Septanest z adrenaliną 1:100 000

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Septanest z adrenaliną 1:100 000 (40 mg + 0,01 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • (40 mg + 0,01 mg)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Septanest z adrenaliną 1:100 000 (40 mg + 0,01 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 wkładów 1,7 ml, 5909990679317, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06793
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000 (40 mg+0,01mg) /ml

roztwór do wstrzykiwań

Articani hydrochloridum + Adrenalinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w tej ulotce, należy

powiadomić lekarza dentystę.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Septanest z adrenaliną 1:100 000

Jak stosować lek Septanest z adrenaliną 1:100 000

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Septanest z adrenaliną 1:100 000

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

CO TO JEST LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000 I W JAKIM CELU SIĘ GO

STOSUJE

Lek miejscowo znieczulający, stosowany w stomatologii.

Septanest z adrenaliną 1:100 000 zawiera artykainę, która należy do grupy amidowych środków

znieczulających. Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów nerwowych. Adrenalina

dodana do roztworu wydłuża czas trwania znieczulenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji

ogólnoustrojowych.

Septanest z adrenaliną 1:100 000 stosuje się do znieczuleń w stomatologii, w skomplikowanych

zabiegach operacyjnych.

2.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SEPTANEST

Z ADRENALINĄ 1:100 000

Nie stosować leku Septanest z adrenaliną 1:100 000

- u pacjentów ze stwierdzoną alergią na artykainę lub na którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku Septanest z adrenaliną 1:100 000:

- u pacjentów z nie leczonym nadciśnieniem, ostrą niewydolnością układu sercowo-

naczyniowego, szczególnie przy przyspieszonej częstości pracy serca;

- u pacjentów z blokiem serca;

- u pacjentów z nadczynnością tarczycy;

u pacjentów z cukrzycą;

- gdy podczas wstrzyknięcia igła przedostanie się do naczynia krwionośnego, ponieważ mogą

wystąpić działania toksyczne z powodu przedawkowania;

- jeśli lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 został wstrzyknięty do miejsc zainfekowanych lub

będących w stanie zapalnym;

- u pacjentów z alergią na siarczyny, ponieważ te produkty mogą spowodować lub pogłębić

wstrząs anafilaktyczny;

- u sportowców.

Inne leki i Septanest z adrenaliną 1:100 000

Pacjent powinien poinformować dentystę o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio

lekach, również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, przed rozpoczęciem stosowania leku Septanest z adrenaliną 1:100 000 należy

powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

- zawierających substancje o budowie podobnej do środków miejscowo znieczulających,

ponieważ działania toksyczne tych leków sumują się,

- β-blokerów (leki obniżające wysokie ciśnienie krwi), leków do znieczulenia wziewnego,

- maprotyliny i nieselektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego monoamin (leki stosowane

w depresji), ponieważ konieczne może być dostosowanie dawki.

Septanest z adrenaliną 1:100 000 z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść przed odzyskaniem czucia, ponieważ istnieje ryzyko ugryzienia się (wargi, jama

ustna, język).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub

gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża:

tosowanie u kobiet w ciąży powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością.

Karmienie piersią:

Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka matki, lecz ryzyko wpływu na dziecko

jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Artykaina nie wykazuje wpływu na zdolność skupienia uwagi, czas reakcji na bodźce wzrokowe

lub koordynację ruchową.

Lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 zawiera substancję pomocniczą

sodu pirosiarczyn, który rzadko może wywoływać ciężkie reakcje alergii i zaburzenia

w oddychaniu.

3.

JAK STOSOWAĆ LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000

Tylko lekarze dentyści są upoważnieni do wstrzyknięcia leku Septanest z adrenaliną 1:100 000,

ponieważ zostali oni przeszkoleni w zakresie technik wykonywania znieczulenia miejscowego

i możliwych powikłań.

Zazwyczaj jeden wkład wystarcza do wykonania rutynowych zabiegów.

Jednakże lekarz dentysta może zadecydować o podaniu mniejszej lub większej ilości leku

znieczulającego. Dostosuje on dawkowanie do wieku, masy ciała, stanu zdrowia pacjenta,

a także do rodzaju zabiegu, jaki ma być wykonany.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli ma odczucie, że działanie leku Septanest

z adrenaliną 1:100 000 jest zbyt silne lub za słabe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Septanest z adrenaliną 1:100 000

W przypadku zastosowania przez lekarza za dużej dawki leku Septanest z adrenaliną 1:100 000

mogą wystąpić objawy przedawkowania.

- W przypadku niewielkiego przedawkowania (przedawkowanie względne) mogą wystąpić

objawy ze strony układu nerwowego, w szczególności napady padaczkowe.

- W przypadku znacznego przedawkowania (przedawkowanie bezwzględne) wystąpić mogą

objawy ze strony serca i układu nerwowego: niewyraźne widzenie, uczucie zatrucia, kłucie

i mrowienie, zaburzenia słuchu, niepokój, ucisk w klatce piersiowej i w okolicy czołowej

głowy, trudności w mówieniu, drżenia mięśni.

Jeśli objawy ze strony układu nerwowego nie ustąpią, następuje utrata świadomości,

uogólnione napady padaczkowe i zatrzymanie oddechu. Kwasica (nadmierna ilość

kwasu we krwi) zaostrza objawy zatrucia.

W przypadku szybkiego podania donaczyniowego dużej dawki, wysokie stężenie substancji

w krwi prowadzi do zaburzeń pracy serca, mogących doprowadzić do ciężkich zaburzeń pracy

serca z możliwym zatrzymaniem pracy serca.

Sposób postepowania przy przedawkowaniu:

Ułożyć pacjenta na wznak.

Zastosować sztuczne oddychanie.

Wstrzyknąć szybko działający barbituran lub benzodiazepinę.

Podać tlen.

Zastosować oddech wspomagany.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono:

- często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

- rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (uczulenia).

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: nerwowość, niepokój.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, uczucie mrowienia i kłucia.

Rzadko: porażenie nerwu twarzowego, napady padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie,

dezorientacja, drżenia.

Zaburzenia oka

Rzadko: podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy, opadanie górnej powieki, zwężenie źrenicy

i zapadnięcie gałki ocznej.

Zaburzenia serca

Często: zwolnienie rytmu serca, przyspieszenie rytmu serca.

Rzadko: zaburzenia pracy serca, zatrzymanie serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej dermatologiczne

Często: obrzęk twarzy.

Niezbyt często: świąd.

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi dentyście lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 40 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie zamrażać.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie

i na opakowaniu zewnętrznym ( tekturowe pudełko), po skrócie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Septanest z adrenaliną 1: 100 0000

Substancjami czynnymi leku są: artykainy chlorowodorek i adrenalina w postaci winianu.

Pozostałe substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu edetynian, sodu pirosiarczyn (E 223),

sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 i co zawiera opakowanie

Septanest z adrenaliną 1:100 000 to przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Wkłady ze szkła typu I, z gumowym korkiem i gumowym tłokiem.

Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności 1,8 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint Maur des Fossés

Francja

Przedstawiciel w Polsce

Septodont Polska sp. z. o.o.

ul. Taneczna 18 A

02-829 Warszawa

Tel.: 22 545 89 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

17-1-2019

Safety of cassia gum as a feed additive for cats and dogs based on a dossier submitted by Glycomer GmbH

Safety of cassia gum as a feed additive for cats and dogs based on a dossier submitted by Glycomer GmbH

Published on: Wed, 16 Jan 2019 The additive cassia gum consists mainly of high-molecular weight polysaccharides composed primarily of a linear chain of 1,4-b-D-mannopyranose units with 1,6-linked a-D-galactopyranose units. In 2014, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) delivered an opinion on the safety and efficacy of cassia gum in cats and dogs. The Panel concluded, based on positive findings observed in a bacterial reverse mutation test with a semi-refined cassia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

16-1-2019

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Safety and efficacy of 3‐phytase FSF10000 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species

Published on: Tue, 15 Jan 2019 The additive 3‐phytase FSF10000 is a solid product that contains a 3‐phytase produced by a genetically modified strain of Komagataella phaffii. A liquid formulation of the additive has been previously assessed by the EFSA Panel on Additives and Products of Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and is currently authorised as a feed additive for poultry species. The applicant requested for the use of this new formulation of the additive in chickens for fattening or reared ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

20-11-2018

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Op 20 november zijn de vijf winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties, vanuit het programma Sportinnovator, bekendgemaakt. De innovatieve ideeën voor energiebesparing bij sportaccommodaties hebben groen licht gekregen. Ze ontvangen hiervoor steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om innovatie in de sport te bevorderen. Onderstaande initiatieven krijgen 100.000 euro om het idee in de praktijk door te voeren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.