Rytmonorm

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rytmonorm 3,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
 • Dawkowanie:
 • 3,5 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • roztwór do wstrzykiwań
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rytmonorm 3,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 5 amp. 20 ml, 5909990125111, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01251
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rytmonorm, 3,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Propafenoni hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Rytmonorm i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rytmonorm

Jak stosować lek Rytmonorm

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rytmonorm

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Rytmonorm i w jakim celu się go stosuje

Propafenonu chlorowodorek - substancja czynna leku Rytmonorm - ma działanie przeciwarytmiczne,

to znaczy przywraca lub utrzymuje prawidłowy rytm serca. Mechanizm działania leku jest złożony

i polega m.in. na stabilizacji błony komórkowej i blokowaniu kanałów sodowych. Propafenonu

chlorowodorek wykazuje także słabe działanie β-adrenolityczne.

Lek Rytmonorm jest wskazany:

w objawowych tachyarytmiach nadkomorowych wymagających leczenia, takich jak:

częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-

White`a (WPW) lub napadowe migotanie przedsionków.

w ciężkiej objawowej tachyarytmii komorowej, jeśli lekarz uzna ją za zagrażającą życiu.

UWAGA.

Lek Rytmonorm w postaci roztworu do wstrzykiwań jest przeznaczony wyłącznie

do stosowania w lecznictwie zamkniętym.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rytmonorm

Kiedy nie stosować leku Rytmonorm

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta stwierdzono:

zespół Brugadów,

istotną klinicznie strukturalną chorobę serca, taką jak:

zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy,

niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z frakcją wyrzutową lewej komory

poniżej 35%,

wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością,

objawowa ciężka bradykardia (rzadkoskurcz),

zaburzenia czynności węzła zatokowego, zaburzenia przewodzenia

przedsionkowego, blok przedsionkowo-komorowy II° lub wyższego stopnia, blok

odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca,

ciężkie niedociśnienie tętnicze.

Jeśli u pacjenta stwierdzono objawy zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (np. zaburzenia

metabolizmu potasu).

W przypadku ciężkiej obturacyjnej choroby płuc.

U chorych na miastenię (choroba objawiająca się osłabieniem mięśni).

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rytmonorm należy omówić to z lekarzem.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Rytmonorm i w trakcie leczenia, lekarz będzie zlecał

wykonywanie badania EKG i będzie oceniał stan kliniczny pacjenta, aby ustalić czy reakcja na lek

potwierdza zasadność jego stosowania oraz aby wykluczyć zespół Brugadów (genetycznie

uwarunkowana choroba serca).

Należy zachować szczególną ostrożność:

u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca, lekarz sprawdzi działanie stymulatora

i jeśli to konieczne ponownie go zaprogramuje, ponieważ lek może wpływać na próg

stymulacji i czułość wszczepionego stymulatora;

u pacjentów z istotną klinicznie chorobą strukturalną serca lek jest przeciwwskazany;

u pacjentów z astmą.

U niektórych pacjentów lek może powodować przejście napadowego migotania przedsionków

w trzepotanie przedsionków z towarzyszącym blokiem przewodzenia w stosunku 2:1 lub

przewodzeniem 1:1.

Lek Rytmonorm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Rytmonorm z następującymi lekami może nasilać działania niepożądane:

leki znieczulające miejscowo (np. podczas wszczepiania stymulatora serca, zabiegu

chirurgicznego lub stomatologicznego),

inne leki działające hamująco na częstość rytmu serca i (lub) kurczliwość mięśnia sercowego

(leki β-adrenolityczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne).

Informowano o zwiększonym zagrożeniu działaniami niepożądanymi lidokainy na ośrodkowy

układ nerwowy kiedy była stosowana z propafenonu chlorowodorkiem.

Rytmonorm może nasilać działanie następujących leków:

leki metabolizowane przez izoenzym CYP2D6, takie jak wenlafaksyna,

leki β-adrenolityczne, takie jak propranolol, metoprolol,

leki przeciwdepresyjne, takie jak dezypramina,

leki działające na układ odpornościowy, takie jak cyklosporyna,

leki stosowane w leczeniu astmy, takie jak teofilina,

leki nasercowe, takie jak digoksyna,

doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak fenoprokumon, warfaryna.

Następujące leki mogą nasilać działanie leku Rytmonorm:

leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol),

leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna),

leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna),

leki przeciwbakteryjne – antybiotyki (np. erytromycyna),

leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny,

takie jak paroksetyna, fluoksetyna.

Jeśli leki te stosowane są jednocześnie z lekiem Rytmonorm, lekarz będzie kontrolować czynność

układu krążenia i w razie konieczności dostosuje dawkę propafenonu chlorowodorku.

Następujące leki stosowane z lekiem Rytmonorm zmniejszają jego skuteczność:

fenobarbital,

ryfampicyna.

W przypadku leczenia skojarzonego amiodaronem i lekiem Rytmonorm może być konieczne

dostosowanie dawek obu leków uwzględniające odpowiedź na leczenie.

Dzieci i młodzież

Badania dotyczące wpływu jednych leków na wyniki działania innych leków przeprowadzono

wyłącznie u dorosłych. Nie wiadomo, czy zakres ww. oddziaływań u dzieci i młodzieży jest podobny

do tego u dorosłych.

Rytmonorm z piciem

Sok grejpfrutowy może powodować zwiększenie stężenia propafenonu chlorowodorku we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Rytmonorm można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki są większe niż

potencjalne zagrożenie dla płodu.

Nie badano przenikania propafenonu do mleka kobiecego. Ograniczone dane wskazują, że

propafenon może przenikać do mleka kobiecego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania

leku Rytmonorm u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy, lek stosowany jedynie w lecznictwie zamkniętym.

3.

Jak stosować lek Rytmonorm

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub pielęgniarki.

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta w celu uzyskania optymalnego

działania leczniczego. Należy kontrolować czynność układu krążenia badaniem EKG i mierząc

ciśnienie tętnicze. Podczas podawania wlewu należy dokładnie monitorować zapis EKG (zespół QRS,

odstęp PR i QTc) oraz parametry przepływu krwi.

Zalecana pojedyncza dawka wynosi 1 mg/kg mc. Pożądane działanie terapeutyczne często występuje

po podaniu dawki 0,5 mg/kg mc. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę pojedynczą

do 2 mg/kg mc. Leczenie należy rozpocząć od możliwie najmniejszej dawki, dokładnie obserwując

pacjenta oraz kontrolując zapis EKG i ciśnienie tętnicze.

Wstrzyknięcie dożylne należy wykonywać powoli przez 3 do 5 minut. Przerwa między kolejnymi

wstrzyknięciami nie powinna być krótsza niż 90 do 120 minut. W razie poszerzenia zespołu QRS

lub zależnego od częstości pracy serca wydłużenia odstępu QT o ponad 20%, należy natychmiast

przerwać wstrzyknięcie.

Krótkotrwały wlew dożylny

Jeśli propafenonu chlorowodorek podawany jest w krótkotrwałym wlewie dożylnym trwającym

od 1 do 3 godzin zalecana szybkość podawania wynosi 0,5 do 1 mg/min.

Powolny wlew dożylny

Jeżeli propafenonu chlorowodorek podawany jest w powolnym wlewie dożylnym, maksymalna

zalecana dawka dobowa wynosi 560 mg.

Do sporządzenia roztworu do wlewu należy użyć roztworu glukozy lub fruktozy (5%).

Nie należy w tym celu używać izotonicznego roztworu chlorku sodu ze względu na możliwość

wytrącania się leku z roztworu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rytmonorm

W przypadku podania zbyt dużej dawki leku Rytmonorm, pacjent powinien pozostawać pod stałą

obserwacją kliniczną. Należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

Objawy ze strony mięśnia sercowego

. Po przedawkowaniu propafenonu chlorowodorku występują

zaburzenia czynności układu bodźco-przewodzącego serca takie, jak wydłużenie odstępu PQ,

poszerzenie zespołu QRS, zahamowanie automatyzmu węzła zatokowego, bloki przedsionkowo-

komorowe, częstoskurcz komorowy i migotanie komór. Zmniejszenie kurczliwości (ujemne działanie

inotropowe) może powodować niedociśnienie tętnicze, co w ciężkich przypadkach może prowadzić

do wstrząsu kardiogennego.

Inne objawy.

Często występować mogą bóle głowy, zawroty głowy, nieostre widzenie, parestezje,

drżenie, nudności, zaparcia i suchość w jamie ustnej. W bardzo rzadkich przypadkach po

przedawkowaniu obserwowano drgawki. Odnotowano również zgon.

W ciężkich przypadkach zatrucia wystąpić mogą drgawki kloniczno-toniczne, parestezje, senność,

śpiączka i zatrzymanie czynności oddechowej.

Leczenie

Poza postępowaniem ogólnie stosowanym w nagłych przypadkach, należy w warunkach oddziału

intensywnej opieki medycznej monitorować objawy czynności życiowych pacjenta i gdy to wymagane

uzyskać ich normalizację.

Defibrylacja oraz podanie dopaminy i izoprotenerolu we wlewie okazały się skuteczne w

kontrolowaniu rytmu serca oraz ciśnienia tętniczego. Drgawki można było opanować podając dożylnie

diazepam. Może być konieczne zastosowanie ogólnego postępowania podtrzymującego czynności

życiowe takiego, jak mechaniczne wspomaganie oddychania i zewnętrzny masaż serca.

Próby eliminacji drogą hemoperfuzji mają ograniczoną skuteczność.

Ze względu na znaczny stopień wiązania z białkami (95%) i dużą objętość dystrybucji, hemodializa

jest nieskuteczna.

Pominięcie zastosowania leku Rytmonorm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rytmonorm

Lekarz zadecyduje o zakończeniu podawania leku Rytmonorm w postaci roztworu do wstrzykiwań.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem propafenonu

chlorowodorkiem są zawroty głowy, zaburzenia przewodzenia i kołatanie serca.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych oraz po

wprowadzeniu leków zawierających propafenonu chlorowodorek do obrotu.

Bardzo często

(u co najmniej 1 na 10 pacjentów)

Zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy obwodowych).

Zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu.

Kołatanie serca.

Często

(u 1 do 10 pacjentów ze 100 pacjentów)

Niepokój, zaburzenia snu.

Ból głowy, zaburzenie smaku.

Nieostre widzenie.

Bradykardia (wolne bicie serca) zatokowa, bradykardia, tachykardia (szybkie bicie serca),

trzepotanie przedsionków.

Duszność.

Ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia, suchość w jamie ustnej.

Nieprawidłowa czynność wątroby (nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, takich jak

zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności

aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy oraz

zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi).

Ból w klatce piersiowej, astenia (osłabienie), uczucie zmęczenia, gorączka.

Niezbyt często

(u 1 do 10 pacjentów z 1 000 pacjentów)

Trombocytopenia (za mała liczba płytek krwi).

Zmniejszone łaknienie, koszmary senne.

Omdlenie, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów), parestezje (drętwienie, mrowienie).

Zawroty głowy.

Tachykardia komorowa.

Zaburzenia rytmu serca.

Niedociśnienie tętnicze.

Zwiększenie obwodu brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów.

Pokrzywka, świąd, wysypka, rumień.

Zaburzenia erekcji.

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów we krwi), leukopenia

(zmniejszenie liczby leukocytów), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów).

Nadwrażliwość (może się objawiać zastojem żółci, nieprawidłowym składem krwi

i wysypką).

Stan splątania.

Drgawki, objawy pozapiramidowe, niepokój ruchowy.

Migotanie komór, niewydolność serca (dojść może do nasilenia występującej wcześniej

niewydolności serca), zmniejszenie częstości akcji serca.

Niedociśnienie ortostatyczne (gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, związany ze zmianą

pozycji z leżącej na stojącą).

Odruchy wymiotne, zaburzenie żołądkowo-jelitowe.

Uszkodzenie komórek wątroby, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zespół toczniopodobny.

Zmniejszenie liczby plemników (odwracalne po zaprzestaniu stosowania propafenonu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rytmonorm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniach po słowach

„Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rytmonorm

Substancją czynną leku jest propafenonu chlorowodorek 70 mg.

Pozostałe składniki to: glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Rytmonorm i co zawiera opakowanie

Lek Rytmonorm pakowany jest w ampułki z bezbarwnego szkła.

W opakowaniu (tekturowe pudełko) znajduje się 5 ampułek po 20 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Wytwórca

Famar Health Care Services Madrid S.A.U.

Avda. de Leganés, 62

28923 Alcorcón-Madryt

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego:

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: 22 546 64 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2018