Sal Vichy factitium

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sal Vichy factitium tabletki musujące
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki musujące
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sal Vichy factitium tabletki musujące
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 40 tabl., 5909990193417, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01934
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sal Vichy factitium, 600 mg, tabletki musujące

(Natrii hydrogenocarbonas + Natrii chloridum + Natrii hydrophosphas anhydricus + Natrii sulfas anhydricus

+ Kalii hydrocarbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sal Vichy factitium i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sal Vichy factitium

Jak stosować lek Sal Vichy factitium

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sal Vichy factitium

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sal Vichy factitium i w jakim celu się go stosuje

Sal Vichy factitium - sztuczna sól Vichy jest mieszaniną soli alkalicznych zobojętniających kwaśną treść

żołądka, zwiększających rezerwę alkaliczną krwi, działających żółciopędnie i żółciotwórczo. Zapobiega

tworzeniu się kamieni żółciowych.

Roztwór 6 g sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej wody

Vichy.

Wskazaniami do stosowania leku Sal Vichy factitium jest leczenie pomocnicze w nadkwaśności treści

żołądka, przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sal Vichy factitium

Kiedy nie stosować leku Sal Vichy factitum:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

- w przypadku stanów zapalnych dróg moczowych, stanów zapalnych miedniczek nerkowych i pęcherza

moczowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Sal Vichy factitium należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względu na zawartość sodu ostrożnie stosować u osób na diecie ubogosodowej. Lek zawiera do 9,60

mmol (albo 220,73 mg) sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością

nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Preparat zawiera cukier – należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u

pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Dzieci

Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.

Sal Vichy factitium a inne leki

Zwiększa wydalanie leków o charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o charakterze

słabych zasad, wskutek alkalizacji moczu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sal Vichy factitium z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa

nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Lek może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść

dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować lek Sal Vichy factitium

Doustnie: rozpuścić 1 lub 2 tabletki w szklance przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę przed

jedzeniem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sal Vichy factitium

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sal Vichy factitium

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste stosowanie dużych dawek soli powoduje stałą alkalizację moczu. Ze względu na zawartość sodu

może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sal Vichy factitium

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sal Vichy factitium

1 tabletka musująca zawiera:

- substancję czynną: 600 mg, w tym: sodu wodorowęglan, sodu chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny,

sodu siarczan bezwodny, potasu wodorowęglan;

- substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, sacharoza 38 mg, sodu benzoesan, kwas winowy;

- w tym jony: Na

220 mg, K

8 mg, CO

492 mg, Cl

27 mg, SO

16 mg, HPO

8 mg.

Roztwór 6 g proszku sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej

wody Vichy.

Jak wygląda lek Sal Vichy factitium i co zawiera opakowanie

40 tabletek musujących w pojemniku z zabezpieczeniem higroskopijnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

tel. 61 8352363

faks 61 8352363

e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: