Simvachol

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Simvachol 40 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 40 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Simvachol 40 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990941223, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09412
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SIMVACHOL, 10 mg, tabletki powlekane

SIMVACHOL, 20 mg, tabletki powlekane

SIMVACHOL, 40 mg, tabletki powlekane

(Simvastatinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Simvachol i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvachol

Jak stosować Simvachol

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Simvachol

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Simvachol i w jakim celu się go stosuje

Simvachol jest lekiem stosowanym w celu obniżenia we krwi stężenia cholesterolu całkowitego, tak zwanego

„złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) oraz substancji tłuszczowych zwanych triglicerydami. Poza tym

Simvachol zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL). Simvachol należy do grupy leków

zwanych statynami.

Cholesterol jest jedną z kilku substancji tłuszczowych obecnych we krwi. Cholesterol całkowity składa się

głównie z frakcji cholesterolu LDL i cholesterolu HDL.

Cholesterol LDL często zwany jest „złym” cholesterolem ponieważ może odkładać się na ścianach naczyń

tętniczych tworząc blaszki miażdżycowe. Ostatecznie, te blaszki miażdżycowe mogą spowodować zwężenie

tętnic, w wyniku czego ograniczony lub zahamowany zostaje dopływ krwi do ważnych narządów, takich jak

serce i mózg. Zahamowanie dopływu krwi może prowadzić do wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Cholesterol HDL często zwany jest „dobrym” cholesterolem, ponieważ pomaga powstrzymać odkładanie się

złego cholesterolu w tętnicach i chroni przed chorobami serca.

Triglicerydy to inny rodzaj tłuszczów obecnych we krwi, które mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka

rozwoju choroby serca.

W czasie przyjmowania tego leku należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Simvachol jest stosowany jako środek uzupełniający dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu, w przypadku:

zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (pierwotna hipercholesterolemia) lub zwiększonego stężenia

tłuszczów we krwi (mieszana hiperlipidemia);

zaburzenia dziedzicznego (homozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia), które powoduje zwiększenie

stężenia cholesterolu we krwi. Można wtedy zastosować również inne metody leczenia;

choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa) lub wysokiego ryzyka rozwoju choroby

niedokrwiennej serca (ze względu na cukrzycę, przebyty udar mózgu czy inne choroby naczyń

krwionośnych). Simvachol może wydłużyć życie pacjenta przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka

rozwoju chorób serca niezależnie od stężenia cholesterolu we krwi.

U większości osób nie występują bezpośrednie objawy zwiększenia stężenia cholesterolu. Lekarz może ocenić

stężenie cholesterolu, zlecając proste badanie krwi. Należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne,

obserwować stężenie cholesterolu we krwi i omawiać z lekarzem zamierzone cele leczenia.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simvachol

Kiedy nie stosować leku Simvachol

jeśli pacjent ma uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

jeśli występują obecnie zaburzenia czynności wątroby;

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

jeśli stosowany(-e) jest(są) jednocześnie lek(-i) zawierający(-e) co najmniej jedną z wymienionych

niżej substancji czynnych:

itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń

grzybiczych),

erytromycyna, klarytromycyna lub telitromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń),

inhibitory proteazy HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (inhibitory proteazy

wirusa HIV stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV),

boceprewir i telaprewir (stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C),

nefazodon (stosowany w leczeniu depresji),

kobicystat,

gemfibrozyl (stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu),

cyklosporyna (stosowana u pacjentów po przeszczepach narządów),

danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy, choroby w której błona

wyściełająca macicę rozrasta się poza macicą),

jeśli pacjent obecnie przyjmuje lub w okresie 7 ostatnich dni przyjmował (lub podawano mu) lek o

nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych).

Nie wolno stosować leku Simvachol w dawce większej niż 40 mg, jeśli pacjent przyjmuje lomitapid

(stosowany w leczeniu ciężkiego i rzadkiego genetycznego zaburzenia stężenia cholesterolu).

W razie wątpliwości, czy stosowany jest którykolwiek z wyżej wymienionych leków, należy poradzić się

lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Simvachol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza:

o wszystkich aktualnie występujących dolegliwościach, w tym uczuleniach,

o spożywaniu dużych ilości alkoholu,

o występowaniu w przeszłości chorób wątroby. Stosowanie leku Simvachol może nie być właściwe.

o planowanym zabiegu operacyjnym. Może zaistnieć potrzeba przerwania stosowania leku Simvachol na

krótki czas,

jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego, ponieważ dla tego pacjenta może być odpowiednia inna

dawka.

Lekarz powinien wykonać badanie krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Simvachol i podczas leczenia,

jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia wątroby. Celem badania będzie ocena czynności

wątroby.

Lekarz może również przeprowadzić badania krwi oceniające czynności wątroby po rozpoczęciu stosowania

leku Simvachol.

Podczas terapii lekarz będzie prowadził ścisłą obserwację stanu zdrowia pacjenta, jeśli choruje on na

cukrzycę lub istnieje u niego ryzyko rozwoju cukrzycy. Prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u

osób, które mają wysoki poziom cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie krwi.

Należy poinformować lekarza o poważnych chorobach płuc.

Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, w przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni,

wrażliwości na dotyk lub osłabienia siły mięśni. W rzadkich przypadkach dolegliwości ze strony mięśni

mogą być poważne, w tym może nastąpić rozpad tkanki mięśniowej, powodujący uszkodzenie nerek, a w

bardzo rzadkich przypadkach śmierć.

Ryzyko uszkodzenia mięśni jest większe podczas stosowania większych dawek leku Simvachol, w szczególności

dawki 80 mg. Ryzyko rozpadu tkanki mięśniowej jest także większe u niektórych pacjentów. Należy powiedzieć

lekarzowi, jeśli:

pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach;

u pacjenta stwierdzono schorzenia nerek;

u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności tarczycy;

pacjent ma 65 lat lub więcej;

pacjent jest płci żeńskiej;

u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły problemy z mięśniami podczas leczenia preparatami

zmniejszającymi stężenie cholesterolu we krwi, nazywanymi statynami lub fibratami;

u pacjenta lub jego bliskiego krewnego stwierdzono dziedziczne schorzenia mięśni.

Lek Simvachol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o

lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leków

zawierających którąkolwiek z wymienionych poniżej substancji czynnych:

Stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Simvachol może spowodować zwiększenie ryzyka dolegliwości

ze strony mięśni (niektóre z nich wymieniono wcześniej w punkcie zatytułowanym „Kiedy nie stosować leku

Simvachol”).

cyklosporyna (często stosowana u pacjentów po przeszczepach narządów);

danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy, choroby w której błona wyściełająca

macicę rozrasta się poza macicą);

leki, zawierające takie substancje czynne, jak itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, pozakonazol lub

worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

fibraty, zawierające takie substancje czynne, jak gemfibrozyl i bezafibrat (stosowane w celu

zmniejszenia stężenia cholesterolu);

erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub kwas fusydowy (leki stosowane w leczeniu zakażeń

bakteryjnych). Podczas stosowania tych leków nie wolno przyjmować symwastatyny. Patrz także punkt

4 tej ulotki;

inhibitory proteazy HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (stosowane w leczeniu

AIDS);

boceprewir i telaprewir (stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C);

nefazodon (stosowany w leczeniu depresji);

leki zawierające substancję czynną kobicystat;

amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

werapamil, diltiazem lub amlodypina (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, bólu w klatce

piersiowej związanego z chorobą serca lub innych chorób serca);

lomitapid (stosowany w leczeniu ciężkiego i rzadkiego genetycznego zaburzenia stężenia cholesterolu);

kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej).

Podobnie jak w przypadku leków wymienionych powyżej, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o

wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez

recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o

stosowaniu leków zawierających którąkolwiek z wymienionych poniżej substancji czynnych:

leki zawierające substancje czynne zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi, takie jak warfaryna,

fenprokumon lub acenokumarol (leki przeciwzakrzepowe);

fenofibrat (także stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu);

niacyna (także stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu);

ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy).

O stosowaniu leku Simvachol należy także poinformować każdego lekarza przepisującego nowy lek.

Simvachol z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej związków, które wpływają na działanie niektórych leków w

organizmie, w tym leku Simvachol. Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Simvachol u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub u kobiet podejrzewających, że mogą być

w ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania leku Simvachol, należy natychmiast przerwać

leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować leku Simvachol w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do

mleka matki.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty, przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego leku badano u chłopców w wieku 10-17 lat oraz dziewcząt, które

rozpoczęły miesiączkowanie (menstruację) co najmniej jeden rok wcześniej (patrz punkt 3 „Jak stosować

Simvachol”). Nie przeprowadzono badań leku Simvachol u dzieci w wieku poniżej 10 lat. W celu uzyskania

dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Simvachol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże należy wziąć pod

uwagę, że u niektórych osób po zastosowaniu leku Simvachol mogą wystąpić zawroty głowy.

Lek Simvachol zawiera laktozę.

Tabletki leku Simvachol zawierają cukier zwany laktozą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować Simvachol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawkę leku odpowiednią dla danego pacjenta w zależności od stosowanego aktualnie leczenia oraz

indywidualnego ryzyka.

W trakcie leczenia lekiem Simvachol należy przestrzegać diety ubogiej w cholesterol.

Dawkowanie

Zalecaną dawką jest 1 tabletka leku Simvachol 10 mg, 20 mg lub 40 mg, przyjmowana doustnie, raz na dobę.

Dorośli

Dawka początkowa wynosi 10, 20 lub w niektórych przypadkach 40 mg na dobę. Po upływie co najmniej 4

tygodni leczenia lekarz może dostosować dawkę maksymalnie do 80 mg podawanych raz na dobę.

Nie stosować

większej dawki niż 80 mg na dobę.

Lekarz może zalecić mniejsze dawki, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje niektóre leki wymienione powyżej lub

posiada pewne dolegliwości związane z nerkami.

Dawka 80 mg zalecana jest wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi

i dużym ryzykiem rozwoju chorób serca, u których nie osiągnięto docelowego stężenia cholesterolu stosując lek

w niższej dawce.

Dzieci i młodzież

Dla dzieci (w wieku 10-17 lat) zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę wieczorem.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę.

Sposób i czas podawania

Simvachol należy stosować wieczorem. Lek można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od jedzenia.

Simvachol należy przyjmować nieprzerwanie do czasu, gdy lekarz zaleci jego odstawienie

Jeśli lekarz zalecił stosowanie leku Simvachol jednocześnie z jakimkolwiek lekiem wiążącym kwasy żółciowe

(leki obniżające stężenie cholesterolu), Simvachol należy stosować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny

po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvachol

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simvachol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę

leku Simvachol następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Simvachol

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, ponieważ może wystąpić ponowne zwiększenie stężenia

cholesterolu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

.

Następujące określenia są stosowane, aby opisać, jak często zgłaszano występowanie działań niepożądanych:

rzadko (może dotyczyć 1 z 1 000 pacjentów);

bardzo rzadko (może dotyczyć 1 z 10 000 pacjentów);

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Poniżej wymieniono rzadko występujące ciężkie działania niepożądane.

Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy odstawić lek i niezwłocznie

powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala.

Bóle mięśniowe, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni. W rzadkich przypadkach dolegliwości te mogą

mieć ciężką postać i wiązać się z rozpadem tkanki mięśniowej powodującym uszkodzenie nerek;

odnotowywano bardzo rzadko przypadki zgonów.

Reakcje nadwrażliwości (uczulenia) w postaci:

obrzęku twarzy, języka i gardła mogącego spowodować trudności w oddychaniu,

silnego bólu mięśni, zazwyczaj w okolicy stawów barkowych i biodrowych,

wysypki z osłabieniem siły mięśni kończyn i szyi,

bólu lub zapalenia stawów (polimialgia reumatyczna),

stanów zapalnych naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń),

nietypowych siniaków, wykwitów skórnych i obrzęków (zapalenie skórno-mięśniowe), pokrzywki,

nadwrażliwości skóry na słońce, gorączki, uderzeń gorąca,

spłycenia oddechu (duszności) i złego samopoczucia,

objawów choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, dolegliwości ze strony stawów i zmiany

komórek krwi).

Zapalenie wątroby z następującymi objawami: zażółceniem skóry i białek oczu, świądem, ciemno

zabarwionym moczem lub jasno zabarwionym stolcem, zmęczeniem lub osłabieniem, utratą apetytu,

niewydolność wątroby (bardzo rzadko).

Zapalenie trzustki często przebiegające z silnym bólem brzucha.

Rzadko zgłaszano także występowanie następujących działań niepożądanych:

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość);

drętwienie lub osłabienie rąk i nóg;

bóle głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy;

dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność,

biegunka, nudności, wymioty);

wysypka, świąd, wypadanie włosów;

osłabienie;

zaburzenia snu (bardzo rzadko);

słaba pamięć (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie.

Następujące działania niepożądane były również zgłaszane, ale ich częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych (częstość nieznana):

zaburzenia erekcji;

depresja;

zapalenie płuc powodujące problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub

gorączka;

zaburzenia ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna.

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn:

zaburzenia snu, w tym koszmary senne;

zaburzenia seksualne;

cukrzyca. Wystąpienie cukrzycy jest bardziej prawdopodobne u osób z wysokim poziomem cukru i

tłuszczów we krwi, nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi. Lekarz będzie prowadził obserwację stanu

zdrowia pacjenta podczas terapii tym lekiem

ból, tkliwość lub osłabienie mięśni, które w bardzo rzadkich przypadkach mogą utrzymywać się mimo

zaprzestania przyjmowania leku Simvachol.

Wyniki badań laboratoryjnych

Obserwowano podwyższenie aktywności enzymów mięśniowych (kinazy kreatynowej) we krwi i nieprawidłowe

wyniki testów czynnościowych wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5.

Jak przechowywać Simvachol

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę,

jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Simvachol

Substancją czynną leku jest symwastatyna.

Pozostałe składniki to:

Laktoza jednowodna 200 mesh

Celuloza mikrokrystaliczna 101

Skrobia kukurydziana żelowana

Butylohydroksyanizol

Kwas askorbowy

Kwas cytrynowy

Magnezu stearynian

Skład otoczki:

tabletki 10 mg: Opadry II Pink 33G24737:

Hypromeloza

Laktoza jednowodna

Tytanu dwutlenek

Makrogol /PEG 3000

Glicerolu trioctan

Żelaza tlenek czerwony

Żelaza tlenek czarny

Indygokarmina lak glinowy

tabletki 20 mg: Opadry II Yellow 39G22514:

Hypromeloza

Laktoza jednowodna

Tytanu dwutlenek

Makrogol /PEG 3000

Glicerolu trioctan

Żelaza tlenek żółty

Żelaza tlenek czerwony

Żelaza tlenek czarny

tabletki 40 mg: Opadry II Brown 33G26729:

Hypromeloza

Laktoza jednowodna

Tytanu dwutlenek

Makrogol /PEG 3350

Glicerolu trioctan

Żelaza tlenek żółty

Żelaza tlenek czerwony

Żelaza tlenek czarny

Jak wygląda Simvachol i co zawiera opakowanie

Simvachol ma postać okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Tabletki zawierające 10 mg symwastatyny są różowe;

Tabletki zawierające 20 mg symwastatyny są żółte;

Tabletki zawierające 40 mg symwastatyny są brązowe.

Wielkość opakowań:

Simvachol, 10 mg

28 tabletek

Simvachol, 20 mg

28, 56 tabletek.

Simvachol, 40 mg

28 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań i moce tabletek muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: +48 (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))