Simparica

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Simparica
 • Używać do:
 • Zwierzęta
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Simparica
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Psy
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • ECTOPARASITICIDES DLA SYSTEMOWEGO UŻYCIA
 • Wskazania:
 • Do leczenia inwazji kleszczy (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus). Ten weterynaryjny produkt leczniczy ma natychmiastowe i trwałe działanie polegające na zabijaniu kleszczy przez co najmniej 5 tygodni. Do leczenia inwazji pcheł (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis). Ten weterynaryjny produkt leczniczy ma natychmiastowe i trwałe działanie przeciw pchłom przeciwko nowym inwazjom przez co najmniej 5 tygodni. Ten weterynaryjny produkt leczniczy może być stosowany jako część strategii leczenia w celu zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD). Do leczenia sarkoptic mange (Sarcoptes scabiei). Do leczenia infestacji usznych (Otodectes cynotis). W leczeniu nużycy (Demodex canis). Pchły i kleszcze muszą przywiązać się do żywiciela i rozpocząć karmienie w celu wystawienia na działanie substancji czynnej.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 5

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/V/C/003991
 • Data autoryzacji:
 • 06-11-2015
 • Kod EMEA:
 • EMEA/V/C/003991
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 25-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/596521/2015

EMEA/V/C/003991

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Simparica

sarolaner

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego produktu Simparica. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed

zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem

warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania

produktu Simparica.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Simparica właściciele lub

opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem

weterynarii lub farmaceutą.

Co to jest produkt Simparica i w jakim celu się go stosuje?

Simparica jest lekiem weterynaryjnym stosowanym do leczenia inwazji kleszczy i pcheł, nużycy i inwazji

świerzbowca drążącego (zakażenia skóry powodowane przez dwa rodzaje roztoczy) oraz inwazji

świerzbowca usznego u psów. Po podaniu lek Simparica działa przeciwko kleszczom i pchłom przez co

najmniej 5 tygodni. Lek Simparica można stosować w ramach zwalczania alergicznego pchlego

zapalenia skóry (reakcji alergicznej wywołanej ugryzieniami pcheł). Lek zawiera substancję czynną

sarolaner.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak stosować produkt Simparica?

Lek Simparica jest dostępny w postaci tabletek do rozgryzania (5, 10, 20, 40, 80 i 120 mg) i wydaje

się go wyłącznie z przepisu lekarza. Należy stosować tabletkę(-i) o mocy dawki dostosowanej do masy

ciała psa.

W zwalczaniu inwazji kleszczy i pcheł lek Simparica należy podawać raz na miesiąc przez cały sezon

występowania pcheł i/lub kleszczy w celu uzyskania optymalnej kontroli.

W leczeniu świerzbowca drążącego lek Simparica podaje się raz na miesiąc przez dwa kolejne

Simparica

EMA/792415/2015

Strona 2/3

miesiące.

W leczeniu nużycy lek Simparica powinno się podawać raz na miesiąc przez co najmniej trzy miesiące.

Leczenie należy kontynuować dopóki wyniki zeskrobin skórnych są negatywne w dwóch kolejnych

testach wykonanych z miesięczną przerwą. Ponieważ inne stany chorobowe przyczyniają się do

wystąpienia nużycy, należy również wyleczyć wszelkie towarzyszące choroby.

W leczeniu inwazji świerzbowca usznego należy podać pojedynczą dawkę.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Simparica?

Substancja czynna leku Simparica, sarolaner, działa jako „środek ektopasożytobójczy”. Oznacza to, że

zabija on pasożyty zewnętrzne zasiedlające skórę i sierść zwierzęcia, takie jak pchły, kleszcze i

roztocza. Aby być podatnym na działanie substancji czynnej, pchły i kleszcze muszą przytwierdzić się do

skóry psa i rozpocząć żywienie jego krwią. Sarolaner zabija te pasożyty, które spożyły krew psa,

działając na ich układ nerwowy. Lek blokuje prawidłowy przepływ naładowanych cząstek (jonów)

chlorkowych do i z komórek nerwowych, zwłaszcza tych związanych z kwasem gamma-aminomasłowym

(GABA) i glutaminianem, dwiema substancjami przekazującymi informacje pomiędzy nerwami

(neuroprzekaźnikami). Powoduje to niekontrolowaną aktywność układu nerwowego, co prowadzi do

paraliżu i śmierci pasożytów. Sarolaner zabija pchły, zanim są one w stanie złożyć jaja, co pomaga

zmniejszyć rozprzestrzenianie się pcheł w środowisku psa.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Simparica zaobserwowano w

badaniach?

Skuteczność działania leku Simparica przeciw pchłom oceniono w badaniu populacyjnym obejmującym

psy z inwazją co najmniej pięciu żywych pcheł. 189 psów leczono przez trzy miesiące lekiem Simparica,

natomiast 96 psom podano inny lek, spinosad. Lek Simparica był równie skuteczny jak spinosad w

zmniejszaniu liczby pcheł przez maksymalnie 90 dni po leczeniu.

Przeprowadzono badanie populacyjne obejmujące psy z inwazją co najmniej trzech żywych

przytwierdzonych kleszczami. 122 psy leczono przez trzy miesiące lekiem Simparica, natomiast 59 psów

leczono innym lekiem, fipronilem, przeciwko kleszczom. Lek Simparica był równie skuteczny jak fipronil

w zmniejszaniu liczby kleszczy przez maksymalnie 90 dni po leczeniu.

Innym badaniem objęto psy z inwazją świerzbowca drążącego. 53 psy leczono przez dwa miesiące

lekiem Simparica, natomiast 26 psom podano lek zawierający moksydektynę i imidakloprid. Lek

Simparica był równie skuteczny jak moksydektyna i imidakloprid w eliminowaniu żywych roztoczy w

zeskrobinach skóry.

W badaniu obejmującym psy z inwazją świerzbowca usznego 283 psy leczono produktem Simparica, a

131 psom podawano moksydektynę/imidaklopryd (leczenie nakrapiane przeciwko roztoczom). Psy z

żywymi roztoczami w 30. dniu po początkowym leczeniu otrzymały drugie leczenie. W przypadku leku

Simparica odsetek psów bez obecności świerzbowców usznych wynosił 91% w 30. dniu, który to

odsetek wzrósł do 99% w 60. dniu, w następstwie dwóch cykli leczenia. Lek Simparica był tak samo

skuteczny jak moksydektyna/imidakloprid.

W leczeniu obejmującym 98 psów z demodekozą 63 psy leczono produktem Simparica co miesiąc przez

okres do sześciu miesięcy, a 35 psów otrzymywało moksydektynę/imidakloprid. Lek Simparica był tak

samo skuteczny jak moksydektyna/imidakloprid, a odsetek psów bez żywych roztoczy leczonych

Simparica

EMA/792415/2015

Strona 3/3

produktem Simparica wynosił 15%, 69%, 93%, 94%, 100% i 100% w odpowiednio 30., 60., 90., 120.,

150. i 180 dniu leczenia.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Simparica?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu Simparica występują rzadko. Jednakże

następujące działania niepożądane zaobserwowano u mniej niż 1 psa na 10 000: łagodne i

krótkotrwałe wymioty i biegunka, a także drżenie, ataksja (niezdolność do koordynacji ruchów ciała)

lub konwulsje. Oznaki te zwykle ustępują bez dodatkowego leczenia.

Ponieważ pchły i kleszcze muszą rozpocząć żywienie krwią psa, aby zostać zabite przez lek, nie można

wykluczyć ryzyka przenoszenia przez nie chorób, którymi są zakażone.

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze

zwierzęciem?

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Simparica

zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środków ostrożności obowiązujące personel

medyczny oraz właścicieli lub opiekunów zwierząt.

Przed użyciem tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zabezpieczenia leku

przed dostępem dzieci.

Po kontakcie z lekiem należy umyć ręce. W razie przypadkowego połknięcia produktu przez człowieka

należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Simparica?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania

produktu Simparica przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Inne informacje dotyczące produktu Simparica

W dniu 6 listopada 2015 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Simparica do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Simparica znajduje się na stronie internetowej Agencji:

ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu

uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Simparica właściciele lub

opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem

weterynarii lub farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 09.2017.

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Simparica tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Simparica 5 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów 1,3–2,5 kg

Simparica 10 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >2,5–5 kg

Simparica 20 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >5–10 kg

Simparica 40 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >10–20 kg

Simparica 80 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >20–40 kg

Simparica 120 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów >40–60 kg

sarolaner

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda tabletka zawiera:

Simparica tabletki do rozgryzania i żucia

sarolaner (mg)

dla psów 1,3–2,5 kg

dla psów >2,5–5 kg

dla psów >5–10 kg

dla psów >10–20 kg

dla psów >20–40 kg

dla psów >40–60 kg

Brązowo centkowane, kwadratowe tabletki z zaokrąglonymi brzegami.

Liczba wytłoczona na jednej ze stron tabletek odnosi się do mocy (w mg): „5”, „10”, „20”, „40”, „80”

lub „120”.

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie inwazji kleszczy (

Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus

Rhipicephalus

sanguineus

). Produkt leczniczy weterynaryjny wykazuje natychmiastowe i trwające co najmniej 5

tygodni działanie bójcze wobec kleszczy.

Leczenie inwazji pcheł (

Ctenocephalides felis

Ctenocephalides canis

). Produkt leczniczy

weterynaryjny wykazuje natychmiastowe i trwające co najmniej przez 5 tygodni działanie bójcze

wobec pcheł. Produkt leczniczy weterynaryjny może być stosowany jako część postępowania

leczniczego w kontroli alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD).

Leczenie inwazji świerzbowca drążącego (

Sarcoptes scabiei

Leczenie inwazji świerzbowca usznego (

Otodectes cynotis).

Leczenie nużycy (

Demodex canis

Pchły i kleszcze muszą znajdować się na zwierzęciu i rozpocząć odżywianie w celu kontaktu z

substancją czynną.

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić działania niepożądane związane z łagodnymi i

przejściowymi reakcjami ze strony układu pokarmowego, takimi jak wymioty i biegunka.

Bardzo rzadko mogą wystąpić przejściowe zaburzenia neurologiczne, takie jak drżenia, ataksja czy

drgawki. Objawy te zazwyczaj ustępują bez leczenia.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej,

lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu poinformuj o tym lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Produkt leczniczy weterynaryjny powinien być podany w dawce 2-4 mg/kg masy ciała zgodnie z

poniższą tabelą:

Masa ciała

(kg)

Moc tabletki

(mg sarolaner)

Liczba podawanych

tabletek

1,3–2,5

Jedna

>2,5–5

Jedna

>5–10

Jedna

>10–20

Jedna

>20 –40

Jedna

>40–60

Jedna

>60

Odpowiednia kombinacja tabletek

Należy wybrać odpowiednią kombinację dostępnych mocy tabletek by osiągnąć zalecaną dawkę 2-4

mg/kg. Tabletki nie powinny być dzielone.

Tabletki mogą być podawane z karmą lub bez karmy.

Schemat leczenia:

W celu zapewnienia optymalnej kontroli inwazji kleszczy i pcheł, ten produkt leczniczy

weterynaryjny powinien być podawany w miesięcznych odstępach, a podawanie powinno być

kontynuowane przez cały „pchli i/lub kleszczowy” sezon w oparciu o dane na temat lokalnej sytuacji

epidemiologicznej.

W leczeniu świerzbu usznego (wywołanego przez

Otodectes cynotis

) należy podawać jedną dawkę.

Zaleca się przeprowadzenie kolejnego badania po 30 dniach od podania leku, ponieważ u niektórych

zwierząt może być konieczne podanie drugiej dawki.

W leczeniu świerzbu skórnego (wywołanego przez

Sarcoptes scabiei

var.

canis

) należy podawać

jedną dawkę produktu w miesięcznych odstępach przez dwa kolejne miesiące.

Podczas zwalczania nużeńca psiego

(Demodex canis)

podanie jednej dawki raz w miesiącu przez trzy

kolejne miesiące jest skuteczne i prowadzi do znacznej poprawy. Leczenie powinno być

kontynuowane dopóki w co najmniej dwukrotnym, w odstępie miesiąca, badaniu zeskrobin skóry, nie

uzyska się wyniku negatywnego. Ponieważ nużyca jest chorobą wieloczynnikową, zaleca się

odpowiednie leczenie także choroby podstawowej.

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Produkt Simparica to smakowe tabletki do rozgryzania i żucia chętnie zjadane przez psy po podaniu

przez właściciela. Jeżeli pies nie zjada tabletki dobrowolnie, można ją podać z jedzeniem lub

bezpośrednio do pyska.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy.

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

bistrze po EXP.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Pasożyty muszą rozpocząć odżywianie na żywicielu by wejść w kontakt z sarolanerem, dlatego nie

można wykluczyć ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych przez te pasożyty.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W związku z brakiem danych, leczenie szczeniąt młodszych niż 8 tygodni i/lub psów o masie ciała

mniejszej niż 1,3 kg powinno opierać się na ocenie bilansu korzyści/ryzyka prowadzonej przez lekarza

weterynarii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

Przypadkowe połknięcie produktu może potencjalnie powodować wystąpienie działań niepożądanych,

takich jak przejściowe, neurologiczne objawy pobudzenia. Chronić przed dostępem dzieci do tego

produktu, należy wyjmować z blistra tylko po jednej tabletce i tylko wówczas gdy jest to potrzebne.

Następnie, niezwłocznie po użyciu, blister należy ponownie umieścić w pudełku, a pudełko powinno

być przechowywane w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po przypadkowym

połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę

informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja:

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży lub laktacji i u

zwierząt przeznaczonych do rozrodu nie zostało określone. Badanie laboratoryjne na szczurach i

królikach nie wykazało żadnego działania teratogennego. Stosować tylko w oparciu o ocenę bilansu

korzyści/ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nieznane.

Podczas terenowych badań klinicznych, nie stwierdzono interakcji produktu Simparica z rutynowo

stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Podczas laboratoryjnych badań bezpieczeństwa nie obserwowano interakcji podczas stosowania

sarolaneru z jednoczesnym podawaniem oksymu, milbemycyny, moksydektyny lub embonianu

pyrantelu. (W tych badaniach skuteczność nie była oceniana).

Sarolaner wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza i może współzawodniczyć z innymi lekami

o wysokim stopniu wiązania, takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i warfaryna -

pochodna kumaryny.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

W badaniach bezpieczeństwa, produkt leczniczy weterynaryjny podawano doustnie 8 tygodniowym

szczeniętom rasy beagle, dziesięciokrotnie w 28 dniowych odstępach, w dawce 0, 1, 3 i 5- krotnie

przekraczającej maksymalną dawkę 4 mg/kg. Przy podawaniu dawki 4 mg/kg nie stwierdzono działań

niepożądanych w okresie podawania produktu. W grupach, w których dawka została przekroczona, u

niektórych zwierząt obserwowano przejściowe i samoistnie ustępujące objawy neurologiczne: łagodne

drżenia przy dawce trzykrotnie większej i drgawki podczas podawania pięciokrotnie większej dawki.

Objawy ustępowały bez leczenia.

Sarolaner jest dobrze tolerowany u owczarków collie z niedoborem białka oporności wielolekowej 1

(MDR1, z ang. multidrug resistance protein 1) po podaniu doustnie dawki pięciokrotnie większej niż

rekomendowana. Nie stwierdzono żadnych objawów klinicznych wymagających zastosowania

leczenia.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę

środowiska.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w

witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

15.

INNE INFORMACJE

Sarolaner jest akarycydem i insektycydem należącym do grupy izoksazolin. Sarolaner działa wobec

dorosłych pcheł (

Ctenocephalides felis

Ctenocephalides canis

), jak również wobec kilku gatunków

kleszczy, takich jak:

Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus

Rhipicephalus

sanguineusm

oraz świerzbowców

Demodex canis

Otodectes cynotis i Sarcoptes scabiei

W przypadku pcheł, działanie rozpoczyna się w ciągu 8 godzin w ciągu 28 dni po podaniu produktu.

Wobec kleszczy (

I. ricinus

) działanie rozpoczyna się w ciągu 12 godzin w ciągu 28 dni po podaniu

produktu. Kleszcze obecne na zwierzęciu przed podaniem produktu zabijane są w ciągu 24 godzin.

Produkt leczniczy weterynaryjny zabija nowo pojawiające się na psie pchły zanim złożą jaja i dlatego

zapobiega rozprzestrzenianiu się pcheł na terenie, do którego pies ma dostęp.

Dla każdej mocy tabletki dostępne są następujące wielkości opakowania: pudełko tekturowe z 1

blistrem zawierającym 1, 3 lub 6 tabletek. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w

obrocie.

Nie ma żadnych ostrzeżeń co do bezpieczeństwa dotyczących tego produktu.