SEKUSEPT FORTE

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • SEKUSEPT FORTE
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • SEKUSEPT FORTE
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 104369E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE

1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

1 / 24

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa wyrobu

SEKUSEPT FORTE

Kod wyrobu

104369E

Zastosowanie

substancji/mieszaniny

Preparat do dezynfekcji narzędzi

Rodzaj substancji

Mieszanina

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Informacje odnoszące się do

produktu rozcieńczonego

Brak informacji o roztworze (produkcie rozcieńczonym).

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane

Zastosowania

zidentyfikowane

Wyrób medyczny. Proces zanurzeniowy, zamaczanie.

Zastosowania odradzane

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i

zawodowego.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma

Ecolab sp. z o.o.

ul. Opolska 100

31-323, Kraków Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)

DOK.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego

12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)

Numer telefonu Centrum

Informacji o Zatruciach

(42) 657 99 00,(42) 631 47 67

Data utworzenia/weryfikacji

20.11.2015

Wersja

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Toksyczność ostra, Kategoria 4

H302

Toksyczność ostra, Kategoria 4

H332

Działanie żrące na skórę, Kategoria 1B

H314

Uczulenie układu oddechowego, Kategoria 1

H334

Działanie uczulające na skórę, Kategoria 1

H317

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

2 / 24

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, Kategoria 2

H341

Rakotwórczość, Kategoria 1B

H350

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie

jednorazowe, Kategoria 2

H371

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie

jednorazowe, Kategoria 3, Układ oddechowy

H335

Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego, Kategoria 1

H400

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, Kategoria

H411

Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE)

N; NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA

R21/22

C; PRODUKT ŻRĄCY

R42/43

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy określające

rodzaj zagrożenia

Hasła ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwroty określające

zagrożenia

H302 + H332

Działa szkodliwie po połknięciu lub w

następstwie wdychania

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz

uszkodzenia oczu.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334

Może powodować objawy alergii lub astmy lub

trudności w oddychaniu w następstwie

wdychania.

H335

Może powodować podrażnienie dróg

oddechowych.

H341

Podejrzewa się, że powoduje wady

genetyczne.

H350

Może powodować raka.

H371

Może powodować uszkodzenie narządów.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy

wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki

ostrożności

Zapobieganie:

P201

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi

środkami ostrożności.

P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

P280

Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/

ochronę twarzy.

P284

Stosować indywidualne środki ochrony dróg

oddechowych.

Reagowanie:

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

3 / 24

P303 + P361 + P353

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ

(lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod

strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG

ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i

zapewnić mu warunki do swobodnego

oddychania.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO

OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i

można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

Glioksal

formaldehyd

Etoksylowany alkohol tłuszczowy >5EO

glutaraldehyde

alkohol metylowy

Chlorek benzalkoniowy

2.3 Inne zagrożenia

Nieznane.

SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna

Nr CAS

Nr WE

Nr REACH

Klasyfikacja

(67/548/EWG)

Klasyfikacja

(ROZPORZĄDZENIE (WE)

NR 1272/2008)

Stężenie: [%]

Glioksal

107-22-2

203-474-9

01-2119461733-37

Xi-Xn; R68-

R20-R36/38-

Nota B Toksyczność ostra

Kategoria 4; H332

Drażniące na skórę Kategoria

2; H315

Działanie drażniące na oczy

Kategoria 2; H319

Działanie uczulające na skórę

Kategoria 1; H317

Działanie mutagenne na

komórki rozrodcze Kategoria

2; H341

>= 10 - < 20

formaldehyd

50-00-0

200-001-8

01-2119488953-20

T-Xi-C; R25-

R24-R23-R37-

R34-R43-R45-

Nota B, Nota D Toksyczność

ostra Kategoria 3; H301

Toksyczność ostra Kategoria

3; H331

Toksyczność ostra Kategoria

3; H311

Działanie żrące na skórę

Kategoria 1B; H314

Działanie uczulające na skórę

Kategoria 1; H317

>= 10 - < 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

4 / 24

Działanie mutagenne na

komórki rozrodcze Kategoria

2; H341

Rakotwórczość Kategoria 1B;

H350

Działanie toksyczne na

narządy docelowe - narażenie

jednorazowe Kategoria 3;

H335

Etoksylowany

alkohol tłuszczowy

>5EO

69227-22-1

Xn; R20-R38-

Toksyczność ostra Kategoria

4; H332

Drażniące na skórę Kategoria

2; H315

Poważne uszkodzenie oczu

Kategoria 1; H318

>= 5 - < 10

glutaraldehyde

111-30-8

203-856-5

01-2119455549-26

C-N-T; R23/25-

R34-R42/43-

Toksyczność ostra Kategoria

3; H301

Toksyczność ostra Kategoria

3; H331

Działanie żrące na skórę

Kategoria 1B; H314

Uczulenie układu

oddechowego Kategoria 1;

H334

Działanie uczulające na skórę

Kategoria 1; H317

Toksyczność ostrą dla

środowiska wodnego

Kategoria 1; H400

>= 3 - < 5

alkohol metylowy

67-56-1

200-659-6

F-T; R11-

R23/24/25-

R39/23/24/25

** Substancje ciekłe

łatwopalne Kategoria 2; H225

Toksyczność ostra Kategoria

3; H301

Toksyczność ostra Kategoria

3; H331

Toksyczność ostra Kategoria

3; H311

Działanie toksyczne na

narządy docelowe - narażenie

jednorazowe Kategoria 1;

H370

>= 3 - < 5

Chlorek

benzalkoniowy

68424-85-1

270-325-2

C-N; R22-R34-

Toksyczność ostra Kategoria

4; H302

Działanie żrące na skórę

Kategoria 1B; H314

Poważne uszkodzenie oczu

Kategoria 1; H318

Toksyczność ostrą dla

środowiska wodnego

Kategoria 1; H400

Przewlekła toksyczność dla

środowiska wodnego

Kategoria 1; H410

>= 2.5 - < 3

Sól sodowa kwasu

nitrylotrioctowego

5064-31-3

225-768-6

01-2119519239-36

Xi-Xn; R40-

R22-R36

Toksyczność ostra Kategoria

4; H302

Działanie drażniące na oczy

Kategoria 2; H319

Rakotwórczość Kategoria 2;

H351

>= 0.25 - < 0.5

Substancja NDS :

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

5 / 24

alkohol etylowy

64-17-5

200-578-6

01-2119457610-43

F; R11

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2; H225

>= 5 - < 10

Glikol etylenowy

107-21-1

203-473-3

01-2119456816-28

Xn; R22-

R48/22

Toksyczność ostra Kategoria

4; H302

Działanie toksyczne na

narządy docelowe -

powtarzane narażenie

Kategoria 2; H373

>= 0.5 - < 1

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z

oczami

Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami,

przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są

i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast powiadomić

lekarza.

W przypadku kontaktu ze

skórą

Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 minut.

Jeżeli to możliwe zastosować łagodne mydło. Uprać skażone

ubranie przed ponownym użyciem. Starannie oczyścić obuwie

przed powtórnym użyciem . Natychmiast powiadomić lekarza.

W przypadku połknięcia

Wypłukać usta wodą. NIE prowokować wymiotów. Nieprzytomnej

osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Natychmiast powiadomić

lekarza.

W przypadku wdychania

Wynieść na świeże powietrze. Leczenie objawowe. Uzyskać

pomoc lekarską.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego

postępowania z poszkodowanym

Leczenie

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze

Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

6 / 24

warunków i dla środowiska.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Nieznane.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Specyficzne zagrożenia w

czasie zwalczania pożaru

Zagrożenia pożarowe

Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.

Cofnięcie płomienia możliwe na znacznych odległościach.

Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących

tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko

położonych przestrzeniach.

Niebezpieczne produkty

spalania

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla

Tlenki azotu (NOx)

Tlenki siarki

Tlenki fosforu

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Specjalny sprzęt ochronny

dla strażaków

: Użyć środków ochrony osobistej.

Dalsze informacje

: Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej

usuwać do kanalizacji. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona

woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi

przepisami. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Porada dla osób

nienależących do personelu

udzielającego pomocy

Zapewnić wystarczającą wentylację. Usunąć wszystkie źródła

zapłonu. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do

wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Unikać wdychania,

spożycia i kontaktu ze skórą i oczami. Pracownicy narażeni na

stężenia powyżej wartości dopuszczalnych muszą używać

odpowiednich atestowanych respiratorów. Dopilnowac, by

czyszczenie przeprowadzal wylacznie personel przeszkolony.

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.

Porada dla osób

udzielających pomocy

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna,

zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów

właściwych i nieodpowiednich.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w

zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub

gruntowymi.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania

skażenia

Metody oczyszczania

Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to

bezpieczne.Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.Zebrać

wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

7 / 24

okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji

zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji

13).Ślady spłukać wodą.W przypadku dużego rozlania, odgrodzić

rozlany materiał lub zanieczyszczony rozlaniem materiał

absorbujący w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się do

dróg wodnych.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące

bezpiecznego posługiwania

się

Nie spożywać. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.

Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji. Trzymać z dala

od ognia, iskier i gorących powierzchni. Przedsiewziąć niezbędne

działania przeciwko elektryczności statycznej (co mogłoby

spowodować zapłon oparów organicznych). Dokładnie umyć ręce

użyciu.

Środki higieny

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.

Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po

użyciu. Zapewnić odpowiednie urządzenia do szybkiego

obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w razie kontaktu

lub zagrożenia rozbryzgiem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich

wzajemnych niezgodności

Wymagania względem

pomieszczeń i pojemników

magazynowych

Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Nie

przechowywać razem z czynnikami utleniającymi. Chronić przed

dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Temperatura

magazynowania

0 °C do 25 °C

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Specyficzne zastosowania

Wyrób medyczny. Proces zanurzeniowy, zamaczanie.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Granice narażenia zawodowego

Składniki

Nr CAS

Typ wartości

(Droga narażenia)

Parametry dotyczące

kontroli

Podstawa

formaldehyd

50-00-0

0.5 mg/m3

PL NDS

NDSch

1 mg/m3

PL NDS

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

8 / 24

alkohol etylowy

64-17-5

1,900 mg/m3

PL NDS

glutaraldehyde

111-30-8

0.4 mg/m3

PL NDS

NDSch

0.6 mg/m3

PL NDS

alkohol metylowy

67-56-1

100 mg/m3

PL NDS

NDSch

300 mg/m3

PL NDS

Glikol etylenowy

107-21-1

15 mg/m3

PL NDS

NDSch

50 mg/m3

PL NDS

DNEL

formaldehyd

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe

Wartość: 1 mg/m3

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 240 mg/cm2

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 9 ppm

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 3700 mg/cm2

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 0.5 mg/m3

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 102 mg/cm2

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 3.2 ppm

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Połknięcie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 4.1 mg/m3

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 1200 mg/cm2

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 0.1 ppm

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

9 / 24

methanol

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki układowe

Wartość: 40 mg/cm2

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki układowe

Wartość: 260 mg/m3

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe

Wartość: 260 mg/m3

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 40 mg/cm2

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 260 mg/m3

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 260 mg/m3

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki układowe

Wartość: 8 mg/cm2

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki układowe

Wartość: 50 mg/m3

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Połknięcie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki układowe

Wartość: 8 ppm

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe

Wartość: 50 mg/m3

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Skórnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 8 mg/cm2

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 50 mg/m3

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

10 / 24

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Połknięcie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 8 ppm

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe

Wartość: 50 mg/m3

Glikol etylenowy

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Kontakt przez skórę

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 106 mg/cm2

Zaprzestać używania: Pracownicy

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 35 mg/m3

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Kontakt przez skórę

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 53 mg/cm2

Zaprzestać używania: Konsumenci

Droga narażenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe

Wartość: 7 mg/m3

PNEC

formaldehyd

Woda słodka

Wartość: 0.47 mg/l

Woda morska

Wartość: 0.47 mg/l

Stosowanie okresowe/uwolnienie

Wartość: 4.7 mg/l

Osad wody słodkiej

Wartość: 2.44 mg/kg

Osad morski

Wartość: 2.44 mg/kg

Instalacja oczyszczania ścieków

Wartość: 0.19 mg/l

Gleba

Wartość: 0.21 mg/kg

methanol

Woda słodka

Wartość: 154 mg/l

Woda morska

Wartość: 15.4 mg/l

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

11 / 24

Stosowanie okresowe/uwolnienie

Wartość: 1540 mg/l

Osad

Wartość: 570.4 mg/kg

Gleba

Wartość: 23.5 mg/kg

Instalacja oczyszczania ścieków

Wartość: 100 mg/l

Glikol etylenowy

Woda słodka

Wartość: 10 mg/l

Woda morska

Wartość: 1 mg/l

Woda

Wartość: 10 mg/l

Osad wody słodkiej

Wartość: 20.9 mg/kg

Woda

Wartość: 1995.5 mg/l

Gleba

Wartość: 1.53 mg/kg

8.2 Kontrola narażenia

Odpowienie techniczne środki kontroli

Środki techniczne

System efektywnej wentylacji wyciągowej. Utrzymywać stężenia w

powietrzu poniżej NDS i NDSCh.

Indywidualne środki ochrony

Środki higieny

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.

Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po

użyciu. Zapewnić odpowiednie urządzenia do szybkiego

obmywania lub przemywania oczu i całego ciała w razie kontaktu

lub zagrożenia rozbryzgiem.

Ochrona oczu lub twarzy (EN

166)

Gogle ochronne

Osłona twarzy

Ochrona rąk (EN 374)

Zalecana zapobiegawcza ochrona skóry

Rękawice

Kauczuk nitrylowy

kauczuk butylowy

Czas przebicia: 1 - 4 godziny

Skonsultuj się z producentem środków ochrony indywidualnej w

celu uzyskania informacji o zalecanej grubości materiału rękawic

(w zależności od rodzaju rękawic i ich przeznaczenia).

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

12 / 24

Rękawice powinny być wyrzucone i wymienione przy

jakichkolwiek oznakach chemicznego przebicia.

Ochrona skóry i ciała (EN

14605)

Środki ochrony osobistej obejmujące: odpowiednie rękawice

ochronne, gogle ochronne i ubranie ochronne

Ochrona dróg oddechowych

(EN 143, 14387)

Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Kontrola narażenia środowiska

Porady ogólne

: Należy rozważyć odgrodzenie zbiorników służących do

przechowywania.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

: ciecz

Barwa

: jasno zielony

Zapach

: Substancje dezynfekujące

3.0, 100 %

Temperatura zapłonu

52 °C zamknięty tygiel, Nie podtrzymuje palenia.

Próg zapachu

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Temperatura

topnienia/krzepnięcia

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Początkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Szybkość parowania

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Palność (ciała stałego,

gazu)

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Górna granica

wybuchowości

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Dolna granica

wybuchowości

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Prężność par

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Względna gęstość oparów

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Gęstość względna

1.11

Rozpuszczalność w wodzie

rozpuszczalny

Rozpuszczalność w innych

rozpuszczalnikach

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Współczynnik podziału: n-

oktanol/woda

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Temperatura samozapłonu

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Rozkład termiczny

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Lepkość kinematyczna

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

13 / 24

Właściwości wybuchowe

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

Właściwości utleniające

Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako

utleniająca.

9.2 Inne informacje

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilność chemiczna

Trwały w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.4 Warunki, których należy unikać

Ciepło, ogień i iskry.

10.5 Materiały niezgodne

Nieznane.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla

Tlenki azotu (NOx)

Tlenki siarki

Tlenki fosforu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące

prawdopodobnych dróg

narażenia

Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt przez skórę

Toksyczność

Toksyczność ostra - droga

pokarmowa

: Oszacowana toksyczność ostra : 573.88 mg/kg

Toksyczność ostra - przez

drogi oddechowe

: 4 h Oszacowana toksyczność ostra : 2.31 mg/l

4 h Oszacowana toksyczność ostra : 2.37 mg/l

Toksyczność ostra - po

: Oszacowana toksyczność ostra : > 2,000 mg/kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

14 / 24

naniesieniu na skórę

Oszacowana toksyczność ostra : > 2,000 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na

skórę

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na

oczy

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie uczulające na drogi

oddechowe lub skórę

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Rakotwórczość

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Skutki dla rozrodczości

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie mutagenne na

komórki rozrodcze

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Teratogenność

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie jednorazowe

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na

narządy docelowe –

narażenie powtarzane

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Toksyczność przy wdychaniu

: Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Składniki

Toksyczność ostra - droga

pokarmowa

: Glioksal

LD50 Szczur: 3,300 mg/kg

Etoksylowany alkohol tłuszczowy >5EO

LD50 Szczur: > 2,000 mg/kg

glutaraldehyde

LD50 Szczur: 150 mg/kg

Chlorek benzalkoniowy

LD50 Szczur: 344 mg/kg

Sól sodowa kwasu nitrylotrioctowego

LD50 Szczur: 2,220 mg/kg

alkohol etylowy

LD50 Szczur: 10,470 mg/kg

Składniki

Toksyczność ostra - przez

drogi oddechowe

: Glioksal

4 h LC50 Szczur: 2.44 mg/l

Etoksylowany alkohol tłuszczowy >5EO

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

15 / 24

4 h LC50 Szczur: 3.5 mg/l

glutaraldehyde

4 h LC50 Szczur: > 0.5 mg/l

alkohol etylowy

4 h LC50 Szczur: 117 mg/l

Składniki

Toksyczność ostra - po

naniesieniu na skórę

: Etoksylowany alkohol tłuszczowy >5EO

LD50 Królik: > 2,000 mg/kg

Chlorek benzalkoniowy

LD50 Królik: 3,340 mg/kg

alkohol etylowy

LD50 Królik: > 15,800 mg/kg

Glikol etylenowy

LD50 Królik: 10,600 mg/kg

Potencjalne skutki zdrowotne

Oczy

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Skóra

Powoduje poważne oparzenia skóry. Może powodować alergiczną

reakcję skórną. Może powodować drętwienie, osłabienie,

pulsujący ból w brzuchu i/lub w kończynach oraz ślepotę.

Powoduje poważne oparzenia skóry. Może powodować alergiczną

reakcję skórną.

Połknięcie

Powoduje oparzenia dróg pokarmowych. Może powodować

drętwienie, osłabienie, pulsujący ból w brzuchu i/lub w

kończynach oraz ślepotę.

W przypadku połknięcia może powodować ślepotę. Powoduje

oparzenia dróg pokarmowych.

Wdychanie

Może powodować alergiczną reakcję dróg oddechowych. Może

powodować podrażnienie układu oddechowego. Może

powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc. Wysokie stężenia

oparów mogą powodować bóle głowy, zawroty, senność i mdłości,

a także utratę przytomności. Może powodować drętwienie,

osłabienie, pulsujący ból w brzuchu i/lub w kończynach oraz

ślepotę.

Może powodować alergiczną reakcję dróg oddechowych. Może

powodować podrażnienie układu oddechowego. Może

powodować podrażnienie nosa, gardła i płuc.

Narażenie długotrwałe

Może powodować raka. Może powodować uszkodzenie

narządów. Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

Doświadczenie z narażeniem człowieka

Kontakt z oczami

Zaczerwienienie, Ból, Nadżerki

Kontakt przez skórę

Zaczerwienienie, Ból, Podrażnienie, Nadżerki, Reakcje alergiczne

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

16 / 24

Połknięcie

Nadżerki, Ból brzucha

Wdychanie

Podrażnienie dróg oddechowych, Kaszel, Może powodować

objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w

następstwie wdychania.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Ekotoksyczność

Skutki środowiskowe

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.

Wyrób

Toksyczność dla ryb

: Brak dostępnych danych

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

: Brak dostępnych danych

Toksyczność dla alg

: Brak dostępnych danych

Składniki

Toksyczność dla ryb

: Glioksal

96 h LC50: 215 mg/l

Etoksylowany alkohol tłuszczowy >5EO

96 h LC50 Ryby: 5 mg/l

alkohol metylowy

96 h LC50: 15,400 mg/l

Sól sodowa kwasu nitrylotrioctowego

96 h LC50 Ryby: 114 mg/l

alkohol etylowy

96 h LC50 Ryby: 11,000 mg/l

Glikol etylenowy

96 h LC50: 72,860 mg/l

Składniki

Toksyczność dla dafnii i

innych bezkręgowców

wodnych.

: formaldehyd

48 h EC50: 5.8 mg/l

glutaraldehyde

48 h EC50 Daphnia (Rozwielitka): 0.35 mg/l

alkohol metylowy

48 h EC50: > 10,000 mg/l

Chlorek benzalkoniowy

48 h EC50: 0.016 mg/l

Glikol etylenowy

48 h EC50: > 100 mg/l

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

17 / 24

Składniki

Toksyczność dla alg

: formaldehyd

72 h EC50: 3.48 mg/l

alkohol metylowy

72 h EC50: 22,000 mg/l

Glikol etylenowy

96 h EC50: 6,500 mg/l

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Wyrób

Biodegradowalność

: Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są

biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w

sprawie detergentów 648/2004/WE.

Składniki

Biodegradowalność

Glioksal

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

formaldehyd

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Etoksylowany alkohol tłuszczowy >5EO

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

glutaraldehyde

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

alkohol metylowy

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Chlorek benzalkoniowy

Wynik: Ulega biodegradacji

alkohol etylowy

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

Glikol etylenowy

Wynik: Łatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyrób

Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych

albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo

bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na

poziomie 0,1% bądź powyżej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

18 / 24

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadów i odpadów

niebezpiecznych.Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w

uzgodnieniu z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Wyrób

: Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub

kanalizacyjnej oraz gleby. Tam gdzie to możliwe stosować raczej

wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli

ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie

do lokalnych przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich

zakładach przerobu odpadów.

Zanieczyszczone

opakowanie

: Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny

być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do

recyklingu lub usunięcia. Nie używać ponownie pustych

pojemników. Likwidować zgodnie z przepisąmi lokalnymi,

stanowymi i federalnymi.

Europejski Katalog Odpadów

: 200129* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Nadawca/załadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie, nalepki i znaki

ostrzegawcze są zgodne z wybranym środkiem transportu.

Transport lądowy (ADR/ADN/RID)

14.1 Numer UN (numer ONZ)

2924

14.2 Prawidłowa nazwa

przewozowa UN

MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, ŻRĄCY, I.N.O.

(Formaldehyd, Aldehyd glutarowy, czwartorzędowy związek

amoniowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie

3 (8)

14.4 Grupa Pakowania

14.5 Zagrożenia dla

środowiska

14.6 Szczególne środki

ostrożności dla użytkowników

Żaden

Transport lotniczy (IATA)

14.1 Numer UN (numer ONZ)

2924

14.2 Prawidłowa nazwa

przewozowa UN

Flammable liquid, corrosive, n.o.s.

(Formaldehyd, Aldehyd glutarowy, czwartorzędowy związek

amoniowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie

3 (8)

14.4 Grupa Pakowania

14.5 Zagrożenia dla

środowiska

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

19 / 24

14.6 Szczególne środki

ostrożności dla użytkowników

Żaden

Transport morski

(IMDG/IMO)

14.1 Numer UN (numer ONZ)

2924

14.2 Prawidłowa nazwa

przewozowa UN

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Formaldehyd, Aldehyd glutarowy, czwartorzędowy związek

amoniowy)

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie

3 (8)

14.4 Grupa Pakowania

14.5 Zagrożenia dla

środowiska

14.6 Szczególne środki

ostrożności dla użytkowników

Żaden

14.7 Transport luzem

zgodnie z załącznikiem II do

konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne

dla substancji i mieszaniny

zgodnie z Rozporządzeniem

(WE) nr 648/2004

Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie detergentów

5 % lub więcej ale mniej niż 15 %: Niejonowe środki

powierzchniowo czynne

mniej niż 5 %: Kationowe środki powierzchniowo czynne, NTA

(kwas nitrylotrójoctowy) i jego sole

Zawiera: Substancje dezynfekujące, Kompozycje zapachowe

Środki konserwujące:

Glioksal

formaldehyd

glutaraldehyde

Przepisy krajowe

Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych

pracowników.

Inne przepisy

-Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i

ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322).

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i

uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008).

-Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia

2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5.09.2009).

-Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny,

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

20 / 24

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie

chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji

(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i

2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późniejszymi

zmianami).

-Rozporządzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

(REACH).

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w

sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i

ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018)..

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony

indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

-Rozporządzenie MPiPS z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 0, poz.

817 wraz z późn. zmianami).

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w

sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w

środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z

występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U.

z 2005 r. nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.

-Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych (Dz. U. nr 0, poz. 888 z późn. zm.).

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 0, poz. 1923).

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w

sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego

przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37, poz. 339 z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367).

-Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie

wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej

dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30

września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w

sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i

mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z

2012, poz. 445).

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w

sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin

niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia

utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem

ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012, poz. 688).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Produkt zawiera substancje, dla których ocena bezpieczeństwa chemicznego jest w dalszym

ciągu wymagana.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

21 / 24

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Pełny tekst Zwrotów R

Produkt wysoce łatwo palny.

Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe.

Działa szkodliwie po połknięciu.

Działa toksycznie przez drogi - oddechowe.

R23/24/25

Działa toksycznie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po

połknię

R23/25

Działa toksycznie przez drogi - oddechowe i po połknięciu.

Działa toksycznie w kontakcie ze - skórą.

Działa toksycznie po połknieciu

Powoduje oparzenia.

Działa drażniąco na oczy.

R36/38

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

Działa drażniąco na skórę.

R39/23/24/25

Działa toksycznie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po

połknięciu; zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych

zmian w - stanie zdrowia.

Ograniczone dowody działania - rakotwórczego.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R42/43

Może powodować uczulenie w - następstwie narażenia droga

odddechową - i w kontakcie ze skórą.

Może powodować uczulenie w - kontaktcie ze skórą.

Może powodować raka.

Może powodować dziedziczne wady - genetyczne.

R48/22

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w

- następstwie długotrwałego narażenia.

Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.

Możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Pełny tekst Zwrotów H

H225

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H301

Działa toksycznie po połknięciu.

H302

Działa szkodliwie po połknięciu.

H311

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319

Działa drażniąco na oczy.

H331

Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H332

Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu

w następstwie wdychania.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H341

Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

H350

Może powodować raka.

H351

Podejrzewa się, że powoduje raka.

H370

Powoduje uszkodzenie narządów.

H373

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub

narażenie powtarzane.

H400

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

22 / 24

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki.

Pełny tekst innych skrótów

(Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; ADN - Europejska umowa dotycząca

międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR -

Umowa

europejska

dotycząca

międzynarodowego

przewozu

towarów

niebezpiecznych

transportem drogowym; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa

ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008;

DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów;

EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx -

Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ErCx - Stężenie

związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; IARC -

Międzynarodowa

Agencja

Badań

Rakiem;

IATA

Międzynarodowe

Stowarzyszenie

Transportu Lotniczego; IBC

- Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania

statków do

przewozu

niebezpiecznych

chemikaliów

luzem;

IC50

Połowa

maksymalnego

stężenia

inhibitującego;

ICAO

Międzynarodowa

Organizacja

Lotnictwa

Cywilnego;

IMDG

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja

Morska;

Międzynarodowa

Organizacja

Normalizacyjna;

LC50

Stężenie

substancji

toksycznej powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50

- Dawka

potrzebna

spowodowania

śmierci

populacji

testowej

(średnia

dawka

śmiertelna);

MARPOL - Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki;

n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów

stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego

efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; OECD

Organizacja

Współpracy

Gospodarczej

Rozwoju;

OPPTS

Biuro

Bezpieczeństwa

Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do

bioakumulacji i toksyczna; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i

Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID

- Przepisy

dotyczące

międzynarodowego

przewozu

towarów

niebezpiecznych

koleją;

SADT

Samoprzyspieszająca

temperatura

rozkładu;

Karta

Charakterystyki

Bezpieczeństwa

Materiału; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; UN - Narody Zjednoczone;

vPvB

- Bardzo trwały

wykazujący dużą

zdolność do bioakumulacji; DSL

- Krajowa

lista

substancji (Kanada); KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; TSCA - Ustawa

kontroli

substancji

toksycznych

(Stany

Zjednoczone);

AICS

Australijski

spis

substancji

chemicznych; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; ENCS - Istniejące i

nowe substancje chemiczne (Japonia); ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu

(Japonia); PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; NZIoC - Nowozelandzki

spis chemikaliów; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; CMR - Karcynogen, mutagen

lub środek toksyczny reprodukcyjnie; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna

Opracowanie

Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1

tysiąc. 0,1 = 1 dziesiętna i 0,001 = 1 tysięczna.

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepisów i zdrowia

wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki

Substancji Niebezpiecznej.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z

poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja

opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania,

przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być

traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych

zastosowań materiału i może nie być ważna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi

materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

23 / 24

ZAŁĄCZNIK: SCENARIUSZE NARAŻENIA

DPD+ substancje:

Następujące substancje są głównymi substancjami wpływającymi na scenariusz narażenia

mieszaniny zgodnie z regułą DPD:

Droga

Substancja

Nr CAS

Nr EINECS

CMR, kategorie 1 id 2

formaldehyd

50-00-0

200-001-8

Działanie uczulające na

drogi oddechowe

glutaraldehyde

111-30-8

203-856-5

Połknięcie

formaldehyd

50-00-0

200-001-8

Wdychanie

alkohol metylowy

67-56-1

200-659-6

Skórnie

formaldehyd

50-00-0

200-001-8

Oczy

glutaraldehyde

111-30-8

203-856-5

środowisko wodne

Chlorek benzalkoniowy

68424-85-1

270-325-2

Właściwości fizyczne DPD+ substancje:

Substancja

Prężność par

Rozpuszczalność

w wodzie

Pow

Masa molowa

formaldehyd

100 Pa

30.02 g/mol

alkohol metylowy

16,927 Pa

32.05 g/mol

Chlorek benzalkoniowy

< 0.0000001 hPa

403 g/l

Aby obliczyć, czy Państwa warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem są bezpieczne należy

obliczyć współczynnik ryzyka z następującej strony internetowej:

www.ecetoc.org/tra

Zwięzły tytuł scenariusza

narażenia

Wyrób medyczny. Proces zanurzeniowy, zamaczanie.

Deskryptory Zastosowań

Główne grupy użytkowników

Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja,

szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło)

Sektory zastosowania

końcowego

SU22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna

(administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło)

Kategorie procesu

PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez

zamaczanie lub zalewanie

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

SEKUSEPT FORTE

104369E

24 / 24

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/

rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach

nie przeznaczonych do tego celu

Kategorie Produktu

PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na

rozpuszczalnikach)

Kategorie uwalniania do

środowiska

ERC8a: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach,

substancji pomocniczych w systemach otwartych

26-9-2018

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Elanco GmbH)

FORTEKOR PLUS (Active substance: pimobendan / benazepril) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6321 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2804/T/11

Europe -DG Health and Food Safety