Sebidin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sebidin 50 mg + 5 mg tabletki do ssania
 • Dawkowanie:
 • 50 mg + 5 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki do ssania
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sebidin 50 mg + 5 mg tabletki do ssania
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990143511, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01435
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sebidin, 5 mg + 50 mg, tabletki do ssania

Chlorhexidini dihydrochloridum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Sebidin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin

Jak stosować lek Sebidin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sebidin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sebidin i w jakim celu się go stosuje

Sebidin, tabletki do ssania, jest lekiem o połączonym działaniu chlorheksydyny dichlorowodorku

i witaminy C. Chlorheksydyny dichlorowodorek wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa

bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków

Candida albicans.

Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występujące w stanach zapalnych błony

śluzowej gardła i krtani.

Sebidin jest wskazany w:

miejscowym leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin

Kiedy nie stosować leku Sebidin

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sebidin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Gdy lekarz zaleci kontynuację leczenia, nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni bez ponownej

konsultacji z lekarzem.

Lek może powodować zaburzenia smaku, które zwykle ustępują po 4 godzinach od zastosowania.

Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić przebarwienia zębów i języka, które ustępują

samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.

W pojedynczych przypadkach u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i wątroby mogą

wystąpić zaburzenia żołądka i jelit tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy

przerwać stosowanie leku.

Inne leki i Sebidin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Nie stwierdzono oddziaływania leku Sebidin z innymi lekami.

Lek Sebidin z jedzeniem i piciem

Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdzy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Leku Sebidin zawiera sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sebidin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to 1 tabletka 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych pacjentów

Na śluzówkę jamy ustnej. Ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą

oraz z tendencją do próchnicy.

Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.

Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej ilości

płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sebidin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sebidin

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sebidin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić:

reakcje alergiczne

wysypki na skórze

powierzchniowe złuszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej

obrzęk ślinianek przyusznych

podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

podrażnienie żołądka i biegunka.

Stosowanie powyżej 7 dni może spowodować działania niepożądane w postaci przebarwień grzbietu

języka, powierzchni zębów i uzupełnień z materiałów złożonych z akrylanów, które ustępują

samoistnie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sebidin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Sebidin

Substancjami czynnymi leku są: chlorheksydyny dichlorowodorek oraz kwas L-askorbowy

(witamina C). Jedna tabletka zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodorku oraz 50 mg kwasu

askorbowego.

Pozostałe składniki to: sacharoza, metyloceluloza, talk, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa

(E104), czerwień koszenilowa (E124), aromat landrynkowy.

Jak wygląda Sebidin i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Sebidin są barwy różowo-pomarańczowej w kształcie płaskiego krążka o ściętych

krawędziach.

20 szt. 1 blister po 20 szt.

Blister z folii PVC/PVDC/Al. w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland sp. z o.o. [+logo]

Al. Nie podległości 18

02-653 Warszawa

Wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Polska

Richard Bittner AG

Ossiacherstraβe 7

9560 Feldkirchen

Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2018