Sal Ems factitium

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sal Ems factitium tabletki musujące
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki musujące
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sal Ems factitium tabletki musujące
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 40 tabl., 5909990202515, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02025
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sal Ems factitium, 450 mg, tabletki musujące

NaleŜy uwaŜnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, poniewaŜ zawiera ona

informacje waŜne dla pacjenta.

NaleŜy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym wszelkie objawy niepoŜądane

niewymienione w tej ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sal Ems factitium i w jakim celu się go stosuje

Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Sal Ems factitium

Jak stosować lek Sal Ems factitium

MoŜliwe działania niepoŜądane

Jak przechowywać lek Sal Ems factitium

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sal Ems factitium i w jakim celu się go stosuje

Sztuczna sól emska ma działanie wykrztuśne i alkalizujące. Zawiera mieszaninę alkalicznych soli

pobudzających wydzielanie śluzu w drogach oddechowych. Zawarty w leku wodorowęglan sodu alkalizuje

wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia odkrztuszanie.

Roztwór 4,5 g sztucznej soli emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliŜony do składu naturalnej

wody emskiej.

Wskazaniami do stosowania leku Sal Ems factitium jest leczenie pomocnicze w stanach zapalnych dróg

oddechowych i astmie oskrzelowej.

2.

Informacje waŜne przed zastosowaniem leku Sal Ems factitium

Kiedy nie stosować leku Sal Ems factitum:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

- w przypadku: gruźlicy, krztuśca, zapalenia opłucnej.

OstrzeŜenia i środki ostroŜności

Przed rozpoczęciem stosowania Sal Ems factitium naleŜy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostroŜność stosując Sal Ems factitium

u pacjentów z:

chorobą wrzodową Ŝołądka i dwunastnicy z powodu nasilenia wydzielania kwasu solnego. Podczas

długotrwałego stosowania mogą tworzyć się kamienie nerkowe i zwiększa się ryzyko zakaŜeń dróg

moczowych. Ze względu na zawartość sodu ostroŜnie stosować u osób na diecie ubogosodowej. Lek zawiera

do 9,26 mmol (albo 213 mg) sodu na dawkę, co naleŜy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną

czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek zawiera cukier – naleŜy stosować ostroŜnie u chorych na cukrzycę. JeŜeli stwierdzono wcześniej u

pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Dzieci

Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.

Sal Ems factitium a inne leki

Lek ten moŜe nasilać działanie draŜniące niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową

Ŝołądka, wskutek wywoływania nadmiernego wydzielania kwasu solnego. Zwiększa wydalanie leków o

charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o charakterze słabych zasad, wskutek alkalizacji

moczu.

NaleŜy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a takŜe o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sal Ems factitium z jedzeniem i piciem

Lek naleŜy stosować po posiłku.

CiąŜa i karmienie piersią

Lek moŜe być stosowany w ciąŜy jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewaŜa

nad potencjalnym zagroŜeniem dla płodu.

Lek moŜe być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść

dla matki przewaŜa nad potencjalnym zagroŜeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować lek Sal Ems factitium

Doustnie: rozpuścić od 1 do 2 tabletek w połowie lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub

przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę po jedzeniu.

W przypadku wraŜenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, naleŜy zwrócić się do lekarza.

Ten lek naleŜy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sal Ems factitium

Nie naleŜy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sal Ems factitium

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku naleŜy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

MoŜliwe działania niepoŜądane

Jak kaŜdy lek, lek ten moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u kaŜdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000) mogą występować: podraŜnienie błony śluzowej Ŝołądka,

zgaga, wzdęcia, bóle brzucha.

Zgłaszanie działań niepoŜądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane, w tym wszelkie objawy niepoŜądane niewymienione w

ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoŜądane moŜna zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania NiepoŜądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

Dzięki zgłaszaniu działań niepoŜądanych moŜna będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sal Ems factitium

Lek naleŜy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu waŜności zamieszczonego na opakowaniu. Termin waŜności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie naleŜy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się juŜ nie uŜywa. Takie postępowanie pomoŜe chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sal Ems factitium

1 tabletka musująca zawiera:

- substancję czynną: sztuczna sól emska 450 mg, w tym: sodu wodorowęglan 318,150 mg, sodu bromek

0,045 mg, sodu fosforan bezwodny 0,225 mg, sodu chlorek 121,500 mg, sodu siarczan bezwodny 4,050 mg,

potasu siarczan 6,030 mg;

substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, sodu wodorowęglan, sodu benzoesan, kwas winowy;

w tym jony: Na

213 mg, K

3 mg, SO

6 mg, Cl

7,5 mg, CO

408 mg, HPO

g, Br

Roztwór 4,5 g proszku sztucznej soli emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliŜony do składu

wody emskiej naturalnej.

Jak wygląda lek Sal Ems factitium i co zawiera opakowanie

40 tabletek musujących w pojemniku z zabezpieczeniem higroskopijnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

tel. 61 8352363

faks 61 8352363

e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

(logo firmy)