Solian

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Solian 400 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 400 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Solian 400 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990841011, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08410
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Solian, 400 mg, tabletki powlekane

Amisulpridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Solian i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Solian

Jak stosować lek Solian

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Solian

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Solian i w jakim celu się go stosuje

Lek Solian występuje w postaci tabletek oraz tabletek powlekanych i zawiera jako substancję czynną

amisulpryd. Amisulpryd jest lekiem przeciwpsychotycznym, neuroleptycznym.

Lek Solian jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi

(takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak:

stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów

negatywnych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Solian

Kiedy nie stosować leku Solian:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amisulpryd lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Reakcja alergiczna może się objawiać:

wysypką, trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, twarzy, gardła i języka;

w czasie ciąży, gdy pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub w okresie karmienia piersią;

jeśli pacjent ma choroby nowotworowe, których wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny, np.

gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi;

jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy;

jednocześnie z lewodopą;

u dzieci przed okresem pokwitania;

jednocześnie z lekami mogącymi wywołać poważne zaburzenia rytmu serca, prowadzące do

śmierci, takimi jak leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca jak chinidyna,

dyzopiramid, amiodaron, sotalol; inne leki takie jak bepridyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna,

metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna,

pentamidyna, sparfloksacyna.

Nie należy przyjmować tego leku, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów. W

razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania

leku Solian.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

pacjent ma choroby nerek;

pacjent ma chorobę Parkinsona;

pacjent ma napady drgawkowe (ataki padaczki);

pacjent ma nieregularną czynność serca (rytm);

pacjent ma chorobę serca lub w przeszłości w rodzinie występowały choroby serca;

pacjenta poinformowano, że miał udar mózgu;

pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi, gdyż stosowaniu leków takich jak Solian

towarzyszy powstawanie zakrzepów krwi;

pacjent ma cukrzycę lub pacjenta poinformowano, że istnieje u niego podwyższone ryzyko

wystąpienia cukrzycy;

pacjent ma spowolnione bicie serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę);

pacjenta poinformowano, że ma zmniejszone stężenie potasu we krwi;

pacjent jest w podeszłym wieku: u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia

tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia. Należy zachować ostrożność stosując

amisulpryd u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą wtórną związaną z otępieniem, gdyż

wzrasta u nich ryzyko zgonu, w porównaniu do pacjentów nie leczonych lekami

przeciwpsychotycznymi. Może być wymagane zmniejszenie dawki leku ze względu na

niewydolność nerek;

pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi;

pacjent ma ubytki pola widzenia i bóle głowy: mogą to być objawy łagodnego guza przysadki.

Lekarz zleci badania i jeśli diagnoza zostanie potwierdzona, leczenie produktem leczniczym

Solian zostanie przerwane.

W razie wątpliwości dotyczących występowania powyższych stanów, należy skontaktować się z

lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Solian.

Solian a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o preparatach

ziołowych. Solian i inne leki stosowane jednocześnie mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

W szczególności, nie należy przyjmować lewodopy, leku stosowanego w leczeniu choroby

Parkinsona, leków stosowanych w leczeniu nieregularnego rytmu serca, takich jak chinidyna,

dyzopiramid, amiodaron, sotalol i należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek

z następujących leków:

inne leki przeciwpsychotyczne stosowane w leczeniu chorób psychicznych;

leki stosowane w leczeniu bólu ostrego, takie jak morfina;

leki stosowane w leczeniu malarii, takie jak meflochina;

leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca;

klonidyna stosowana w leczeniu migreny, zaczerwienienia twarzy lub wysokiego ciśnienia

krwi;

leki stosowane w leczeniu zaburzeń snu, takie jak barbiturany lub benzodiazepiny;

leki przeciwbólowe;

leki znieczulające;

leki przeciwhistaminowe, które wywołują senność;

bromokryptyna, ropinirol;

klozapina, stosowana w leczeniu schizofrenii;

leki obniżające stężenie potasu we krwi.

W razie wątpliwości odnośnie występowania wyżej wymienionych sytuacji, należy skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Solian.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Solian jest za słabe lub za mocne, nie należy zmieniać

dawkowania leku samodzielnie, ale należy skontaktować się z lekarzem.

Solian z jedzeniem i piciem

Lek Solian należy przyjmować z napojami bezalkoholowymi. Nie należy pić alkoholu podczas

stosowania leku Solian, gdyż może to wpływać na działanie leku.

Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku:

w okresie karmienia piersią lub planując karmienie piersią. U noworodka, którego matka

stosowała lek Solian podczas ostatniego trymestru (ostatnie trzy miesiące) ciąży mogą wystąpić

następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie,

trudności w oddychaniu, trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich

objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Solian może powodować zmniejszenie czujności, senność oraz niewyraźne widzenie, co może

wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia takich

objawów, należy przerwać wykonywane czynności.

Lek Solian zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Solian

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza.

Przyjmowanie leku

Lek należy przyjmować doustnie.

Lek należy popijać płynem bezalkoholowym.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za słabe lub za mocne, powinien zwrócić się do

lekarza. Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od nasilenia choroby. Należy postępować ściśle z zaleceniami lekarza.

Dorośli

Zazwyczaj przyjmowaną dawkę leku stanowi od 50 mg do 800 mg na dobę.

Lekarz może rozpocząć leczenie pacjenta od mniejszej dawki, jeśli konieczne.

Lekarz może zalecić stosowanie dawki do 1200 mg na dobę, jeśli konieczne.

Dawki do 400 mg można przyjmować jako dawkę pojedynczą. Lek należy przyjmować o tej

samej porze dnia.

Większe dawki należy podzielić na dwie i przyjmować połowę rano i połowę wieczorem.

(Dostępne są również produkty Solian 100 mg, tabletki i Solian 200 mg, tabletki).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

W tej grupie pacjentów amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi

na możliwość wywołania przez lek spadków ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernego uspokojenia.

Może być wymagane zmniejszenie dawki ze względu na niewydolność nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania amisulprydu u ludzi od okresu pokwitania do 18 lat nie

zostały ustalone. Dane na temat stosowania amisulprydu u młodzieży ze schizofrenią są ograniczone.

W związku z tym, stosowanie amisulprydu u ludzi od okresu pokwitania do 18 lat nie jest zalecane.

Podawanie amisulprydu dzieciom przed okresem pokwitania jest przeciwwskazane, gdyż nie ustalono

dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Stosowanie w niewydolności nerek

Amisulpryd jest usuwany z organizmu przez nerki. W przypadku niewydolności nerek lekarz może

zalecić mniejszą dawkę leku.

Stosowanie w niewydolności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawki w razie zaburzeń czynności wątroby.

Zastosowanie większej dawki leku Solian niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Solian, należy niezwłocznie skontaktować się z

lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala, gdyż może być konieczne uzyskanie specjalistycznej

pomocy lekarskiej. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został

przyjęty. Mogą wystąpić objawy, takie jak: niepokój lub drżenie, sztywność mięśni, senność, które

mogą prowadzić do utraty przytomności.

Pominięcie zastosowania dawki leku Solian

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z

wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku

w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Solian

Należy kontynuować przyjmowanie leku Solian, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Nie należy

przerywać stosowania leku Solian, tylko dlatego że pacjent poczuje się lepiej. Odstawienie leku może

spowodować, że choroba nasili się lub powróci. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku

Solian, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Po nagłym przerwaniu przyjmowania leku Solian, mogą

wystąpić objawy odstawienia, takie jak:

nudności lub wymioty

pocenie się

trudności w zasypianiu lub uczucie niepokoju

sztywność mięśni lub nietypowe ruchy ciała

powrót do stanu przed leczeniem.

Badania krwi

Przyjmowanie leku Solian może wpływać na zmianę niektórych wyników badań krwi. Dotyczy to

pomiaru stężenia hormonu prolaktyny i prób wątrobowych. Jeśli pacjent zamierza wykonać badanie

krwi, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Solian.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Amisulpryd jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym, a odróżnienie działań niepożądanych leku od

objawów choroby podstawowej bywa niekiedy trudne. Poniższe działania niepożądane mogą wystąpić

także po stosowaniu innych neuroleptyków.

Należy przerwać przyjmowanie leku Solian i skontaktować się z lekarzem lub udać do

najbliższego oddziału ratunkowego szpitala, jeśli u pacjenta wystąpią następujące działania

niepożądane:

Niezbyt często

(dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

napad padaczkowy.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

wysoka temperatura, pocenie się, sztywność mięśni, szybkie bicie serca, szybki oddech, uczucie

zagubienia, senność i pobudzenie. Mogą być to objawy poważnego, ale rzadko występującego

złośliwego zespołu neuroleptycznego;

nieregularna czynność serca, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą

doprowadzić do ataku serca lub zagrażającej życiu choroby serca;

zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują swędzenie, ból i

zaczerwienienie kończyn). Zakrzepy te mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do

płuc, powodując ból klatki piersiowej i trudności w oddychaniu. W razie zaobserwowania

takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

reakcje alergiczne. Objawy mogą obejmować: swędzącą wysypkę, trudności z połykaniem lub

oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią niżej wymienione działania

niepożądane:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów)

drżenie, sztywność lub skurcz mięśni, spowolnienie ruchowe, zwiększona produkcja śliny,

uczucie niepokoju, niekontrolowane ruchy, głównie rąk i nóg (objawy te mogą być

zmniejszone, jeśli lekarz zmniejszy dawkę leku Solian lub zaleci dodatkowy lek).

Niezbyt często

(dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka;

splątanie (nieadekwatne do rzeczywistości, chaotyczne: mowa, myślenie i zachowania).

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

zespół odstawienia u noworodka;

Inne działania niepożądane:

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

zaburzona produkcja mleka u kobiet i mężczyzn i ból piersi;

zatrzymanie miesiączki;

powiększenie piersi u mężczyzn;

zaburzenia erekcji;

bezsenność, lęk, pobudzenie;

zaburzenia orgazmu;

niekontrolowany skurcz pewnych grup mięśniowych: gałek ocznych (przymusowe ustawienie

gałek ocznych ku górze) twarzy, szyi (szczękościsk, kurczowy kręcz szyi);

senność;

niewyraźne widzenie;

wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie;

zbyt niskie ciśnienie krwi;

zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej;

zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często

(dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby

pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych we krwi);

hipertriglicerydemia (zwiększenie ponad normę stężenia triglicerydów we krwi, co wiąże się z

ryzykiem rozwoju miażdżycy) i hipercholesterolemia (zwiększenie ponad normę stężenia

cholesterolu we krwi);

reakcje alergiczne;

duże stężenie cukru, triglicerydów lub cholesterolu we krwi;

zwolnienie czynności serca;

zwiększenie ciśnienia krwi;

przekrwienie błony śluzowej nosa;

zachłystowe zapalenie płuc;

osteopenia (zmniejszenie gęstości kości), osteoporoza;

zatrzymanie moczu;

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, głównie transaminaz.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

agranulocytoza (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów we

krwi);

łagodny guz przysadki mózgowej (gruczołu znajdującego się w mózgu);

hiponatremia (zmniejszenie poniżej normy stężenia sodu we krwi), zespół nieadekwatnego

uwalniania wazopresyny (SIADH – choroba wywołana nadmiernym uwalnianiem hormonu

antydiuretycznego – wazopresyny – przez przysadkę mózgową).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub

przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechwowywać lek Solian

Przechowywanie – bez specjalnych wymagań.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze, po

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Solian

Substancją czynną leku jest amisulpryd. Każda tabletka zawiera 400 mg amisulprydu.

Pozostałe składniki to

:

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, celuloza

mikrokrystaliczna, hypromeloza, magnezu stearynian.

Skład otoczki (Solian 400 mg, tabletki powlekane):

hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu 40 stearynian, tytanu dwutlenek (E171).

Opakowanie zawiera:

Solian, tabletki powlekane 400 mg - 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis France

82, Avenue Raspail

94250 Gentilly

Francja

Wytwórca:

Delpharm Dijon

6 boulevard de l’Europe

21 800 Quetigny

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: