Skinoren

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Skinoren 200 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 200 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Skinoren 200 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990333813, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03338
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

- 1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Skinoren,

200 mg/g, krem

Acidum azelaicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Skinoren i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinoren

Jak stosować lek Skinoren

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Skinoren

Zawartość opakowania

i inne informacje

1.

Co to jest lek Skinoren i w jakim celu się go stosuje

Skinoren jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci kremu do stosowania na skórę.

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne (hamuje

rozwój bakterii

Propionibacterium acnes

), hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość

wolnych kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników. Ponadto kwas

azelainowy hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych komórek barwnikowych naskórka

(melanocytów).

Wskazania

Leczenie trądziku pospolitego oraz przebarwień skóry.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinoren

Kiedy nie stosować leku Skinoren

Nie stosować leku Skinoren, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy,

glikol propylenowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren (patrz punkt 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Skinoren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy

unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku Skinoren na skórę twarzy należy uważać, aby lek nie dostał się do oczu.

W przypadku kontaktu leku z oczami, ustami lub błonami śluzowymi należy je natychmiast przepłukać

dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu, pacjent powinien skontaktować się

z lekarzem. Po każdym użyciu leku Skinoren należy umyć ręce.

- 2 -

Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania leku Skinoren u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Skinoren a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych,

które wydawane są bez recepty. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Skinoren w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli nie zalecił tego

lekarz.

Należy unikać kontaktu noworodka z leczoną lekiem Skinoren skórą lub piersiami.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią,

podejrzewa, że jest w ciąży lub planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Skinoren nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Skinoren

Lek Skinoren zawiera kwas benzoesowy oraz glikol propylenowy.

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe.

3.

Jak stosować lek Skinoren

Lek Skinoren należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skinoren należy stosować wyłącznie na skórę. Przed zastosowaniem leku Skinoren należy dokładnie

umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć. Można również użyć łagodnego preparatu przeznaczonego do

oczyszczania skóry.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle cienką warstwę kremu należy nanosić na chorobowo zmienioną

skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Krem należy delikatnie wetrzeć. Pasek wyciśniętego z tubki

kremu o długości około 2,5

cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na skórę twarzy. Po nałożeniu leku

należy umyć ręce.

Czas leczenia lekiem Skinoren jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia zmian

chorobowych skóry.

W leczeniu trądziku pospolitego wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego

stosowania leku. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, należy systematycznie stosować lek przez kilka

miesięcy, maksymalnie do 12 miesięcy.

W leczeniu przebarwień zaleca się stosowanie leku Skinoren przez co najmniej 3

miesiące. Najlepsze

wyniki osiąga się stosując lek systematycznie. Ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać

przebarwienia skóry, podczas całego okresu leczenia należy jednocześnie stosować kremy z filtrem UV B

i UV A.

W przypadku znacznego podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość stosowanego leku lub stosować go

raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na

kilka dni.

- 3 -

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek stosować u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat) w leczeniu trądziku pospolitego. Dostosowanie

dawki u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat nie jest konieczne.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Skinoren

Jeżeli podczas stosowania leku Skinoren utrzymują się objawy podrażnienia skóry, należy przerwać

leczenie na kilka dni.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Skinoren może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na początku leczenia może wystąpić podrażnienie skóry.

Poniższy wykaz działań niepożądanych opiera się na raportach sporządzonych w ramach badań

klinicznych oraz zgłoszeń spontanicznych będących efektem monitorowania bezpieczeństwa leku po jego

dopuszczeniu do obrotu. Wymienione poniżej działania niepożądane są uporządkowane zgodnie

z częstością zgłaszania i występowania.

Bardzo często

(mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

- świąd, uczucie pieczenia, rumień w miejscu podania;

Często

(mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

- łuszczenie skóry, ból, suchość, odbarwienie skóry, podrażnienie w miejscu podania;

Niezbyt często

(mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

- zapalenie łojotokowe skóry, trądzik, odbarwienie skóry, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia),

zapalenie skóry, uczucie dyskomfortu, obrzęk w miejscu podania;

Rzadko

(mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

- Nadwrażliwość na leki (która może objawiać się jednym z następujących działań niepożądanych: obrzęk

naczynioruchowy

, kontaktowe zapalenie skóry

, obrzęk oka

, obrzęk twarzy), pogorszenie objawów

astmy, pokrzywka, zapalenie warg, wysypka, pieczenie, pęcherze, wyprysk, owrzodzenie w miejscu

podania

Wymienione działania niepożądane zostały zgłoszone po dopuszczeniu do obrotu produktu Skinoren krem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

- 4 -

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Skinoren

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Skinoren

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy.

1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego.

Pozostałe składniki to: kwas benzoesowy (E 210), cetearylu oktanonian, glicerol 85%, gicerylu stearynian

+ alkohol cetylostearylowy + cetylu palmitynian + makrogologlicerolu kokosany (CUTINA CBS), glikol

propylenowy, woda oczyszczona, makroglicerydów stearynian.

Jak wygląda Skinoren i co zawiera opakowanie

Skinoren ma postać białego kremu. Tuba aluminiowa zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Wytwórca

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E.

Schering 21

20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel.: (22) 572-35-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

09/2016