kg mc./godzinę (lub 6 mg/24 godziny u pacjenta ważącego 75 kg),

podawana we wlewie ciągłym 250 μg/godzinę. Wlew należy podawać przez 12 godzin do 24 godzin

(odpowiednio w przypadku podawania dawki 3 mg lub 6 mg).

Po zakończeniu leczenia pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Dodatkowe zalecenia w przypadku leczenia ostrych krwotoków z przewodu pokarmowego

Podawanie wlewu leku Somatostatin-Eumedica należy rozpocząć przed endoskopią, jak najszybciej

po pierwszych oznakach krwawienia, i kontynuować przez pięć dni. Minimalny okres podawania

produktu to 48 godzin. Natychmiast po rozpoczęciu podawania wlewu ciągłego, lekarz poda

Somatostatin-Eumedica w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) 3,5 μg/kg mc.

(np.: jedna fiolka 0,25 mg w przypadku pacjenta ważącego 75 kg). Lekarz zadecyduje o kolejnym

bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym na jedną minutę przed zabiegiem endoskopowym.

Bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne należy podawać powoli (przynajmniej przez minutę). Po zabiegu

endoskopowym lekarz zadecyduje o konieczności podawania podobnych dawek leku w postaci

bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego w sytuacji, gdy wystąpią u pacjenta objawy kliniczne

krwawienia.

Dodatkowe zalecenia w przypadku leczenia przetok lub nadmiernej sekrecji przez guzy endokrynne

Podanie w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego nie jest wymagane. U większości

pacjentów gojenie przetoki następuje w okresie od 7 do 14 dni. Po wygojeniu zaleca się podawanie

połowy dawki we wlewie dożylnym przez kolejne 48 godzin, w celu uniknięcia ewentualnego efektu

odbicia.

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania przeznaczone dla personelu medycznego podano na

końcu ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Somatostatin-Eumedica

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Nie istnieje specyficzne

antidotum.

W zgłaszanych przypadkach przedawkowania somatostatyny nie zaobserwowano innych zagrożeń niż

działania niepożądane związane z przyjmowaniem zalecanej dawki leku.

W przypadku przedawkowania somatostatyny zalecane jest ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we

krwi, parametrów krążeniowych, czynności nerek oraz stężenia elektrolitów w osoczu.

Po przerwaniu wlewu dożylnego somatostatyny podawanej w zalecanej dawce terapeutycznej okres

półtrwania somatostatyny we krwi wynosi około 2 minuty.

Pominięcie zastosowania leku Somatostatin-Eumedica

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Somatostatin-Eumedica

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Nagłe przerwanie infuzji może doprowadzić do efektu odbicia (nawrotu objawów), w szczególności

u pacjentów z przetoką. Lekarz zadecyduje o przerwaniu stosowania leku w odpowiednim czasie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca:

Blok przedsionkowo-komorowy

Bradykardia (zwolnienie akcji serca)

Arytmia (zaburzenia rytmu serca)

Dodatkowe skurcze komorowe

Zaburzenia żołądka i jelit:

Ból brzucha

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hiperglikemia (zwiększenie stężenia glukozy we krwi)

Hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi)

Zaburzenia naczyniowe:

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Uderzenia gorąca

Nagłe przerwanie wlewu ciągłego może doprowadzić do efektu odbicia, w szczególności w przypadku

pacjentów z przetoką.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Somatostatin-Eumedica

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i fiolce po

”Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Somatostatin-Eumedica, 0,25 mg

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C)

Somatostatin-Eumedica, 3 mg

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Po rekonstytucji przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w lodówce (2°C - 8°C).

Pod względem mikrobiologicznym roztwory somatostatyny powinny być wykorzystane niezwłocznie

po ich przygotowaniu. W innym razie czas i warunki przechowywania produktu w trakcie stosowania

i przed zastosowaniem zależą od użytkownika i nie powinny przekraczać 24 godzin, w temperaturze

2 - 8ºC, chyba że przygotowanie roztworu miało miejsce w kontrolowanych i zatwierdzonych

warunkach aseptycznych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Somatostatin-Eumedica

Substancją czynną leku jest somatostatyna w postaci somatostatyny octanu

Pozostałe składniki leku to:

proszek w fiolce nie zawiera innych substancji poza somatostatyną;

rozpuszczalnik: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Somatostatin-Eumedica i co zawiera opakowanie

Fiolki z lekiem Somatostatin-Eumedica zawierają biały, liofilizowany proszek.

Ampułki z rozpuszczalnikiem zawierają przezroczysty, bezbarwny płyn.

Lek Somatostatin-Eumedica jest dostępny w opakowaniu zawierającym fiolkę z proszkiem 0,25 mg

lub 3 mg somatostatyny i ampułkę z 1 ml rozpuszczalnika.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

EUMEDICA SA

Winston Churchill Avenue 67

B-1180 Bruksela, Belgia

Wytwórca:

EUMEDICA SA

Chemin de Nauwelette 1

7170 Manage

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Ze względu na krótki okres półtrwania w osoczu (1-2 minuty) produkt leczniczy Somatostatin-

Eumedica należy podawać w postaci ciągłego wlewu dożylnego. Roztwór należy sporządzać

bezpośrednio przed podaniem, rozpuszczając proszek w 1 ml roztworu chlorku sodu (0,9%).

Dorośli:

Zalecana dawka to 3,5 μg/kg mc./godzinę (lub zazwyczaj 6 mg/24 godziny u pacjenta ważącego

75 kg), podawana we wlewie ciągłym 250 μg/godzinę. Wlew należy podawać przez 12 godzin do

24 godzin (odpowiednio w przypadku podawania dawki 3 mg lub 6 mg).

Pacjenci w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zalecane jest dostosowanie

dawki (patrz punkt: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek).

Dzieci i młodzież:

Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na brak odpowiednich badań

klinicznych określających jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min):

Dawkę należy zmniejszyć do 1,75 μg/kg mc./godzinę zarówno w przypadku wlewu ciągłego jak

i w przypadku podania w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dostosowanie dawki nie jest wymagane.

Po zakończeniu leczenia pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Dodatkowe zalecenia w przypadku leczenia ostrych krwotoków z przewodu pokarmowego

Podawanie wlewu produktu Somatostatin-Eumedica należy rozpocząć przed endoskopią, jak

najszybciej po pierwszych oznakach krwawienia, i kontynuować przez pięć dni. Minimalny okres

podawania produktu to 48 godzin. Natychmiast po rozpoczęciu podawania wlewu ciągłego, należy

podać produkt Somatostatin-Eumedica w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego (bolus)

3,5 μg/kg mc. (np.: jedna fiolka 0,25 mg w przypadku pacjenta ważącego 75 kg). Kolejne

bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne należy podać jedną minutę przed zabiegiem endoskopowym.

Bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne należy podawać powoli (przynajmniej przez minutę). Po zabiegu

endoskopowym podobne dawki w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego należy podawać

w sytuacji, gdy występują u pacjenta objawy kliniczne krwawienia.

Dodatkowe zalecenia w przypadku leczenia przetok lub nadmiernej sekrecji przez guzy endokrynne

Podanie w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego nie jest wymagane. U większości

pacjentów gojenie przetoki następuje w okresie od 7 do 14 dni. Po wygojeniu zaleca się podawanie

połowy dawki we wlewie dożylnym przez kolejne 48 godzin, w celu uniknięcia ewentualnego efektu

odbicia.