Sal Carolinum factitium effervescens

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Sal Carolinum factitium effervescens tabletki musujące
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki musujące
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Sal Carolinum factitium effervescens tabletki musujące
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 40 tabl., 5909990209613, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02096
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sal Carolinum factitium effervescens, 320 mg, tabletki musujące

(Natrii sulfas anhydricus + Kalii sulfas + Natrii chloridum + Natrii hydrogenocarbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Sal Carolinum factitium effervescens i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sal Carolinum factitium effervescens

Jak stosować lek Sal Carolinum factitium effervescens

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Sal Carolinum factitium effervescens

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Sal Carolinum factitium effervescens i w jakim celu się go stosuje

Sztuczna sól karlsbadzka, tabletka musująca, zawiera siarczan sodu, siarczan potasu, które działają

przeczyszczająco, żółciotwórczo i żółciopędnie, a także przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Jony

węglanowe łagodzą drażniące działanie chlorku sodu i siarczanów na błonę śluzową przewodu

pokarmowego.

Roztwór 6,0 g sztucznej soli karlsbadzkiej (18 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu

naturalnej wody karlsbadzkiej.

Wskazaniami do stosowania leku Sal Carolinum factitium effervescens jest leczenie pomocnicze w zaparciu,

przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej, zaburzeniach czynności dróg żółciowych,

otyłości.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sal Carolinum factitium effervescens

Kiedy nie stosować leku Sal Carolinum factitum effervescens:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Sal Carolinum factitium effervescens należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Ze względu na zawartość sodu ostrożnie stosować u osób na diecie ubogosodowej. Lek zawiera do 8,89

mmol (albo 204,50 mg) sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością

nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek zawiera cukier – należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u

pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Dzieci

Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.

Sal Carolinum factitium effervescens a inne leki

Lek ten zwiększa wydalanie leków o charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o

charakterze słabych zasad, wskutek alkalizacji moczu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sal Carolinum factitium effervescens z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa

nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Lek może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść

dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów

mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.

Jak stosować lek Sal Carolinum factitium effervescens

Raz na dobę, na czczo, należy wypić roztwór sporządzony z 2 do 4 tabletek rozpuszczonych w połowie lub

całej szklance przegotowanej, ciepłej wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sal Carolinum factitium effervescens

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sal Carolinum factitium effervescens

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste stosowanie dużych dawek soli powoduje stałą alkalizację moczu. Ze względu na zawartość sodu

może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Sal Carolinum factitium effervescens

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sal Carolinum factitium effervescens

1 tabletka musująca zawiera:

- substancję czynną: sztuczna sól karlsbadzka 320 mg, w tym: sodu siarczan bezwodny 0,1408 g, potasu

siarczan 0,0064 g, sodu chlorek 0,0576 g, sodu wodorowęglan 0,1152 g;

substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, sacharoza 0,0420 g (42 mg), sodu benzoesan, kwas

winowy;

w tym jony: Na

200 mg, K

3 mg, SO

98 mg, Cl

34 mg, CO

320 mg.

Roztwór 6 g proszku sztucznej soli karlsbadzkiej (18 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu

wody karlsbadzkiej naturalnej.

Jak wygląda lek Sal Carolinum factitium effervescens i co zawiera opakowanie

40 tabletek musujących w pojemniku z zabezpieczeniem higroskopijnym, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

tel. 61 8352363

faks 61 8352363

e-mail: sekretariat@ziololek.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: