Softa-Man

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Softa-Man (47,9 g + 18 g)/100 ml roztwór na skórę
 • Dawkowanie:
 • (47,9 g + 18 g)/100 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór na skórę
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Softa-Man (47,9 g + 18 g)/100 ml roztwór na skórę
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 100 ml, 5909991302511, OTC; 1 butelka 500 ml, 5909991302528, OTC; 1 butelka 1000 ml, 5909991302535, OTC; 1 butelka 5000 ml, 5909991302542, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 13025
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Softa-Man

[Ethanolum (96 per centum) + Propanolum]

(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Softa-Man i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Softa-Man

Jak stosować lek Softa-Man

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Softa-Man

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Softa-Man i w jakim celu się go stosuje

Lek Softa-Man ma postać roztworu na skórę, zawiera substancje czynne – etanol i propanol, które

działają bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (w tym na prątki) oraz

przeciwwirusowo i grzybobójczo. Nie działa na zarodniki.

Wskazania do stosowania:

Dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Softa-Man

Kiedy nie stosować leku Softa-Man:

jeśli pacjent ma uczulenie na etanol lub propanol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6),

doustnie,

na zranioną lub wysuszoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę rąk.

Nie należy stosować leku na zranioną lub zmienioną chorobowo skórę.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami

lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte

w leku mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i

wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Lek jest łatwopalny. Trzymać lek z dala od ognia, nie palić papierosów w pobliżu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodność:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych.

Inne leki i lek Softa-Man

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Brak danych dotyczących stosowania z innymi lekami.

3.

Jak stosować lek Softa-Man

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Leku nie należy rozcieńczać.

Dezynfekcja skóry rąk:

Wcierać w dłonie przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego leku Softa-Man, aż do wyschnięcia skóry.

Chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk:

Wcierać w dłonie i przedramiona przez 2 min 2 razy po 5 ml nierozcieńczonego leku Softa-Man.

Skóra musi być zwilżona lekiem przez 2 min.

Profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW-B):

Wcierać w dłonie porcjami przez 5 min. 5 ml nierozcieńczonego leku Softa-Man. Skóra musi być

zwilżona lekiem przez 5 min.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Softa-Man

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami i

sposobem stosowania.

W przypadku omyłkowego spożycia leku Softa-Man

W przypadku omyłkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż

może nastąpić zatrucie.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie znana częstość występowania - nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

reakcje nadwrażliwości dotyczące skóry, np. alergia kontaktowa, miejscowe podrażnienie skóry, np.

swędzenie, zaczerwienienie (szczególnie w przypadku częstego stosowania), objawy suchości skóry,

zwłaszcza zimą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.c

5.

Jak przechowywać lek Softa-Man

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.

Lek łatwopalny.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Softa-Man

Substancjami czynnymi leku są etanol i propanol.

100 ml leku zawiera 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu.

Pozostałe składniki to: adipinian diizopropylowy, makrogolo-6-glicerolu kaprylokapronian

(Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa (Flair PH 799 893/731960),

allantoina, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Softa-Man i co zawiera opakowanie

Lek ma postać roztworu na skórę

Butelki zawierające 100 ml, 500 ml lub 1000 ml roztworu na skórę

Kanister zawierający 5 l roztworu na skórę.

Podmiot odpowiedzialny:

B.Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

ADRES

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

tel. (061) 44 20 100

fax. (061) 44 23 936

Data ostatniej aktualizacji ulotki: