Skinoren

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Skinoren 150 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 150 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Skinoren 150 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990919321, OTC; 1 tuba 50 g, 5909990919338, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09193
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Skinoren,150 mg/g, żel

(Acidum azelaicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Skinoren i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinoren

Jak stosować Skinoren

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Skinoren

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Skinoren i w jakim celu się go stosuje

Skinoren jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci żelu do stosowania na skórę.

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne (hamuje

rozwój bakterii Propionibacterium acnes), hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość

kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników.

Wskazania

Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego skóry twarzy o słabym lub średnim nasileniu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinoren

Kiedy nie stosować leku Skinoren

Nie stosować leku Skinoren, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas

azelainowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren (wymienionych w punkcie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Skinoren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku Skinoren na skórę twarzy należy uważać, aby lek nie dostał się do oczu.

W przypadku kontaktu leku z oczami, ustami lub błonami śluzowymi należy je natychmiast

przepłukać dużą ilością wody.

W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Po każdym użyciu leku Skinoren należy umyć ręce.

Po wprowadzeniu leku na rynek

rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem

azelainowym.

Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania leku Skinoren u dzieci w wieku poniżej

12 lat.

Skinoren a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również

tych, które wydawane są bez recepty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Skinoren w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli nie zalecił

tego lekarz.

Należy unikać kontaktu noworodka z leczoną lekiem Skinoren skórą lub piersiami.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Skinoren nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Skinoren

Lek zawiera kwas benzoesowy oraz glikol propylenowy.

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe.

3.

Jak stosować lek Skinoren

Lek Skinoren należy stosować wyłącznie na skórę.

Przed zastosowaniem leku Skinoren należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć. Można

również użyć łagodnego preparatu przeznaczonego do oczyszczania skóry.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle cienką warstwę leku nanosi się na chorobowo zmienione

miejsca na skórze dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Lek należy delikatnie wetrzeć. Pasek

wyciśniętego z tubki żelu o długości około 2,5 cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na pokrycie

skóry twarzy.

Po nałożeniu leku należy umyć ręce.

W miejscu nałożenia leku nie należy stosować opatrunków okluzyjnych (uszczelniających).

Czas leczenia lekiem Skinoren jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia

zmienionych chorobowo miejsc na skórze.

Bardzo istotne jest regularne stosowanie żelu Skinoren przez cały okres leczenia.

Wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego stosowania leku. Aby uzyskać

optymalny wynik leczenia, lek należy stosować regularnie przez kilka miesięcy.

W przypadku znacznego podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość stosowanego leku lub stosować

go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać

leczenie na kilka dni.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek można stosować u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat) w leczeniu trądziku grudkowo-

krostkowego. Dostosowanie dawki u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat nie jest konieczne.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Skinoren

Jeżeli podczas stosowania leku Skinoren utrzymują się objawy podrażnienia, należy przerwać

leczenie na kilka dni.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Skinoren może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

U niektórych pacjentów stosujących Skinoren mogą wystąpić wymienione poniżej objawy

niepożądane.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

- świąd, uczucie pieczenia, ból w miejscu podania;

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

- suchość, wysypka, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia) w miejscu podania;

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

- kontaktowe zapalenie skóry, rumień, łuszczenie skóry, uczucie ciepła, odbarwienie skóry

w miejscu podania;

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób

1

:

Nadwrażliwość, która może wystąpić z jednym lub więcej z następujących działań

niepożądanych: obrzęk naczynioruchowy (gwałtowny obrzęk skórny), obrzęk oka, obrzęk

twarzy, duszność („krótki oddech”)

Podrażnienie skóry

Pokrzywka

Pogorszenie objawów astmy

Dodatkowe działania niepożądane zostały zgłoszone w trakcie stosowania leków zawierających kwas azelainowy

po ich wprowadzeniu na rynek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat)

W badaniach klinicznych całkowita częstość występowania działań niepożądanych u włączonej

w badania młodzieży była podobna do częstości występowania działań niepożądanych u osób

dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Skinoren

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Skinoren

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy.

1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, polisorbat 80, lecytyna sojowa, karbomer 980, triglicerydy

nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu wodorotlenek, disodu

edetynian, kwas benzoesowy, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Skinoren i co zawiera opakowanie

Lek Skinoren to biały lub żółtawo-biały, nieprzezroczysty żel.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 30 g lub 50 g żelu,

umieszczona

w tekturowym

pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Wytwórca

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l

Via E. Schering 21

20090 Segrate (Mediolan)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel.: (22) 572-35-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2016