Slow-Mag B6

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Slow-Mag B6 535 mg + 5 mg tabletki dojelitowe
 • Dawkowanie:
 • 535 mg + 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki dojelitowe
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Slow-Mag B6 535 mg + 5 mg tabletki dojelitowe
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990448418, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04484
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Slow-Mag B

6

(Magnesii chloridum hexahydricum + Pyridoxini hydrochloridum)

535 mg (64 mg jonów magnezu) + 5 mg, tabletki dojelitowe

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z

lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Slow-Mag B

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag B

Jak stosować Slow-Mag B

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Slow-Mag B

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Slow-Mag B

6

i w jakim celu się go stosuje

Tabletki dojelitowe Slow-Mag B

zawierają magnez w postaci sześciowodnego chlorku

magnezu oraz witaminę B

w postaci chlorowodorku pirydoksyny.

Jedna tabletka dostarcza 64 mg jonów magnezu oraz 5 mg witaminy B

Lek stosuje się w niedoborach magnezu i witaminy B

Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć: bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy,

stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu,

zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany

miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.

Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków

moczopędnych.

Witamina B

zwiększa wchłanianie magnezu oraz zmniejsza jego wydalanie z moczem.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Slow-Mag B

6

Kiedy nie stosować leku Slow-Mag B

6

Nie należy stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek magnezu, chlorowodorek pirydoksyny lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia);

- jeśli występuje znaczne niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia przewodnictwa mięśnia

sercowego;

2

- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub miastenię (chorobę charakteryzującą się

osłabieniem i zmęczeniem mięśni);

- jeśli stosuje się równocześnie lewodopę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując Slow-Mag B

należy zachować ostrożność, gdyż związki magnezu działają

przeczyszczająco. Przewlekła biegunka wywołana długotrwałym stosowaniem leków

zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej (utraty wody

i składników mineralnych). Podawanie leku pacjentom z niewydolnością nerek może

prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie i zatrucia magnezem.

Stosowanie z innymi lekami zawierającymi magnez oraz witaminę B

może prowadzić do

nadmiaru magnezu i witaminy B

w organizmie.

Slow-Mag B

6

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają kwasy organiczne, fityna, kwas

szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe oraz fosforany.

Wchłanianie magnezu zmniejszają także preparaty wapnia stosowane w dużych dawkach.

Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów,

preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych

warfaryny.

Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B

i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu.

Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa

mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihydralazyny może spowodować

wystąpienie znacznego niedociśnienia krwi.

Ciąża i karmienie piersią

W zalecanych dawkach lek może być stosowany w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią

jedynie na zlecenie lekarza.

Nadmiar magnezu u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie gospodarki wapnia u

płodu i noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Slow-Mag B

6

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

W profilaktyce: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem.

W niedoborze magnezu i witaminy B

: 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki

wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem.

Dzieci powyżej 12 lat – w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do 3 tabletek na dobę

w dawkach podzielonych.

3

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Slow-Mag B

6

W przypadku zażycia bardzo dużej dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Slow-Mag B

6

Należy podać pominiętą dawkę tak szybko jak to jest możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Slow-Mag B

6

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania

przeczyszczającego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Slow-Mag B

6

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Slow-Mag B

6

Substancjami

czynnymi

leku

magnezu

chlorek

sześciowodny

pirydoksyny

chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 64 mg jonów magnezu w postaci magnezu chlorku

sześciowodnego oraz 5 mg witaminy B

w postaci

pirydoksyny chlorowodorku.

4

- Substancje pomocnicze to: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian.

Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1),

dibutylu sebacynian, talk.

Jak wygląda Slow-Mag B

6

i co zawiera opakowanie

Tabletki

Slow-Mag B

są białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Dostępne opakowanie: 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Hiacyntowa 39

60-175 Poznań

www.ethifarm.pl

Tel.: +48 61 867 54 21

Faks: +48 61 867 50 67

E-mail: biuro@ethifarm.pl

Wytwórca

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Żeromskiego 9

60-544 Poznań

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.