Simgal

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Simgal 40 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 40 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Simgal 40 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 28 tabl., 5909990860418, Rp; 84 tabl., 5909990651399, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08604
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Simgal, 10 mg, tabletki powlekane

Simgal, 20 mg, tabletki powlekane

Simgal, 40 mg, tabletki powlekane

Simvastatinum

Lek bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Simgal i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simgal

Jak stosować lek Simgal

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Simgal

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Simgal i w jakim celu się go stosuje

Simgal jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, „złego”

cholesterolu (cholesterolu LDL) oraz substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami. Ponadto Simgal

zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL). Simgal należy do grupy leków zwanych

statynami.

Cholesterol jest jedną z kilku substancji tłuszczowych obecnych we krwi. Cholesterol całkowity składa się

głównie z frakcji cholesterolu LDL i cholesterolu HDL.

Cholesterol LDL często zwany jest „złym” cholesterolem ponieważ może odkładać się na ścianach naczyń

tętniczych tworząc blaszki miażdżycowe. Ostatecznie, te blaszki miażdżycowe mogą spowodować

zwężenie tętnic, w wyniku czego ograniczony lub zahamowany zostaje dopływ krwi do ważnych

narządów, takich jak serce i mózg. Zahamowanie dopływu krwi może prowadzić do wystąpienia zawału

serca lub udaru mózgu.

Cholesterol HDL często zwany jest „dobrym” cholesterolem, ponieważ pomaga powstrzymać odkładanie

się złego cholesterolu w tętnicach i chroni przed chorobami serca.

Triglicerydy to inny rodzaj tłuszczów obecnych we krwi, które mogą przyczynić się do zwiększenia

ryzyka rozwoju choroby serca.

W czasie przyjmowania tego leku należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Simgal jest stosowany jako środek uzupełniający dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu, w przypadku:

zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna) lub zwiększonego

stężenia tłuszczów we krwi (hiperlipidemia mieszana);

zaburzenia dziedzicznego (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna), które powoduje

zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. Można wtedy zastosować także inne metody leczenia;

choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa) lub wysokiego ryzyka wystąpienia choroby

niedokrwiennej serca (ze względu na cukrzycę, przebyty udar mózgu lub inne choroby naczyń

krwionośnych). Simgal może wydłużyć życie pacjenta przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka

rozwoju chorób serca niezależnie od stężenia cholesterolu we krwi.

U większości osób nie występują bezpośrednie objawy zwiększenia stężenia cholesterolu. Lekarz może

ocenić stężenie cholesterolu, zlecając proste badanie krwi. Należy regularnie zgłaszać się na wizyty

kontrolne, obserwować stężenie cholesterolu we krwi i omawiać z lekarzem zamierzone cele leczenia.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simgal

Kiedy nie stosować leku Simgal

jeśli pacjent ma uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6: Zawartość opakowania i inne informacje)

jeśli występują obecnie zaburzenia czynności wątroby

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

jeśli stosowany(-e) jest(są) jednocześnie lek(-i) zawierający(-e) co najmniej jedną z wymienionych

niżej substancji czynnych:

itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń

grzybiczych)

erytromycyna, klarytromycyna lub telitromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń)

inhibitory proteazy HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (inhibitory

proteazy wirusa HIV stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

boceprewir i telaprewir (stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)

nefazodon (stosowany w leczeniu depresji);

gemfibrozyl (stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)

cyklosporyna (stosowana u pacjentów po przeszczepach narządów)

danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy, choroby w której błona

wyściełająca macicę rozrasta się poza macicą)

jeśli pacjent obecnie przyjmuje lub w okresie 7 ostatnich dni przyjmował (lub podawano mu) lek o

nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych).

Lekarza lub farmaceutę należy powiadomić także wtedy, gdy utrzymuje się osłabienie mięśni.

W celu rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne może być wykonanie dodatkowych badań i

przyjmowanie dodatkowych leków.

W razie wątpliwości, czy stosowany jest którykolwiek z wyżej wymienionych leków należy poradzić się

lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Simgal należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy poinformować lekarza:

o wszystkich dolegliwościach, w tym o uczuleniach.

o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

o występowaniu w przeszłości chorób wątroby. Stosowanie leku Simgal może nie być właściwe.

o planowanym zabiegu operacyjnym. Może zaistnieć potrzeba przerwania stosowania leku Simgal

na krótki czas.

Lekarz powinien wykonać badanie krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Simgal i podczas leczenia,

jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia wątroby. Celem badania będzie ocena czynności

wątroby.

Lekarz może również przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby po rozpoczęciu

stosowania leku Simgal.

Osoby chore na cukrzycę lub te, u których istnieje ryzyko rozwoju cukrzycy, będą pod ścisłą kontrolą

lekarską podczas stosowania tego leku. Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i

tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju

cukrzycy.

Należy poinformować lekarza o poważnych chorobach płuc.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku występowania niewyjaśnionych

bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienia. W rzadkich przypadkach dolegliwości ze

strony mięśni mogą być poważne, w tym może nastąpić rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia

nerek, a w bardzo rzadkich przypadkach do śmierci.

Ryzyko uszkodzenia mięśni jest większe podczas stosowania większych dawek leku Simgal

w szczególności dawki 80 mg. Ryzyko rozpadu tkanki mięśniowej jest także większe u niektórych

pacjentów. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

pacjent spożywa alkohol w dużych ilościach

u pacjenta występują dolegliwości ze strony nerek

u pacjenta występują dolegliwości ze strony tarczycy

pacjent ma 65 lat lub więcej

pacjent jest płci żeńskiej

u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły dolegliwości ze strony mięśni podczas leczenia preparatami

zmniejszającymi stężenie cholesterolu we krwi, nazywanymi „statynami” lub fibratami

u pacjenta lub jego bliskiego krewnego stwierdzono dziedziczne schorzenia mięśni.

Lek Simgal a inne leki

Niezmiernie ważne jest poinformowanie lekarza, o stosowaniu leków zawierających którąkolwiek z

wymienionych poniżej substancji czynnych. Stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Simgal może

zwiększać ryzyko dolegliwości ze strony mięśni (niektóre z nich wymieniono w powyższym punkcie

„Kiedy nie stosować leku Simgal”).

cyklosporyna (często stosowana u pacjentów po przeszczepach narządów)

danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy, choroby w której błona

wyściełająca macicę rozrasta się poza macicą)

leki zawierające takie substancje czynne jak itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, pozakonazol lub

worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

fibraty zawierające takie substancje czynne jak gemfibrozyl i bezafibrat (stosowane w celu

zmniejszenia stężenia cholesterolu)

erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub kwas fusydowy (stosowane w leczeniu zakażeń

bakteryjnych). Podczas stosowania tych leków nie wolno przyjmować symwastatyny.

inhibitory proteazy HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (stosowane w

leczeniu AIDS)

boceprewir i telaprewir (stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)

nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)

amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

werapamil, diltiazem lub amlodypina (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, bólu w klatce

piersiowej związanego z chorobą serca lub innych chorób serca)

kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej).

Podobnie jak w przypadku leków wymienionych powyżej, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o

wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W

szczególności należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leków zawierających którąkolwiek z

wymienionych poniżej substancji czynnych:

leki zawierające substancje czynne, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi, takie jak

warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol (leki przeciwzakrzepowe)

fenofibrat (także stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)

niacyna (także stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)

ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy).

Pacjenci pochodzący z Chin powinni również poinformować lekarza o przyjmowaniu niacyny (kwasu

nikotynowego) lub produktów zawierających niacynę.

O stosowaniu leku Simgal należy także poinformować każdego lekarza przepisującego nowy lek.

Stosowanie leku Simgal z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej związków, które wpływają na działanie niektórych leków w

organizmie, w tym leku Simgal. Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy.

Ciąża, karmienie piersią

Nie stosować leku Simgal u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub u kobiet podejrzewających, że mogą być

w ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania leku Simgal, należy natychmiast przerwać

leczenie i skontaktować się z lekarzem. Nie stosować leku Simgal w okresie karmienia piersią, ponieważ

nie wiadomo, czy lek jest wydzielany do mleka matki.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania badano u chłopców w wieku 10-17 lat oraz dziewcząt, które

rozpoczęły miesiączkowanie (menstruację) co najmniej jeden rok wcześniej (patrz punkt 3 „Jak stosować

lek Simgal”). Nie przeprowadzono badań leku Simgal u dzieci w wieku poniżej 10 lat. W celu uzyskania

dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Simgal nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże należy wziąć pod

uwagę, że u niektórych osób po zażyciu leku Simgal mogą wystąpić zawroty głowy.

Lek Simgal zawiera laktozę

Tabletki leku Simgal zawierają cukier zwany laktozą. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Simgal

Lekarz ustali dawkę leku odpowiednią dla danego pacjenta w zależności od stosowanego aktualnie leczenia

oraz indywidualnego ryzyka.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

W trakcie stosowania leku Simgal należy przestrzegać diety ubogiej w cholesterol.

Dawkowanie:

Zalecaną dawką jest 1 tabletka leku Simgal 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg przyjmowana doustnie, raz na

dobę.

Dorośli:

Dawka początkowa wynosi 10, 20 lub w niektórych przypadkach 40 mg na dobę. Lekarz może

dostosować dawkę po co najmniej 4 tygodniach leczenia do maksymalnie 80 mg na dobę.

Nie stosować

większej dawki niż 80 mg na dobę.

Lekarz może zalecić mniejsze dawki, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki wymienione

powyżej lub ma pewne dolegliwości związane z nerkami.

Dawka 80 mg zalecana jest wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we

krwi i dużym ryzykiem rozwoju chorób serca, u których nie osiągnięto docelowego stężenia cholesterolu

stosując lek w niższej dawce.

Dzieci:

Dla dzieci (w wieku 10-17 lat) zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę wieczorem.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę.

Sposób i czas podawania:

Lek Simgal należy przyjmować wieczorem. Lek można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od

jedzenia. Simgal należy przyjmować nieprzerwanie do czasu, gdy lekarz zaleci jego odstawienie.

Jeśli lekarz przepisał lek Simgal z innym lekiem zmniejszającym stężenie cholesterolu zawierającym

jakikolwiek sekwestrant kwasu żółciowego, lek Simgal należy zażywać co najmniej 2 godziny przed lub 4

godziny po przyjęciu sekwestrantu kwasu żółciowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simgal

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Simgal należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simgal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną

dawkę leku Simgal następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Simgal

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, ponieważ może wystąpić ponowne zwiększenie stężenia

cholesterolu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Następujące określenia są stosowane, aby opisać, jak często zgłaszano występowanie działań

niepożądanych:

rzadko (może dotyczyć 1 z 1000 pacjentów)

bardzo rzadko (może dotyczyć 1 z 10 000 pacjentów)

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Poniżej wymieniono rzadko występujące ciężkie działania niepożądane.

Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy odstawić lek i niezwłocznie

powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala.

bóle mięśniowe, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni. W rzadkich przypadkach dolegliwości te

mogą mieć ciężką postać i wiązać się z rozpadem tkanki mięśniowej powodującym uszkodzenie

nerek; odnotowywano bardzo rzadko przypadki zgonów.

reakcje nadwrażliwości (uczulenia) w postaci:

obrzęku twarzy, języka i gardła mogącego spowodować trudności w oddychaniu

silnego bólu mięśni, zazwyczaj w okolicy stawów barkowych i biodrowych

wysypki z osłabieniem siły mięśni kończyn i szyi

bólu lub zapalenia stawów (polimialgia reumatyczna)

stanów zapalnych naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń)

nietypowych siniaków, wykwitów skórnych i obrzęków (zapalenie skórno-mięśniowe),

pokrzywki, nadwrażliwości skóry na słońce, gorączki, uderzenia gorąca

spłycenia oddechu (duszność) i złego samopoczucia

objawów choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, dolegliwości ze strony stawów i zmiany

komórek krwi)

zapalenie wątroby z objawami zażółcenia skóry i oczu, świądem, ciemnozabarwionym moczem lub

jasnozabarwionym stolcem, zmęczenie lub osłabienie, utrata apetytu, niewydolność wątroby

(bardzo rzadko)

zapalenie trzustki często przebiegające z silnym bólem brzucha.

Rzadko zgłaszano także występowanie następujących działań niepożądanych:

zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)

drętwienie lub osłabienie rąk i nóg

bóle głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy

dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność,

biegunka, nudności, wymioty)

wysypka, świąd, wypadanie włosów

osłabienie

utrata pamięci, splątanie

Bardzo rzadko:

zaburzenia snu

osłabienie pamięci

Następujące działania niepożądane były również zgłaszane ale ich częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych (częstość nieznana):

zaburzenia erekcji

depresja

zapalenie płuc powodujące problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub

gorączka

zaburzenia ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna

utrzymujące się osłabienie mięśni.

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn:

zaburzenia snu, w tym koszmary senne

zaburzenia seksualne

Cukrzyca. Większe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u osób, u których stwierdza

się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi. Lekarz

będzie monitorował stan pacjenta podczas stosowania tego leku.

Wyniki badań laboratoryjnych

Obserwowano podwyższenie aktywności enzymów mięśniowych (kinazy kreatynowej) we krwi

i nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Simgal

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Simgal

po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Simgal

Substancją czynną leku jest symwastatyna. Każda tabletka zawiera odpowiednio 10 mg, 20 mg

lub 40 mg symwastatyny.

Inne składniki leku to: kwas askorbinowy, butylohydroksyanizol, kwas cytrynowy jednowodny,

celuloza mikrokrystaliczna, skrobia zmodyfikowana, magnezu stearynian, laktoza jednowodna.

Skład otoczki:

Simgal 10 mg: Opadry OY-B 34915 (różowa)

Simgal 20 mg: Opadry OY-B 34917 (różowa)

Simgal 40 mg: Opadry AMB 80W36564 (brązowa)

Jak wygląda lek Simgal i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Simgal, 10 mg to jasnoróżowa tabletka powlekana, o kształcie soczewki, o gładkiej

powierzchni bez oznaczeń punktowych.

Simgal, 20 mg to różowa tabletka powlekana, o kształcie soczewki, z bruzdą przepoławiającą

po jednej stronie.

Simgal, 40 mg to ciemnoróżowa tabletka powlekana, o kształcie soczewki, z bruzdą

przepoławiającą po jednej stronie.

Wielkości opakowań:

28 sztuk – 2 blistry po 14 sztuk; blistry PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

84 sztuki – 6 blistrów po 14 sztuk; blistry PVC/PVDC/Al w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wytwórca

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, 747 70 Opava-Komarov

Republika Czeska

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: