SANI-CLOTH

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • SANI-CLOTH 2 PERCENT
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • Urządzenie medyczne

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • SANI-CLOTH 2 PERCENT
  Polska
 • Język:
 • polski

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Ecolab
 • Numer pozwolenia:
 • 113426E
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 12-03-2018

Charakterystyka produktu leczniczego: interakcje, dawkowanie, skutki uboczne

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

SANI-CLOTH 2%

Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami

1.

Identyfikacja substancji lub mieszaniny

SANI-CLOTH 2%

Nazwa produktu

:

Identyfikacja przedsiębiorstwa

:

Preparat do dezynfekcji powierzchni

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Zastosowanie produktu

Data przeglądu : 17 Listopad 2009

Wersja : 2

113426E

Kod :

Wytwórca/

Dystrybutor/

Importer

:

ECOLAB Sp. z o.o.

Kalwaryjska 69

PL-30-504 Kraków

Poland

Tel. Nr: + 48 (0)12 26 16 100

Nr faksu: + 48 (0)12 26 16 101

Email osoby odpowiedzialnej za kartę: reach.pl@ecolab.com

Telefon w razie niebezpieczeństwa: 012 26 16 100

telefon alarmowy

:

042 657 99 00, 042 6314767 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (telefon

alarmowy)

Identyfikacja zagrożeń

2.

Klasyfikacja

F; R11

Xi; R36

N; R50

:

Product ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi

zmianami.

Zagrożenia fizyczne/chemiczne

:

Produkt wysoce łatwopalny.

:

Zagrożenia dla zdrowia

człowieka

Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i

zawroty głowy.

:

Niebezpieczeństwa dla

środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Skład i informacja o składnikach

3.

Substancja/Mieszanina

Mieszanina

:

WE

%

Klasyfikacja

Nazwa składnika

CAS

alkohol izopropylowy

200-661-7 67-63-0

50 - 100

F; R11

Xi; R36

D-kwas glukonowy, związek z N,N''-bis(4-

chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-

tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)

242-354-0 18472-51-0

2 - 5

Xi; R41

N; R50

W punkcie 16 znajdują się pełne brzmienia

zwrotów R zadeklarowanych powyżej.

Data wydania

:

17 Listopad 2009

Strona: 1/6

SANI-CLOTH 2%

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku

pracy, jeśli są dostępne, są wymienione w punkcie 8.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub środowiska

[2] Substancja, dla której wyznaczono dpouszczalne stężenie w środowisku pracy

Nie zawiera więcej składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stężeniu są

klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma więc wymogu wymieniania ich w

niniejszym ustępie.

[3] Substancja PBT

[4] Substancja vPvB

Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Nie

wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.

Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania

objawów lub w przypadku ich nasilania się.

Kontakt ze skórą

Zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością

wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę.

Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty.

4.

Pierwsza pomoc

Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zasięgnąć porady

medycznej.

Droga pokarmowa

Droga oddechowa

Kontakt z oczami.

:

:

:

:

Pierwsza pomoc

Szczególne sposoby leczenia

Brak.

:

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na

środowisko znajduje się w punkcie 11.

Postępowanie w przypadku pożaru

5.

Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne

aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywającą całą twarz działająca w

obszarze podwyższonego ciśnienia.

Środki ochrony indywidualnej

dla strażaków

W przypadku pożaru, stosować wodną mgłę, pianę, suche chemikalia lub

. Ten materiał jest bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Woda

zanieczyszczona tym preparatem musi być zebrana i zabezpieczona. Nie

dopuścić aby przedostała się do systemów wodnych, cieków oraz

studzienek.

Środki gaśnicze - Odpowiednie

:

:

Środki gaśnicze -

Nieodpowiednie

Nie używać strumienia wody.

:

Zabezpieczenia środowiskowe

Indywidualne środki

ostrożności

6.

Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

:

Patrz także: punkt 8. zawiera informacje nt środków ochrony indywidualnej, a punkt 13. sposób

postępowania z odpadami.

:

Nie udzielać zezw olenia na w ejśc ie - niepotrzebnem u i nie

zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po

rozlanym materiale. Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Unikać wdychania

par lub mgły. Zapewnić właściwą wentylację.

Materiał zanieczyszczający wodę. Może być szkodliwy dla środowiska w

przypadku uwolnienia w dużych ilościach.

Małe rozlanie/rozproszenie

:

Rozcieńczyć wodą i zebrać ścierką jeżeli rozpuszcza się w wodzie lub

zaadsorbować obojętnym suchym materiałem i umieścić we właściwym

pojemniku na odpady. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier

oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom.

Duże rozlanie

:

Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i

obszarów zamkniętych. Rozlane lub rozsypane substancje, należy zebrać

za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit,

ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i utylizować

zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz punkt 13). Należy używać

narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego

wybuchom.

Data wydania

:

17 Listopad 2009

Strona: 2/6

SANI-CLOTH 2%

Postępowanie z substancją lub

preparatem

Postępowanie z substancją/mieszaniną i jej/jego magazynowanie

Magazynowanie

7.

Nie spożywać. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać

uwolnienia do środowiska. W razie niewystarczającej wentylacji, należy

nosić odpowiednią maskę. Przechowywać z dala od źródła ciepła, iskrzenia,

otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu. Po pracy należy dokładnie

umyć ręce mydłem i wodą.

Materiał opakowaniowy

Stosować oryginalny pojemnik.

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w

oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym,

chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych

materiałów (patrz punkt 10), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie

źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien

pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia.

:

:

:

Zalecany

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 i 25°C

Nazwa składnika

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w

środowisku pracy

8.

Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona rąk

(EN 374)

Kontrole narażenia

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem użyciu, nie jest potrzebna

maska oddechowa.

1 - 4 godziny : guma butylowa , kauczuk nitrylowy

Okulary ochronne.

Ochrona oczu i twarzy

(EN 166)

Ochrona dróg oddechowych

(EN 143, 14387)

:

:

:

Jeżeli pracownicy narażeni są na stężenia powyżej dopuszczalnych

wartości,

muszą stosować odpowiednie, certyfikowane maski chroniące układ

oddechowy.

Środki ochrony

indywidualnej

:

Ochrona skóry

(EN 14605)

Brak specjalnych zaleceń.

:

alkohol izopropylowy

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polska, 9/2007).

NDSCh: 1200 mg/m³ 15 minuta/minut.

NDS: 900 mg/m³ 8 godzina/godzin.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan fizyczny

Ciecz.

Podobne do alkoholu.

Zapach

Bezbarwny lub jasnożółty.

Kolor

9.

:

:

Informacje ogólne

Wygląd

Brak.

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Prężność par

Gęstość względna

Rozpuszczalność

Brak.

0.85 g/cm

(20 °C)

Nie dotyczy.

Łatwo rozpuszczalne w zimnej wodzie.

pH

Temperatura zapłonu

11 °C (Zamknięta butla)

Niższy: 2 Vol.%

Nie dotyczy.

Palność (ciało stałe, gaz)

6 do 7 (100%)

Granice wybuchowości

Właściwości wybuchowe

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Brak.

Właściwości utleniające

:

Informacje ważne dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska

:

Nie dotyczy.

Data wydania

:

17 Listopad 2009

Strona: 3/6

SANI-CLOTH 2%

Gęstość pary

Brak.

Szybkość parowania (octan

butylu = 1)

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Lepkość

Brak.

Współczynnik podziału n-

oktanol/woda

:

:

:

:

Stabilność i reaktywność

Stabilność

10.

:

Nie mieszać z innymi produktami.

Stabilny w normalnych warunkach.

Informacje toksykologiczne

11.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości rakotwórcze

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Właściwości mutagenne

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Toksyczność dla układu

rozrodczego

:

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Droga oddechowa

:

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Kontakt z

produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Poważne

działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu

ekspozycji.

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

:

Droga pokarmowa

Kontakt ze skórą

:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

Działa drażniąco na oczy.

:

Kontakt z oczami

Informacje ekologiczne

12.

Ekologiczna ocena produktu bazuje na informacjach o surowcach i/lub porównywalnych substancjach. Suma

składników organicznych zawartych w produkcie uzyskuje podczas testów na łatwość rozkładu wartości > 60%

BZT/ChZT wzgl. uwolnienia CO2, wzgl. > 70 % spadek DOC. Wartości graniczne 'łatwego rozpadu/readily

degradable' (np. wg metod OECD 301).

R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Ekotoksyczność

Trwałość i zdolność do rozkładu

Postępowanie z odpadami

13.

200113*

Europejski katalog Odpadów

(EWC)

:

Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów

pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami

ochrony środowiska i przepisami związymi z utylizacją odpadów, a także z

wymogami władz lokalnych. Należy unikać uwolnienia

rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do

gleby lub kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi,

drenami i kanalizacją. Opakowanie może być dostarczone na składowisko

po całkowitym opróżnieniu. Do recyklingu nadają się jedynie dokładnie

opróżnione opakowania.

:

Metody usuwania

Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami:

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z późniejszymi

zmianami oraz rozporządzeniami.

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wraz z późniejszymi zmianami i

rozporządzeniami.

Data wydania

:

17 Listopad 2009

Strona: 4/6

SANI-CLOTH 2%

Klasa ADR/RID

14.

Międzynarodowe przepisy transportowe

MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE CIECZ

ZAPALNĄ, I.N.O. (Izopropanol, Diglukonian

chlorheksydyny

Klasa IMDG

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID,

N.O.S. (Isopropanol, Chlorhexidine

digluconate). Marine pollutant

Informacje o transporcie

Informacje dotyczące

przepisów prawnych

Numer UN

Nazwa przewozowa

Klasa

Grupa

pakowania

Nalepka

UN3175

UN3175

Zapoznaj się ze specjalną instrukcją pakowania towaru do transportu drogą powietrzną.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.

Znak/znaki ostrzegawcze

Przepisy UE

:

Warunki bezpiecznego

stosowania

S2- Chronić przed dziećmi.

S16- Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

S23- Nie wdychać pary.

S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i

zasięgnąć porady lekarza.

S51- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

R11- Produkt wysoce łatwopalny.

R36- Działa drażniąco na oczy.

R67- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Określenie zagrożenia

:

:

Produkt wysoce łatwopalny, Produkt drażniący, Produkt niebezpieczny dla

środowiska

Przepisy prawne uwzględnione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi późniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych wraz z późniejszymi

zmianami (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1187),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji

substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych

wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2005r. nr 201, poz. 1674),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych.

- Umowa europejska dotycząca międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

(Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. z 2002r. nr

217, poz. 1833), z późniejszymi zmianami.

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 638)

z rozporządzeniami,

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z

rozporządzeniami,

- Rozporządzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów,

- Rozporządzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

Data wydania

:

17 Listopad 2009

Strona: 5/6

SANI-CLOTH 2%

Inne informacje

16.

17 Listopad 2009

Historia

Data wydruku

Data przeglądu

Wersja

Przygotowane przez

17 Listopad 2009

Wersja

Powyższe informacje uznaje się za prawidłowe w zakresie dotyczącym formuły zastosowanej do

produkcji wyrobu w kraju pochodzenia. Ponieważ dane, normy i przepisy ulegają zmianie, zaś warunki

użytkowania wyrobów i sposób postępowania z nimi pozostają poza naszą kontrolą, NIE UDZIELAMY

ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO KOMPLETNOŚCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDŁOWOŚCI

TYCH INFORMACJI.

Informacja dla

czytelnika

2

2

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Strona: 6/6

Pełne brzmienie zwrotów R, o

których mowa w punktach 2 i

3 - Polska

:

R11- Produkt wysoce łatwopalny.

R41- Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R36- Działa drażniąco na oczy.

R67- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

R50- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

17-10-2018

Pest categorisation of Thecaphora solani

Pest categorisation of Thecaphora solani

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of the fungus Thecaphora solani, the causal agent of smut of potato, for the EU. The identity of the pest is well established and reliable methods exist for its detection and identification. T. solaniis present in Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru and Venezuela. The pathogen is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC, meaning its introducti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

4-7-2018

Footwear and textile clothing: consumers need better protection from the risks of skin allergies and irritation

Footwear and textile clothing: consumers need better protection from the risks of skin allergies and irritation

Cases of skin allergies and irritation related to clothing or footwear are regularly reported to the health authorities. Today ANSES is publishing the results of the expert appraisal it conducted to identify the chemicals likely to be found in these articles and possibly responsible for these cases. Further to this expert appraisal, the Agency is issuing recommendations on how to better protect consumers from the risks of skin allergies and irritation caused by the presence of these substances.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

6-6-2018

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA seeks permanent injunction against company selling unapproved hand sanitizers that claim to prevent infections from numerous pathogens

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  pic.twitter.com/GzY50eEVp9

FDA - U.S. Food and Drug Administration