Sedam 3

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sedam 3 3 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 3 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sedam 3 3 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990877713, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08777
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

UR.DZL.ZLN.4020.9733,9769.2013

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sedam 3, 3 mg, tabletki

Sedam 6, 6 mg, tabletki

Bromazepamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Sedam i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sedam

Jak stosować lek Sedam

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sedam

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sedam i w jakim celu się go stosuje

Sedam zawiera substancję czynną bromazepam - lek psychotropowy z grupy pochodnych

benzodiazepiny. W małych dawkach zmniejsza napięcie nerwowe, pobudzenie i lęk oraz działa

łagodnie nasennie. W dużych dawkach działa uspokajająco i zmniejsza napięcie mięśni. Bromazepam

ma działanie przeciwdrgawkowe.

Wskazaniami do stosowania leku Sedam są:

uogólnione zaburzenia lękowe wymagające leczenia farmakologicznego;

zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, które występują pod postacią objawów skórnych,

ze strony układu pokarmowego, ze strony serca, układu krążenia, układu moczowo-płciowego, itp;

stany lękowe w przebiegu przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego;

zaburzenia stresowe pourazowe z objawami lęku;

zaburzenia adaptacyjne (wynikające np. z trudności z dostosowaniem się do nowych, negatywnych

wydarzeń życiowych).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sedam

Kiedy nie stosować leku Sedam

jeśli pacjent ma uczulenie na bromazepam, inne benzodiazepiny lub na którykolwiek z pozostałych

składników leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową;

jeśli u pacjenta stwierdzono zespół bezdechu sennego;

jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (znaczne osłabienie mięśni).

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sedam należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli

pacjent:

miał kiedykolwiek w przeszłości depresję i (lub) odczuwał w związku z tym lęk;

UR.DZL.ZLN.4020.9733,9769.2013

miał kiedykolwiek tak silną depresję, że myślał o odebraniu sobie życia;

nadużywał w przeszłości leków, narkotyków lub alkoholu albo jeśli sprawia mu trudność

zaprzestanie ich stosowania;

ma chorobę płuc, nerek lub wątroby.

Codzienne stosowanie leku przez kilka tygodni, nawet w małych dawkach, może spowodować

uzależnienie psychiczne i fizyczne.

Wielokrotne stosowanie leku Sedam w ciągu kilku tygodni może spowodować zmniejszenie jego

skuteczności.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić ciężkie reakcje uczuleniowe (tzw. reakcje anafilaktyczne lub

rzekomoanafilaktyczne), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i znajdujących się pod nią tkanek),

a także duszność, niedrożność gardła lub nudności i wymioty.

W razie wystąpienia takich objawów należy niezwł

ocznie zwrócić się do lekarza, gdyż może być

konieczna pilna pomoc medyczna.

U osób z uzależnieniem fizycznym nagłe przerwanie leczenia może wywołać objawy odstawienia,

takie jak ból głowy, biegunka, ból mięśni, bardzo silny lęk, napięcie, niepokój ruchowy, dezorientacja

i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia psychiczne (derealizacja,

depersonalizacja), nadwrażliwość na dźwięki, odczucie drętwienia i mrowienia kończyn,

nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, omamy lub napady padaczkowe.

U niektórych osób przerwanie leczenia może spowodować przemijający nawrót objawów choroby

(tzw. objawy z odbicia) o większym niż poprzednio nasileniu. Mogą również wystąpić wahania

nastroju, lęk lub zaburzenia snu i niepokój. Ryzyko ich wystąpienia jest większe po szybkim

zmniejszeniu dawki lub nagłym przerwaniu leczenia. Lek odstawia się stopniowo, zmniejszając jego

dawkę w sposób zalecony przez lekarza.

Leki takie jak Sedam (benzodiazepiny) mogą powodować zaburzenia pamięci (trudności

z zapamiętaniem nowych informacji), zwłaszcza jeśli lek stosowany jest w dużych dawkach. W celu

zmniejszenia ryzyka zaburzeń pamięci pacjent po zażyciu leku musi mieć zapewnione kilka godzin

nieprzerwanego snu.

Podczas stosowania takich leków, jak Sedam, może wystąpić niepokój ruchowy, pobudzenie,

drażliwość, agresja, urojenia, napady gniewu, koszmary senne, omamy, zaburzenia psychiczne,

zaburzenia zachowania. W razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do

lekarza.

Sedam może zmniejszyć napięcie mięśni i spowodować upadek z ryzykiem złamania kości, zwłaszcza

u starszych pacjentów.

Czas leczenia jest ograniczony i ustala go lekarz.

Sedam a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sedam i inne jednocześnie stosowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie oraz na

występowanie działań niepożą

danych.

Dotyczy to zwłaszcza:

innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwpsychotycznych,

uspokajających i przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, nasennych, przeciwdrgawkowych,

opioidowych leków przeciwbólowych, leków przeciwhistaminowych, leków do znieczulenia

ogólnego);

leków stosowanych w zakażeniach grzybiczych;

antybiotyków makrolidowych;

UR.DZL.ZLN.4020.9733,9769.2013

inhibitorów proteazy (stosowanych np. w leczeniu zakażenia HIV);

leków zmniejszających napięcie mięśniowe;

cymetydyny lub omeprazolu (leków zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego);

cyzaprydu (leku stosowanego w leczeniu choroby refluksowej przełyku);

leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi;

leków beta-adrenolitycznych (leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i chorobach serca);

glikozydów naparstnicy (leków stosowanych w chorobach serca);

metyloksantyn (leków stosowanych m.in. w leczeniu astmy);

hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

W razie wątpliwości, czym są wymienione leki, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sedam z alkoholem

Podczas stosowania leku nie wolno pić alkoholu, gdyż zagraża to nadmiernym uspokojeniem oraz

ciężkimi powikłaniami oddechowymi i krążeniowymi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U dzieci matek przyjmujących bromazepam w czasie ciąży notowano zwiększone ryzyko

rozszczepienia podniebienia, a leki z grupy benzodiazepin stosowane w dużych dawkach w drugim

i (lub) trzecim trymestrze ciąży powodowały zmniejszenie aktywnych ruchów płodu i zmiany rytmu

jego serca. Stosowanie bromazepamu w ostatniej fazie ciąży (nawet w niewielkich dawkach)

powodowało wystąpienie zespołu wiotkiego dziecka z takimi objawami, jak zmniejszone napięcie

mięśniowe, zaburzenia ssania będące przyczyną słabego przyrostu masy ciał

a. Objawy te są

przemijające, ale mogą utrzymywać się przez 1 do 3 tygodni. Stosowanie przez matkę bromazepamu

w dużych dawkach może spowodować u noworodka zahamowanie lub brak oddechu i obniżenie

ciepłoty ciała. Ponadto po kilku dniach po urodzeniu można obserwować u noworodka objawy

odstawienia z nadmiernym pobudzeniem i drżeniem.

Lek można stosować w okresie ciąży wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza, w wyjątkowych,

szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Bromazepam przenika do mleka kobiecego. Podczas stosowania tego leku nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie stosowania tego leku mogą wystąpić objawy niekorzystnie wpływające na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: uspokojenie, zaburzenia pamięci, zaburzenia

koncentracji i zmniejszenie napięcia mięśni. Dlatego podczas leczenia, zwłaszcza w pierwszych

dniach, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Sedam zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześ

niej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sedam

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku i czas jego podawania ustala lekarz.

Leczenie ambulatoryjne

Leczenie rozpoczyna się od dawki 3 mg bromazepamu (1 tabletka Sedam 3 lub ½ tabletki Sedam 6)

przyjmowanych jedną godzinę przed snem. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 6 mg

bromazepamu (2 tabletki Sedam 3 lub 1 tabletka Sedam 6).

UR.DZL.ZLN.4020.9733,9769.2013

Działanie leku podanego wieczorem zwykle trwa do następnego wieczora i nie ma potrzeby

przyjmowania dodatkowej dawki w ciągu dnia. Jednak w razie konieczności lekarz może zalecić

przyjęcie w ciągu dnia od 1,5 mg do 3 mg bromazepamu (od ½ do 1 tabletki Sedam 3 lub od ¼ do

½ tabletki Sedam 6).

W uzasadnionych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 12 mg bromazepamu na dobę

(4 tabletki Sedam 3 lub 2 tabletki Sedam 6), podawanych w dawkach podzielonych.

Leczenie szpitalne

W ciężkich przypadkach lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki do 18 mg bromazepamu

na dobę. Na początku leczenia lekarz będzie obserwował, czy u pacjenta nie występują objawy

przedawkowania. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych, z organicznym

uszkodzeniem mózgu, niewydolnością krążenia, niewydolnością oddechową oraz zaburzeniami

czynności wątroby.

Specjalne wskazówki dotyczące dawkowania

U pacjentów w podeszłym wieku, z organicznym uszkodzeniem mózgu, niewydolnością krążenia,

niewydolnością oddechową, zaburzeniem czynności wątroby lub nerek lekarz zaleci stosowanie dawki

stanowiącej połowę wyżej opisanych dawek, czyli 1,5 mg bromazepamu (½ tabletki Sedam

3) na noc.

Maksymalna dawka dobowa u tych pacjentów wynosi 6 mg.

Sposób i czas podawania

Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czas leczenia ustala lekarz. Leczenie powinno trwać tak krótko, jak to tylko jest możliwe. Czas terapii

nie powinien być dłuższy niż 8 do 12 tygodni.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sedam

Celowe lub przypadkowe przedawkowanie leku Sedam rzadko może stanowić zagrożenie dla życia,

chyba że lek został

przyjęty jednocześnie ze środkami hamującymi czynność ośrodkowego układu

nerwowego (w tym z alkoholem).

W razie przedawkowania leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym

szpitalem

. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby personel medyczny mógł dokładnie

sprawdzić, jaki lek został zażyty.

Objawami przedawkowania mogą być:

senność

zaburzenia koordynacji

zaburzenia mowy

oczopląs

Znaczne przedawkowanie może rzadko spowodować:

śpiączkę (która może trwać kilka godzin, nawracać i pogłębiać się, zwłaszcza u osób w podeszłym

wieku)

zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi

zahamowanie oddychania

Pominięcie zastosowania leku Sedam

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sedam

Nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o przerwaniu stosowania leku Sedam. O odstawieniu

leku decyduje wyłącznie lekarz.

Jeśli pacjent zamierza przerwać leczenie lekiem Sedam, musi skonsultować się z lekarzem, który

zaleci stopniowe zmniejszanie dawki.

UR.DZL.ZLN.4020.9733,9769.2013

Nagłe przerwanie przyjmowania tabletek lub zmniejszenie dawki leku może wywołać tzw. działania

“z odbicia”, które spowodują czasowe nasilenie lęku lub niepokoju albo utrudniają zasypianie.

U pacjentów z uzależnieniem fizycznym nagłe zakończenie leczenia wywołuje objawy odstawienia,

takie jak ból głowy, ból mięśni, bardzo silny lęk, napięcie, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość.

Jeśli pacjent ma wątpliwości, lekarz udzieli mu bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek stosowany w dawkach leczniczych jest dobrze tolerowany.

Możliwe jest jednak wystąpienie następujących dzia

łań niepożądanych, których częstość nie jest

znana:

niewydolność serca (włącznie z zatrzymaniem akcji serca)

podwójne widzenie

nudności, wymioty, zaparcie

zmęczenie

nadwrażliwość, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i znajdujących się

pod nią tkanek)

upadki, złamania

stan splątania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia popędu płciowego, uzależnienie od leku,

nadużywanie leku, zespół odstawienia

depresja

niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, zachowanie agresywne, urojenia, złość, koszmary

senne, omamy, psychoza, nietypowe zachowanie

zaburzenia i utrata pamięci

zatrzymanie moczu

osłabienie siły mięśniowej

senność, ból głowy, zawroty głowy, obniżenie czujności, zaburzenia ruchu

depresja oddechowa

wysypka, świąd, pokrzywka

Przyzwyczajenie

Nagłe odstawienie bromazepamu po długotrwałym stosowaniu może powodować zaburzenia snu

i zwiększać częstość występowania snów. Mogą wystąpić: niepokój, napięcie, podniecenie i uczucie

zmęczenia oraz takie objawy, jak drżenie i zlewne poty, aż do objawów somatycznych i psychicznych,

np. napadów drgawkowych, psychozy (majaczenie).

Uzależnienie

Bromazepam może powodować uzależnienie, nawet po codziennym podawaniu leku przez kilka

tygodni. Dotyczy to nie tylko stosowania zbyt dużych dawek, ale także przyjmowanie leku w dawkach

leczniczych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepo

żądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

UR.DZL.ZLN.4020.9733,9769.2013

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sedam

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sedam

Substancją czynną leku jest bromazepam.

Jedna tabletka zawiera 3 mg (Sedam 3) lub 6 mg (Sedam 6) bromazepamu.

Pozostałe składniki to:

Sedam 3:

laktoza jednowodna, powidon K 30, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian.

Sedam 6:

laktoza jednowodna, powidon K 30, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna,

magnezu stearynian, lak zielony (wodorotlenek glinu z żółcienią chinolinową i indygotyną).

Jak wygląda Sedam i co zawiera opakowanie

Sedam 3: białe, podłużne tabletki z 3 nacięciami ułatwiającymi przełamywanie po obu stronach.

Sedam 6: zielone, podłużne tabletki z 3 nacięciami ułatwiającymi przełamywanie po obu stronach.

Blistry w tekturowym pudełku zawierają

30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz

GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz