Sandostatin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sandostatin 50 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań/do infuzji
 • Dawkowanie:
 • 50 mcg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań/do infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sandostatin 50 mcg/ml roztwór do wstrzykiwań/do infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 1 ml, 5909990042715, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00427
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SANDOSTATIN 50 mikrogramów/1 ml roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

SANDOSTATIN 100 mikrogramów/1 ml roztwór do wstrzykiwań / do infuzji

oktreotyd

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeżeli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz

punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sandostatin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin

Jak stosować lek Sandostatin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sandostatin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sandostatin i w jakim celu się go stosuje

Sandostatin jest syntetyczną pochodną somatostatyny, substancji występującej fizjologicznie w organizmie

ludzkim, która hamuje działanie niektórych hormonów, np. hormonu wzrostu. Lek Sandostatin działa silniej

niż somatostatyna i jego działanie utrzymuje się dłużej.

Sandostatin jest stosowany

w akromegalii, chorobie, w której organizm wytwarza zbyt dużą ilość hormonu wzrostu. U osób

zdrowych hormon wzrostu kontroluje wzrost tkanek, narządów i kości. Zbyt duża ilość hormonu

wzrostu powoduje zwiększenie wymiarów kości i tkanek, zwłaszcza dłoni i stóp. Sandostatin

znacząco łagodzi objawy akromegalii, do których należy ból głowy, nadmierne pocenie się,

drętwienie dłoni i stóp, zmęczenie i ból stawów.

w celu złagodzenia objawów spowodowanych pewnymi guzami układu pokarmowego (np.

rakowiakami, VIPoma, glukagonoma, gastrinoma, insulinoma). W tych chorobach żołądek, jelita lub

trzustka wytwarzają nadmierną ilość specyficznych hormonów i innych substancji, co zaburza

naturalną równowagę hormonalną organizmu i jest przyczyną wielu objawów takich jak

zaczerwienienie twarzy, biegunka, niskie ciśnienie krwi, wysypka i utrata masy ciała. Leczenie lekiem

Sandostatin pomaga kontrolować te objawy.

w zapobieganiu powikłaniom po operacjach trzustki. Leczenie lekiem Sandostatin pomaga

zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych (np. ropnia w jamie brzusznej, zapalenia trzustki).

w celu zahamowania krwawienia i zapobiegania nawrotom krwawień z pękniętych żylaków

żołądkowo-przełykowych u pacjentów z marskością wątroby (przewlekła choroba wątroby).

Leczenie lekiem Sandostatin pomaga opanować krwawienie i zmniejszyć zapotrzebowanie na

przetoczenie krwi.

w leczeniu guzów przysadki wydzielających zbyt dużą ilość hormonu tyreotropowego (TSH). Zbyt

duża ilość hormonu tyreotropowego (TSH) prowadzi do nadczynności tarczycy. Lek Sandostatin jest

stosowany u osób z guzami przysadki wydzielającymi zbyt dużą ilość hormonu tyreotropowego

(TSH):

gdy inne rodzaje leczenia (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) są nieodpowiednie lub

nieskuteczne;

po radioterapii w okresie przejściowym, zanim radioterapia osiągnie pełną skuteczność.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin

Kiedy nie stosować leku Sandostatin:

jeśli pacjent ma uczulenie na oktreotyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sandostatin należy omówić to z lekarzem:

jeśli pacjent wie, że ma lub miał w przeszłości kamienie żółciowe; należy powiedzieć o tym

lekarzowi, ponieważ długotrwałe stosowanie leku Sandostatin może powodować powstawanie

kamieni żółciowych. Lekarz może zlecić okresową kontrolę pęcherzyka żółciowego.

jeśli u pacjenta występują problemy ze stężeniem cukru we krwi i jest ono zbyt duże (cukrzyca) lub

zbyt małe (hipoglikemia). Jeśli lek Sandostatin jest stosowany w leczeniu krwawień z żylaków

żołądkowo-przełykowych; kontrolowanie stężenia cukru we krwi jest konieczne.

jeśli pacjent miał w przeszłości zmniejszone stężenie witaminy B

, lekarz może zalecić okresową

kontrolę stężenia witaminy B

Badania i wizyty kontrolne

Jeśli pacjent jest długotrwale leczony lekiem Sandostatin, lekarz może zlecić okresową kontrolę czynności

tarczycy.

Lekarz będzie kontrolował czynność wątroby pacjenta.

Dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Sandostatin u dzieci jest niewielkie.

Sandostatin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas leczenia lekiem Sandostatin można na ogół kontynuować przyjmowanie innych leków. Zgłaszano

jednak, że Sandostatin wpływa na działanie pewnych leków, takich jak cymetydyna, cyklosporyna,

bromokryptyna, chinidyna i terfenadyna.

Jeśli pacjent przyjmuje lek kontrolujący ciśnienie krwi (np. antagonistę receptorów beta-adrenergicznych

lub antagonistę kanałów wapniowych) bądź lek utrzymujący równowagę wodno-elektrolitową, lekarz może

dostosować dawkowanie.

U pacjentów z cukrzycą może zajść konieczność dostosowania dawki insuliny przez lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Sandostatin może być stosowany podczas ciąży tylko w razie wyraźnej konieczności.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Sandostatin. Nie wiadomo, czy lek Sandostatin przenika

do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sandostatin nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn. Jednak pewne działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania leku

Sandostatin, takie jak ból głowy i zmęczenie mogą zmniejszać zdolność pacjenta do bezpiecznego

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sandostatin zawiera sód

Lek Sandostatin zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

3.

Jak stosować lek Sandostatin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W zależności od leczonego schorzenia lek Sandostatin może być podawany:

we wstrzyknięciu podskórnym lub

w infuzji dożylnej.

W przypadku marskości wątroby (przewlekłej choroby wątroby) lekarz może dostosować dawkę

podtrzymującą.

Lekarz lub pielęgniarka wyjaśni pacjentowi, jak wstrzyknąć lek Sandostatin pod skórę, natomiast infuzja do

żyły musi być zawsze wykonywana przez fachowy personel medyczny.

Wstrzyknięcie podskórne

Właściwym miejscem do podawania wstrzyknięć podskórnych jest górna część ramion, uda lub brzuch.

Do podania każdego wstrzyknięcia podskórnego należy wybrać nowe miejsce, aby uniknąć podrażnień

tkanek. Lekarz lub pielęgniarka udzielą dokładnych instrukcji jak podać lek pacjentom, którzy będą sami

wykonywali wstrzyknięcia podskórne.

Jeśli lek jest przechowywany w lodówce zaleca się doprowadzenie ampułek do temperatury pokojowej

przed podaniem leku. Zmniejszy to ryzyko bólu w miejscu wstrzyknięcia. Można ogrzać ampułkę w

dłoniach, ale nie należy jej podgrzewać.

Pewna liczba pacjentów odczuwa ból w miejscu wstrzyknięcia podskórnego. Ból ten jest zazwyczaj

krótkotrwały. W razie wystąpienia bólu można go złagodzić delikatnie pocierając miejsce wstrzyknięcia

przez kilka sekund po podaniu leku.

Przed podaniem zawartości ampułki z lekiem Sandostatin należy sprawdzić czy roztwór nie zawiera cząstek

lub nie zmienił barwy. Nie należy podawać leku w przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie

roztworu.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu, pokrywkę fiolki wielodawkowej należy przekłuwać nie więcej niż 10 razy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sandostatin

Po przedawkowaniu leku Sandostatin nie zgłaszano występowania reakcji zagrażających życiu.

Objawy przedawkowania to: nieregularna akcja serca, niskie ciśnienie krwi, zatrzymanie akcji serca,

niedotlenienie mózgu, silny ból w górnej części żołądka, zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu,

biegunka, osłabienie, zmęczenie, brak energii, zmniejszenie masy ciała, obrzęk brzuszny, dyskomfort i duże

stężenie kwasu mlekowego we krwi.

W przypadku odczucia, że doszło do przedawkowania leku Sandostatin i u pacjenta występują powyższe

objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Sandostatin

Należy przyjąć jedną dawkę leku zaraz po przypomnieniu sobie o niej, a następnie kontynuować leczenie jak

poprzednio. Opuszczenie dawki nie jest szkodliwe, ale może spowodować czasowy nawrót objawów

choroby do momentu powrotu do zaplanowanego schematu leczenia.

Nie należy wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sandostatin

Po przerwaniu leczenia lekiem Sandostatin objawy choroby mogą nawrócić. Dlatego nie należy przerywać

stosowania leku Sandostatin bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli

u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

Kamica żółciowa powodująca nagły ból pleców.

Zbyt duże stężenie cukru we krwi.

Często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 osób):

Niedoczynność tarczycy (hipotyroidyzm) wpływająca na zmiany rytmu serca, łaknienie lub zmiany

masy ciała; zmęczenie, uczucie zimna lub obrzęk przedniej części szyi.

Zmiany w wynikach testów czynności tarczycy.

Zapalenie pęcherzyka żółciowego; objawy mogą obejmować ból w prawej górnej części brzucha,

gorączkę, nudności, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka).

Zbyt małe stężenie cukru we krwi.

Zaburzona tolerancja glukozy.

Wolna akcja serca.

Niezbyt często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 100 osób):

Pragnienie, mała ilość wydalanego moczu, ciemne zabarwienie moczu, sucha, zaczerwieniona skóra.

Szybka akcja serca.

Inne ciężkie działania niepożądane

Reakcje nadwrażliwości (uczulenie), w tym wysypka skórna.

Rodzaj reakcji alergicznej (anafilaksja), która może powodować trudności w przełykaniu lub

oddychaniu, obrzęk i mrowienie, z możliwym obniżeniem ciśnienia krwi, z zawrotami głowy lub

utratą przytomności.

Zapalenie trzustki; objawy mogą obejmować nagły ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty,

biegunkę.

Zapalenie wątroby; objawami może być zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), nudności, wymioty, brak

apetytu, złe samopoczucie ogólne, świąd, jasne zabarwienie moczu.

Nieregularna akcja serca.

Mała liczba płytek krwi; może to powodować zwiększone krwawienie lub powstawanie siniaków.

Jeśli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, należy natychmiast

powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane:

Jeśli pacjent zauważy u siebie którekolwiek z podanych niżej działań niepożądanych, należy powiedzieć o

tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania te są zazwyczaj łagodne i mają tendencję do

ustępowania w miarę postępu leczenia.

Bardzo często (mogą dotyczyć ponad 1 na 10 osób):

Biegunka.

Bóle brzucha.

Nudności.

Zaparcia.

Wzdęcia z oddawaniem gazów.

Bóle głowy.

Ból w miejscu wstrzyknięcia.

Często (mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 osób):

Dyskomfort w żołądku po posiłku (niestrawność).

Wymioty.

Uczucie pełności w żołądku.

Stolce tłuszczowe.

Luźne stolce.

Odbarwienie kału.

Zawroty głowy.

Utrata apetytu.

Zmiany w wynikach testów czynności wątroby.

Łysienie.

Duszność.

Osłabienie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub

farmaceucie.

Pewna liczba pacjentów odczuwa ból w miejscu wstrzyknięcia podskórnego. Ból ten jest zazwyczaj

krótkotrwały. W razie wystąpienia bólu można go złagodzić delikatnie pocierając miejsce wstrzyknięcia

przez kilka sekund po podaniu leku.

Występowanie działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit może być zmniejszone przez unikanie

przyjmowania posiłków tuż przed podaniem podskórnym leku Sandostatin lub zaraz po jego podaniu, tj.

wykonanie wstrzyknięcia między posiłkami lub przed udaniem się na spoczynek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: 22 49-21-301

fax: 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sandostatin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Nie zamrażać.

Ampułki (50 i 100 mikrogramów/1ml) można przechowywać w temperaturze poniżej 30°C nie dłużej niż

przez 2 tygodnie.

Ampułki należy zużyć natychmiast po otwarciu.

Rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast po przygotowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu po „EXP”

i „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się cząstki stałe lub zmianę barwy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sandostatin

Substancją czynną leku jest oktreotyd.

Sandostatin 50 mikrogramów: 1 ml zawiera 50 mikrogramów oktreotydu.

Sandostatin 100 mikrogramów: 1 ml zawiera 100 mikrogramów oktreotydu.

Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, mannitol (E 421), sodu wodorowęglan, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Sandostatin i co zawiera opakowanie

Ampułki z bezbarwnego szkła zawierające przezroczysty, bezbarwny roztwór. Lek jest dostępny w

opakowaniach zwierających 5 ampułek po 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Tel. + 48 22 375 48 88

Wytwórca/importer

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

Novartis Pharma GmbH

Stella-Klein-Löw-Weg 17

1020 Vien

Austria

Novartis Pharma NV

Medialaan 40 Bus 1,

Vilvoorde, B-1800,

Belgia

Novartis s.r.o.

Na Pankráci 1724/129,

140 00 Praha 4 Nusle

Republika Czeska

Demetriades & Papaellinas Ltd.

179 Giannos Kranidiotis avenue,

2235, Latsia, P.O.Box 24018, Nicosia, 1700,

Cypr

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14,

København S, 2300,

Dania

Novartis Finland Oy

Metsäneidonkuja 10,

Espoo, FI-02130,

Finlandia

Novartis Pharma SAS

2 et 4 rue Lionel Terray

92500 Rueil Malmaison

Francja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25,

90429 Nürnberg

Niemcy

Novartis (HELLAS) SA

12th km National Road Athinon-Lamias,

Metamorfosi Attiki, 14451,

Grecja

Novartis Hungária Kft.

Vasút u.13,

Budaörs, 2040,

Węgry

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131,

80058 Torre Annunziata (NA)

Włochy

Novartis Farma S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1

21040 Origgio (VA)

Włochy

Novartis Norge AS

Nydalen Allé 37 A,

NO-0484, Oslo

Norwegia

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.10E,Taguspark,

Porto Salvo, 2740-255,

Portugalia

Novartis Farmacéutica S.A.

Ronda de Santa Maria, 158

08210 Barberà del Vallés, Barcelona

Hiszpania

Novartis Sverige AB

Kemistvägen 1, Box 1150,

Täby, 18311,

Szwecja

Novartis Pharma B.V.

Raapopseweg 1,

6824 DP Arnhem

Holandia

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Frimley Business Park, Frimley, Camberley,

Surrey, GU16 7SR

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Sandostatin

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy,

Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia,

Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

Sandostatine

Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia

Sandostatina

Włochy, Portugalia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2018

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Infuzja dożylna (informacje przeznaczone dla fachowego personelu medycznego)

Przed użyciem ampułki z lekiem Sandostatin należy wizualnie sprawdzić, czy roztwór nie zawiera cząstek

lub nie zmienił barwy. Nie podawać w przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie roztworu.

Rozcieńczyć roztwór przed podaniem leku w postaci infuzji dożylnej.

Lek Sandostatin (octan oktreotydu) jest trwały przez 24 godziny fizycznie i chemicznie w fizjologicznym

jałowym roztworze chlorku sodu lub 5% jałowym roztworze glukozy w wodzie. Ponieważ lek Sandostatin

może wpływać na homeostazę glukozy, zaleca się raczej stosowanie fizjologicznego roztworu chlorku sodu

niż glukozy. Rozcieńczone roztwory są fizycznie i chemicznie trwałe przez co najmniej 24 godziny

w temperaturze poniżej 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczone roztwory powinny być

zużyte natychmiast po przygotowaniu. Jeśli roztwór nie zostanie natychmiast zużyty, za czas i warunki

przechowywania przed użyciem jest odpowiedzialny użytkownik.

Zawartość jednej ampułki (50 mikrogramów) jest zwykle rozpuszczana w 60 ml 0,9% roztworu chlorku

sodu, a otrzymany roztwór należy podawać za pomocą pompy infuzyjnej. Czynność tę należy powtarzać tak

często, jak jest to konieczne do osiągnięcia przepisanego czasu leczenia.

Jaką ilość leku Sandostatin należy zastosować

Dawkowanie leku Sandostatin zależy od leczonego schorzenia.

Akromegalia

Leczenie z reguły rozpoczyna się od dawki 0,05 do 0,1 mg podawanej podskórnie co 8 lub co 12 godzin.

Następnie dawka ta jest zmieniana w zależności od efektu działania i od złagodzenia objawów (takich jak

uczucie zmęczenia, pocenie się i ból głowy). Dla większości pacjentów optymalna dawka dobowa wynosi

0,1 mg trzy razy na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 1,5 mg.

Guzy układu pokarmowego

Leczenie z reguły rozpoczyna się od dawki 0,05 mg podawanej we wstrzyknięciu podskórnym raz lub dwa

razy na dobę. W zależności od odpowiedzi i tolerowania leku, dawka może być stopniowo zwiększana od

0,1 mg do 0,2 mg trzy razy na dobę. W przypadku rakowiaków, jeżeli w ciągu tygodnia od rozpoczęcia

stosowania maksymalnej tolerowanej dawki brak jest zadowalającego złagodzenia objawów, należy

przerwać leczenie.

Powikłania po operacjach trzustki

Zazwyczaj podaje się podskórnie dawkę 0,1 mg trzy razy na dobę przez 1 tydzień, zaczynając przynajmniej

godzinę przed operacją.

Krwawienia z żylaków żołądkowo-przełykowych

Zalecana dawka wynosi 25 mikrogramów/godzinę przez 5 dni w ciągłej infuzji dożylnej. W czasie leczenia

konieczne jest kontrolowanie stężenia cukru we krwi.

Gruczolaki przysadki wydzielające TSH

Na ogół skuteczne dawkowanie to 100 mikrogramów trzy razy na dobę we wstrzyknięciu podskórnym.

Dawkę można dostosować w zależności od odpowiedzi w wydzielaniu TSH i hormonów tarczycy. Ocena

skuteczności terapii wymaga, by leczenie było prowadzone przez co najmniej 5 dni.