Simetikon Hasco

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Simetikon Hasco 80 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 80 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Simetikon Hasco 80 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 25 kaps., 5909991052010, OTC; 50 kaps., 5909991052027, OTC; 100 kaps., 5909991052034, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10520
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Simetikon Hasco

80 mg, kapsułki miękkie

Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Simetikon Hasco i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simetikon Hasco

Jak stosować lek Simetikon Hasco

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Simetikon Hasco

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Simetikon Hasco i w jakim celu się go stosuje

Symetykon jest lekiem stosowanym przeciw wzdęciom i nadmiernemu gromadzeniu się gazów.

Działa w żołądku i jelitach poprzez zmianę napięcia powierzchniowego na granicy faz między płynną

zawartością przewodu pokarmowego i pęcherzykami gazu. Ułatwia to zlewanie się pęcherzyków

gazowych nagromadzonych w treści pokarmowej i w ślinie, a następnie ich przechodzenie przez jelito.

Gazy

usuwane

przewodu

pokarmowego

drogą

odbijania,

oddawania wiatrów

wzrostu

wchłaniania gazu do krwi. Ze względu na właściwości odpieniające symetykon stosowany jest

pomocniczo w celu usunięcia gazów przed badaniami diagnostycznymi: ultrasonografią, radiografią i

endoskopią jamy brzusznej.

Simetikon Hasco jest stosowany w:

objawowym leczeniu dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w jelitach i

uczuciem pełności w jamie brzusznej,

pomocniczo przed badaniami diagnostycznymi: ultrasonografią, radiografią i endoskopią jamy

brzusznej w celu usunięcia nadmiaru gazów przed badaniami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Simetikon Hasco

Kiedy nie stosować leku Simetikon Hasco

-

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Simetikon Hasco należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub

pielęgniarką.

Simetikon Hasco a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji symetykonu z innymi lekami.

Simetikon Hasco

z jedzeniem i piciem

Lek należy podawać po posiłku.

W dniu badania diagnostycznego lek należy stosować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Simetikon Hasco nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Simetikon Hasco zawiera żółcień chinolinową

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Simetikon Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli 1 kapsułka (80 mg) 4 razy w ciągu doby.

Przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej: na 1 dzień przed

planowanym badaniem diagnostycznym 1 kapsułka (80 mg) 3 razy na dobę, a w dniu badania jedna

kapsułka rano na czczo.

Lek należy podawać po posiłkach i przed snem.

Nie przekraczać dawki 6 kapsułek na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Simetikon Hasco

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z

lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Simetikon Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten

może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie zaobserwowano działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych niewymienionych w ulotce, należy

powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Simetikon Hasco

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Simetikon Hasco

Substancją czynną leku jest symetykon.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: żelatyna, glicerol (E 422), żółcień chinolinowa

(E 104).

Jak wygląda lek Simetikon Hasco

i co zawiera opakowanie

Lek Simetikon Hasco ma postać owalnych, żółtych kapsułek, szczelnie wypełnionych roztworem, o

gładkiej i lśniącej powierzchni. Jedno opakowanie

leku zawiera 25, 50 lub 100 kapsułek miękkich

umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. 22 742 00 22

e-mail informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: