Sinemet CR 200/50

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sinemet CR 200/50 50 mg + 200 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • Dawkowanie:
 • 50 mg + 200 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sinemet CR 200/50 50 mg + 200 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 100 tabl., 5909990020416, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00204
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SINEMET CR 200/50, 200 mg + 50 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Levodopum + Carbidopum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sinemet CR 200/50 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinemet CR 200/50

Jak stosować lek Sinemet CR 200/50

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sinemet CR 200/50

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sinemet CR 200/50 i w jakim celu się go stosuje

Sinemet CR 200/50 jest lekiem złożonym, zawiera lewodopę, metaboliczny prekursor dopaminy oraz

karbidopę, inhibitor dekarboksylazy. Lek ma postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

substancji czynnych.

Lek jest wskazany do leczenia objawów choroby Parkinsona.

Co to jest choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest to choroba przewlekła, która charakteryzuje się spowolnieniem ruchów,

ruchami nieskoordynowanymi, sztywnością mięśni i ich drżeniem. Nieleczona choroba Parkinsona

może powodować trudności w wykonywaniu zwykłych czynności dnia codziennego.

Sinemet CR 200/50 jest dostępny w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, które uwalniają

powoli substancje czynne - lewodopę i karbidopę.

Uważa się, że objawy choroby Parkinsona spowodowane są brakiem dopaminy, substancji chemicznej

występującej w organizmie, wytwarzanej przez niektóre komórki mózgu. Dopamina bierze udział

w przekazywaniu informacji w pewnych regionach mózgu, które regulują ruchy mięśni. Gdy

wytwarza się za mało dopaminy, występują zaburzenia ruchowe.

Lewodopa uzupełnia zasoby dopaminy w mózgu, a karbidopa powoduje, że lewodopa dociera do tych

części mózgu, gdzie jest potrzebna. U wielu pacjentów powoduje to zmniejszenie nasilenia objawów

choroby Parkinsona. Postać leku o zmodyfikowanym uwalnianiu powoduje, że ilość lewodopy

w organizmie utrzymuje się na możliwie najbardziej stałym poziomie.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sinemet CR 200/50

Kiedy nie stosować leku Sinemet CR 200/50:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6),

u pacjentów z podejrzanymi, niezdiagnozowanymi zmianami na skórze (znamiona), których

nie zbadał lekarz oraz u osób, u których kiedykolwiek występował czerniak złośliwy,

u pacjentów leczonych lekami z grupy nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy

(MAO) z powodu depresji,

u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem,

u pacjentów z ciężkimi psychozami,

jeżeli istnieją przeciwwskazania do stosowania amin sympatykomimetycznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sinemet CR 200/50 należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sinemet CR 200/50, gdy występują:

alergia, depresja lub psychozy, ciężkie choroby układu krążenia, ciężkie choroby płuc, astma

oskrzelowa, choroby nerek, wątroby lub układu wydzielania wewnętrznego, choroba wrzodowa

w wywiadzie, drgawki w wywiadzie, jaskra z szerokim kątem, nasilone zaburzenia motoryki, przebyty

zawał serca. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu lub o występowaniu, któregokolwiek

z wyżej wymienionych objawów.

Jeśli pacjent lub jego rodzina (opiekun) zauważą wystąpienie objawów podobnych do uzależnienia,

prowadzących do chęci przyjmowania dużych dawek leku Sinemet CR 200/50 oraz innych leków

stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą nietypowe zachowania będące

wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności,

szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli

impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, kompulsyjne lub napadowe objadanie się,

nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Może być konieczne ponowne

przeanalizowanie stosowanego leczenia przez lekarza.

Podczas stosowania lewodopy obserwowano senność oraz epizody nagłego zaśnięcia. Bardzo rzadko

opisywano nagłe zaśnięcie w czasie wykonywania zwykłych czynności życia codziennego,

w niektórych przypadkach bez objawów ostrzegawczych.

W czasie leczenia należy okresowo badać czynność wątroby, układu krwiotwórczego, układu krążenia

i nerek oraz wykonywać badanie skóry.

Podobnie jak lewodopa, Sinemet CR 200/50 może wywoływać ruchy mimowolne oraz zaburzenia

psychiczne.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu lewodopy w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Sinemet CR 200/50 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sinemet CR 200/50 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Sinemet CR 200/50 z:

lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, lekami przeciwdepresyjnymi z grupy trójpierścieniowych

leków przeciwdepresyjnych, lekami przeciwcholinergicznymi, żelazem, pochodnymi fenotiazyny,

butyrofenonu, rysperydonem, izoniazydem, fenytoiną, papaweryną, selegiliną, rezerpiną

i tetrabenazyną.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i leków zawierających lewodopę i karbidopę może powodować

ciężkie niedociśnienie ortostatyczne, które nie występuje podczas stosowania lewodopy i karbidopy

w monoterapii.

Jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) z lekiem

Sinemet CR 200/50 jest przeciwwskazane. Stosowanie inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej

dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sinemet CR 200/50. Sinemet CR 200/50 można

stosować w skojarzeniu z selektywnym inhibitorem MAO typu B (np. chlorowodorek selegiliny),

w dawce zalecanej przez producenta.

Dieta bogatobiałkowa może zmniejszać wchłanianie lewodopy w przewodzie pokarmowym.

Karbidopa zapobiega zniesieniu działania lewodopy przez witaminę B

(pirydoksyna), zatem pacjenci

mogą jednocześnie przyjmować lek Sinemet CR 200/50 i witaminę B

(w razie jej niedoboru

w organizmie).

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które

wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy Sinemet CR 200/50 wpływa na przebieg ciąży u kobiet. Nie należy podawać leku

Sinemet CR 200/50 kobietom w ciąży.

Nie należy stosować leku Sinemet CR 200/50 podczas karmienia piersią. Lewodopa, jedna

z substancji czynnych leku Sinemet CR 200/50, przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Reakcja na lek może być różna u poszczególnych osób. Pacjenci przyjmujący Sinemet CR 200/50

zgłaszali działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4).

Sinemet CR 200/50 może powodować senność i (lub) nagłe zaśnięcie. Dlatego należy zaniechać

prowadzenia pojazdów oraz wykonywania czynności, które wymagają zachowania koncentracji (np.

obsługiwanie maszyn) do momentu całkowitego ustąpienia takich zaburzeń.

3.

Jak stosować lek Sinemet CR 200/50

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku Sinemet CR 200/50 należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta. Lekarz

przepisuje odpowiednią dawkę w zależności od nasilenia choroby i reakcji na leczenie.

Tabletki Sinemet CR 200/50 należy zażywać tylko w całości. Aby zachować właściwości leku

i zapewnić prawidłowe uwalnianie substancji czynnych, nie wolno rozgryzać ani rozkruszać tabletek.

Najlepsze wyniki leczenia objawów choroby Parkinsona uzyskuje się, jeśli lek Sinemet CR 200/50

stosowany jest codziennie. Ważne, aby starannie przestrzegać zaleceń lekarza, dotyczących liczby

przyjmowanych tabletek oraz częstości stosowania leku. Należy niezwłocznie poinformować lekarza

o zaburzeniach, takich jak nudności lub nieprawidłowe ruchy, ponieważ mogą one wymagać zmiany

dawkowania leku.

Nie wolno nagle przerywać przyjmowania leku, jeśli nie zaleci tego lekarz.

Dawkowanie początkowe

Pacjenci leczeni obecnie lekami zawierającymi połączenie lewodopy i inhibitora dekarboksylazy

Jeśli pacjent przyjmował dotychczas lek zawierający lewodopę i karbidopę, lek Sinemet CR 200/50

należy stosować w takiej dawce, aby ilość lewodopy w ciągu doby nie zwiększyła się więcej niż

o 10% w stosunku do ilości poprzednio przyjmowanej. Lek Sinemet CR 200/50 należy przyjmować co

4-8 godzin w czasie czuwania. Jeżeli poszczególne dawki podzielone przyjmowane w ciągu doby nie

są równe, należy mniejsze dawki przyjąć wieczorem. Następnie trzeba stopniowo dostosowywać

dawkę w zależności od reakcji pacjenta. Niekiedy konieczne jest zwiększenie dawki lewodopy o 30%

na dobę.

Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące zastępowania leczenia tabletkami zawierającymi

lewodopę i inhibitor dekarboksylazy lekiem Sinemet CR 200/50.

Lewodopa + Inhibitor

dekarboksylazy

SINEMET CR 200/50

(tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Dawka dobowa lewodopy

[mg]

Dawka dobowa lewodopy

[mg]

Sposób podawania

300-400

1 tabletka 2 razy na dobę

500-600

1 tabletka 3 razy na dobę

700-800

4 tabletki w co najmniej

3 dawkach podzielonych

900-1000

1000

5 tabletek w co najmniej

3 dawkach podzielonych

Pacjenci leczeni dotychczas wyłącznie lewodopą

Jeżeli pacjent przyjmował poprzednio lek zawierający wyłącznie lewodopę, należy odstawić ten lek co

najmniej 8 godzin przed rozpoczęciem stosowania leku Sinemet CR 200/50. U pacjentów z lekkim lub

umiarkowanym nasileniem choroby zaleca się przyjmować początkowo 1 tabletkę leku Sinemet CR

200/50 dwa lub trzy razy na dobę.

Pacjenci nieleczeni dotychczas lewodopą

U pacjentów w początkowym stadium choroby, którzy nie byli dotychczas leczeni lewodopą, terapię

należy rozpocząć od dawki 100 mg + 25 mg dwa razy na dobę. U pacjentów, u których konieczna jest

większa dawka lewodopy, dawkowanie można zwiększyć do 2 tabletek leku Sinemet CR 200/50

przyjmowanych 2 razy na dobę.

Jeśli lekarz uzna za wskazane, leczenie można rozpocząć od dawki 200 mg + 50 mg. Zaleca się

początkowo 1 tabletkę leku Sinemet CR 200/50 podawaną 2 do 3 razy na dobę. Nie należy

przekraczać dawki początkowej 600 mg lewodopy na dobę, należy ją podzielić na części przyjmowane

w odstępach nie mniejszych niż 6 godzin.

Po początkowym zastosowaniu leku Sinemet CR 200/50 można zwiększyć lub zmniejszyć dawkę

dobową i przerwy między kolejnymi dawkami, w zależności od wyniku leczenia. U większości

chorych dobre wyniki można osiągnąć stosując od 2 do 8 tabletek leku Sinemet CR 200/50 na dobę

w dawkach podzielonych, przyjmowanych co 4-12 godzin w czasie czuwania. Stosowano także

większe dawki (do 12 tabletek) i krótsze przerwy w podawaniu (poniżej 4 godzin), lecz nie są one

z reguły zalecane.

Jeżeli dawki leku Sinemet CR 200/50 podawane są z przerwami krótszymi niż 4 godziny lub dawki

podzielone nie są równe, zaleca się zastosowanie mniejszej dawki wieczorem. U niektórych pacjentów

działanie porannej dawki leku może rozpocząć się o godzinę później niż po podaniu leku Sinemet

tabletki.

Dawkowanie leku należy zmieniać nie częściej niż co 3 dni, zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Leczenie podtrzymujące

Ponieważ choroba Parkinsona jest chorobą postępującą, zalecana jest co pewien czas ocena kliniczna

skuteczności leczenia. Może być konieczne zmodyfikowanie sposobu dawkowania leku

Sinemet CR 200/50.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami przeciw parkinsonizmowi

Lek Sinemet CR 200/50 można stosować jednocześnie z lekami antycholinergicznymi, agonistami

dopaminy oraz amantadyną. Jeśli zastosuje się dodatkowy lek, może być konieczna zmiana dawki

leku Sinemet CR 200/50.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sinemet CR 200/50 jest za mocne lub za słabe, należy

skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sinemet CR 200/50

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Sinemet CR 200/50

Lek należy przyjmować w dawce przepisanej przez lekarza. W przypadku nieprzyjęcia leku o zwykłej

porze, należy go przyjąć tak szybko jak to możliwe, chyba że nadszedł czas przyjęcia następnej dawki.

Nie należy wtedy przyjmować poprzedniej dawki i należy powrócić do normalnego schematu

dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sinemet CR 200/50

Nie wolno przerywać przyjmowania leku Sinemet CR 200/50 ani zmniejszać jego dawki bez

porozumienia z lekarzem. Do objawów, które mogą wystąpić po nagłym zaprzestaniu stosowania

leku, należą m.in.: sztywność

mięśni, gorączka, zaburzenia psychiczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sinemet CR 200/50 jest na ogół dobrze tolerowany. Jak każdy lek, Sinemet CR 200/50 może

powodować działania niepożądane.

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych leku należą: ruchy mimowolne, nudności, omamy,

splątanie (dezorientacja), zawroty głowy, ruchy pląsawicze i suchość w ustach.

Rzadziej występowały: zaburzenia snu, dystonie (zaburzenia napięcia mięśni), senność, bezsenność,

depresja, astenia (osłabienie), wymioty i anoreksja (jadłowstręt).

Do innych działań niepożądanych, które obserwowano w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu

leku do obrotu, należą:

- ból w klatce piersiowej, omdlenie, kołatanie serca, niedociśnienie ortostatyczne (występujące po

zmianie pozycji ciała),

- zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha, ciemny kolor śliny,

- obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, zmniejszenie masy ciała, złośliwy zespół

neuroleptyczny (jego objawy: sztywność mięśni, gorączka, zaburzenia psychiczne),

- pobudzenie, lęk, dezorientacja, zmniejszenie sprawności umysłowej,

- parestezje (uczucie mrowienia), uczucie zmęczenia, ból głowy, zaburzenia pozapiramidowe

(zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni

i mimowolne ruchy, ruchy nieskoordynowane, sztywność mięśni i ich drżenie) i zaburzenia ruchowe,

upadek, zaburzenia chodzenia, kurcze mięśni,

- zjawisko on-off (wystąpienie ciężkiego stanu bezruchu i sztywności), zaburzenia psychotyczne,

w tym wyobrażenia i urojenia paranoidalne,

- w bardzo rzadkich przypadkach znaczne nasilenie senności w ciągu dnia z epizodami nagłego

zaśnięcia,

- niezdolność odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być

szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub

rodzinnych konsekwencji,

zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu

dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania,

napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub

kompulsyjnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych

ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby

kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Chęć przyjmowania dużych dawek leku Sinemet CR 200/50, większych niż konieczne do opanowania

objawów motorycznych, określana jest jako zespół dysregulacji dopaminowej. U niektórych

pacjentów po zażyciu dużych dawek leku Sinemet CR 200/50 mogą wystąpić ciężkie zaburzenia

w postaci mimowolnych ruchów (dyskinezy), wahania nastroju lub inne działania niepożądane.

Odnotowano także: duszność, zaczerwienienie, łysienie, wysypkę, ciemny pot, niewyraźne widzenie,

ciemny mocz.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu lewodopy lub lewodopy w skojarzeniu

z karbidopą, które mogą wystąpić podczas przyjmowania leku Sinemet CR 200/50:

- zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie żył,

- gorzki smak, ślinotok, utrudnione połykanie, bruksizm (nawykowe i niekontrolowane zaciskanie

zębów), czkawka, krwawienie z przewodu pokarmowego, wzdęcia, uczucie palenia języka, rozwój

wrzodu dwunastnicy,

- zaburzenia składu krwi (leukopenia, niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna,

małopłytkowość, agranulocytoza),

- ataksja (bezład ruchowy), drętwienie, nasilenie drżenia rąk, skurcze mięśniowe, skurcz powiek,

szczękościsk, ujawnienie się utajonego zespołu Hornera (zapadnięcie się gałki ocznej, opadnięcie

powieki górnej),

- euforia, otępienie, depresja ze skłonnościami samobójczymi,

- nasilone wydzielanie potu,

- podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic, napadowe przymusowe patrzenie w górę,

- zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu,

- priapizm (długotrwały i bolesny wzwód),

- zwiększenie masy ciała,

- obrzęk, osłabienie, omdlenie, chrypka, ogólne złe samopoczucie, uderzenia gorąca,

- uczucie pobudzenia,

- niezwykły przebieg ruchów oddechowych,

- czerniak złośliwy,

- czerwienica Henocha i Schönleina (nagłe wystąpienie wysypki krwotocznej na skórze),

- objawy nadwrażliwości, takie jak: pokrzywka, swędzenie, wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka

i (lub) gardła mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

W razie wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Sinemet CR 200/50 mogą wystąpić inne działania

niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sinemet CR 200/50

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sinemet CR 200/50

Substancjami czynnymi leku są lewodopa i karbidopa.

Pozostałe składniki to: hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, hypromeloza,

indygotyna (E132), czerwień Allura AC (E129).

Jak wygląda lek Sinemet CR 200/50 i co zawiera opakowanie

Tabletki Sinemet CR 200/50 są to marmurkowe o barwie fioletowej, owalne tabletki, gładkie z jednej

strony i z wytłoczonym numerem „521” z drugiej strony.

Opakowania: 100 tabletek w butelce HDPE.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. (+48) 22 54 95 100

msdpolska@merck.com

Wytwórca

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2017

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.

26-11-2018

Today, #FDA’s device center also posted performance report highlighting measures taken to increase predictability, transparency of 510(k) review process, incl. 50 final guidance documents on important medical device policy issues issued since 2009. https

Today, #FDA’s device center also posted performance report highlighting measures taken to increase predictability, transparency of 510(k) review process, incl. 50 final guidance documents on important medical device policy issues issued since 2009. https

Today, #FDA’s device center also posted performance report highlighting measures taken to increase predictability, transparency of 510(k) review process, incl. 50 final guidance documents on important medical device policy issues issued since 2009. https://go.usa.gov/xPHdn 

FDA - U.S. Food and Drug Administration