Rudotel

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rudotel 10 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 10 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rudotel 10 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990306817, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03068
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RUDOTEL, 10 mg, tabletki

Medazepamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt

Spis treści ulotki

1.

Co to jest lek Rudotel i w jakim celu się go stosuje

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rudotel

Jak stosować lek Rudotel

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rudotel

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Rudotel i w jakim celu się go stosuje

Medazepam jest substancją psychotropową z grupy 1,4-benzodiazepin o silnych właściwościach

łagodzenia napięcia emocjonalnego, pobudzenia i lęku oraz o działaniu uspokajającym i nasennym.

Ponadto medazepam w większych dawkach zmniejsza napięcie mięśni oraz działa przeciwdrgawkowo.

Po podaniu doustnym medazepam jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie leku w osoczu krwi

występuje po 1 – 2 godzinach.

Leczenie objawowe ostrych i przewlekłych stanów lękowych.

Uwaga:

Nie wszystkie stany lękowe, napięcia emocjonalnego i pobudzenia wymagają stosowania leku. Często są

one objawem chorób psychicznych, a w takich przypadkach należy stosować inne środki lub leczenie

choroby podstawowej.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rudotel

Kiedy nie stosować leku Rudotel

nadwrażliwość na medazepam, inne benzodiazepiny lub którykolwiek składnik preparatu

uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków

nużliwość mięśni (miastenia)

ostre zatrucie alkoholem, środkiem nasennym lub przeciwbólowym albo preparatem stosowanym w

leczeniu chorób psychicznych (leki neuroleptyczne, przeciwdepresyjne, lit)

zaburzenia koordynacji grup mięśniowych (ataksje pochodzenia rdzeniowego lub móżdżkowego)

nagłe zwiększenie ciśnienia śródgałkowego oka (jaskra z zamkniętym kątem przesączania)

ciężkie uszkodzenie wątroby, np. w związku z żółtaczką cholestatyczną

zaburzenia oddychania podczas snu (zespół bezdechu sennego)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek ten zawiera pochodną benzodiazepiny.

Benzodiazepiny są środkami przeznaczonymi do leczenia stanów chorobowych, przebiegających z

objawami lęku, napięcia i pobudzenia.

Po stosowaniu pochodnych benzodiazepiny zachodzi niebezpieczeństwo rozwinięcia się uzależnienia

psychicznego i fizycznego. Aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia, zaleca się przestrzeganie następujących

wskazówek:

Benzodiazepiny wolno stosować tylko na zalecenie lekarza.

Należy unikać ciągłego długotrwałego stosowania leku, ponieważ może ono prowadzić do

lekozależności. Najpóźniej po 2 tygodniach stosowania leku lekarz powinien zdecydować, czy

leczenie należy prowadzić dalej. W przypadku stosowania leku bez zalecenia lekarza, zmniejsza się

szansa uzyskania skutecznej pomocy.

W żadnym wypadku nie należy zwiększać przepisanej przez lekarza dawki, także wtedy gdy działanie

leku ulega osłabieniu (co może być pierwszym objawem rozwinięcia się uzależnienia). Samowolne

zwiększenie dawki może utrudniać zamierzone leczenie.

Odstawienie leku po jego długotrwałym przyjmowaniu może powodować – często z kilkudniowym

opóźnieniem - wystąpienie niepokoju, stanów lękowych i bezsenności. Objawy te mijają zwykle po

kilku dniach lub tygodniach.

W przypadku aktualnego względnie wcześniejszego uzależnienia od alkoholu, leków lub narkotyków,

nie wolno stosować benzodiazepin (z wyjątkiem rzadkich, rozpatrzonych przez lekarza sytuacji). O

sytuacji takiej należy poinformować lekarza.

Nigdy nie należy stosować leków zawierających benzodiazepiny bez konsultacji z lekarzem oraz nie

przekazywać ich ani polecać innym osobom.

Dzieci i

młodzież

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zaleca się szczególną ostrożność w razie stosowania preparatu u osób w wieku podeszłym lub w złym

stanie ogólnym oraz u pacjentów ze schorzeniami organicznymi mózgu, zaburzeniami czynności układu

krążenia lub układu oddechowego (niewydolność oddechowa w przebiegu przewlekłej obturacyjnej

choroby płuc) oraz z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby.

Niepamięć

Pochodne benzodiazepiny mogą wywoływać amnezję następczą. Objawy amnezji następczej występują

najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku należy zapewnić choremu 7 do 8 godzin

nieprzerwanego snu.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

W czasie stosowania benzodiazepin mogą wystąpić następujące reakcje psychiczne i paradoksalne:

niepokój (zwłaszcza ruchowy), rozdrażnienie, zwiększenie agresywności, majaczenia i koszmary nocne,

napady wściekłości, halucynacje, psychoza, niestosowne zachowanie oraz inne działania niepożądane. W

przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest większe u dzieci oraz osób w

wieku podeszłym.

Zwiększone ryzyko samobójstw i zachowań samobójczych

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z pierwotnymi objawami depresji w postaci spowolnienia

psychoruchowego, z depresją dwubiegunową i u pacjentów z objawami psychotycznymi.

Nie zaleca się również stosowania pochodnych benzodiazepiny u pacjentów z cięższymi postaciami

depresji z myślami samobójczymi. Zwłaszcza w początkowej fazie leczenia, z powodu zwiększonego

ryzyka samobójstwa, konieczne jest, aby pacjent z objawami depresji przebywał pod ścisłą kontrolą

lekarską.

Ryzyko uzależnienia

Preparat może wywoływać uzależnienie. Ryzyko takie występuje po stosowaniu leku codziennie przez

kilka tygodni. Dotyczy to nie tylko nieprawidłowego przyjmowania szczególnie dużych dawek, lecz także

stosowania dawek leczniczych.

Lek Rudotel a inne leki

Po jednoczesnym stosowaniu preparatu Rudotel z lekami działającymi na układ nerwowy (np. lekami

stosowanymi w psychiatrii, lekami nasennymi, częściowo także z lekami przeciwbólowymi, lekami

znieczulającymi lub lekami przeciwhistaminowymi (stosowanymi np. w leczeniu alergii lub

przeziębienia) może dojść do wzajemnego nasilania działania leków.

Może wystąpić nasilenie działania leków zmniejszających napięcie mięśni.

Po jednoczesnym przyjmowaniu cymetydyny lub omeprazolu (stosowanych w leczeniu wrzodów żołądka)

lub disulfiramu (leku przeznaczonego do kuracji odwykowej w alkoholizmie) działanie preparatu Rudotel

może być silniejsze i bardziej długotrwałe.

U osób palących może dojść do przyśpieszenia wydalania medazepamu.

Teofilina (stosowana np. w leczeniu astmy) znosi działanie uspokajające małych dawek medazepamu.

Rudotel

może hamować działanie lewodopy (leku stosowanego w chorobie Parkinsona).

W rzadkich przypadkach medazepam może hamować metabolizm fenytoiny (leku stosowanego w

leczeniu padaczki) i nasilać jej działanie. Fenobarbital i fenytoina (leki przeciwdrgawkowe) mogą

przyśpieszać metabolizm medazepamu.

Nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia interakcji w przypadku jednoczesnego długotrwałego

stosowania innych leków, np. leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu o działaniu na ośrodkowy układ

nerwowy, beta-adrenolityków, leków przeciwcukrzycowych i glikozydów nasercowych. Dlatego zaleca

się szczególną ostrożność w razie jednoczesnego stosowania tych leków i medazepamu, zwłaszcza w

początkowym okresie jego przyjmowania.

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Ze względu na to, że medazepam jest wolno usuwany z organizmu należy brać pod uwagę możliwość

wystąpienia interakcji nawet po zakończeniu jego przyjmowania.

Podczas

stosowaniu

medazepamu

wolno

przyjmować

alkoholu,

ponieważ

może

nieprzewidywalny sposób zmieniać i nasilać działanie medazepamu.

Rudotel z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, nie rozgryzając, z wystarczającą ilością płynu.

W przypadku stosowania leku wieczorem należy go przyjmować około pół godziny przed położeniem się

spać i nie bezpośrednio po posiłku, ponieważ wówczas może dojść do opóźnionego wystąpienia działania

i w zależności od długości trwania snu - do wystąpienia następnego dnia rano objawów zmęczenia

i trudności w koncentracji.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie pochodnych benzodiazepiny w okresie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na płód. Nie zaleca

się stosowania produktu Rudotel w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w czasie

leczenia w ciążę lub ją podejrzewa, powinna się natychmiast skontaktować z lekarzem.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie

konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Po długotrwałym stosowaniu preparatu podczas ciąży może dojść do wystąpienia uzależnienia i objawów

odstawiennych u noworodka.

Podanie większych dawek leku przed lub w czasie porodu może spowodować u noworodka obniżenie

temperatury ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia oddychania i trudności w

przyjmowaniu płynów.

W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować preparatu Rudotel, ponieważ medazepam i jego

metabolity przenikają do mleka kobiecego. W przypadku, gdy stosowanie leku jest konieczne, należy

przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Medazepam stosowany w dawkach terapeutycznych może zaburzać szybkość reagowania na bodźce w

takim stopniu, że następuje znaczne pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych,

obsługi maszyn i wykonywania innych niebezpiecznych czynności. Z tego względu, zwłaszcza w ciągu

pierwszych dni stosowania leku należy bezwzględnie zaniechać prowadzenia pojazdów mechanicznych,

obsługi maszyn i innych niebezpiecznych czynności. W każdym indywidualnym przypadku lekarz

prowadzący powinien podjąć decyzję o dopuszczeniu do wykonywania tych czynności z uwzględnieniem

indywidualnej reakcji i stosowanej dawki.

Lek Rudotel zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną

nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-

galaktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Rudotel

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie leku zależy od indywidualnej reakcji na lek, wieku pacjenta, jego płci oraz rodzaju i

nasilenia choroby. Obowiązuje zasada, że należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę a leczenie

powinno trwać jak najkrócej.

Dawka dobowa leku wynosi na ogół 1 do 3 tabletek (10 do 30 mg medazepamu) podawana w 2 - 3

dawkach podzielonych lub jeden raz na dobę, wieczorem. Jeżeli dawka 30 mg na dobę nie powoduje

pożądanego wyniku leczenia, lekarz może zalecić stosowanie preparatu w dawce do 6 tabletek na dobę.

Tabletki należy przyjmować w całości (bez rozgryzania), z wystarczającą ilością płynu.

W leczeniu stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia i niepokoju najlepiej preparat stosować

wieczorem. Lek należy w takich przypadkach przyjmować około pół godziny przed położeniem się spać i

nie bezpośrednio po posiłku, ponieważ wówczas może dojść do opóźnionego wystąpienia działania i w

zależności od długości trwania snu - do wystąpienia następnego dnia rano objawów zmęczenia i trudności

w koncentracji.

O czasie trwania kuracji decyduje lekarz na podstawie rodzaju i nasilenia choroby.

W leczeniu ostrych stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia lub lęku preparat należy stosować w

pojedynczych dawkach lub kilka dni.

W leczeniu przewlekłych stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia lub lęku czas trwania kuracji

zależy od przebiegu choroby. Po dwóch tygodniach stosowania codziennie, lekarz powinien stopniowo

zmniejszać dawkę w celu stwierdzenia, czy dalsze stosowanie leku jest konieczne. Kuracja nie może

trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Po dłuższym stosowaniu (powyżej jednego tygodnia) w razie odstawiania leku, należy dawkę zmniejszać

stopniowo. Należy przy tym liczyć się z możliwością wystąpienia objawów odstawiennych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rudotel

W przypadku przedawkowania należy zgłosić się do lekarza. Niezależnie od tego należy spróbować

wywołać wymioty w celu opróżnienia żołądka.

Objawy przedawkowania występują z większym nasileniem po spożyciu alkoholu lub innych środków o

działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy.

Do objawów niewielkiego przedawkowania należą m.in. oszołomienie, senność, trudności w chodzeniu

(ataksja), niewyraźna mowa (dyzartria), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie mięśni. W razie

wystąpienia takich objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który określi nasilenie zatrucia i

sposób jego leczenia.

W przypadku ciężkiego zatrucia może dojść do ośrodkowego zaburzenia czynności układu sercowo-

naczyniowego i oddechowego (zasinienie skóry i błon śluzowych, utrata przytomności aż do zatrzymania

oddychania, zatrzymanie akcji serca). W takich przypadkach konieczna jest intensywna terapia!

W okresie ustępowania objawów może wystąpić stan silnego pobudzenia.

W celu zniesienia hamującego wpływu benzodiazepin na ośrodkowy układu nerwowy można zastosować

flumazenil – lek z grupy antagonistów benzodiazepin.

Pominięcie zastosowania leku Rudotel

Należy przyjąć następną dawkę leku w odpowiednim czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w

celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rudotel

Nie należy samodzielnie decydować o zakończeniu stosowania leku, ponieważ w takim przypadku

leczenie może być nieskuteczne. W razie przerwania kuracji należy zgłosić się do lekarza.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane medazepamu podano poniżej z częstotliwością występowania, jeżeli była ona

dostępna.

Częstotliwość działań niepożądanych określa się następująco:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób)

Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)

Rzadko (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki.

Często: senność, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia

Niezbyt często: ból głowy, depresja, drżenie, zmiana masy ciała, zaburzenia pamięci, niepamięć,

zaburzenia koncentracji uwagi, dezorientacja, zaburzenia koordynacji, objawy wegetatywne (ból,

zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, zaburzenia seksualne).

Rzadko: reakcje paradoksalne, takie jak drażliwość, pobudzenie, gniew, zachowania agresywne lub

wrogie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk, bezsenność, omamy, skłonność do

samobójstwa, skurcze mięśni. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych należy przerwać

stosowanie leku (w porozumieniu z lekarzem).

W wielu przypadkach pacjenci wykazujący wymienione objawy przyjmowali też inne leki o działaniu

ośrodkowym i(lub) występowały u nich zaburzenia psychiczne. W jednym przypadku wysunięto hipotezę,

iż pacjenci z zaburzeniami osobowości typu „borderline”, zachowaniami agresywnymi w wywiadzie,

nadużywaniem

alkoholu

leków,

pacjenci

cierpiący

zespół

stresu

pourazowego

najprawdopodobniej narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych.

Rzadko:

- zmniejszenie częstości akcji serca poniżej 50 razy na minutę (bradykardia), niedociśnienie

- zmiany w obrazie krwi (niedobór krwinek białych – granulocytów obojętnochłonnych)

- zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, oczopląs, nieostre widzenie), podwyższone ciśnienie

wewnątrzgałkowe

- ból w klatce piersiowej, zahamowanie czynność ośrodka oddechowego (szczególnie u

pacjentów ze zwężeniem dróg oddechowych oraz u pacjentów z uszkodzeniem mózgu), skurcz

głośni.

Należy pamiętać o ryzyku tego działania niepożądanego w razie jednoczesnego stosowania medazepamu

z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy

- zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, biegunka,

suchość jamy ustnej

- nietrzymanie lub zatrzymanie moczu.

- skórne reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka)

- zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia).

- zwiększenie apetytu, jadłowstręt

- reakcje alergiczne, reakcja alergiczna typu natychmiastowego (anafilaksja)

- zaburzenia czynności wątroby, zastój żółci (cholestaza), żółtaczka.

- zaburzenia czynności płciowych, obniżenie libido, zaburzenia miesiączkowania i owulacji,

przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn (ginekomastia), bóle piersi.

Bardzo rzadko:

mimowolne skręcanie i wyginanie różnych części ciała

(dystonia),

zaburzenia

koordynacji ruchowej ciała

(ataksja), osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia motoryki, padaczka,

zaburzenia mowy, objawy paranoi, depersonalizacja, zbyt silne działanie uspokajające podczas dnia.

U pacjentów z występującą wcześniej depresją może dojść do jej nasilenia.

Po dłuższym lub wielokrotnym stosowaniu preparatu jego działanie może być słabsze.

Podczas stosowania leku Rudotel codziennie przez kilka tygodni występuje ryzyko rozwoju uzależnienia.

Dotyczy to nie tylko nieprawidłowego przyjmowania zbyt dużych dawek, lecz także stosowania dawek

leczniczych.

Opisywano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Ze względu na działanie preparatu polegające na rozluźnianiu mięśni, może wystąpić,

szczególnie u osób w wieku podeszłym, ryzyko upadku.

Po dłuższym lub wielokrotnym stosowaniu preparatu jego działanie może być słabsze.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie

181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rudotel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Chronić od światła.

Nie stosować leku Rudotel po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rudotel

- Substancją czynną leku jest medazepam.

- Pozostałeskładniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, stearynian magnezu, laktoza

jednowodna, żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Rudotel i co zawiera opakowanie

20 tabletek w butelce ze szkła oranżowego z korkiem z polietylenu w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wytwórca

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren,

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji

ulotki: