Sinumedin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sinumedin (1,5 mg + 2,5 mg)/ml aerozol do nosa, roztwór
 • Dawkowanie:
 • (1,5 mg + 2,5 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • aerozol do nosa, roztwór
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sinumedin (1,5 mg + 2,5 mg)/ml aerozol do nosa, roztwór
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 20 ml, 5909990271511, OTC; 1 butelka 10 ml, 5909990981649, OTC; 1 butelka 15 ml, 5909990981656, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02715
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sinumedin, (1,5 mg + 2,5 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sinumedin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinumedin

Jak stosować lek Sinumedin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sinumedin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sinumedin i w jakim celu się go stosuje

Lek Sinumedin zawiera dwie substancje czynne: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek.

Mepiramina ma działanie przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne, a fenylefryna zmniejsza

przekrwienie błony śluzowej i udrażnia nos oraz ujścia zatok przynosowych.

Dodatkowo, substancja pomocnicza chlorek cetalkoniowy ma właściwości przeciwbakteryjne.

Lek Sinumedin łagodzi katar, udrażnia nos i ujścia zatok przynosowych, ułatwia oddychanie oraz działa

przeciwbakteryjnie.

Lek Sinumedin wskazany jest w leczeniu:

nieżytu nosa (katar) w zapaleniu błony śluzowej nosa, w tym nieżytu występującego w przypadku

alergii (uczulenia);

zapalenia zatok.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinumedin

Kiedy nie stosować leku Sinumedin

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku

(wymienionych w punkcie 6);

u dzieci poniżej 6 lat;

w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sinumedin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent jest dzieckiem;

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;

jeśli pacjent ma choroby alergiczne (np. astmę ) lub nieżyt nosa wysychający;

jeśli pacjent ma niewydolność serca;

jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;

jeśli pacjent ma cukrzycę;

jeśli pacjent ma guz chromochłonny;

jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy;

jeśli pacjent ma przerost gruczołu krokowego;

jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania;

jeśli pacjent przyjmował leki stosowane w leczeniu depresji, zwane inhibitorami

monoaminooksydazy (selegilina, moklobemid, amiflamina), lek Sinumedin można zastosować

dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci

inaczej.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek Sinumedin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany

dawki lub przerwania leczenia:

barbiturany, środki nasenne i uspokajające, atropina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

(imipramina, opipramol, amitryptylina, doksepina, mianseryna) – Sinumedin może nasilać ich

działanie;

niektóre β-adrenolityki, takie jak esmolol, mogą nasilać działanie fenylefryny składnika

Sinumedin, co może powodować u niektórych pacjentów wystąpienie ciężkiego nadciśnienia;

inhibitory monoaminooksydazy takie jak selegilina, moklobemid, amiflamina przedłużają i

nasilają działanie leku Sinumedin.

Sinumedin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Sinumedin można stosować niezależnie od jedzenia i picia.

Lek Sinumedin może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Sinumedin nie wolno stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sinumedin wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność.

Lek Sinumedin zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek może powodować

niewielkie podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

3.

Jak stosować lek Sinumedin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się donosowo.

Zalecana dawka to

dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

2 dawki do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin.

Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,15 mg mepiraminy maleinianu oraz 0,25 mg fenylefryny

chlorowodorku.

Nie należy stosować leku częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sinumedin

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania sporadycznie mogą występować: bóle i zawroty głowy, zaburzenia

snu, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia rytmu serca.

Pominięcie zastosowania leku Sinumedin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Sinumedin:

tachykardia, kołatanie serca, arytmia;

ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie;

biegunka, nudności, zaparcia;

nadciśnienie;

podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sinumedin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać

w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sinumedin

Substancjami czynnymi leku są: mepiraminy maleinian i fenylefryny chlorowodorek.

1 ml aerozolu do nosa zawiera 1,5 mg mepiraminy maleinianu i 2,5 mg fenylefryny

chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek, metylu

parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sinumedin i co zawiera opakowanie

Lek Sinumedin ma postać aerozolu do nosa.

Butelka z atomizerem zawiera 10 ml, 15 ml lub 20 ml leku w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: