Rutoven

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rutoven 20 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rutoven 20 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 30 g, 5909990074211, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00742
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rutoven 20 mg/g żel

Trokserutyna (Troxerutinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Rutoven i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutoven

Jak stosować lek Rutoven

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rutoven

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rutoven i w jakim celu się go stosuje

Lek Rutoven zawiera trokserutynę, która wykazuje działanie ochronne na naczynia krwionośne,

poprzez utrzymanie odpowiedniej ich elastyczności oraz zmniejszanie ich przepuszczalności.

Lek Rutoven stosowany jest w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i jej objawach, obrzękach

podudzi, uczuciu ciężkości nóg, uczuciu mrowienia, itp.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutoven

Kiedy nie stosować leku Rutoven

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Rutovenu należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem leku u dzieci należy

zasięgnąć porady lekarza.

Lek Rutoven a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Brak danych na temat interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania

leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rutoven nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Rutoven zawiera etylu parahydroksybenzoesan i bronopol

Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne

(możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera także bronopol, co może wywołać u osób wrażliwych

miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

3. Jak stosować lek Rutoven

Lek stosować na skórę.

Nanieść cienką warstwę żelu na skórę, w miejsca dotknięte dolegliwościami związanymi z

niewydolnością żylną, obrzękami, uczuciem ciężkości, mrowieniem. Masować delikatnie do

całkowitego wchłonięcia. Stosować 3 razy w ciągu doby przez okres 2 – 3 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutoven

Brak informacji na temat przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Rutoven

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować terapię według wcześniej przyjętego schematu.

Przerwanie stosowania leku Rutoven

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób wrażliwych na trokserutynę może pojawić się zaczerwienienie skóry, pokrzywka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Rutoven mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48 22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rutoven

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leku nie stosować po upływie pół roku od momentu otwarcia tuby.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rutoven

Substancją czynną leku jest trokserutyna (Troxerutinum) – 20 mg/g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer, sodu wodorotlenek, etylu

parahydroksybenzoesan, bronopol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rutoven i co zawiera opakowanie

Lek Rutoven jest w postaci żelu.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska

tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: