Senes

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Senes 28 mg sennozydów/sasz. zioła do zaparzania w saszetkach
 • Dawkowanie:
 • 28 mg sennozydów/sasz.
 • Forma farmaceutyczna:
 • zioła do zaparzania w saszetkach
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Senes 28 mg sennozydów/sasz. zioła do zaparzania w saszetkach
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 sasz. 1,1 g, 5909990372614, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03726
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SENES

28 mg sennozydów/saszetkę, zioła do zaparzania w saszetkach

Sennae folium + Sennae fructus angustifoliae

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli

upływie

nastąpiła

poprawa

pacjent

czuje

się

gorzej,

należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Senes i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Senes

Jak stosować lek Senes

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Senes

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Senes i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek przeczyszczający, do wewnętrznego stosowania w postaci naparu do picia.

Produkt leczniczy przeznaczony jest do krótkotrwałej terapii zaparć.

Produkt

leczniczy

roślinny

stosowany

tradycyjnie

wymienionych

wskazaniach,

wynikających

wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Senes

Kiedy nie stosować leku Senes:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne

- w przypadkach ostrych lub przewlekłych, nie zdiagnozowanych dolegliwościach w jamie brzusznej

- w przypadku niedrożności i zwężenia jelit

- w stanach zapalnych jelita grubego (np. wrzodziejącym zapalaniu okrężnicy, chorobie

Leśniowskiego-Cronha), zapaleniu wyrostka robaczkowego

- w stanach silnego odwodnienia i utraty elektrolitów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Senes należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub pielęgniarką.

Przewlekłe stosowanie może pogorszyć objawy zaparcia z powodu osłabienia perystaltyki jelit.

Nie zaleca się stosowania produktu dłużej niż 7-10 dni. Stosować tylko wówczas, gdy zmiana diety

lub stosowanie środków łagodnie przeczyszczających (pęczniejących) nie daje pożądanych efektów.

Jeżeli w ciągu 2-3 dni nie nastąpi działanie przeczyszczające należy skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie produktu może powodować wraz z biegunką utratę elektrolitów, co może stać się

przyczyną

zaburzeń

wodno-elektrolitowych

łącznie

obniżeniem

poziomu

potasu,

może

powodować zaburzenia pracy serca i mięśni.

Długotrwałe stosowanie może powodować białkomocz i krwiomocz oraz odkładanie pigmentów

w błonie śluzowej jelita, które jest nieszkodliwe i zwykle zanika.

Dzieci

Ze względu na brak dostępnych danych stosowanie leku u dzieci poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Lek Senes a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Łączne stosowanie z innymi lekami obniżającymi poziom potasu (np. diuretykami tiazydowymi,

kortykosterydami i korzeniem lukrecji) może nasilać zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Senes nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Senes

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty lub pielęgniarki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Senes jest za mocne lub za słabe, dalsze przyjmowanie leku

należy skonsultować z lekarzem.

Dawkowanie

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody, pozostawić na 10 min. pod przykryciem. Wypić ciepłe

wieczorem, przed snem. Działanie przeczyszczające występuje zwykle po upływie 6 -10 godzin

przyjęcia

leku. Zaleca

się przyjmowanie

1/2 lub 2/3 szklanki

naparu

uzyskania

efektu

terapeutycznego.

należy

przekraczać

dawki

maksymalnej,

którą

stanowi

szklanka

naparu

przygotowana z jednej saszetki. Nie zaleca się stosowania produktu dłużej niż 7-10 dni.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak dostępnych danych stosowanie leku u dzieci poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Senes

Objawami przedawkowania są skurcze w jamie brzusznej i ostra biegunka powodująca obniżenie

poziomu wody i elektrolitów.

Pominięcie zastosowania leku Senes

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Senes

W razie jakichkolwiek dalszych watpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA

oraz częstością występowania: częstość nieznana ( nie może być określona na podstawie dostępnych

danych).

Zaburzenia żołądka i jelit: Częstość nieznana: Zaburzenia mogą się pojawić szczególnie u pacjentów z

nadwrażliwością jelita grubego.

- skurcze w jamie brzusznej

- bóle w jamie brzusznej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Częstość nieznana. Zabarwienie moczu spowodowane przez

metabolity antranoidów – bez znaczenia klinicznego

- żółte zabarwienie moczu

- czerwono-brązowe zabarwienie moczu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Senes

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „termin

ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę,

usunąć

leki,

których

się

już

używa.

Takie

postępowanie

pomoże

chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Senes

Substancjami czynnymi leku są liść senesu (Sennae folium ) i owoc senesu (Sennae fructus

angustifoliae).

Jak wygląda lek Senes i co zawiera opakowanie

Senes to lek w formie saszetek z bibuły termozgrzewalnej do jednorazowego zaparzania.

Lek jest dostępny w opakowaniu zawierającym 30 saszetek po 1,1 g.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Elanda Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych Negril Beta Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. j.

97-340 Rozprza, ul. Sportowa 9

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.06.2018