Rub-Arom

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Rub-Arom maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Rub-Arom maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 40 g, 5909990638512, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06385
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RUB-AROM

maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po kilku dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Rub-Arom i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rub-Arom

Jak stosować lek Rub-Arom

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Rub-Arom

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Rub-Arom

i w jakim celu się go stosuje

Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność

opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Lek Rub-Arom to maść o miejscowym działaniu rozgrzewającym stosowana tradycyjnie do nacierań

w bólach mięśniowych (naciągnięcia mięśni, bolesne skurcze mięśni), bólach stawowych i

nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).

Maść może być stosowana do nacierania klatki piersiowej i pleców w infekcjach górnych dróg

oddechowych (grypa, przeziębienia) przebiegających z katarem, kaszlem oraz towarzyszącym bólem

mięśni i stawów.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rub-Arom

Kiedy nie stosować leku Rub-Arom

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6),

w przypadku napadów drgawkowych w wywiadzie,

u dzieci poniżej 7 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rub-Arom należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Lek należy stosować na ograniczoną powierzchnię skóry.

Nie stosować na okolice oczu i ust, na błony śluzowe, oparzenia oraz na skórę zmienioną chorobowo

czy uszkodzoną.

W przypadku wystąpienia rumienia należy przerwać stosowanie leku.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Lek Rub-Arom a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi, równocześnie przyjmowanymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku u kobiet w

ciąży lub karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Rub-Arom

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Podanie na skórę.

Do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę.

Dorośli: bolące miejsca nacierać ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Młodzież od 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 2 miarkom

(3 g).

Dzieci od 7 do 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 1 miarce

(1,5) g.

Odpowiednią ilość maści nanieść cienką warstwą na skórę i wcierać delikatnie aż do pełnego

wchłonięcia. Do opakowania dołączona jest miarka; 1 miarka odpowiada 1,5 g maści.

Nie stosować dłużej niż kilka dni.

Pominięcie zastosowania leku Rub-Arom

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych, nie można jednak wykluczyć możliwości

wystąpienia rumienia u osób nadwrażliwych. Może wystąpić podrażnienie górnych dróg

oddechowych, a u osób wrażliwych skurcz oskrzeli.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Rub-Arom

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25

C. Przechowywać w zamkniętym oryginalnym

opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rub-Arom

Substancjami czynnymi leku są (w 100 g maści): tymol (Thymolum) 0,25 g, lewomentol

(Levomentholum) 2,75 g, kamfora racemiczna (Camphora racemica) 5,00 g, olejek cedrowy

(Cedri oleum) 0,75 g, olejek eukaliptusowy (Eucalypti oleum) 1,50 g, olejek terpentynowy z sosny

nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum ab pinum pinastrum) 5,00 g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to parafina stała i wazelina biała.

Jak wygląda lek Rub-Arom i co zawiera opakowanie

Rub-Arom to bezbarwna i przezroczysta maść.

Jedno opakowanie leku zawiera 40 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: