Sirupus Kalii guajacolosulfonici

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sirupus Kalii guajacolosulfonici 60 mg/g syrop
 • Dawkowanie:
 • 60 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sirupus Kalii guajacolosulfonici 60 mg/g syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 125 g, 5909990186310, OTC; 1 op. 200 g, 5909990186327, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01863
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

60 mg/g, syrop

Sulfogaiacolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

3. Jak stosować lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sirupus Kalii Guajacolosulfonici i w jakim celu się go stosuje

Lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici, syrop zawiera substancję czynną – sulfogwajakol.

Sulfogwajakol wykazuje działanie wykrztuśne (zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej) i słabo

odkażające drogi oddechowe.

Lek stosowany jest jako syrop wykrztuśny w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do

lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

Kiedy nie stosować leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici:

- jeśli pacjent ma uczulenie na sulfogwajakol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

- u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu,

chorobami psychicznymi - ponieważ lek zawiera alkohol.

- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici należy omówić to z lekarzem,

farmaceutą lub pielęgniarką.

Ze względu na zawartość cukru należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę, u osób

z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, w nietolerancji fruktozy lub u osób z

niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie Sirupus Kalii Guajacolosulfonici z jedzeniem i piciem:

Brak zaleceń specjalnych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici zawiera alkohol.

10 ml (łyżka stołowa) syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera około 714 mg etanolu.

Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących w

ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

3. Jak stosować lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka to:

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę) 3 razy na dobę.

Dorośli: 10 ml syropu (1 łyżkę stołową) 3 razy na dobę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici:

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

Lek należy przyjąć najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki,

należy zażyć ją o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

Odstawienie leku nie powoduje wystąpienia objawów niepożądanych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono poniżej, według klasyfikacji układów i narządów MedDra, a w

każdej grupie – według częstości występowania, od najczęstszych do najrzadziej występujących:

- bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;

- często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów;

- niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów;

- rzadko: występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów;

- bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

- częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko występuje podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz lek może

wykazywać działanie niepożądane u chorych na cukrzycę, u osób z glukozo-galaktozowym zespołem

złego wchłaniania, z nietolerancją fruktozy lub u osób z niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49-21-301, Faks: +48 22 49-21-

309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30º C, w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici

- Substancją czynną leku jest sulfogwajakol.

5 ml syropu zawiera 360 mg sulfogwajakolu.

10 ml syropu zawiera 720 mg sulfogwajakolu.

- Substancje pomocnicze to: sacharoza, alkohol etylowy 96 %, propylu parahydroksybenzoesan,

aromat pomarańczowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sirupus Kalii Guajacolosulfonici i co zawiera opakowanie

Butelka szklana zamykana zakrętką aluminiową z pierścieniem gwarancyjnym zawiera 125 g lub

200 g syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”

Spółka z o.o.,

ul. Św. Elżbiety 6a

41-905 Bytom

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: ................