Serdolect

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Serdolect 4 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 4 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Serdolect 4 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909991089214, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10892
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Serdolect, 4 mg, tabletki powlekane

Serdolect, 12 mg, tabletki powlekane

Serdolect, 16 mg, tabletki powlekane

Sertindolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Serdolect i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Serdolect

Jak stosować lek Serdolect

Możliwe działania niepożądane

Przechowywanie leku Serdolect

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Serdolect i w jakim celu się go stosuje

Lek Serdolect zawiera substancję czynną sertyndol i należy do grupy leków zwanych lekami

przeciwpsychotycznymi. Działa na szlaki nerwowe w specyficznych obszarach mózgu i pomaga skorygować

zaburzenia równowagi chemicznej, które odpowiadają za występowanie objawów choroby.

Lek Serdolect jest stosowany w leczeniu schizofrenii u osób, u których inny lek nie był skuteczny.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Serdolect

Nie stosować leku Serdolect

Jeśli pacjent

ma uczulenie na sertyndol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w

punkcie 6)

ma nieleczone niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi

ma istotną chorobę układu krążenia

ma ciężką chorobę serca, taką jak:

niewydolność serca z obrzękiem tkanek spowodowanym nadmiarem płynów

powiększenie serca

nieregularną lub zwolnioną czynność serca

ma wrodzony lub nabyty zespół wydłużonego odstępu QT, co można stwierdzić w EKG, lub jeśli

zaburzenia rytmu serca wykryto u członka rodziny pacjenta

ma istotne zaburzenia czynności wątroby

przyjmuje leki, które wydłużają czas aktywności komór serca lub wpływają na niektóre enzymy

cytochromu P450 (Patrz punkt 2 “ Lek Serdolect a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Serdolect należy powiadomić lekarza jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości lub

występują obecnie:

jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej

wymioty lub biegunka w czasie leczenia lekiem Serdolect

zaburzenie czynności wątroby

choroba Parkinsona

cukrzyca lub czynniki ryzyka jej powstania

czynniki ryzyka powstania udaru, takie jak wysokie ciśnienie tętnicze krwi, wcześniejszy udar lub zawał

serca, cukrzyca, wysokie stężenie cholesterolu, otępienie, palenie tytoniu

przypadki występowania zakrzepów żylnych u pacjenta lub członka jego rodziny, ponieważ

przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu schizofrenii może wiązać się z tworzeniem zakrzepów

drgawki

nietypowe ruchy ust i języka

które mogą być wczesnymi objawami zaburzenia układu nerwowego,

zwanego późną dyskinezą

wysoka gorączka, nietypowa sztywność mięśni i zmiany świadomości, zwłaszcza, gdy występuje także

pocenie się i szybka akcja serca. Mogą to być objawy rzadko występującego, lecz ciężkiego stanu

zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym.

Na początku stosowania leku Serdolect mogą być odczuwane zawroty głowy podczas wstawania z łóżka lub

podnoszenia się do pozycji stojącej. Lekarz zmniejszy to ryzyko przez rozpoczęcie leczenia od małej dawki,

zwiększanej stopniowo przez okres kilku tygodni. Objawy te zazwyczaj ustępują, gdy lek Serdolect

przyjmowany jest przez pewien czas.

Monitorowanie przed i w trakcie leczenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Serdolect i w trakcie leczenia lekarz prowadzący wykona u pacjenta

badania, takie jak:

EKG aktywności komór serca w celu sprawdzenia, czy nie doszło do wydłużenia odstępu QT.

Badanie to zostanie powtórzone po 3 tygodniach leczenia lub po osiągnięciu dawki dobowej sertyndolu,

wynoszącej 16 mg. W okresie leczenia podtrzymującego, badanie to należy wykonywać co 3 miesiące.

Ponadto EKG będzie wykonywane przed i po zwiększeniu dawki. Dotyczy to także zmian w stosowaniu

innych leków, które mogą wpływać na stężenie sertyndolu we krwi.

badanie stężenia potasu i magnezu we krwi

w przypadku obniżonego poziomu potasu lub magnezu lekarz rozpocznie leczenie, mające na celu

skorygowanie tej nieprawidłowości. Nie należy przyjmować leku Serdolect, jeśli pacjent ma nieleczony

zbyt niski poziom potasu lub magnezu we krwi.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wymiotów, biegunki, zaburzeń elektrolitowych lub

przyjmowania leków, które zwiększają wydalanie wody. Lekarz może zlecić wykonanie badania

stężenia potasu we krwi.

kontrolowanie ciśnienia tętniczego

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)

Serdolect nie powinien być stosowany w tej grupie wiekowej ze względu na brak dostępnych danych.

Lek Serdolect a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Serdolect nie należy stosować jednocześnie z następującymi lekami, które mogą wpływać na czynność

serca lub czynność wątroby, takimi jak:

niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takie jak chinidyna, amiodaron,

sotalol, dofetylid

niektóre leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, np. tiorydazyna

niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych z grupy antybiotyków makrolidowych

zawierające

substancję

czynną,

której

nazwa

kończy

się

przyrostkiem

„mycyna”,

erytromycyna, klarytromycyna

niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych z grupy antybiotyków chinolowych,

zawierające

substancję

czynną,

której

nazwa

kończy

się

przyrostkiem

“oksacyna”,

gatifloksacyna, moksyfloksacyna

leki przyjmowane doustnie w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazol, itrakonazol

niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, zawierające substancję czynną, której

nazwa ma końcówkę „nawir”, np. indynawir

niektóre leki stosowane w leczeniu alergii, np. terfenadyna, astemizol

cyzapryd: lek stosowany w leczeniu zaburzeń żołądkowych i (lub) jelitowych

lit: lek stosowany w leczeniu depresji i chorób psychicznych

niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, zwane blokerami kanału

wapniowego, np. diltiazem, werapamil

cymetydyna: lek stosowany w celu zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego

Inne leki, które mogą wpływać na działanie leku Serdolect (i odwrotnie) to:

leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, zwane agonistami dopaminy

niektóre leki stosowane w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych, takie jak fluoksetyna, paroksetyna

ryfampicyna: lek stosowany w leczeniu gruźlicy lub niektórych innych zakażeń

karbamazepina, fenytoina, fenobarbital: leki stosowane w leczeniu padaczki

leki odwadniające, które obniżają stężenie potasu we krwi

Stosowanie leku Serolect z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać alkoholu podczas leczenia lekiem Serdolect, nawet jeśli nie oczekuje się, że alkohol będzie

wpływał na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Serdolect u kobiet w ciąży.

Następujące objawy mogą wystąpić u noworodków matek, które stosowały lek Serdolect w ostatnim

trymestrze ciąży (ostatnich trzech miesiącach ciąży):

drżenia

sztywność i (lub) osłabienie mięśni,

senność

pobudzenie

zaburzenia oddychania

trudności w karmieniu

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u dziecka wystąpią wyżej wymienione objawy.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Serdolect podczas karmienia piersią, chyba, że lekarz uzna, że jest to absolutnie

konieczne. Należy rozważyć przerwanie karmienia piersią, jeśli leczenie jest konieczne, gdyż lek

Serdolect wydzielany jest z mlekiem matki.

Płodność

Lek Serdolect może powodować działania niepożądane, które mogą wpływać na aktywność płciową oraz

płodność (Patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Działania te są odwracalne. Należy poradzić się lekarza w przypadku problemów związanych z aktywnością

płciową.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, zanim znany będzie wpływ leku Serdolect na

pacjenta, nawet jeśli lek nie spowoduje senności.

Lek Serdolect zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z

lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.

Jak stosować lek Serdolect

Lek Serdolect należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przekazanymi pacjentowi przez lekarza lub

farmaceutę. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka wynosi

dawka początkowa: 1 tabletka leku Serdolect 4 mg raz na dobę

Co 4 do 5 dni dawka będzie zwiększana o 1 tabletkę leku Serdolect 4 mg do osiągnięcia dawki

podtrzymującej.

dawka podtrzymująca: 1 tabletka leku Serdolect 12 mg do dawki 20 mg raz na dobę

dawka maksymalna: 2 tabletki leku Serdolect 12 mg raz na dobę, co można rozważyć tylko w

wyjątkowych przypadkach

Pacjenci powyżej 65 roku życia

Na ogół dawki zwiększane są przez lekarza w dłuższym okresie niż zazwyczaj. Lekarz prowadzący może też

przepisać mniejszą dawkę podtrzymującą, niż jest zwykle zalecana.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Jeśli u pacjenta rozpoznano łagodną lub umiarkowanie nasiloną niewydolność wątroby, lekarz może

dokładniej monitorować stan pacjenta i zwiększać dawkę przez dłuższy okres czasu. Lekarz może także

przepisać mniejszą dawkę podtrzymującą niż jest zwykle zalecana.

Lek Serdolect nie może być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek mogą przyjmować lek Serdolect w dawkach zwykle stosowanych.

Dawkowanie po uprzednim stosowaniu innych leków przeciwpsychotycznych

Leczenie sertyndolem można rozpocząć zgodnie z zalecanym schematem ustalania dawki i równocześnie

zaprzestać stosowania innych doustnych leków przeciwpsychotycznych. U pacjentów leczonych lekami

przeciwpsychotycznymi w postaci o przedłużonym uwalnianiu (depot), pierwszą dawkę sertyndolu należy

podać zamiast kolejnego wstrzyknięcia leku w postaci depot.

Sposób podawania

Należy przyjmować tabletki w całości, popijając szklanką wody, codziennie o tej samej porze. Tabletkę

można przyjmować z posiłkiem lub bez.

Czas trwania leczenia

Tabletki należy przyjmować tak długo, jak to zalecił lekarz.

Nigdy nie należy zmieniać dawki leku bez wcześniejszego porozumienia z lekarzem.

Jeśli pacjent chce odstawić lek, powinien uwzględnić informację zawartą w punkcie 3 “Przerwanie przyjęcia

leku Serdolect“.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Serdolect

W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy

tak postąpić, nawet jeśli nie wystąpią żadne objawy. Objawy przedawkowania to:

nasilone zmęczenie

niewyraźna mowa

przyspieszone tętno

niskie ciśnienie tętnicze

Pominięcie przyjęcia leku Serdolect

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dobowej dawki leku Serdolect należy zwrócić się do lekarza prowadzącego. Lekarz

prowadzący poinformuje jak prawidłowo wznowić leczenie.

Przerwanie przyjęcia leku Serdolect

Nie należy odstawiać leku Serdolect bez zgody lekarza, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Choroba może

utrzymywać się przez dłuższy czas. Jeśli leczenie zostanie przerwane zbyt wcześnie, objawy choroby mogą

powrócić. Mogą także wystąpić tzw. ruchy mimowolne.

Lekarz poradzi, kiedy i w jaki sposób przerwać leczenie, aby uniknąć niepożądanych objawów. Nagłe

odstawienie leku Serdolect może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak:

nudności, wymioty

pocenie

trudności ze snem

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala, jeśli u pacjenta

wystąpią działania niepożądane wymienione w następnych czterech podpunktach:

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 100 osób)

bardzo szybkie, nierówne lub mocne bicie serca, zawroty głowy, omdlenia, duszność lub ból w klatce

piersiowej.

Objawy te mogą wskazywać na wystąpienie zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca, zwanych

Torsade de pointes.

niekontrolowane ruchy, zwłaszcza ust, języka lub kończyn.

Może to wskazywać na wystąpienie zaburzeń układu nerwowego, zwanych późnymi dyskinezami.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 1000 osób):

połączenie wysokiej gorączki, przyspieszonego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni oraz ospałości

lub senności.

Objawy te mogą wskazywać na wystąpienie zagrażającego życiu zaburzenia nerwowego zwanego

Złośliwym Zespołem Neuroleptycznym.

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

powstawanie zakrzepów w żyłach, szczególnie w obrębie nóg (do objawów należą: obrzęk, ból i

zaczerwienienie kończyny), mogących ulegać przemieszczeniu wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc,

powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić z następującą częstością:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób)

stan zapalny wewnątrz nosa, który powoduje kichanie, świąd, katar i niedrożność nosa

niezdolność do wytrysku

Często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 osób)

zawroty głowy lub nagłe zawroty głowy spowodowane spadkiem ciśnienia tętniczego, podczas

wstawania;

suchość w jamie ustnej;

zwiększenie masy ciała;

duszność;

obrzęki dłoni lub stóp;

dziwne odczucia na skórze, typu kłucia szpilkami czy igłami;

zmniejszenie objętości ejakulatu;

impotencja;

zmiany w aktywności elektrycznej serca (zwane „wydłużonym odstępem QT”). Wydłużony odstęp QT

może powodować wystąpienie takich objawów jak kołatanie serca czy omdlenie;

występowanie czerwonych i białych krwinek w moczu.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 100 osób)

zwiększone stężenie cukru we krwi;

zwiększone stężenie we krwi hormonu zwanego prolaktyną.

samoistne wydzielanie mleka z sutka

drgawki, omdlenia

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Informacje dotyczące możliwych działań niepożądanych dotyczących ciąży, karmienia piersią i wpływu na

płodność – patrz punkt 2.

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, przyjmujących leki przeciwpsychotyczne opisano niewielki

wzrost ilości przypadków zakończonych zgonem w porównaniu z pacjentami nieleczonymi lekami

przeciwpsychotycznymi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Serdolect

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Serdolect po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie może chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Serdolect

Substancją czynną jest sertyndol (Sertyndolum).

Każda tabletka powlekana zawiera: 4 mg, 12 mg lub 16 mg sertyndolu.

Inne składniki leku to:

skrobia kukurydziana

laktoza jednowodna

hydroksypropyloceluloza

celuloza mikrokrystaliczna

kroskarmeloza sodowa

magnezu stearynian

makrogol 400

tytanu dwutlenek

Serdolect 4 mg: żelaza tlenek żółty

Serdolect 12 mg: żelaza tlenek żółty, żelaza tlenek czerwony

Serdolect 16 mg: żelaza tlenek czerwony

Wygląd i zawartość opakowań leku Serdolect

Lek Serdolect ma postać tabletek powlekanych zawierających odpowiednio 4 mg, 12 mg lub 16 mg

sertyndolu.

Opis

Tabletki powlekane 4 mg są owalne, żółte, dwustronnie wypukłe, oznaczone „S4” po jednej stronie.

Tabletki powlekane 12 mg są owalne, beżowe, dwustronnie wypukłe, oznaczone „S12” po jednej stronie.

Tabletki powlekane 16 mg są owalne, ciemnoróżowe, dwustronnie wypukłe, oznaczone „S16” po jednej

stronie.

Dostępne opakowania:

Tabletki powlekane 4 mg: dostępne są w opakowaniach zawierających 30 tabletek, w trzech blistrach po 10

tabletek.

Tabletki powlekane 12 mg, 16 mg: dostępne są w opakowaniach zawierających 28 tabletek, w dwóch

blistrach po 14 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań musza znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Dania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

ul. Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

Tel.: + 48 22 626 93 00

Fax.: + 48 22 626 93 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: