Setronon

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Setronon 8 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 8 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Setronon 8 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 tabl., 5909990994717, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09947
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Setronon, 8 mg, tabletki powlekane

Ondansetronum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Setronon i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Setronon

Jak stosować Setronon

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Setronon

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Setronon i w jakim celu się go stosuje

Setronon zawiera substancję czynną ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków

przeciwwymiotnych.

Setronon stosuje się:

w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią

i radioterapią nowotworów (u dorosłych);

w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej (u dorosłych);

w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dzieci).

Należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych

informacji dotyczących stosowania leku.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Setronon

Kiedy nie stosować leku Setronon

jeśli pacjent ma uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(patrz punkt 6).

jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Setronon należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Setronon należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

pacjent ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron;

pacjent ma chorobę wątroby;

pacjent ma niedrożność jelit;

u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego w

zapisie EKG). Setronon powoduje wydłużenie odstępu QT (objawiające się zaburzeniami

rytmu serca) w sposób zależny od dawki. U pacjentów stosujących ten lek rzadko

obserwowano przypadki częstoskurczu komorowego typu

torsade de pointes

(zagrażające

życiu zaburzenia rytmu serca). Dotyczy to głównie pacjentów mających zaburzenia

gospodarki elektrolitowej (zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie),

pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym

biciu serca), zastoinową niewydolnością serca, bradyarytmią (zbyt wolna i niemiarowa praca

serca) lub przyjmujących leki wywołujące wydłużenie odstępu QT;

pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego

serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, ponieważ jednoczesne ich

stosowanie z lekiem Setronon może spowodować występowanie zespołu serotoninowego.

Jeśli równoczesne stosowanie leku Setronon i tych leków jest konieczne, pacjent będzie

objęty odpowiednią opieką medyczną. Zespół obejmuje ból głowy, halucynacje,

przyspieszenie toku myślenia, zagubienie, niepokój, bezsenność, chwilowe problemy z

koncentracją, podwyższoną temperaturę ciała, sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie

się, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie serca, nudności, wymioty, biegunkę,

zaczerwienienie skóry i poszerzenie źrenic. W razie wystąpienia tych objawów, należy

powiedzieć o tym lekarzowi.

Przed zastosowaniem leku Setronon należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we

krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi).

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, powinien przed zastosowaniem leku

Setronon poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Setronon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to

również leków, które wydawane są bez recepty oraz leków ziołowych. Jest to ważne, ponieważ

Setronon może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na

działanie leku Setronon.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje

którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

karbamazepinę lub fenytoinę, stosowane w leczeniu padaczki;

ryfampicynę stosowaną w leczeniu infekcji, takich jak gruźlica;

tramadol, lek przeciwbólowy;

leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT;

leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej;

leki stosowane w leczeniu nowotworów (szczególnie antracykliny);

antybiotyki takie jak erytromycyna lub ketokonazol;

leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang.

SSRI

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna,

sertralina, fluwoksamina, cytalopram, escytalopram;

leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang.

SNRI

stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna.

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, należy przed zastosowaniem leku Setronon

poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Setronon podczas ciąży jest bezpieczne. Jeśli pacjentka jest w

ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem

stosowania leku Setronon.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Setronon, ponieważ niewielkie ilości leku

przenikają do mleka. Należy poradzić się lekarza lub położnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano, aby lek Setronon upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał uspokojenie.

Setronon zawiera laktozę jednowodną.

Jedna tabletka leku Setronon zawiera

94 mg laktozy jednowodnej. Jeśli u pacjenta stwierdzono

wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

3.

Jak stosować Setronon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy

ponownie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Przepisana dawka leku zależy od

leczenia stosowanego u pacjenta.

Dorośli

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią o średnim

działaniu wymiotnym i radioterapią nowotworów

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii

zazwyczaj stosowana dawka to 2 tabletki po 4 mg lub 1 tabletka 8 mg (łącznie 8 mg

ondansetronu) przyjmowane jedną lub dwie godziny przed leczeniem i 2 tabletki po 4 mg lub

1 tabletka 8 mg (łącznie 8 mg ondansetronu) dwanaście godzin później.

W kolejnych dniach

zazwyczaj stosowana dawka to 2 tabletki po 4 mg lub 1 tabletka 8 mg (łącznie 8 mg

ondansetronu) dwa razy na dobę;

taką dawkę można stosować przez okres do 5 dni.

Jeżeli przepisana chemioterapia wywołuje

silne nudności i wymioty

, w pierwszej dobie stosowania

pacjent może otrzymać ondansetron tylko dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo. O wielkości

dawki zadecyduje lekarz. W kolejnych dniach stosuje się lek jak w przypadku chemioterapii o średnim

działaniu wymiotnym.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej zazwyczaj stosowana dawka

u dorosłych to 4 tabletki po 4 mg lub 2 tabletki po 8 mg (łącznie 16 mg ondansetronu) przyjmowane

na godzinę przed operacją.

Do leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym, zalecane jest podawanie ondansetronu

dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzież

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworów

Lekarz zdecyduje, jaką dawkę należy zastosować.

W dniu stosowania chemioterapii:

bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii lekarz lub pielęgniarka poda dożylnie

pierwszą dawkę ondansetronu w postaci roztworu do wstrzykiwań;

po upływie 12 godzin od chemioterapii lek zwykle podaje się doustnie w następujących

dawkach:

dzieciom o masie ciała do 10 kg nie podaje się tabletek, ale leczy się je syropem.

dzieciom o masie ciała powyżej 10 kg – 1 tabletka 4 mg (łącznie 4 mg ondansetronu).

W kolejnych dniach:

dawki doustne jak wyżej dwa razy na dobę przez okres do 5 dni

Maksymalna dawka dobowa wynosi 32 mg ondansetronu w dawkach podzielonych.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

U dzieci w wieku jednego miesiąca i powyżej oraz u młodzieży zalecane jest stosowanie ondastronu

w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Setronon powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku:

należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę leku;

w innych przypadkach nie należy stosować większej dawki niż zalecił lekarz.

Jeśli pacjent nadal ma nudności, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Setronon:

Jeśli pacjent dorosły

lub dziecko

zażyje większą niż zalecana dawkę leku Setronon, należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy zabrać ze sobą

opakowanie leku.

W większości przypadków przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych

(patrz punkt 4).

Pominięcie przyjęcia leku Setronon

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Setronon,

jeżeli występują nudności lub wymioty

należy:

jak najszybciej przyjąć dawkę leku Setronon, a następnie

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza);

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Setronon, jeżeli nie występują nudności lub wymioty należy:

przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza);

nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast udać się do

lekarza. Objawy mogą obejmować:

nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej;

obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka;

wysypkę – czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka);

omdlenie.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

ból głowy.

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry;

zaparcia.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

czkawka;

obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy;

zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu);

ból w klatce piersiowej;

drgawki;

nietypowe ruchy ciała lub drżenie;

zmiany wyników badań czynności wątroby.

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

zawroty głowy;

niewyraźne widzenie;

zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający

życiu częstoskurcz komorowy typu

torsade de pointes

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała

(toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka);

osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Setronon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po:

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Setronon

Substancją czynną leku jest ondansetron. Każda tabletka powlekana zawiera 8 mg ondansetronu w

postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana,

magnezu stearynian.

Skład otoczki:

Opadry II white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171),

makrogol 4000, sodu cytrynian (E 331).

Jak wygląda Setronon i co zawiera opakowanie

białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym

oznakowaniem PA po jednej stronie oraz 934 po drugiej stronie tabletki.

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: