Selgres

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Selgres 5 mg tabletki powlekane
 • Dawkowanie:
 • 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki powlekane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Selgres 5 mg tabletki powlekane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990404315, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 04043
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Selgres, 5 mg, tabletki powlekane

Selegilini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest Selgres i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Selgres

Jak stosować Selgres

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Selgres

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Selgres i w jakim celu się go stosuje

Selgres należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy typu B.

Wybiórczo zmniejsza aktywność jednego z enzymów znajdujących się w mózgu

(monoaminooksydazy typu B), który odpowiedzialny jest za rozkładanie dopaminy. W wyniku

działania leku dochodzi do zwiększenia ilości i wydłużenia czasu działania dopaminy w mózgu, a

dzięki temu również do nasilenia i wydłużenia działania leków zawierających lewodopę, stosowanych

w leczeniu choroby Parkinsona (pozwala to na zmniejszenie dawek lewodopy średnio o około 30%).

Lek Selgres stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona i objawowego parkinsonizmu –

we wczesnej fazie jako jedyny lek, w fazach późniejszych w skojarzeniu z lewodopą lub lewodopą

i karbidopą.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Selgres

Kiedy nie stosować Selgres

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

w skojarzeniu z: selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) (np.

fluoksetyna), inhibitorami zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny (SNRI)

(wenlafaksyna), trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, sympatykomimetykami,

inhibitorami monoaminooksydazy (np. linezolid) i z opioidami (petydyna). Patrz punkt „Selgres

a inne leki”.

jeśli u pacjenta występuje czynny wrzód dwunastnicy lub żołądka.

Jeśli selegilina jest przepisana w z lewodopą, należy uwzględnić przeciwwskazania dotyczące

lewodopy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, ponieważ może

to spowodować niedociśnienie (aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia należy

wstawać powoli);

Selegilina wzmaga działanie lewodopy, dlatego działania niepożądane lewodopy mogą być

bardziej nasilone, szczególnie u pacjentów, którzy stosują duże dawki lewodopy. U tych

pacjentów leczenie będzie prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego. Dodanie

selegiliny do leczenia lewodopą może powodować powstawanie ruchów mimowolnych i (lub)

pobudzenie. Te działania niepożądane znikają po zmniejszeniu dawek lewodopy (jednoczesne

stosowanie z selegiliną umożliwia zmniejszenie dawek lewodopy do około 30%);

Jeśli selegilina jest stosowana w dawce większej niż zalecana (10 mg), może stracić swoje

właściwości selektywnego inhibitora MAO-B i tym samym zwiększać ryzyko nadciśnienia;

Szczególnie ostrożnie należy stosować lek Selgres u pacjentów z chwiejnym nadciśnieniem,

zaburzeniami rytmu serca, ciężką dławicą piersiową, psychozą lub wcześniej występującymi

wrzodami trawiennymi, ponieważ podczas leczenia może wystąpić nasilenie tych chorób;

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących inhibitory MAO, w tym

selegilinę, podczas znieczulenia ogólnego w trakcie zabiegów chirurgicznych, ponieważ

selegilina może nasilać działanie leków stosowanych do znieczulenia ogólnego na ośrodkowy

układ nerwowy. Zgłaszano przemijającą niewydolność oddechową i niewydolność krążenia,

niedociśnienie i śpiączkę.

Zaleca się ostrożność w przypadku przyjmowania selegiliny z innymi substancjami i lekami

działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Należy unikać równoczesnego spożywania alkoholu.

Selgres a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez

recepty.

Sympatykomimetyki

Z powodu ryzyka nadciśnienia równoczesne podawanie selegiliny i sympatykomimetyków jest

przeciwwskazane.

Narkotyczne leki przeciwbólowe

Równoczesne podawanie selegiliny oraz petydyny jest przeciwwskazane.

Nie należy jednocześnie stosować selegiliny i narkotycznych leków przeciwbólowych (w tym

petydyny i meperydyny), z powodu ryzyka wystąpienia niedociśnienia lub nadciśnienia tętniczego

oraz zaburzeń oddychania, śpiączki, drgawek, bardzo wysokiej gorączki, zapaści naczyniowej, a

nawet śmierci.

Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i inhibitory zwrotnego wychwytu

noradrenaliny i serotoniny

Równoczesne podawanie selegiliny i leków SSRI (np. fluoksetyna) lub leków jest przeciwwskazane

ze względu na ryzyko wystąpienia splątania, łagodnych stanów maniakalnych, halucynacji i epizodów

maniakalnych, pobudzenia, hiperrefleksji, niezborności, dreszczy, drżenia, drgawek, w tym drgawek

klonicznych mięśni, ataksji, nadmiernej potliwości, biegunki, gorączki, nadciśnienia.

Leczenie selegiliną można rozpocząć nie wcześniej niż po 5 tygodniach od odstawienia fluoksetyny,

natomiast leczenie fluoksetyną nie wcześniej niż po 14 dniach od odstawienia selegiliny.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Równoczesne stosowanie selegiliny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (m. in.

amitriptyliny i imipraminy) jest przeciwwskazane. U pacjentów przyjmujących jednocześnie

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i selegilinę sporadycznie zgłaszano nasilone toksyczne

działanie na ośrodkowy układ nerwowy (zespół serotoninowy), czasem powiązane z nadciśnieniem,

niedociśnieniem i nadmierną potliwością.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 14 dni od

zaprzestania podawania selegiliny.

Inhibitory MAO

Równoczesne podawanie selegiliny i inhibitorów MAO może powodować zaburzenia ośrodkowego

układu nerwowego i układu krążenia.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy może

spowodować wystąpienie znacznego niedociśnienia tętniczego.

Doustne środki antykoncepcyjne

Należy unikać równoczesnego podawania selegiliny i doustnych środków antykoncepcyjnych.

Równoczesne podawanie leków zawierających naparstnicę i (lub) leków przeciwzakrzepowych

powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Selgres z jedzeniem i piciem

Dotychczas nie stwierdzono, by przyjmowanie dużych ilości pokarmów zawierających tyraminę

(m. in. długo dojrzewające sery, bób, drożdże, wędzone i marynowane mięso, drób oraz ryby, wędliny

typu salami, przejrzałe owoce, wino oraz piwo) w trakcie leczenia selegiliną w zalecanych dawkach

powodowało zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (oznacza to, że selegilina nie wywołuje tzw.

„efektu żółtego sera”). Dlatego nie są wymagane żadne ograniczenia dietetyczne.

Jednak w przypadku skojarzenia selegiliny z moklobemidem zalecane są ograniczenia dietetyczne (np.

unikanie pokarmów z dużą zawartością tyraminy, takich jak sery dojrzewające i produkty drożdżowe)

z powodu ryzyka wystąpienia tzw. „efektu żółtego sera”, polegającego na nagłym zwiększeniu

ciśnienia tętniczego krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Selgres w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ponieważ selegilina może powodować zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać

maszyn, jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta takie działanie niepożądane.

Selgres zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Selgres

Ten lek

należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Selgres

,

Dorośli:

Doustnie, zwykle w dawce dobowej 10 mg podawanej jednorazowo (rano) lub w 2 dawkach

podzielonych (5 mg rano i 5 mg wczesnym popołudniem).

Nie należy stosować dawek większych niż 10 mg na dobę.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i lewodopy lub selegiliny i lewodopy z karbidopą pozwala na

zmniejszenie dawek lewodopy średnio o 30% (maksymalnie o 50%).

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Leku Selgres nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek:

Brak danych na temat dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby

lub nerek.

Lek należy stosować ostrożnie u osób z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

lub nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Selgres

Przedawkowanie nie ma konkretnego obrazu klinicznego. Objawy przedawkowania mogą

przypominać objawy obserwowane w przypadku nieselektywnych inhibitorów MAO (zaburzenia

ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia).

Objawy przedawkowania mogą narastać w ciągu 24 godzin i obejmować: pobudzenie, drżenie,

naprzemienne niskie i wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia oddychania lub niewydolność oddechową,

nasilone skurcze mięśni, bardzo wysoką gorączkę, śpiączkę i drgawki.

Nie ma swoistego antidotum i leczenie powinno być objawowe.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Selgres należy bezzwłocznie skontaktować się

z lekarzem.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje:

usuwanie selegiliny z przewodu pokarmowego (prowokowanie wymiotów, płukanie żołądka,

podawanie węgla aktywowanego),

monitorowanie stanu pacjenta (głównie układu sercowo-naczyniowego),

leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Selgres

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak

najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną

dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Selgres

Przerwanie stosowania leku Selgres może doprowadzić do nasilenia choroby, z powodu której jest

stosowany.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane

,

chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób):

zawroty głowy, ból głowy

wolne bicie serca (rzadkoskurcz)

nudności

łagodne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 osób):

zmiany nastroju

łagodne przejściowe zaburzenia snu

szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)

uczucie suchości w ustach

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 osób):

niskie ciśnienie krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej

(niedociśnienie ortostatyczne)

reakcje skórne

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nadmierny popęd płciowy (hiperseksualność)

zatrzymanie moczu

W leczeniu skojarzonym z lewodopą

Ponieważ selegilina wzmaga działanie lewodopy, działania niepożądane lewodopy (niepokój,

hiperkineza, nieprawidłowe ruchy, pobudzenie, splątanie, halucynacje, niedociśnienie ortostatyczne,

zaburzenia rytmu serca) mogą nasilić się w czasie terapii skojarzonej (zwykle lewodopa powinna być

podawana z inhibitorem obwodowej dekarboksylazy). Terapia skojarzona z zastosowaniem

selegiliny może pozwolić na dalsze zmniejszenie dawki lewodopy (nawet o 30%).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 , e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Selgres

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Selgres

Substancją czynną leku jest chlorowodorek selegiliny.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna,

krzemionka koloidalna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: krzemionka koloidalna, hypromeloza, sodu dokuzynian, tytanu dwutlenek (E 171),

żelaza tlenek żółty (E 172), hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, makrogol 6000, talk.

Jak wygląda Selgres i co zawiera opakowanie

Selgres ma postać tabletek powlekanych.

Pakowany jest w blistry z folii Al/PCV w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 50 tabletek powlekanych (2 blistry po 25 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7, Republika Czeska

Wytwórca

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: