Singulair 5

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Singulair 5 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do rozgryzania i żucia
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Singulair 5 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 14 tabl., 5909990795611, Rp; 28 tabl., 5909990795628, Rp; 30 tabl., 5909990650217, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07956
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SINGULAIR 5, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Singulair 5 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Singulair 5

Jak stosować lek Singulair 5

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Singulair 5

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Singulair 5 i w jakim celu się go stosuje

Lek Singulair 5 jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji

zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Poprzez

blokowanie działania leukotrienów Singulair 5 łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz zalecił stosowanie leku Singulair 5 w leczeniu astmy, w celu zapobiegania występowaniu

objawów astmy w ciągu dnia i w nocy.

Singulair 5 stosowany jest w leczeniu pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli

astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowych

leków.

Singulair 5 może być także stosowany zamiast wziewnych glikokortykosteroidów u dzieci

w wieku od 6 do 14 lat, które ostatnio nie przyjmowały glikokortykosteroidów doustnie

w leczeniu astmy i które nie potrafią stosować glikokortykosteroidów wziewnych.

Singulair 5 pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem

fizycznym.

Lekarz określi, jak stosować Singulair 5, w zależności od występujących u pacjenta objawów i stopnia

nasilenia astmy.

Co to jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się

i zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

wrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy,

pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

obrzęk (stan zapalny) błony wyściełającej drogi oddechowe.

Do objawów astmy należą:

kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Singulair 5

Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach i alergiach występujących

u dziecka obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie stosować leku Singulair 5

jeśli pacjent ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Singulair 5 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W razie nasilenia się objawów astmy lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić

się do lekarza prowadzącego.

Doustnie stosowany lek Singulair 5 nie jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów astmy.

Jeśli taki napad wystąpi, należy zastosować się do zaleceń lekarza. Zawsze należy mieć przy

sobie wziewny lek do stosowania doraźnego w razie wystąpienia napadu astmy.

Ważne jest, aby pacjent przyjmował wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza

prowadzącego. Leku Singulair 5 nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie,

zaleconych przez lekarza prowadzącego.

Należy pamiętać o tym, że jeśli u pacjenta przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią

jednocześnie takie objawy, jak objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub

drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka,

należy zgłosić się do lekarza.

Pacjent nie powinien przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków

przeciwzapalnych (zwanych także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli

nasilają one u pacjenta objawy astmy.

Dzieci

Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat dostępny jest Singulair 4 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia

4 mg oraz Singulair Mini 4 mg granulat.

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat dostępny jest Singulair 5 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia

5 mg.

Lek Singulair 5 a inne leki

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Singulair 5 lub Singulair 5 może wpływać na działanie

innych leków przyjmowanych przez pacjenta.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Singulair 5 należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje

następujące leki:

fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki),

fenytoinę (stosowaną w leczeniu padaczki),

ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Singulair 5 z jedzeniem i piciem

Leku Singulair 5, tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek

należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed

zastosowaniem leku Singulair 5. Lekarz oceni, czy mogą one przyjmować lek Singulair 5 w tym

okresie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy Singulair 5 przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza

karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku

Singulair 5.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy spodziewać się, że Singulair 5 będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna.

Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano

podczas stosowania leku Singulair 5, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

Lek Singulair 5 zawiera aspartam

Singulair 5 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia zawiera aspartam, który jest źródłem

fenyloalaniny. Jeśli dziecko jest chore na fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie

metabolizmu), należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia 5 mg zawiera

fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 0,842 mg fenyloalaniny w tabletce do rozgryzania i żucia

5 mg).

3.

Jak stosować lek Singulair 5

Należy stosować tylko jedną tabletkę leku Singulair 5 raz na dobę, zgodnie z zaleceniem

lekarza.

Lek należy podawać nawet wówczas, gdy u pacjenta nie występują objawy astmy, a także

w przypadku nagłego napadu astmy.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 14 lat

Należy przyjmować jedną tabletkę do rozgryzania i żucia 5 mg raz na dobę, wieczorem. Leku

Singulair 5, tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy

przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Tabletkę należy rozgryźć

zanim zostanie połknięta.

Należy upewnić się, że pacjent, który przyjmuje Singulair 5, nie przyjmuje innych leków, które

zawierają tę samą substancję czynną, montelukast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Singulair 5

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych.

W przypadku przedawkowania u dzieci i osób dorosłych najczęściej obserwowano następujące

objawy: ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadpobudliwość

ruchową.

Pominięcie zastosowania leku Singulair 5

Należy przyjmować lek Singulair 5 zgodnie z zaleceniem lekarza. Jednak jeśli pacjent zapomni

przyjąć dawkę leku, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania - jedna tabletka raz na dobę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Singulair 5

Singulair 5 jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany regularnie.

Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Singulair 5 tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący.

Pomoże to w utrzymaniu pod kontrolą astmy u pacjenta.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem leku Singulair 5 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia

5 mg, najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym (występującym co najmniej u 1 na 100, ale

u mniej niż 1 na 10 leczonych dzieci), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Singulair 5,

był:

ból głowy.

Ponadto w badaniach klinicznych prowadzonych z zastosowaniem leku Singulair w postaci tabletek

powlekanych 10 mg zgłaszano:

ból brzucha.

Objawy te miały zwykle nasilenie łagodne i występowały częściej u pacjentów przyjmujących

Singulair niż u pacjentów przyjmujących placebo (tabletka niezawierająca żadnego leku).

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej, przedstawiono

zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 pacjenta na 10)

Często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100)

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000)

Rzadko (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano występowanie:

zakażenia górnych dróg oddechowych (

Bardzo często

zwiększonej skłonności do krwawień (

Rzadko

reakcji alergicznych, w tym, obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą

powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu (

Niezbyt często

zmian zachowania i nastroju [nietypowe sny, w tym koszmary senne, trudności w zasypianiu,

lunatyzm, drażliwość, uczucie niepokoju, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie

agresywne lub wrogie nastawienie, depresja (

Niezbyt często

); drżenie, zaburzenia uwagi,

zaburzenia pamięci (

Rzadko

); omamy, dezorientacja, myśli i próby samobójcze (

Bardzo

rzadko

zawrotów głowy, senności, mrowienia i drętwienia, napadów drgawkowych (

Niezbyt często

kołatania serca (

Rzadko

krwawienia z nosa (

Niezbyt często

); obrzęk (zapalenie) płuc (

Bardzo rzadko

biegunki, nudności, wymiotów (

Często

); suchości w jamie ustnej, niestrawności (

Niezbyt

często

zapalenia wątroby (

Bardzo rzadko

wysypki (

Często

); siniaczenia, świądu, pokrzywki (

Niezbyt często

); tkliwych, czerwonych

guzków podskórnych najczęściej występujących na goleniach (rumień guzowaty), ciężkich

reakcji skórnych (rumień wielopostaciowy), które mogą wystąpić bez wcześniejszych objawów

Bardzo rzadko

bólu mięśni lub stawów, skurczów mięśni (

Niezbyt często

gorączki (

Często

); osłabienia, zmęczenia, złego samopoczucia, obrzęków (

Niezbyt często

U pacjentów z astmą leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania

zespołu objawów, takich jak objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie

objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Jeśli u pacjenta

wystąpi jeden lub więcej z wymienionych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza

prowadzącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Singulair 5

Przechowywać w temperaturze do 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP za

pomocą sześciu cyfr. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc; ostatnie cztery cyfry oznaczają

rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Singulair 5

Substancją czynną leku jest montelukast. Każda tabletka zawiera 5 mg montelukastu w postaci

montelukastu sodowego.

Pozostałe składniki to:

mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza (E 463), żelaza tlenek

czerwony (E 172), kroskarmeloza sodowa, aromat wiśniowy, aspartam (E 951) i magnezu

stearynian.

Jak wygląda lek Singulair 5 i co zawiera opakowanie

Tabletki do rozgryzania i żucia Singulair 5, 5 mg to różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki

z wytłoczonym napisem SINGULAIR po jednej stronie i napisem MSD 275 po drugiej stronie.

Blistry w opakowaniach po 14, 28 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

tel. 22 549-51-00

e-mail: msdpolska@merck.com

Wytwórca:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holandia

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Cramlington

Northumberland NE23 3JU

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: