Seretide Dysk 250

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Seretide Dysk 250 (250 mcg + 50 mcg)/dawkę inh. proszek do inhalacji
 • Dawkowanie:
 • (250 mcg + 50 mcg)/dawkę inh.
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do inhalacji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Seretide Dysk 250 (250 mcg + 50 mcg)/dawkę inh. proszek do inhalacji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 poj. 60 dawek, 5909990832521, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08325
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Seretide Dysk 100, (100

g + 50

g)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Seretide Dysk 250, (250

g + 50

g)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Seretide Dysk 500, (500

g + 50

g)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Fluticasoni propionas + Salmeterolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Seretide Dysk i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Seretide

Dysk

Jak stosować lek Seretide Dysk

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Seretide Dysk

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Seretide Dysk i w jakim celu się go stosuje

Seretide Dysk zawiera dwie substancje lecznicze: salmeterol i flutykazonu propionian.

Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela

pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Ułatwia to przepływ powietrza do płuc

i z płuc. Działanie utrzymuje się przynajmniej 12 godzin.

Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

Lekarz przepisał ten lek pacjentowi w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu występującym w:

astmie,

przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Seretide Dysk 500 zmniejsza liczbę zaostrzeń

objawów POChP.

W celu zapewnienia prawidłowej kontroli astmy lub POChP Seretide Dysk musi być stosowany

każdego dnia, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Seretide Dysk zapobiega występowaniu duszności i świstów w drogach oddechowych. Jednakże

nie należy go stosować do opanowywania nagłych napadów duszności lub świstów w drogach

oddechowych. Jeżeli wystąpi taki napad, konieczne jest doraźne zastosowanie szybko

działającego leku rozszerzającego oskrzela, takiego jak salbutamol. Pacjent powinien zawsze

mieć przy sobie taki lek.

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Seretide Dysk

Kiedy nie stosować leku Seretide Dysk

- jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na laktozę jednowodną,

substancję pomocniczą leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Seretide Dysk, jeśli u pacjenta

występuje:

choroba serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca,

nadczynność tarczycy,

wysokie ciśnienie krwi,

cukrzyca (Seretide Dysk może zwiększać stężenie glukozy we krwi),

małe stężenie potasu we krwi,

gruźlica aktualnie leczona lub przebyta lub inne zakażenia płuc.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się

z lekarzem.

Lek Seretide Dysk a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach stosowanych w astmie

i lekach, które wydawane są bez recepty. Leku Seretide Dysk nie należy stosować z niektórymi

lekami.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Seretide Dysk należy poinformować lekarza o przyjmowaniu

następujących leków:

Leków z grupy

-adrenolityków (np. atenolol, propranolol i sotalol).

-adrenolityki są najczęściej

stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca.

Leków stosowanych w leczeniu zakażeń (np. ketokonazol, itrakonazol i erytromycyna), w tym

niektórych leków stosowanych w leczeniu HIV (np. rytonawir, leki zawierające kobicystat).

Niektóre z tych leków mogą zwiększać stężenie flutykazonu propionianu lub salmeterolu

w organizmie. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych,

w tym nieregularnego bicia serca, lub może nasilać występujące objawy niepożądane. Lekarz może

chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki.

Kortykosteroidów (doustnie lub we wstrzyknięciach). Jeśli pacjent ostatnio przyjmował takie leki,

może to zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy.

Leków moczopędnych stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi.

Innych leków rozszerzających oskrzela (takich jak salbutamol).

Leków zawierających pochodne ksantyny, często stosowanych w leczeniu astmy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku. Lekarz oceni, czy pacjentka

może przyjmować lek Seretide Dysk w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Seretide Dysk wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania maszyn.

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Seretide Dysk zawiera laktozę

Każda dawka leku Seretide Dysk zawiera do 12,5 mg laktozy. U osób z nietolerancją laktozy taka

ilość laktozy nie powoduje zwykle żadnych problemów. Laktoza zawiera niewielkie ilości białek

mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Seretide Dysk

Lek Seretide Dysk należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Seretide Dysk należy stosować codziennie do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej. Nie należy

przyjmować dawki większej niż zalecana. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

Nie należy przerywać stosowania leku Seretide Dysk ani zmniejszać stosowanej dawki bez

zasięgnięcia porady lekarza.

Seretide Dysk należy zainhalować do płuc przez usta.

Astma oskrzelowa

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Seretide Dysk 100:

jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Seretide Dysk 250:

jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Seretide Dysk 500:

jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:

Seretide Dysk 100:

jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Lek Seretide Dysk nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Dorośli z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Seretide Dysk 500:

jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Seretide Dysk dwa razy

na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku Seretide Dysk do podania

raz na dobę. Dawka może być podawana:

raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości

występują w nocy,

raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości

występują w ciągu dnia

Bardzo ważne jest, aby lekarz poinstruował pacjenta, ile inhalacji i jak często należy stosować.

Jeśli pacjent stosuje lek Seretide Dysk w astmie, lekarz będzie regularnie kontrolował objawy.

W przypadku nasilenia się objawów astmy lub pogorszenia się kontroli astmy należy

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Może wystąpić nasilenie świszczącego oddechu, częstsze

występowanie uczucia ucisku w klatce piersiowej lub może być konieczne stosowanie większej dawki

szybko działającego, wziewnego leku ułatwiającego oddychanie. W takiej sytuacji należy

kontynuować stosowanie leku Seretide Dysk, ale nie należy zwiększać liczby inhalacji. Objawy

choroby mogą nasilić się i stan pacjenta może się pogorszyć. Należy

skontaktować się z lekarzem,

ponieważ pacjent może potrzebować dodatkowego leczenia.

Instrukcja użycia aparatu do inhalacji Dysk

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować

aparat do inhalacji. Powinni oni okresowo sprawdzać, czy pacjent używa aparatu do inhalacji

w sposób prawidłowy. Niezgodne z zaleceniem lekarza stosowanie leku Seretide Dysk lub

nieprawidłowe użycie aparatu do inhalacji może powodować, że lek nie wywoła oczekiwanej

poprawy astmy lub POChP.

Po wyjęciu po raz pierwszy z opakowania, aparat do inhalacji znajduje się w pozycji zamkniętej.

Aparat do inhalacji Dysk zawiera lek Seretide w postaci kolejnych dawek proszku do inhalacji.

Aparat do inhalacji Dysk zaopatrzony jest w licznik dawek, który wskazuje, ile dawek leku

pozostało w aparacie do inhalacji. Licznik wskazuje numer dawki do cyfry 0, cyfry od 5 do 0

pojawiają się w kolorze czerwonym w celu ostrzeżenia, że w aparacie do inhalacji pozostało tylko

kilka dawek leku. Jeżeli licznik wskazuje cyfrę 0, oznacza to, że aparat do inhalacji jest pusty.

Użycie aparatu do inhalacji Dysk

Należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

OTWIERANIE: Aby otworzyć aparat do inhalacji Dysk, należy uchwycić osłonę jedną ręką,

a kciuk drugiej ułożyć we wgłębieniu obudowy. Przesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie –

aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia. Po wykonaniu tej czynności widoczny jest mały otwór

w ustniku.

USTAWIENIE DAWKI: Ustawić aparat do inhalacji Dysk ustnikiem skierowanym do siebie.

Można trzymać go prawą lub lewą ręką. Przesunąć do oporu suwak w kierunku od siebie,

aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku. Aparat do inhalacji Dysk jest gotowy do użycia.

Za każdym razem, kiedy dźwignia jest przesuwana, kolejna dawka proszku jest gotowa

do inhalacji. Nie należy bawić się przesuwając suwak, ponieważ kolejna dawka otwiera się

i ubywa dawek leku do inhalacji.

WYKONANIE WDECHU: Przed przystąpieniem do wykonania wdechu leku, należy uważnie

przeczytać poniższą instrukcję.

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Aparat do inhalacji Dysk należy trzymać w pewnej odległości od ust i wykonać spokojny,

głęboki wydech. Nie należy wykonywać wydechu do wnętrza aparatu do inhalacji Dysk.

Włożyć ustnik do ust; wykonać głęboki wdech z aparatu do inhalacji Dysk przez usta, nie przez

nos.

Wstrzymać oddech, wyjąć aparat do inhalacji Dysk z ust. Wstrzymanie oddechu powinno trwać

mniej więcej 10 sekund lub tyle, żeby nie powodowało to uczucia dyskomfortu, następnie należy

wykonać spokojny wydech.

Wypłukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej i (lub) szczotkowanie zębów po inhalacji leku

zapobiega wystąpieniu chrypki i pleśniawek.

ZAMYKANIE: Aby zamknąć aparat do inhalacji Dysk, należy wsunąć kciuk we wgłębienie

obudowy i przesunąć go do siebie.

Podczas zamykania aparatu do inhalacji Dysk słychać „kliknięcie”. Suwak ustawiający dawkę

automatycznie wraca do pozycji pierwotnej. Aparat do inhalacji Dysk jest gotowy do ponownego

użycia.

Podobnie jak w przypadku wszystkich inhalatorów opiekunowie powinni upewnić się, że dzieci

którym przepisano lek Seretide Dysk używają aparat do inhalacji w sposób prawidłowy, jak opisano

powyżej.

Czyszczenie

W celu wyczyszczenia ustnika aparatu do inhalacji Dysk należy go przetrzeć suchą, miękką

ściereczką.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Seretide Dysk

Ważne jest, aby stosować aparat do inhalacji zgodnie z instrukcją. W razie przypadkowego

zastosowania dawki większej niż zalecana należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Mogą wystąpić: szybsze niż zwykle bicie serca, drżenia, zawroty głowy, ból głowy, osłabienie mięśni

i bóle stawów.

W przypadku stosowania większych dawek przez długi okres należy skontaktować się z lekarzem

lub farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ duże dawki leku Seretide Dysk mogą powodować

zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Pominięcie zastosowania dawki leku Seretide

Dysk

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć

następną dawkę o wyznaczonej porze.

Przerwanie stosowania leku Seretide Dysk

Bardzo ważne jest, aby przyjmować lek Seretide Dysk codziennie zgodnie z zaleceniami.

Należy

przyjmować lek

dopóki lekarz nie zaleci przerwania stosowania. Nie należy nagle przerywać

przyjmowania leku Seretide Dysk ani zmniejszać jego dawki

, ponieważ objawy choroby mogą się

nasilić.

Ponadto, nagłe przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki leku Seretide może (bardzo rzadko)

powodować zaburzenia czynności nadnerczy (niewydolność nadnerczy), które czasami powodują

wystąpienie objawów niepożądanych.

Te działania niepożądane mogą obejmować którekolwiek z poniższych:

ból brzucha,

zmęczenie i utrata apetytu, nudności,

wymioty i biegunka,

zmniejszenie masy ciała,

ból głowy i senność,

małe stężenie cukru we krwi,

niskie ciśnienie krwi i napady drgawkowe.

Gdy organizm jest pod wpływem stresu, wynikającego z gorączki, urazu (takiego jak wypadek

samochodowy), zakażenia lub zabiegu chirurgicznego, niewydolność nadnerczy może nasilić się

i może wystąpić którekolwiek z działań niepożądanych, wymienionych powyżej.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z działań niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi

lub farmaceucie. Aby zapobiec wystąpieniu tych objawów, lekarz może przepisać dodatkowe

kortykosteroidy w postaci tabletek (np. prednizolon).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę

leku Seretide Dysk zapewniającą kontrolę astmy lub POChP.

Reakcje alergiczne: U pacjenta mogą wystąpić

nagłe trudności w oddychaniu bezpośrednio

po zastosowaniu leku Seretide Dysk.

Może wystąpić nasilenie się świszczącego oddechu, kaszel

lub duszność, a także swędzenie, wysypka (pokrzywka) i obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka

lub gardła). Może też wystąpić uczucie bardzo szybkiego bicia serca, słabości, pustki w głowie

(co może prowadzić do upadku lub utraty przytomności).

W przypadku wystąpienia

któregokolwiek z tych objawów nagle po zastosowaniu leku Seretide Dysk, należy przerwać

stosowanie leku Seretide Dysk i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Reakcje alergiczne na

lek Seretide Dysk występują niezbyt często

(mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów

przyjmujących lek)

Zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

(częste działanie niepożądane)

Należy powiedzieć lekarzowi,

jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania

leku Seretide Dysk - mogą to być objawy zakażenia płuc:

Gorączka lub dreszcze.

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu.

Nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Ból głowy - ten objaw niepożądany zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia.

Donoszono o zwiększonej częstości występowania przeziębień u pacjentów z POChP.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, a także ból języka, chrypka,

bezgłos i podrażnienie gardła. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej i (lub)

szczotkowanie zębów bezpośrednio po każdej inhalacji. Lekarz może zalecić lek przeciwgrzybiczy

do leczenia pleśniawek.

Bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni.

Kurcze mięśni.

Notowano następujące działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

(POChP):

Łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe.

Zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym

bólem).

Zmniejszenie stężenia potasu we krwi (u pacjenta może wystąpić nierówne bicie serca, osłabienie

mięśni, kurcze).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów z cukrzycą może być

konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi oraz dostosowanie dawki leków

przeciwcukrzycowych stosowanych dotychczas.

Zaćma (zmętnienie soczewki oka).

Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).

Uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca) - objawy te zazwyczaj

nie są groźne i zmniejszają się w czasie kontynuowania leczenia.

Migotanie przedsionków.

Choroba niedokrwienna serca, której objawami są: ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej,

duszność.

Zaburzenia snu.

Niepokój.

Wysypka alergiczna na skórze.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

Świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku

Seretide Dysk.

W przypadku wystąpienia takich objawów

należy przerwać stosowanie leku

Seretide Dysk,

zastosować szybko działający, wziewny lek ułatwiający oddychanie i

natychmiast

skontaktować się z lekarzem

Seretide może zaburzać normalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm,

szczególnie w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez długi okres. Do objawów tych

należą:

spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,

zmniejszenie masy kostnej,

jaskra,

zwiększenie masy ciała,

zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga).

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta występują takie działania niepożądane i upewni

się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Seretide Dysk zapewniającą kontrolę astmy.

Zmiany zachowania, takie jak nadmierne pobudzenie i drażliwość (te objawy występują głównie

u dzieci).

Nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). Należy poinformować

o tym lekarza, lecz nie należy przerywać stosowania leku Seretide Dysk, chyba że tak zaleci lekarz.

akażenie grzybicze przełyku, które może powodować trudności w połykaniu.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych):

Depresja lub agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.

Nieostre widzenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Seretide Dysk

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 30ºC.

Nie stosować leku Seretide Dysk po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Skrót Lot oznacza numer serii .

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Seretide Dysk

Każda odmierzona dawka zawiera 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu

ksynafonianu) i 100, 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Pozostały składnik to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Jak wygląda lek Seretide Dysk i co zawiera opakowanie

Proszek do inhalacji.

Opakowanie

Seretide Dysk zawiera pasek folii z umieszczonymi na niej dawkami. Folia chroni proszek do inhalacji

przed warunkami atmosferycznymi.

Aparat do inhalacji Dysk, zawierający 60 dawek proszku,

zaopatrzony w ustnik i licznik dawek,

pakowany w tekturowym pudełku.

SE/H/xxxx/WS/168+ SE/H/xxxx/WS/191

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd

980 Great West Road,

Brentford, Middlesex, TW8 9GS

Wielka Brytania

Wytwórca:

Glaxo Wellcome Operations

Priory Street, Ware

Hertfordshire SG12 0DJ

Wielka Brytania

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No. 2

23, rue Lavoisier

27000 Evreux

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o.

tel. (22) 576-90-00

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

Data ostatniej aktualizacji ulotki: