Senes fix

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Senes fix 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu sennozyd B/g zioła do zaparzania
 • Dawkowanie:
 • 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu sennozyd B/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Senes fix 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu sennozyd B/g zioła do zaparzania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 sasz. 1 g, 5909990029440, OTC; 30 sasz. 1 g, 5909990029457, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • IL-0681/LN
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SENES FIX

25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych w przeliczeniu na sennozyd B/saszetkę,

zioła do zaparzania w saszetkach

Sennae folium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Senes fix i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem

leku Senes fix

Jak przyjmować lek Senes fix

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Senes fix

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Senes fix i w jakim celu się go stosuje

Senes fix jest lekiem roślinnym przeczyszczającym przeznaczonym do krótkotrwałego stosowania w

zaparciach występujących sporadycznie.

Stosowanie przez czas dłuższy niż 1-2 tygodnie wymaga nadzoru lekarza.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub innym

wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem

leku Senes fix

Kiedy nie stosować leku Senes fix

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (liście senesu);

jeśli pacjent ma niedrożność, zwężenie lub atonię (zastój) jelit, choroby zapalne okrężnicy (np.

choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieznanej

przyczynie, zapalenie wyrostka robaczkowego, ciężkie odwodnienie z utratą elektrolitów;

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Senes fix należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku codziennej potrzeby stosowania środków przeczyszczających należy

skonsultować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania środków

przeczyszczających.

Pacjenci przyjmujący glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne, leki powodujące

wydłużenie odcinka QT, moczopędne, adrenokortykosteroidy lub produkty zawierające korzeń

lukrecji przed rozpoczęciem stosowania liścia senesu powinni skonsultować się z lekarzem.

Leku nie należy stosować u osób cierpiących z powodu zaklinowania stolca oraz z

niezdiagnozowanymi, ostrymi lub uporczywymi dolegliwościami ze strony układu

pokarmowego np. bóle brzucha, nudności, wymioty, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lek powinien być stosowany tylko wówczas, jeśli efekt terapeutyczny nie może być osiągnięty

poprzez zmianę diety lub stosowanie środków pęczniejących powodujących zmiękczenie stolca.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek stosowanie leków zawierających liście senesu

może spowodować zaburzenia równowagi elektrolitów.

W przypadku stosowania liści senesu u osób nietrzymających stolca, odzież lub środki higieny

osobistej powinny być zmieniane dużo częściej w celu ograniczenia kontaktu skóry z fekaliami.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Senes fix a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na zawartość antranoidów długotrwałe stosowanie (nadużywanie) leku może spowodować

utratę jonów potasowych i prowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych oraz interakcji

z lekami przeciwarytmicznymi, lekami wpływającymi na rytm zatokowy (np. chinidyna) oraz

wpływającymi na wydłużenie odcinka QT. Jednoczesne stosowanie leków moczopędnych,

adrenokortykosteroidów i korzenia lukrecji może nasilać zaburzenia równowagi elektrolitów.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży.

Nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy.

3.

Jak przyjmować lek Senes fix

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Maksymalna dawka dobowa glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to dawka

równoważna 1 saszetce leku (około 200 ml naparu). Właściwą dawką indywidualną jest najniższa

dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli, pacjenci w podeszłym wieku

1 saszetkę (1 g) zalać szklanką (około 200 ml) gorącej wody i naparzać pod przykryciem przez około

10 min. Pić raz dziennie od około ½ do całej szklanki ciepłego naparu wieczorem przed snem.

Wypróżnienie następuje zazwyczaj po upływie 8-12 godzin.

Zwykle wystarczające jest stosowanie leku od 2 do 3 razy w tygodniu.

Stosować zawsze świeżo przygotowany napar.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Senes fix

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana głównymi objawami są silny ból brzucha

i ciężka biegunka. W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie i skontaktować się

z lekarzem. Stosować środki uzupełniające poziom wody i elektrolitów (płyny zawierające w swoim

składzie m.in. jony sodu, potasu, chloru).

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek leków zawierających antranoidy może prowadzić do

wystąpienia toksycznego zapalenia wątroby.

Pominięcie przyjęcia leku Senes fix

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka).

Stosowanie liści może powodować bóle i skurcze w obrębie jamy brzusznej oraz biegunkę,

w szczególności u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Takie objawy mogą być często wynikiem

indywidualnego przedawkowania leku i w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej oraz

prowadzić do wystąpienia białkomoczu i krwiomoczu. Ponadto, przewlekłe stosowanie leku może

spowodować odwracalne zmiany pigmentacyjne w błonie śluzowej jelita grubego (

pseudomelanosis

coli

), które zazwyczaj ustępuje po zaprzestaniu przyjmowania leku. Przyjmowanie leku może

prowadzić do zmiany zabarwienia moczu (żółte lub czerwono-brązowe w zależności od pH moczu),

jednak objaw ten nie ma istotnego znaczenia klinicznego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Senes fix

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła,

wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień

podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Senes fix

Substancją czynną leku jest liść senesu. Każda saszetka zawiera 1 g wysuszonych liści senesu

otrzymywanych z różnych gatunków

Cassia senna

L. (

C. acutifolia

Delile) lub

Cassia

angustifolia

Vahl,

folium

(liść senesu).

Każda saszetka zawiera 1 g liści senesu, co odpowiada 25-30 mg glikozydów hydroksyantracenowych

w przeliczeniu na sennozyd B.

Jak wygląda lek Senes fix i co zawiera opakowanie

Saszetka z włókniny termozgrzewalnej filtracyjnej w pudełku tekturowym pokrytym folią.

Zawartość opakowania: 20 lub 30 saszetek po 1 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

„Herbapol-Lublin” S.A.,

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Podmiot odpowiedzialny:

„Herbapol-Lublin” S.A.,

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Wytwórca:

„Herbapol-Lublin” S.A.,

Oddział w Białymstoku,

ul. Składowa 3, 15-399 Białystok

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

11-10-2018

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

The batteries in the solar-powered light fixtures can overheat and cause the light fixture's housing to melt, posing a fire hazard.

Health Canada

2-10-2018

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

The distance between the top surface of the lowest fixed side and the top surface of the mattress support is lower than what is required by law, posing a fall hazard.

Health Canada

26-9-2018

IKEA Canada recalls CALYPSO Ceiling Lamps

IKEA Canada recalls CALYPSO Ceiling Lamps

The glass shade affixed to the ceiling lamp fixture may fall, posing an injury hazard to consumers.

Health Canada

30-8-2018

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

The product may ignite if the fluorescent lighting tube is not installed correctly, posing fire and burn hazards.

Health Canada

28-11-2018

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Zeffix (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8044 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/242/T/73

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety